tirsdag 19. mai 2009

Programbloggens død og gjenoppståelse

Om et par dager er det Kristi Himmelfart. Så da passer det kanskje å følge i tilsvarende fotspor som han du vet som sto opp, sitter ved siden av og skal senere komme tilbake. Amen.

Spøk til side. Programbloggen har levd sitt liv. Etter landsmøte forleden helg er det kommet forslag om hvordan denne eller tilsvarende blogg(er) kan og bør videreføres. Beslutningen er nå tatt. Det som skjer fra og med i dag er at denne bloggen avvikles, men gjenoppstår (sammen med Landsmøtebloggen) som en ny blogg: Høyrebloggen.

I motsetning til både Programbloggen og Landsmøtebloggen vil Høyrebloggen ha en tidløs horisont. Bloggen vil blant annet bygge på erfaringene herfra, ha stor takhøyde, respondere på kommentarer, være dagsaktuell, men i litt sterkere grad formaliseres som "Høyres blogg". Det betyr ikke at tillitsvalgte/partileder el.l har ansvar for å blogge der. De vil fortsette med egne blogger. Derimot sitter bloggen i hjertet av Høyres Hovedorganisasjon og kan derfor, også med støtte fra stortingsgruppen, debattere og reflektere utfra partiets ståsted og vedtatte politikk - men litt mer uformelt og *friskt*. Like viktig er det imidlertid at vi vil opprettholde ambisjonen om å ta i mot gode råd og innspill - og videreformidle det i de partiledd/organer som er aktuelle. For eksempel stortingsgruppen.

Alle poster og kommentarer fra denne bloggen er forresten overført til Høyrebloggen, som forøvrig er etablert på .wordpress plattform. Historien tar vi altså med oss :-)

Men altså; en epoke er over. Hulk. Det er selvsagt med stort vemod og en tåre i øyet at bloggen nå erklæres død. Gleden er at frøet som er sådd vil leve videre i beste velgående i generasjoner av fremtidige Høyreblogger.

Takk for meg her, og på gjensyn der.

mandag 18. mai 2009

Velment bistandspolitikk

Norad er åpenbart i tvil om effekten av (egen) norsk bistandspolitikk. Det er bra at forvaltningsorganet tør å være så selvkritisk. Høyre mener også det er grunn til et kritisk blikk på bistandspolitikken. Dette kom blant annet tydelig til uttrykk i det debattnotatet som *Vallersnes-utvalget" la frem i fjor som et ledd i programarbeidet. Dette ledet blant annet frem til følgende formuleringer i kommende stortingsvalgprogram:
Som et velstående land har Norge et moralsk ansvar for å bidra til vekst og velferdsutvikling i fattige land. Norge bør spille en aktiv rolle i arbeidet for å gi enda flere land og mennesker de samme mulighetene til å stå på egne ben. Bistand fra rike land kan aldri erstatte kostnaden ved en proteksjonisme som nekter fattige land muligheten til å utvikle sine egne økonomier.

Norge må fortsatt bruke av sin rikdom for å bidra til utvikling og nye muligheter for verdens fattige. Høyre vil imidlertid flytte oppmerksomheten over fra hvor mye penger som bevilges, til hvilke resultater vi faktisk oppnår med bistanden. For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre blant annet:
- bidra til vekst og økte investeringer i utviklingslandene.
- at Norge skal jobbe for stabile rammebetingelser og like konkurransevilkår globalt.
- støtte arbeidet for et nytt handelsregime gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO) og gi flere fattige land tollfri adgang til det norsk markedet på samme vilkår som MUL-landene (Minst Utviklede Land).
- videreføre et høyt norsk bistandsnivå, men konsentrere bistanden både tematisk og geografisk.
- skjerpe kravene til demokratiutvikling og korrupsjonsbekjempelse i mottakerlandene.
- at støtten til det sivile samfunn i større grad skal inngå i bistandsarbeidet.

fredag 15. mai 2009

Hvem garanterer ny borgerlig regjering

De fleste landsmøter er over. Høyre har garantert at partiet ikke vil blokkere for noen borgerlig regjering. Høyre vil samarbeide med alle som vil gi landet ny regjering.

V og Krf har ikke gitt samme garanti. Nå gjenstår å se hva Frp vil. Er de villig til å støtte enhver borgerlig regjering, eller er det spillet som er viktigst for dem - garanterer de forsatt AP regjering som et av sine alternativer?

torsdag 14. mai 2009

Norge får ros i amerikansk presse

Norge får ros i Int. Herald Tribune for sunn økonomisk politikk. Dette har flere medier fanget opp.

Finansminsteren tar vel imot rosen - for en politikk SV har vært imot. I artikkelen roses Norge for pensjonsfondet, handlingsregelen og økt aksjeandel. I Stortinget har SV stort sett stemt nei til oljeaktivitet, de gikk imot handlingsregelen og var også inntil SV kom i regjering mot at pensjonsfondet skulle øke sin aksjeandel. Rosen knytter seg forøvirg ikke til krisehåndtering rundt den økende arbeidsledighet. Det er hyggelig at finansminsteren får ros, men den knytter seg altså i hovedsak til politikk SV tradisjonelt har vært imot.

Det er ikke lenge siden vi kunne lese at SV-velgere nå er for NATO og ikke i mot. Betyr aksept av dagens ros at SV også er i ferd med å skrape egen økonomisk politikk? Intet er jo bedre.

Smalhans for private barnehager

Høyres vil ha mangfold og valgfrihet, også for foreldre når det gjelder valg av barnepassløsninger i kombinasjon med arbeids- og familieliv. I det nye stortingsvalgprogrammet står det nå blant annet:
Høyre vil derfor føre en politikk som styrker familiene og gir dem størst mulig frihet til selv å bestemme hvordan de vil organisere sin hverdag. Offentlige ordninger skal ikke utformes for å påtvinge familier bestemte løsninger, men tvert imot sikre størst mulig valgfrihet.

Barnehager er et viktig bidrag for å sikre valgfriheten for foreldrene. Høyre mener det må føres en politikk som styrker kvaliteten på barnehagetilbudet og som gir et mer mangfoldig og fleksibelt tilbud.

Høyre vil:
- lovfeste og sikre en reell likebehandling av offentlige og private barnehager gjennom kommunal stykkprisfinansiering.
- stimulere til økt privat barnehagebygging ved å fjerne maksprisordningen.
Den rødgrønne regjeringen vil det motsatte. Derfor går neste uke nesten 2000 private barnehager til streik i protest mot regjeringens forskjellsbehandling mellom offentlige og private barnehager. Det er ikke vanskelig å forstå dem.

onsdag 13. mai 2009

Høyres stortingsvalgprogram 2009-2013

Nå er Høyres nye stortingsvalgprogram for 2009-2013 klart. Det betyr at alle vedtak fra landsmøte forrige helg er innarbeidet. Programmet er tilgjengelig her. Det vil etterhvert bli tilgjengelig også på nynorsk og innlest som lydfiler. I tillegg vil vi lage en elektronisk kortversjon på engelsk.

Menneskerettigheter, ytringsfrihet - TV reklame

Man skulle tro at norske myndigheter ville vise respekt for vedtak fattet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Stort sett skjer det, men ikke alltid. Fortsatt kjemper regjeringen iherdig mot dommen fra EMD - som er begrunnet i ytringsfirhet - nemlig politisk reklame på TV. Regjeringen forsøker seg med stadig nye krumspring.

Da dommen fra EMD falt, ble det en liten diskusjon i Programkomiteen om dette burde føre til at temaet politisk reklame ikke lenger var nødvendig. Komiteen valgte å holde fast ved en formulering som var kommet inn. Dette ble stadfestet av landsmøte i helgen. Høyre går derfor blant annet til valg på følgende:

Høyre vil tillate politisk reklame i TV.

tirsdag 12. mai 2009

Norge, Nato, Afghanistan

Flere nyhetskanaler melder i dag om at også blant flertallet av SVs velgere er det støtte til norsk NATO medlemskap.

En av de større endringene som skjedde da landsmøte denne helgen vedtok Høyres nye stortingsvalgprogram, var en tydeligere satsing på Forsvaret - ikke minst NATO. I tillegg ble det vedtatt et punkt som de rødgrønne nok fortsatt er uenig i:
Høyre vil oppheve politiske begrensninger på hvor norske styrker kan operere i Afghanistan.
Eller finnes det en undersøkelse som viser at regjeringen ikke er på linje med velgerne i dette spørsmålet heller?

Snyter Aftenposten kundene sine?

Dette er en post helt på siden av program og politikk.

En av landets største lokalaviser Aftenposten Aften sliter med opplag. Om det bare er fordi produktet blir dårligere eller at flere rett og slett velger å lese nyheter på nett, vet jeg ikke. Men de sliter. Det har blant annet ført til at de siden denne våren dropper utgivelse mandag og fredag. Mao avisen kommer 3 ettermiddager i uken i stedet for 5. Greit nok.

I går kom imidlertid faktura for abonnement for neste halvår. Og hva står der: "Ditt abonnement:...+ Aften mandag-fredag.

Kundene faktureres altså for et produkt som ikke kommer. Er det sært av meg å bli *forundret*?

mandag 11. mai 2009

Skal bare Høyre ansvarliggjøres?

Et vellykket landsmøte er over. Det har vært et bra politisk verksted, med gode debatter, vedtak og spennende voteringer. Stemningen blant delegatene har vært upåklagelig. Selvtilliten er på plass, politikken er vedtatt, marsjordren er klar: Trygghet og optimisme for landet, med bedre skole, lavere skatt og flere og tryggere veier. Dette er Høyres svar på å bringe Norge styrket ut av krisen.

En del journalister er nok blitt kraftig overrumplet. I dagesvis (nesten ukesvis) på forhånd har redaksjonene åpenbart egget hverandre opp med hvordan de kan "disse" Høyre. Innsatsten deres har vært upåklagelig. Og så prøver de å stille "riktige" og "smarte" spørsmål - og ender opp med å løpe etter hverandre. Politikken legges til side, og spekulasjoner om taktikken har vært det eneste de har konsentrert seg om. "Hvis....hvem skal Høyre samarbeide med i regjering?" Har vært gjennomgangsmelodien.

Jeg kan forstå at spørsmålet stilles. Men ikke som det eneste. Og hvorfor stilles det kun til Høyre?

DN har i dag en god konklusjon i sin leder:
Det blir dermed skivebom når enkelte, blant annet i næringslivet, beskylder Høyre for å være «ullent» i regjeringsspørsmålet, Høyre har gitt et klart svar.

Det er verre med de andre ikke-sosialistiske partiene. Frp, Venstre og KrF sier alle at de går til valg på at landet må få en ny regjering og at Jens Stoltenberg skal skiftes ut som statsminister. Men det er usikkert om de vil holde løftene. For samtidig lover Venstre og KrF at de skal hindre at Frp får regjeringsmakt, og Frp lover at partiet ikke vil støtte en regjering der partiet ikke får være med selv. Resultatet kan bli at Frp eller Venstre og KrF - eller alle tre - i praksis bidrar til fortsatt Stoltenberg-regjering selv om valget skulle gi borgerlig flertall.

Høyre er faktisk det eneste partiet som uten forbehold lover at det vil skifte ut den rødgrønne regjeringen. Det kan bli et av Høyres bedre kort i valgkampen.
Det er forøvrig i motvind og storm man får avdekket om lederen er stødig. Det er ingen tvil om at Jern-Erna ikke lar seg vippe av pinnen, men iherdig står på. Det kan ingen ta fra henne, og det står det respekt av.

søndag 10. mai 2009

Hva skjer med Programbloggen

Om kun et par timer er landsmøtet over og nytt stortingsvalgprogram vedtatt. Det betyr at det målet som denne bloggen ble opprettet for, er nådd. Utvikling av ny politikk - materialsiert i nytt prinsipprogram (i fjor) og nytt stortingsvalgprogram denne helgen.

Det kan bekreftes, noe også Erna Solberg gjorde da hun innledet programdebatten på fredag ved å snakke om prosessen, at bloggere har bidratt til formuleringer i programmet. Gjennom innlegg og kommentarer på denne bloggen.

Tanken har vært at denne bloggen skal "avvikles" nå som programmet er vedtatt. Det kan imidletid hende at det kan være nyttig at bloggen eksisterer en stund til. Fremover blir det jo valgkamp og debatt om politikk. Og da kan det jo kanskje være greit med blant annet dette som kilde for poster om hva som faktisk er Høyres politikk. Det skal nemlig ikke mye spådom til for å vite at mange meningsmotstandere vil forsøke å fremstille politikken vår ganske feilaktig. Det kan også være at noen også ufrivillig misforstår - i går måtte vi bidra til å rette opp feil som var gjengitt på en avis nettside. De hadde referert landsmøtets vedtak stikkmotsatt av hva som var tilfelle.

Inntil videre ser det altså ut til at bloggen vil leve litt til. Tar gjerne mot tilbakemeldinger på dette.

lørdag 9. mai 2009

Større usikkerhet om Jagland i Europarådet?

Høyre er et internasjonalt parti, og har venner i alle verdenshjøner - som også besøker oss på landsmøte. Under litt uformell prat er det fremkommet at prosessen om valg av ny Generalsekretær i Europarådet, ikke så er så plankekjøring som i allefall denne bloggeren har fått inntrykk av - gjennom norske medier. Nå pågår åpenbart arbeid i kulissene som faktisk kan gjøre at kortene legges litt på nytt igjen. PT står man med 2 kandidater - til uken kan det bli tatt et skritt tilbake - og bli åpnet på nytt også for de 2 som ble vraktet i forrige runde. Altså 4 - og da er signalene ikke så klare lenger - heller ikke mht støtten til den norske kandidaten.

Jeg er enig i at Jagland er en god kandidat - og det er bra at det politiske miljøet i Norge står samlet bak ham. Men i dagens situasjon, kan det hende at dette altså ikke er nok.

De neste dagene er spennende. Jeg krysser fingrene faktisk for Jagland.

Hvilken boble lever pressen i?

Landsmøtet er godt i gang, og det er veldig god stemming. De fleste tilstedeværende journalister klarer å få det med seg, men det er ikke alle av dem som liker det. Det passer liksom ikke helt med strategien de har bestemt på redaksjonsmøtene sine. Dermed blir kommentarene litt snodig. Høyre har selvtillit. HØyre vil gi Trygghet og Optimisme. Så enkelt er det.

Det er også andre som lever i en boble. Alle som hørte Ernas landsmøtetale fikk dessuten nok en gang, klar beskjed om at Høyre er åpne for å samarbeide med andre. Jeg vet at Frp ikke er så opptatt av skolepolitikk. Men jeg hadde likevel forventet at formannen deres klarte å lese talen til Erna. Der står det at Høyre vil samarbeid også med Frp. Hvordan i alle dager kan du si at dette ikke er åpent nok? Hvorfor furter du da Siv?

torsdag 7. mai 2009

Stortingspresident Foss?

Når nytt Storting åpner til høsten blir det ny konstituering. Fra dagens presidentskap er det flere som ikke tar gjenvalg, dermed skal nye seter besettes - ikke minst den som i rang står etter Kongen.

En Stortingspresident bør har erfaring og bred politisk kompetanse. Det i tillegg å nyte respekt både blant folkevalgte på tvers av partigrenser og i befolkningen er ingen dum ide.

På gårsdagens pressekonferanse ble i følge Aftenposten, Per Kristian Foss lansert som kandidat til Stortingspresident. Det er ingen dum idé. Mannen har bred erfaring både i Storting og Regjering - og en politisk kompetanse som går uten på de aller fleste.

Dette er slett ingen dum idé, men det er ikke gitt at dette blir resultatet. Det forutsetter borgerlig flertall og at Høyre har forhandlingsstyrke. Synes du det det en god idé med "Foss for President" - ja da er det bare å stemme Høyre!

onsdag 6. mai 2009

Intelligente spørsmål og andre spørsmål

Fra gårsdagens bloggtreff var det flere hyggelige tilbakemeldinger som ble lagt igjen på nett (fra de over 50-talls som fulgte med kun på livebloggen). Fra en som var til stede falt det imidlertid en litt furten kommentar "hun svarer jo ikke skikkelig på noen spørsmål". Det kan være på sin plass å reflektere litt over utgangspunktet for den furtingen.

Det er mange kloke hoder rundt omkring, ikke minst mange som trolig tenker det om seg selv. Det er bra - selvtillit er det sjelden for mye av synes jeg. Når det stilles spørsmål om politikk er det interessant å høre hva folk spør om og hvilke(t) svar som gis. Men å gjenta spørsmål som tidligere er stilt synes jeg er litt dumt. Særlig når det gjentas og gjentas. Man må gjerne mislike svaret, men spørsmålet blir ikke mer intelligent av å bli stilt gang på gang.

På livebloggen i går kom det mange gode og veldig varierte spørsmål - om politikk. Konkrete spørsmål om konkrete problemstillinger. IRL på blogg-treffet var det også noen konkrete og gode spørsmål. I tillegg var det gjentakelser: Hvem skal Høyre samarbeide med i regjering? Hvorfor velger ikke Høyre side? Hva er ambisjonen for valget til høsten?

Disse spørsmålene er stilt før. De dreier seg ikke om kjernevirksomheten - altså om politiske saker, men om taktikk. Liberalister vil at Høyre skal velge frp, verdikonservative vil at Høyre skal velge krf/v. Svaret som er gitt og som etterhvert flere kommentatorer og analytikere innser er klokt, er at Høyre har valgt borgerlig side. Høyre vil bidra til en borgerlig regjering når det er borgerlig flertall i stortinget. Og vil samarbeide med alle ikke-sosialistiske partier om det.

Nok om det. Hovedinntrykket fra gårsdagens treff var i stor grad positivt. Så vidt vites er det første gang i Norges historien at en partileder har et eget møte med bloggere i forkant av landsmøte. Erna Solberg og Høyre tar bloggerne på alvor.

tirsdag 5. mai 2009

Bloggere og politisk topp-treff

Høyre tar bloggere på alvor. For 3. gang i år inviteres til treff med partiets ledelse. Nå med Erna Solberg - rett i forkant av landsmøte. Les mer om det her. Hele treffet streames samtidig som det liveblogges - fra denne URL-en.

Alle er velkomne både på nett og IRL. Vel "møtt" :-)

Statlig eierskap og ytringsfrihet

Dette blir egenlig på siden av programarbeidet, og mer som en ettertanke. Samtidig går refleksjonen direkte inn i spørsmål som også berøres i programutkastet.

Det har vært interessant å registrere hvilke store overskrifter som har dominert de siste ukene. I slutten av forrige måned kunne vi boltre oss i oppslag knyttet til regjeringens aktive eierskap i Aker. Den saken er jo ikke avsluttet, men nyhetsinteressen har tatt en liten pause. Den siste uken har det vært forrykende debatt om ytringsfrihet. Eller snarere om ytringene til Nina Karin Monsen. Dette er to helt forskjellige saker, men hver på sin måte bidra de til å sette søkelys på spørsmål som utløser politisk debatt.

1) Skal staten eie i privat næringsliv; er det en offentlig kjernekompetanse?
2)I Monsen-saken er det vel strengt tatt to debatter: aksepterer man ytringer selv om man ikke liker dem - er det kjernen i tildelingen av Fritt Ords pris? Dernest er det meningsinnholdet i ytringene - som egentlig ikke er blitt så mye debattert.

hm...

mandag 4. mai 2009

Høyres nye bistandspolitikk

Det har vært litt (sjelden) oppmerksomhet om bistandspolitikk etter KrFs landsmøte. Der var forøvrig interessant å registrere at det er viktig å øke bistanden målt i BNP. Kvantitet er visst viktig (mens i spørsmålet om heldagsskole er kvalitet viktig). Regjeringen er forøvrig ikke (lenger) så opptatt av å måle innsats mot BNP.

Nok om det. I innstillingen til Høyres nye stortingsvalgprogram står blant annet følgende - om bistand:
Som et velstående land har Norge et moralsk ansvar for å bidra til vekst og velferdsutvikling i fattige land. Norge bør spille en aktiv rolle i arbeidet for å gi enda flere land og mennesker de samme mulighetene til å stå på egne ben. Bistand fra rike land kan aldri erstatte kostnaden ved en proteksjonisme som nekter fattige land muligheten til å utvikle sine egne økonomier.

Norge må fortsatt bruke av sin rikdom for å bidra til utvikling og nye muligheter for verdens fattige. Høyre vil imidlertid flytte oppmerksomheten over fra hvor mye penger som bevilges, til hvilke resultater vi faktisk oppnår med bistanden.
Kvalitet og resultater skal telle.

torsdag 30. april 2009

Aviser, pris og pressestøtte

Nettavisen har laget en oversikt over hva avisene egentlig koster. Mon tro om de ikke burde tatt med pressestøtten i dette regnestykket? Og hvorfor gjør de ikke tilsvarende regnestykke for nett-avisene?

I innstillingen til Høyre nye stortingsvalgprogram, er det forslag om pressestøtten:
Høyre vil legge om og redusere pressestøtten.
Kanskje relevant å tenke på i denne sammenheng?

onsdag 29. april 2009

Bassengene skulle fylles...

Problemet er jo at det ikke er blitt flere svømmehaller. Det er også problem med etterslep generelt når det gjelder bygging av idrettsanlegg. Derfor står det i innstilling til Høyres neste stortingsvalgprogram at Høyre vil ta igjen etterslepet på idrettsanlegg. Deretter kan svømmehaller og idrettshaller fylles.

tirsdag 28. april 2009

Likelønn vs kompetanse

Forhandlingssystemet i Norge innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker forhandler om lønn og andre faglige rettigheter, mens myndighetene "ligger" unna. Dette betyr at arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har stort ansvar for hvordan lønnsutviklingen skjer; noe som er viktig å huske på når man diskuterer lavtlønnsgrupper, at kvinner tjener dårligere enn menn etc. Dette er da også bakgrunn for at det er kommet forslag om at det nå skal settes av egen pott for å fremme likelønn mellom kvinner og menn.

men er mangel på likelønn det største problemet? Eller er det faktisk en større utfordring at de som har investert i lang utdannelse ikke får betalt for denne innsatsen? Bør det nå settes av midler som belønner kompetanse?

Høyre har i dag lagt frem sin mening om dette:
Dette er Høyres svar på kravet om en likelønnspott. Vi vil bruke de samme virkemidlene, nå de samme gruppene, men mener at behovet for flere sykepleiere, lærere og personer med høy utdannelse i offentlig sektor handler om kvalitet i tjenestene og at utdannelse skal lønne seg. Vårt mål er å skape verdens beste offentlig sektor, sier Erna Solberg
.

Det var vel litt enkelt, Hegnar?

Hegnar skriver morsomme ledere. Noen ganger interessante, andre ganger bare morsomme. Som regel er de gode fordi de er spissformulerte, aktuelle og utløser reaksjoner.

I dag skriver Hegnar blant annet om arbeidsledighet, og sier: Arbeidsledigheten er ikke større enn rundt 70.000 personer, og det er bare litt over 3%. 97% har altså jobb.....". Ikke i én setning berører Hegnar det faktum at over 700.000 nordmenn er på ulike trygde- og stønadsordninger. Og at mange av dem både har (rest-)arbeidsevne og arbeidsvilje. Hegnar kan umulig mene at det er greit at så mange er uten jobb? Han må gjerne snakke om mørketall og skjult ledighet; det er unektelig litt rart å si at 97% av arbeidsstyrken i Norge er i jobb. Hva med å ta med alle faktorene i regnestykket?

Høyre er bekymret over at finanskrisen nå fører til flere konkurser og stigende ledighet. Ikke minst er det urovekkende at vi har flere hundretusen som står utenfor arbeidslivet på ulike stønadsordninger. Derfor vil Høyre føre en politikk som gir alle en ny sjanse: Målet er at det skal lønne seg å jobbe. I stortingsvalgprogrammet er dette formulert under kapitlet om Ny sjanse. Der står det blant annet: For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake i arbeidslivet vil Høyre:
- omforme velferdssystemet, skattesystemet og regelverket for ansettelser slik at aktivitet blir hovedprinsippet.
- stille strengere krav for trygdeytelser og sosialhjelp – alle med arbeidsevne skal møtes med krav til aktivitet når de mottar støtte.
- innføre en skattekredittordning som gjør at det lønner seg å gå ut i arbeid.
- gjøre det mulig å gå ned til 20 prosent uføretrygd.
- sikre at NAV-reformen lykkes.
- at det skal lages individuelle planer for hvordan den enkelte kan hjelpes tilbake til jobb.
- at unge som oppsøker et sosialkontor, umiddelbart skal møtes med et tilbud om aktivitet etter mønster av ulike ”snu i døra”-prosjekter.
- at sykmeldte som venter på behandlingstilbud, skal få tilbud om behandling raskere.
- styrke ”grønt kort”-ordningen for arbeidssøkere med særskilte behov for tilrettelegging av arbeidsplassen.
- at universell utforming skal gjelde som hovedløsning i det offentlige rom, bygninger og transportsektoren.

mandag 27. april 2009

Høyre ENESTE klare ja-parti

Vi har sagt det før og kan etter denne helgen si det en gang til: Høyre er landets eneste ja-parti. Venstre vist vel i grunnen frem det de er gode på: Litt hit-og-dit - "egentlig" ja, men nei, men nei betyr ja og ehhhh.

For dem som faktisk er opptatt av at Norge skal bli EU-medlem er det politiske valget enkelt og krystallklart: I Innstillingen til Høyres nye stortingsvalgprogram står nok en gang følgende:
Høyre vil arbeide for at Norge skal bli medlem av EU så raskt som mulig.
I mellomtiden så ligger ikke bare Island, men Albania faktisk etterhvert i køen av nye søkere.

fredag 24. april 2009

Ikke rart skattene må opp.

Forleden dag fortalte Dagsavisen i en artikkel om en FAFOs "undersøkelse". Den konkluderer visstnok med at folk er villig til å betale mer skatt; hvis de vet at pengene går til eldreomsorg og helse. Er det dette man kaller "nøytralt spørsmål"?

Ikke veldig rart folk setter ønsker økt velferd. Problemet er jo at skatten vi betaler ikke er øremerket noe spesielt. Finansavisens leder i dag (finner den ikke på nett) beskriver dette godt.

Men, jeg skjønner jo at AP er opptatt av å få inn flere skattekroner. Aktivt eierskap er jo blitt ganske kostbart for denne regjeringen, som åpenbart ikke har tenkt til å gi seg med dette. Mon tro hva Brustad og Stoltenberg nå planlegger å kjøpe "for å redde arbeidsplasser". Norske Skog er kanskje en egnet kandidat?

torsdag 23. april 2009

Aller siste frist - stortingsvalgprogram

I dag er aboslutt siste frist for å sende inn endringforslag til innstilling til Høyres nye stortingsvalgprogram. Alle endringene vil bli behandlet av landsmøte.

Det er allerede kommet forslag fra flere fylker, og andre er varslet at de kommer i dag. Basert på omfanget så langt er det grunn til å kunne konkludere med at vi nå nærmer oss slutten på en omfattende prosess: Det har vært mye høring og lav terskel for å komme med innspill, noe innstillingsdokumentet også viser. Derfor er det ikke overraskende at det nå i innspurten er færre forslag som fremmes. Det har jo også å gjøre med at landsmøtedelegasjonene nå konsentrerer seg om respektive "kamp-saker".

Det foreligger allerede endringsforslag til alle kapitler, men det er kapittelet om forsvar som er gjenstand for det mest helhetlige endringsforslag. Ikke så mye på realiteter, men kanskje mer på språkform. Likevel - det ligger an til nok en debattrunde mht verneplikt. Skal den være kjønnsnøytral, eller fortsatt som idag? Programkomiteens forslag lyder:
Høyre vil innføre obligatorisk sesjonsplikt for kvinner, samt støtte en utvikling i retning av like muligheter for kvinner og menn.

onsdag 22. april 2009

Borgerlig samarbeid

Fra lederen i Dagens DN:
Midt i det hele står Høyre, som alle vil samarbeide med og som vil samarbeide med alle. Det er godt at det i det minste er ett parti på borgerlig side som holder dørene åpne.

Det er grunn til å spørre om Venstre, KrF og FrP egentlig mener alvor når de høylytt slår fast at landet trenger en ny regjering. Hvis de vil ha en ny regjering, må de også være villige til å bidra til at landet kan få det.
DN har forstått det.

Høyre akkrediterer bloggere til landsmøte

Som tidligere postert, blir det et eksklusivt toppmøte i forkant av landsmøte, hvor Erna Solberg vil innlede for bloggere. (Ja - dere er eksklusive topper...) Altså et politisk blogg-treff 5. mai.

Nå lanserer vi også tilbud for bloggere til selve landsmøte:
På Høyres landsmøte 8-10 mai vil interesserte bloggere få akkreditering på lik linje med tradisjonelle journalister. Les mer hvilke muligheter dere som bloggere kan få på Høyres hjemmeside:
Det er bare å blogge seg med!

tirsdag 21. april 2009

Streng og rettferdig

Høyre er for mangfold. Høyre tar sosialt ansvar også for mennesker som er utsatt for vold, trusler og nød i andre land i verden. Integrering er viktig, den må bli bedre og det bør stilles krav. I innstillingen til stortingsvalgprogram er det et eget kapittel om "inkluderende samfunn" - integrering, og det er et eget kapittel om flyktningepolitikk og humanitær bistand. Et av tiltakene Høyre vil gjennomføre er:
- innføre et meldepliktsystem for personer som søker om asyl, og som ikke bor på mottak, og for personer som har fått avslag og som venter på utsendelse. Gjentatte brudd på meldeplikten må kunne føre til forvaring.
Det største problemet er at vi ikke har noen gjennomarbeidet politikk for utsending, sier innvandringspolitisk talsmann Bent Høie fra Høyre til VG Nett

I tillegg vil Høyre også:
- arbeide for flere retur- og hjemsendelsesavtaler slik at asylsøkere med avslag returneres raskere.
- stramme inn på mulighetene til å trenere saker.
- øke bruken av alderstesting og DNA-undersøkelse.

mandag 20. april 2009

Rushtidsavgift - køhelvete

Forrige uke gikk NHO ut med brask og bram og tok til orde for rushtidsavgift. I vinter har det jevnt og trutt vært kaos i jernbanetrafikken. Snø og kulde har vært greit å skylde på. I går og i dag har det vært sol og varme på Østlandet likevel har togtrafikken stått dønn stille. Strømstans får vi høre. Det er åpnebart behov for kraftig satsing på vedlikehold av dagens infrastruktur. Det snakkes det ikke så mye om; kanskje fordi det ikke innebærer noen røde snorer som skal klippes av en statsråd?

I innstilling til Høyres stortingsvalgprogram er dette tatt på alvor:
Store deler av jernbanenettverket i Norge er moden for fornyelse. Høyre vil derfor satse på en helhetlig og langsiktig utbyggingsplan som gjør jernbanen til ryggraden i de regionale og det nasjonale transportsystem. Første ledd er utvikling av lokal- og intercity-tilbudet rundt de store byene, samt kapasitetsøkende tiltak for godstrafikk på bane på de nasjonale strekningene. Høyre vil sørge for kraftig opptrapping for å ta igjen etterslepet i vedlikehold av jernbanen.
Jeg vil anbefale NHO å støtte Høyre i denne politikken. Så kan vi komme tilbake til avgifter når folk får alternative transportmuligheter som fungerer og er stabile.

fredag 17. april 2009

Statskapitalisme og hjerterått løftebrudd

Det kan virke som om dette er de egentlige overskriftene for det landsmøte som står for døren denne helgen.

Aker-saken viser hvor uproff staten er som eier i privat næringsliv. Likevel vil sentrale AP-topper ha mer statlig eierskap. Staten kan spille en viktig rolle når en ny industri skal utvikles - slik det skjedde i oljealderens barndom. Men hva er den gode begrunnelsen for at staten skal gå inn som minoritetsaksjonær i en privat virksomhet? Drivkraften i enhver privat virksomhet er å tjene penger og drive fornuftig - dvs omstille når det trengs, avvikle gammeldags virksomhet og bygge opp ny og fremtidsrettet virksomhet. Dette er ikke statens kjernekompetanse.

Ap lovet at eldreomsorgen skulle skinne i valgkampen for 4 år siden. På lørdag skal AP hylle Gros 70 års dag. Du vet - hun som i 1985 refset Høyre for å føre en hjerterå politikk og krevde at regjeringen gikk av fordi 50.000 mennesker sto i helsekø. Vil hun benytte landsmøtets talerstol til å rette samme pekefinger mot dagens hjerterå regjering? Du vet - den som har reversert den forrige regjeringens politikk der Høyres helseminister fikk fjernet helsekøene. Dagens regjering med sin aversjon mot å bruke alle gode krefter, i dette tilfelle private helse- og omsorgssituasjoner, gjør at titusener igjen må stå i helsekø. Dette er ikke bra. Regjeringen nekte å snakke om det, og forsøker tilogmed å kneble ytringer om helsekøene.

I tillegg er situasjonen lite lystig på andre områder:
Finanskrisen har rammet landet og vi har nok ikke sett de siste oppsigelsene ennå. Anslagene for arbeidsledigheten er at den vil stige til 100.000/150.000 ila 2009. Kriminalitetsstatstikken er lite hyggelig lesning og det er mangel på politifolk over hele landet. Barnevernet har det krevende. Veiutbygging går sakte.
Alt dette skjer i en periode hvor landet aldri har vært så beslått med penger til å bygge samfunnet og gjøre det sterkere. Det er nesten imponerende hvordan regjeringen med AP i spissen har klart å skusle bort muligheter på denne måten.

Nå trenger vi mer en noensinne et ansvarlig parti som kan føre landet styrket ut av krisen og skape trygghet og optimisme.

torsdag 16. april 2009

Fildeling

I går arrangerte Høyres kultur- og mediepolitiske talsmann Olemic Thommessen et godt besøkt seminar på Stortinget, om fildeling. Seminaret er behørig omtalt både i nettavis og trykt presse (finner ikke alt på nett).

Dette er en interessant problemstilling av "vår tid" - hvor "ny" teknologi møter ulike prinsipper. Opphavsrett og fortjeneste for produsentene av immaterielle produkter, fri flyt og (u)lovlig kopiering på nett. Skal og kan dette kontrolleres bedre? Skal og kan man både ta hensyn til forbrukerne (hvor stort hensyn skal tas), og ikke minst skaperen av produktene? Det er jo viktig for mange å få god spredning av det som lages; men når det ikke betales for det...

I innstillingen til stortingsvalgprogrammet står det blant annet:
Høyre vil sikre opphavsrettigheter til åndsverk. Allmennhetens interesse i å utnytte verk uten kompensasjon må ikke trekkes så langt at det fører til stagnasjon i utviklingen av nye verk og ny kunst.
I dag tror jeg denne formuleringen gir et godt grunnlag for å viderutvikle politikken på dette området. Hva svaret til slutt blir mht fildeling tror jeg uansett er for tidlig å si. Eller?

onsdag 15. april 2009

Har Abelia fasiten - lissom?

Abelia er opptatt av å fremme kunnskap, innovasjon og tenkologi. Det er bra. Derfor gjennomgikk organisasjonen tidligere i år partienes høringsutkast til nye partiprogram. Bare litt synd når slurv avsløres - det undergraver litt seriøsiteten.

I sin analyse klarte Abelia kunststykket å overse poenger de selv mener er viktige - i allefall i Høyres program. I sin rapport etterlyste de fra Høyre ambisjonen om å stå fast ved målet om at samlet FoU i Norge skal utgjøre 3% av BNP. Høyre har hele tiden stått fast ved målet. Abelia klarte (ville) bare ikke se det. Slurv?

Høyre er opptatt av kunnskap, læring, innovasjon og nyskaping. Høringsrunden av programmet bidro til at dette ble ytterligere forsterket i innstillingen til nytt stortingsvalgprogram som skal behandles av landsmøte 8-10 mai.

I dag har Abelia kommet med en ny rapport. Nå er de ute etter å effektivisere offentlig sektor. Igjen er det grunn til å gi honnør for engasjementet, men også advare mot ukritisk aksept av Abelias fasitsvar.

Visstnok har Abelia igjen lest partiprogrammene (ukast og ikke innstillinger?), men presenterer ingen samlet karaktergivning denne gangen så vidt jeg kan se. Flere påpekninger er gode - og for Høyres dele ivaretatt i innstillingen til nytt program.

Men. Blant flere ting mener Abelia at følgende er viktig:
Frigjør offentlig elektronisk informasjon. Gratis tilgjengelig informasjon på nettet sikrer gjenbruk og utvikling av nye tjenester.
Det er vanskelig å lese hvor dypt Abelia har reflektert over dette. Kun én gang nevnes personvern - og da som henvisning til et Obama-sitat. Må vi konkludere med at Abelia ukritisk vil frigjøre alt som finnes av elektronisk informasjon? Ser de overhode ingen motforestillinger mht fare for å sammenstille (og misbruke) data som finnes i offentlige registre? Dersom dette overhode ikke er problematisert hos Abelia mister rapporten mye verdi. (Datatilsyn er forøvrig ikke nevnt med ett ord). Slurv?

Et annet tiltak som foreslås er:
Nasjonal database av digitalt tilgjengelig rå-materiale for utvikling av læremidler. Råmaterialet kan blant annet være frislipp av NRKs arkiver, som alle aktører kan bruke, også kommersielt.
Ikke med et ord nevnes opphavsrett - noe sted i rapporten. Mener Abelia ikke noe om det, at det ikke er relevant, eller rett og slett uinteressant? Slurv?

Helt oppriktig synes jeg rapporten til Abelia er interessant fordi den setter søkelys på noen av mulighetene som kan benyttes for å modernisere offentlig sektor. Mange av forslagene finnes også i innstillingen til Høyres stortingsvalgprogram. Samtidig ville rapporten stått mye stekere dersom den også problematiserte visse utfordringer og motforestillinger. Siden Abelia setter seg til doms over politiske programmer som tross alt skal representere en helhetlig utvikling, må rapporten gjenspeile den samme helhetlige tenkningen - selv om det bare gjelder dette avgrensede området. Dessverre er ikke rapporten så balansert. Og når den kommer som en slags oppfølger til en tidligere rapport som viste seg å være litt slurvete, vel - da blir det med litt større skepsis at i allefall denne leseren gjennomgår dokumentet.

Fornyet innsats mot mobbing

NRK kan i dag fortelle at stadig flere barn og unge over hele landet mobbes.

Bondevik bidro fortjenestefullt i sin tid til å sette bekjempelse av mobbing høyt på dagsordenen. Programkomiteen har ment at dette er et arbeide som er viktig, ikke minst ettersom innsatsen nok ikke har vært så høy som den burde ha vært de siste årene. I innstillingen til nytt program står det derfor at:
Høyre vil styrke arbeidet mot mobbing med konkrete tiltak og konkrete mål.
Det er synd å si det, men det er behov for slik satsing.

tirsdag 14. april 2009

Bloggtreff med Erna - ifm landsmøte

Høyre har en stund jobbet målrettet også overfor bloggerne. De (vi) vil bli tatt på alvor, og det skjer! Etter å ha invitert til "blått nytt år" og "politisk før-premiere", topper vi nå tilbudet:
I forbindelse med landsmøte 8-10 mai inviterer Høyre bloggere til treff på Høyres hus tirsdag 5 mai kl.18.00-20.00 (sjette etasje 1/3 sal). Partileder Erna Solberg vil holde en politisk innledning, etterfulgt spørsmål og svar. På treffet vil vi også presentere hvordan vi praktisk vil tiltrettelegge landsmøte for interesserte bloggere.
Det vil bli lett bevertning og selvsagt muligheter for å bruke egen bærbar PC/MAC. Påmelding skjer ved å sende en epost til eirik.lokke@hoyre.no (eller legge igjen en kommentar her)

De av dere som er utenfor Osloområdet vil få muligheten til å delta interaktivt via livestreaming på nettet. Nærmere informasjon følger senere.

Årets påskekrim - Aker og AP

Høyre er et klart standpunkt til statlig eierskap. I innstillingen til nytt stortingsvalgprogram står det:
Staten er i dag en stor eier i norsk næringsliv. Høyre ønsker å redusere det samlede statlige eierskapet. Høyre legger til grunn at det beste vil være et sterkt og spredt privat eierskap. Statlig eierskap kan i noen tilfeller begrunnes ut fra særlige nasjonale hensyn, f.eks. å sikre hovedkontorfunksjoner. Det statlige eierskapet må være forutsigbart og profesjonelt.
Riktignok er det dissens på den nest siste setningen, som noen ønsker å ta ut. Årets påskefarse med Aker, Aker Solutions og AP vil kanskje bidra til at den dissensen står sterkere.

Jeg skjønner godt at Stoltenberg er stressa. Men han får vel egentlig litt som fortjent - og burde kanskje lagt seg flat når muligheten bød seg? Det er egentlig lett å forstå at dette er bissniss for Aker, og at det derfor ikke er noen grunn for at de skal trekke seg fra handelen. Jeg lurer på om partiboka er veldig viktig for statsministerens håndtering?

Godt er det i allfall å slå fast at Høyre har stått rakrygget i denne saken, helt fra oppkjøpet i 2007 - som forøvrig skjedde med FrPs støtte. Hele saken bør en gang for alle ha bevist at staten har lite å gjøre som eier i privat næringsliv.

Oppdatert 16. april:
Farsen fortsetter og ser ut til å legge en klam sky over APs landsmøte denne helgen. fortjent?

tirsdag 7. april 2009

Skuespillere og ensretting

På den politiske venstreside er man opptatt av at alle skal være l i k e. I motsetning til Høyre som legger vekt på individet, at vi er forskjellige, men at vi skal ha like muligheter til å utnytte våre evner og kunnskaper.

I dagens Aftenposten (har ikke sjekket om artikkelen er på nett) står det omtale av ny skuespillerutdanning i Oslo. "Skolen vil lære bort metoden som de kjente amerikanske filmstjernene bruker". Dette må da være interessant for dem som går med en liten "moviestar" i magen, tenkte jeg i all min enfold.

Men så blir skapet behørig plassert av Skuespillerforbundets Agnete Haaland. "Vi fraråder alle å ta en utdannelse som ikke er godkjent og anbefaler bare skoler som er godkjent som høyskole". I og for seg er jeg ikke uenig i dette, men lenger ut i intervjuet kommer poenget "
Du får altså hverken medlemskap (i skuespillerforbundet) eller nødvendigvis arbeid etter en skole du har betalt manger penger for å gå på.
Hadde Haaland nøyd seg med å være opptatt av godkjenning og kvalitet i undervisningen, hadde alt vært bra. Dessverre tar hun på seg ideoligiske briller og avslører intens motilje mot frie krefter. Hvilket grunnlag har hun for å konkludere med at skoler man må betale penger for å gå på ikke har god kvalitet? Kan hende kvaliteten der nettopp må være bedre - for at elever skal være villige til å betale. Markedstenkning er åpenbart ikke noe som hører hjemme i Haalands hode. Som utøver av et yrke som vel også skal basere seg på kreativitet, fri tanker og utfordring av det etablerte, bør hun vel være varsom med å fremelske et utdanningssystem hvor alle som vil gå denne yrkesveien i Norge blir dønn like. Enhetsskolen er et annet ord. Er målet hennes at alle skal med.

fredag 3. april 2009

Stoltenberg nekter å møte landets ordførere.

Nær halvparten av landets ordførere sier nei til frivillighetsmoms. Ordfører i Asker Lene Conradi, har sendt ut et opprop til alle landets ordførere der hun tar til orde for å legge forholdene bedre til rette for frivillig arbeid, først og fremst ved å fjerne skatt på frivillig arbeid. Stadig flere skriver under. 182 av landets ordførere har så langt signert på oppropet.

... men Statsministeren vil ikke sette av tid til å møte dem!
Jens vil ikke ta imot ordføreropprop.Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier nei til å ta imot oppropet som 195 ordførere nå har undertegnet for å fjerne moms på frivillighet.

Høyre vil fjerne skatt på frivillighet

Høyres mål er en sterk og uavhengig frivillig sektor som kan utgjøre et tredje tyngdepunkt og alternativ til både markedet og den politiske styringen. Det viktigste er å styrke frivillige organisasjoners inntektsgrunnlag og å bekjempe politisering og byråkratisering. I innstillingen til stortingsvalgprogrammet for kommende periode slår vi fast følgende:
For å styrke frivilligheten vil Høyre fjerne skatten på frivillighet ved å ta bort momsplikten for frivillige organisasjoner.
Man skulle tro at dette egentlig var ukontroversielt. Flere partier har tross alt snakket om det samme. Men da dette kom til avstemming i Stortinget i går, stemte altså de røde flertallet med AP i spissen og SP i kroken, ned forslaget. Det er visstnok egentlig ikke i mot forslaget, det bare passet ikke nå....

torsdag 2. april 2009

Intelligent liv på jorden

Denne er jo litt morsom - i allefall overskriften. Saken er forsåvidt også viktig, dersom man mener at "menneskeskapte klimaendringer" er en utfordring som må løses.

Innstillingen til stortingsvalgprogrammet har ikke direkte formuleringer om å skru av lyset, men i kap 13.7 kan man lese hva Høyre vil gjøre for å bekjempe menneskeskapte klimaendringer.

onsdag 1. april 2009

Påsken må endres

Det har vært bidratt til påskedebatt tidligere fra denne bloggen. La oss nå forsøke en annen variant:

Finanskrisen medfører økt arbeidsledighet. Da er det viktig at vi er solidariske med hverandre og deler på de jobbene som er tilgjengelige. Samtidig er det mulig å slå flere fluer i en smekk - og ta på alvor at folk trenger mer tid til hverandre og familiene. Sekstimers dagen er ingen dum ide. Verdiskapingen klarer seg fint uten for mye innblanding - og med mindre arbeid blir det også mindre behov for skattelette.

Dette er selvsagt ikke lett å få ordnet i en fei, derfor må det skje gradvis. Den beste måten å innføre sekstimers dagen på er jo i forbindelse med etablerte helligdager.

Med andre ord: La oss utvide påsken - og innføre fridag på 3. påskedag.

Any objections?

I innerste svarteste....

Jeg var i ferd med å irritere meg grundig over udugelig etat og idiotiske skatt. Så var det noen som sa de forløsende ordene....første april.... Andre gode kandidater til dagens humor?

:-D

Oppdatert.
I INNERSTE!!!!!!! DETTE ER JO SANT.
Mange lesere trodde Aftenpostens oppslag var en aprilspøk, men slik var det dessverre ikke for de tusener som blir rammet.

tirsdag 31. mars 2009

Ny og forenklet selvangivelse


Trenger vel ikke si så mye..

mandag 30. mars 2009

Avisdød og pressestøtten

I innstillingen til program står det at Høyre vil legge om og avvikle pressestøtten. I mediebransjen er det flere som peker på at pressestøtten er en konkurransevridende subsidie. Den går bare til trykt presse, men ikke til nettpresse eller andre medier. Ettersom stadig flere nyhter blir digitale, er forøvrig medimangfoldet fortsatt stort. Er det da noen god grunn egentlig til å beholde pressestøtten?

De som har den vil selvsagt beholde den. I følge Nettavisen er papir-journalister tross alt dyrere enn nett-journalister - så da fortjener de ekstra subsidier? I disse dager kan vi lure på om ikke finanskrisen likevel hjelper oss et godt stykke på vei. Ulønnsomme aviser - dvs aviser som det ikke finnes markedsgrunnlag for = kundene vil ikke ha avisen - går konkurs. Så blir det færre å fordele støtten på.

fredag 27. mars 2009

Verdens beste skole!

At Høyre har den beste skolepolitikken som gir resultater vil det store flertall skrive under på. Innstillingen til nytt program som er offentliggjort vil sørge for at 4 års hvileskjær omsider blir gjort om til målrettet arbeid for økt kunnskap og læring. For ikke å si forskning.

Også Erna Solberg er krysstallklar på politikken i dagens Aftenposten. Valget er enkelt.

torsdag 26. mars 2009

Gamle håndverksfag

Aftenposten har i dag en større artikkel om behovet for å oppdateres i gamle fag: Flere fagfolk må lære gamle håndverksteknikker skal de få glede av millionene som nå er avsatt til arbeid innen kulturminnevern. Problemstillingen er ivaretatt i Høyres program, hvor det blant annet heter:
Vern av historiske minnesmerker og kulturområder og ivaretakelse av gamle håndverksfag, folkemusikk og folkedans er viktig for å forstå norsk kultur og historie. Høyre vil:
· styrke ordningen og øke lærlingtilskuddet øremerket små og verneverdige håndverksfag.
· innføre en ordning med stipendiater og etter- og videreutdanning i verneverdige håndverksfag.
Synspunkter?

onsdag 25. mars 2009

Det nye arbeidSpartiet

Partiet som er opptatt av arbeidsplasser og å få Norge styrket ut av finanskrisen. Skape trygghet og optimisme gjennom målrettede tiltak for næringsliv og arbeidstakere.

Partiet har politikken også på andre områder:
- når du er syk trenger du omsorg, ikke en kølapp.
- alle som går ut av ungdomstrinnet skal kunne stave videregående skole
- ord som skal kjennes trygge: Nattkino, nattbuss og kveldstur
- det skal føles trygt å ta en matbit på Karl Johans gate kl 0400 om natten.

Dagens sitat

Dagsavisen har en morsom spalte - Navn i nyhetene. I dag med SVs nye generalsekretær. På spørsmål om "hva er det mest unødvendige du eier", er svaret:
Jeg er en utrolig dårlig shopper, men samtidig veldig flink til å kaste ting jeg ikke har bruk for.
Jaha, kjøp og kast! Hvorfor ikke resirkulere - ev avstå fra å kjøpe det hun ikke har bruk for? Litt urettferdig av meg kanskje å påpeke dette, men jeg synes det vitner om stor avstand mellom liv og lære. Gitt at man skal stole på at SV mener det partiet sier...

tirsdag 24. mars 2009

Fri forhandlingsrett og "bidrag" fra staten

En av det mest grunnleggende spilleregler i norsk arbeidsliv er den frie forhandlingsretten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Helt unntaktsvis inviteres myndighetene inn som et ledd i "inntektspolitisk oppgjør" - og da først og fremst knyttet opp mot større reformer. I hovedsak skal lønnsdannelsen skje gjenonom forhandlinger - det mener partene i arbeidslivet.

Spørsmålet er hvor sterkt de mener dette. Årets lønnsoppgjør har startet. Et av kravene hos noen forbund, er at myndighetene må bidra med en likelønnspott. Tallet er p.t. 3 milliarder kroner. Begrunnelsen er at vi må bli kvitt den diskriminerende forskjellen - lønnsgapet - mellom kvinner og menn.

Nå tror jeg de flest er for likestilling. Når det er sagt, tror jeg samtidig det er ulike meninger om sammenhengen mellom lønnen ulike arbeidstakere får knyttet til yrke, stillingsbrøk, erfaring osv. Og kjønn?

Hva mener du? Bør myndighetene bidra med en likelønnspott? Hvorfor/hvorfor ikke?

mandag 23. mars 2009

Skolen et sted å være eller lære?

Det gamle slagordet kan med god grunn brukes igjen. Etter SVs landsmøte denne helgen, ser vi at regjeringens skolepolitikk nok en gang dreier i retning vekk fra kunnskap og over til kos. Den private aversjonen når nye høyder: Alle - absolutt alle alternative skoler skal forbys. Lurer på hva en gammel steinerskole elev som Stoltenberg tenker om det? Tenker han?

Høyre vil ha kunnskap i skolen. Det viktigste er at elevene skal lære basisfagene. Derfor må vi ha dyktige lærere. Høyre vil stille krav til både elever og lærere, samtidig skal vi satse på lærerne.

I tillegg skal foreldre fortsatt ha myndighet til å gjøre valg for sine barn. Litt sånn i tråd med menneskerettighetene også - du vet de som tillater foreldre f.eks. å gi barn hjemmeundervisning. Nå har jo regjeringen vist hva de mener om slike rettigheter, så det betyr vel ikke noe nå heller.

Nei. Skole og kunnskap er viktig. Vi har ikke råd til å ta fra barn retten til å få opplæring i grunnleggende ferdigheter. Norge trenger Høyres skolepolitikk. Det får man bare med Høyre i regjering.

søndag 22. mars 2009

Norge skal komme sterkere ut av krisen!

Fra Høyres sentralstyre:
Årets valg er det første noensinne - i hverfall i moderne tid - hvor det er økonomisk nedgangstider. Faktisk over hele verden. Fremover vil stadig flere fortsatt miste jobbene sine.

I en slik situasjon er det viktig å vise omsorg, men ikke minst løfte blikket og finne løsningene: Vi må ruste landet for fremtiden. Vi må skape trygghet og ikke minst optimisme for å komme styrket ut av dagens økonomiske krise.

Dette er viktig. Dette brukte Erna Solberg mye tid på i sin innledning til Høyres sentralstyre denne helgen. Les mer om Ernas utfordring til statsministeren her.

Hva mener du skal til for at Norge skal komme sterkere ut av krisen?

fredag 20. mars 2009

Snikislamisering = den nye Mccarthyisme?

Fra Wikipedia kan vi lese: Mccarthyisme er et begrep som ble tatt i bruk av motstandere av den amerikanske senator Joseph McCarthy. McCarthy forfuglte nådeløst (verbalt)kommunister og personer mistenkt for å ha kommunistiske sympatier. Dette skjedde særlig under perioden fra 1950 til 1954, da det rådet en sterk antikommunistisk stemning i USA, i en periode da den amerikanske regjeringen og det parlamentariske flertallet aktivt motarbeidet kommunismen.

Ingen tviler på at det fantes og fortsatt finnes kommunister i USA, men at det er en dominerende befolkningsgruppe er det ingen lenger som påstår. Spørsmålet er om ikke det aggressive kjøret mot snikislamisering i bunn og grunn er skremselspropaganda. Hittil har i n g e n på noen måte dokumentert at dette har et stort omfang.

I mellomtiden stiger ledigheten. Fra før vet vi at over 700.000 nordmenn er på ulike trygde og stønadsordninger, samtidig som mange av dem vil tilbake til jobb. Effekten av finanskrisen er så smått i ferd med å rulle inn over Norge og den ordinære ledigheten spås å stige til opp mot 150.000 folk ila året.

Er det ikke dette som er viktig da? Sørge for levedyktige arbeidsplasser til folk flest. Det er tross alt det vi lever av. Å ha en jobb altså.

Makspriser - gavepakke til middelklassen og de rike

Stadig vekk lover de rødgrønne å innføre makspriser, delvis på vei mot gratis tjenester. Det hevdes å være sosialt. Mulig det, men utjevnende er det i allefall ikke.

Høyre vil gi målrettet hjelp til de som trenger det mest. Da er sjelden makspris løsningen, men varierte satser. Maksprisen er ikke annet enn en eneste stor gavepakke til middelklassen og de rike. Og innebærer tidvis at en tjeneste blir dyrere for dem som har dårlig råd. Fordi maksprisen betyr at en lav sats må heves opp til dette snittet.

Intensjonen er forsåvidt god, men resultatet blir som regel feil. Dessverre.

torsdag 19. mars 2009

Nye ting i programmet

Etter høringsrunden ble programmet endret en god del. Teksten ble strammet opp, det ble stokket litt om, noe ble strøket og noe ble tilføyd.

Av nye ting er det nå et helt kapittel om "kunnskapsbaserte og tjenesteytende næringer" - hvor det innledningsvis sies:
Høyres mål er at eksisterende og nye kunnskapsnæringer skal utvikles til å bli en ny bærebjelke for landet. Det viktigste er å legge til rette for at nye ideer kan utvikles og skapes om til lønnsomme kunnskapsvirksomheter.
Det er også endringer andre steder; noen av de nye handlingspunktene som er tatt inn er at Høyre vil:
· legge om og redusere pressestøtten.
· redusere dokumentavgiften.
· utarbeide en handlingsplan for å ta igjen etterslepet på bygging av idrettsanlegg.
· sikre god og anstendig dyrevelferd.
Synspunkter - noe du lurer på?

onsdag 18. mars 2009

Stortingsvalgprogrammet offentliggjøres

I går var det politisk før-premiere, i dag er premieren - dvs lanseringen av Programkomiteens innstilling til stortingsvalgprogram. Det hele finner sted kl 1300 - og blir nok også streamet (kommer tilbake med URL). Programmet vil deretter bli lagt ut på www.hoyre.no.

Det er landsmøte 8-10 mai som skal foreta den endelige behandlingen av programmet. Det betyr at det fortsatt er mulighet for å påvirke innholdet. Frem til 23. april kan man sende inn endringsforslag som landsmøte deretter skal ta stilling til.

Men altså - i dag kl 1300.

Oppdatert:
Vi kommer likevel ikke til å streame i dag. Derimot blir det lagt ut videosnutt ifm nyhetssaken som kommer.


Oppdatert 2:
Les også Erna Solberg kommentere programmet på sin blogg på vgb og omtale i Dagbladet..

tirsdag 17. mars 2009

Sannheten om kommuneøkonomien

Det er mulig at det er flere nyanser av denne sannheten, men i dag kan vi altså lese i Kommunal Rapport at kommuneøkonomien aldri har vært så elendig.

Også kommune-Norge trenger ny regjering med et sterkt Høyre.

Stortingsvalgprogrammet

Høyre tar bloggerne på alvor. I ettermiddag får de en førpremiere hvor de kan smug-titte og smug-debattere det som resten av verden får se i morgen. Litt snik-politisiering rett og slett:-)

Oppdatert
Vi samler både live-bloggen og streamingen på en felles side. Dermed trengere du kun ha en nettleser oppe. Du finner det hele på denne siden.

Giskes nei til TV reklame pga Jagland?

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har som kjent avsagt sin dom. Det strider mot ytringsfriheten å forby politisk TV-reklame.

Kulturministeren vrir seg som en ål i en stekepanne. Han vil simpelthen ikke respektere dommen.

Hvorfor?
Er det fordi Giske er nei-mann og ikke liker noe av det som kommer fra Europa; heller ikke Den europeiske menneskerettigetsdomstolen? Neppe. Er det fordi domstolen er en av Europarådets institusjoner , hvor det dagelige arbeidet ledes av og Generalsekretæren i Europarådet? Du vet, den stillingen som Jagland nå jakter på?

Hvem vet?

mandag 16. mars 2009

Maritime utfordringer i nord

Programkomiteen har jobbet med formuleringer for næringspolitikk generelt, men også viet noen næringer spesiell oppmerksomhet. En av dem er maritim sektor, som er en viktig næring for Norge. Blant formuleringene landsmøtet får til behandling er følgende:
Klimaendringer og mindre is i Nordishavet medfører at skipsfarten i dette området vil øke. Høyre vil derfor prioritere å sikre en rask regulering av internasjonal skipsfart i dette sårbare området.
Komiteen har med andre ord ikke bare sett på konkurransevilkår etc, men i tillegg på en større helhet. Dette er forøvrig også kommet som innspill fra næringen selv. Synspunkter?

fredag 13. mars 2009

Rusproblemer

Et av forslagene som det er dissens om i innstillingen til stortingsvalgprogram, er knyttet til kapitelet om hva Høyre vil gjøre for å redusere omfanget av rusproblemer: Nemlig:
Avvikle ordningen med sprøyterom.
Synspunkter?

torsdag 12. mars 2009

Endelig politisk TV-reklame

Her er siste kapittel i farsen om "Ja til ytringsfrihet, men ikke på TV". Som kjent tok regjeringen nok en "hijab" i går. Ja/Nei til politisk reklame/anking. Regjeringen har altså besluttet å ikke anke dommen fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg - som i sin kjennelse slår fast at det strider mot ytringsfriheten å nekte politisk TV-reklame. Den rødgrønne regjeringen med kulturministeren i spissen vil likevel ikke åpne for dette, og prøver seg nå som riksredaktør, og vil blant annet nekte Høyre å få sendt sin reklamefilm om helsekøer.

I dag har blant annet TV2 vært i møte hos kulturministeren om denne saken. Og nå er TV2 blitt litt usikre på om de skal tørre å vise reklamen som Høyre har hatt klar i et par dager.

TV Aftenbladet (tidligere TV Vest) som i sin tid kjørte reklamen for Pensjonistpartiet, som utløste hele saken i Menneskerettighetsdomstolen er fortsatt tøffe. De har kommet med tilbud til Høyre om å vise filmen på sin kanal. Dette har Høyre takket ja til. I kveld vises derfor for første gang politisk TV-reklame fra Høyre - på TV Aftenbladet.

BTW: Et av punktene i Høyres nye stortingsvalgprogram, som vil bli offentliggjort neste onsdag er at Høyre vil åpne for politisk TV-reklame.

....hm...kan hende det har vært for lite prosess i denne saken....

Oppdatert:
Reklamen sendes klokken 17:30 i kveld og går i loop hver halvtime til klokken 24.00

Det viktigste først

Høyre mener det viktigste nå er å bekjempe finanskrisen og den stigende ledigheten. Høyre vil også bekjempe de voksende køene i helsesektoren, og sørge for mer og bedre veier og bedre kollektivtrafikk. Høyre vil fylle polititommerom og gi folk trygghet tilbake i hverdagen.

Landet trenger nå trygghet og optimisme! En god skole som satser på kunnskap. En solid forskningsinnsats som gir et levedyktig næringsliv og arbeidsplasser.

Dette vil Høyre.

Andre bruker tiden på å bryte løfter og nå også dom fra Menneskerettighetsdomstolen. Eller drar på harry-tur til Malmø (og pressen lar seg lokke med..) Fordi de ikke vet hvordan de skal bekjempe den stigende ledigheten og finanskrisen? Problemer som virkelig rammer folk flest.

Sukk.

onsdag 11. mars 2009

Politisk TV-reklame

opptil flere nyhetskanaler kan vi i dag høre om (nok en) helomvending fra regjeringen. Den har omsider innsett at det er dumt å prøve å bekjempe ytringsfriheten, og vil derfor tillate politisk TV-reklame. I tråd med dommen fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Hvem blir første parti ut, er det sikkert flere som lurer på. Også i denne saken er Høyre fremoverlent og handlekraftig. Reklamefilm er produsert og vil bli vist i veldig nær fremtid.

Følg med!
:-)

Oppdatert:
Høyre klar med Politisk TV-reklame!

Oppdatert 2:
Nok en gang driver regjeringen spagat-politikk: Dommen skal ikke ankes, men det skal likevel være forbudt med TV-reklame. Dette er ren knebling og sensur fra regjeringen. Her kan du likevel se den TV-reklamen regjeringen nekter Høyre å vise.

Den sanne intoleranse

Det er et parti som forsøker å fremhever seg som inkluderende, sosialt og omsorgsfullt parti. Opptatt av ytringsfrihet og jeg vet-ikke-hva. I dag avsløres partiets sanne ansikt. Med midler skal religion temmes og ikke respekteres. Mangfold skal strammes inn når det strider mot partiets manifest.

Vi kan gjerne mislike hva Kirken eller andre trossamfunn mener og tror, men vi kan ikke nekte dem retten til å etterleve sine hellige skrifter i trosspørsmål. (NB - jeg mener selvsagt at norsk lov skal overholdes - det skal ingen tvile på).

Dette er ikke bra. Ikke for ytringsfriheten. Ikke for mangfoldet. Ikke for respekt for dem som tenker annerledes enn deg selv.

tirsdag 10. mars 2009

Kommunalt politi?

Programkomiteen har følgende formulering til vurdering:
Høyre vil åpne for at det kan etableres et lokalpoliti som kan ivareta ro og orden basert på kommunenes ordensreglement.
Synspunkter?

EU og FN

To helt forskjellige saker, som har fått ulike oppslag i dagens aviser.

NTB kan melde at Albania i slutten av juni vil søke om EU-medlemskap. Det gjenstår å se hvor raskt de kan bli medlem - ikke minst mht krav til landets økonomiske situasjon. Etter EU-avstemningen i 1994, var det mange som litt frustert "spådde" at Albania ville bli medlem av EU før Norge. Mens Norge ville befeste sin posisjon i rikmannsklubben sammen med bl.a Sveits og Liechtenstein (+ konkursboet Island, men det var det neppe mange som så). Nå ser det ut til at de får rett. Om Albania og EU.

Så i dagens aviser kan vi lese av Sverige ønsker å stille større krav til hvordan FN bruker bistandmidlene de får. Dette sekretariatet er enig. Tilsvarende ambisjon kommer også til uttrykk i Høyres programutkast, hvor det stilles krav til resultater også i norsk bistandspolitikk. Litt flåsete sagt: Det er ikke et mål i seg selv å kaste penger ut av vinduet, men å bruke dem godt.

Det gjenstår å se om Sverige får noe ut av trusselen sin. Dersom de får med seg EU i dette kravet, så vil innflytelsen kunne være vesentlig større.

Synpunkter?

mandag 9. mars 2009

Høyre fortsatt eneste klare Ja parti

Så ser det ut til at vi nok en gang har fått bekreftet at Høyre er landets eneste klare Ja til EU parti. Det kan vi lese i Aftenposten i dag (finner ikke artikkelen på nett).

Om jeg forstår saken riktig, så er det opp til landsmøte å ta en endelig beslutning i forbindelse med vedtak av stortingsvalgprogram for neste år. Programsekretariatet har tidligere vært skeptisk til om Venstre faktisk ville innta et nytt standpunkt, og har etter helgens møte blitt sikrere på at så ikke vil skje. Dessverre.

Fordelen ved dette, er at Høyre fortsatt er alene om å ha et tydelig og avklart ønske om å delta i det europeiske fellesskapet.

Det som egentlig provoserer litt, er hvordan FrP slipper unna med å ta standpunkt i saken. Var det noen som sa kritisk presse? For ikke å si kritiske velgere?

fredag 6. mars 2009

Proporsjoner i politikken

Nå har debatten om "skaut" i politiet rast frem og tilbake i media i flere uker. Dersom man teller personer, hvor mange er dette egentlig aktuelt for i det hele tatt? I dag mangler vi nok folk til å fylle ledige politiuniformer, ingen av dem som er der i dag ønsker å bruke skaut.

I mellomtiden rammer finanskrisen stadig flere bedrifter i Norge. Nå går det nesten ikke en dag uten at vi kan høre om eller lese om konkurser, permitteringer og stigende arbeidsledighet.

Burde ikke alle, ikke minst også pressen, rette søkelyset mot det problemet som faktisk rammer mange nå? Tap av arbeidsplasser og jobb. Noen forsøker å rette oppmerksomhet mot det, men slipper ikke gjennom med det budskapet i redaksjonene. Det er jo ikke like kontroversielt må vite. Det er nok riktig. På den annen side er det mye viktigere for hele Norge at folk faktisk har en jobb å gå til.

torsdag 5. mars 2009

Elevdeltakelse i evaluering

I forbindelse med høring av programutkastet kom det inn et forslag som, litt justert, lyder:
Høyre vil innføre systematisk elevdeltakelse i evbaluering av undervisningen.
Det er gode muligheter for at dette går gjennom.... Da blir vel blant annet Unge Høyre fornøyd?

onsdag 4. mars 2009

Trygg Trafikk om Høyres veipolitikk

Det har vært mye skriverier om samferdsel den siste tiden. I dag kan vi lese om Trygg Trafikks vurdering av partienes samferdselspolitikk - med utgangspunkt i utkastene til stortingsvalgprogram for neste periode. Høyre kommer ut på en hederlig topp-plassering, så vidt slått av KrF. Da er det bare å si at det endelige programmet blir enda bedre enn høringsutkastet. Med andre ord: Høyre går til valg på den beste samferdselspolitikken! Og vi tar hensyn både til by og bygd.

For å ta noen av løftene (det er flere - også på kollektiv). Høyre vil:

· Sikre at en større del av avkastningen fra Pensjonsfondet utland igjen tas i bruk til investeringer i veier og annen samferdsel.
· Ha en kraftig økning av investeringstakten i Nasjonal transportplan. Prioritere prosjekter med positiv kost/nytteverdi som er viktig at trafikksikkerhetshensyn eller er lokale flaskehalser. Høyre vil etablere egen stamvei/flerfeltsplan.
· Opprette et eget vedlikeholdsfond for vei og jernbane.
· Sørge for at store sammenhengende samferdselsprosjekter blir bygd ut på en slik måte at vi får mest mulig igjen for skattepengene og at utenlandske selskaper ønsker å delta i konkurransen.
· Igangsette flere nye veiprosjekter basert på Offentlig Privat Samarbeid (OPS).
· Prioritere midtdelere for å skape tryggere veier.
· Øke satsingen på rassikring.
· Iverksette strakstiltak på de mest ulykkesutsatte veistrekningene.
Synspunkter?

tirsdag 3. mars 2009

Fremdrift - Høyres stortingsvalgprogram

Det går med raske skritt mot offentliggjøring av innstilling til Høyres nye stortingsvalgprogram for 2009-2013. I løpet av denne uken eller neste blir det avklart når selve offentliggjøringen finner sted. Deretter vil programmet bli tilgjengelig.

Høringsrunden som var frem til 31. januar ga m a n g e innspill til endringer (tillegg, strykninger, endringer). Mye innarbeides enten direkte eller i en justert form. Det vil derfor bli en endret dokument som sendes som innstilling til landsmøte.

Fortsatt er det mulig å påvirke programmet. Når innstillingen foreligger vil det være mulig å sende inn endringsforslag som landsmøte må ta stilling til. De endringsforslagene må være innsendt innen 23. april; og vil da bli lagt frem for votering på landsmøtet.

Her er bare å følge med!

mandag 2. mars 2009

Balansert om Israel

Forrige uke var Erna Solberg på reise i midt-østen. Det er en god omtale av reisen og noen refleksjoner, i dagens Dagsavisen. Det er vel i grunnen ikke dumt å prøve å ha noen balanserte standpunkter i "midt-østen spørsmålet"...

fredag 27. februar 2009

Mer liveblogging

Dersom alt går som det skal, blir det liveblogging fra en work-shop om sosiale medier, på mandag. Avhengig av at øvrig infrastruktur er på plass vel å merke...

Liveblogging

Uæhhh..prøver å lære noe nytt: testing:

Hva er viktig for utenrikspolitikken?

Programkomiteen mener følgende:
Den fremste oppgaven for utenrikspolitikken er å fremme norske interesser og verdier. Høyre mener dette best ivaretas ved at Norge bidrar til en åpen og fri handel mellom land og støtter opp om internasjonalt samarbeid. Respekt for menneskerettigheter, demokrati, rettsstat og ytringsfrihet skal ligge til grunn for norsk politikk. Norge bør stille opp når vår innsats behøves og vi har forutsetninger for å bidra, enten det er gjennom bidrag til internasjonale operasjoner, bistand eller i miljø- og klimaarbeidet.
Synspunkter?

Kaste nordmenn ut av Spania?

En post litt på siden av programarbeidet.

Innvandrere skal ut. Vi vil ikke ha dem her. De skal ikke få egne skoler. De skal lære seg språket vårt. De skal ikke få med seg "rettigheter" ut av Norge.

Mange nordmenn bor i Spania. Uten å kunne spansk. De går på norske skoler, puber og butikker. Og tar med seg sine rettigheter ut av Norge. De utvikler gettoer der de bor. De må kastes ut; av Spania. Eller hva?

torsdag 26. februar 2009

Kulturarv og tilgjengelighet

Det er noen forslag som i utgangspunktet kan synes å være litt *selvfølgelige* men som det viser seg likevel utløser debatt. For å sikre kulturarven forslår programkomiteen blant annet følgende:
Høyre vil
- At boklån fortsatt skal være gratis.
- Stimulere til flere søndagsåpne bibliotek.
Til høyre for oss er det noen som har tatt til orde for at det skal koste penger å låne bøker. Man skal betale for bruk (hvorfor ikke like prinsippfast når det gjelder bruk av f.eks vei..?). Til venstre for oss er man opptatt av at hvilkedagen skal holdes hellig. Er det syndig å lese?

Synspunkter?

onsdag 25. februar 2009

Desperat løgn om Sharia

FrP har publisert en sak på sin nettside hvor de hevder at Erna Solberg ville innføre shariaråd i Norge da hun var kommunalminister. Dette er løgn.

Erna Solberg er i dag på reise i Midtøsten, men har gitt følgende uttalelse:
Det har aldri vært på tale å ha noe juridisk Shariaråd i Norge. Norsk lov skal alltid gjelde i Norge. Men det ble i min tid som kommunalminister reist en diskusjon om hvordan vi får en norsk skilsmisse til å bli reelt akseptert i hjemlandet for muslimske kvinner. Derfor var det en diskusjon om et muslimsk meglingsorgan kunne hjelpe de kvinnene som opplevde problemer med å få skilsmisse i opprinnelsesland. Denne ideen la jeg imidlertid død, og forslaget ble aldri fremmet, sier Høyres leder Erna Solberg.
Hvorfor spre slike usannheter; er det desperasjon vi er vitne til?

tirsdag 24. februar 2009

Gapestokken

Jeg trodde vi bodde i en rettsstat. Hvor vi er uskyldig inntil vi blir dømt. Og hvor det er den dømmende makt som skal ha myndighet til å illegge straff. På området etter område vannes dette ut. Pressen skal ha *rett* ikke bare til innsyn (men selv hemmeligholde det de finner for godt når det gjelder egne arbeidsmetoder - aka kildvern), men nå skal pressen jommen få utstrakt rett til å henge ut folk som har begått regelbrudd. Dette blir i allefall resultatet dersom regjeringen støtter forslaget som er kommet ifm utredning mot skatteundragelse.At finansminsteren synes dette er et gledelig forslag overrasker ikke.

Gapestokken kan jo plasseres et egnet sted mellom Statsministerens kontor, Finansdepartementet og VG-huset; i synsavstand til Høyesterett som neppe trenger å bry seg om dette.

Personvern. Det mistes den dagen lov/regebruddet skjer. Blir det borte for evig og alltid mon tro.

Dyrevelferd

Det er ikke mange, men det har vært noen som i ganske sterke ordelag har etterlyste formuleringer om dyrevelferd. Det ligger i dette blant annet motstand mot pelsdyroppdrett, at dyr i størst mulig grad skal kunne gå fritt i naturen (kuer, griser, sauer etc), osv. Programkomiteen er i ferd med å finne frem en formulering som for øyeblikket lyder:
Høyre vil sikre god og anstendig dyrevelferd.
Dette er ikke en veldig slagkraftig formulering; kan være enig i det. Hva (annet) mener du bør sies om temaet?

mandag 23. februar 2009

Pressestøtten

I høringsutkastet til stortingsvalgprogram sto det ingen ting spesielt om pressestøtten. I høringsrunden er det kommet forslag som lyder:
Høyre vil legge om og redusere pressestøtten.
Programkomiteen vurdere om dette skal tas inn. Hva synes du?

fredag 20. februar 2009

Ja til EU

Høyre er Norges eneste klare ja-parti. I utkast til stortingsvalgprogram står nok en gang følgende formulering:
Høyre vil arbeide for at Norge skal bli medlem av EU så raskt som mulig.
EU-medlemskap er viktig for næringslivet, studenter, arbeidstakere rett og slett for mange velgere. Det som er kjipt er jo at andre partier fortsatt skyver spørsmålet foran seg. Kommer FrP noen gang til å mene noe om det? Og hvorfor slipper de unna. For ikke å si Venstre. Gang på gang kan hører vi at jo, nå kommer venstre til å bli ja-parti. Så kommer landsmøte og resultatet...nei.. Kan hende de snur i år. Who knows.

onsdag 18. februar 2009

Mer konkurranseutsetting av NSB

Et av forslagene som er kommet inn fra høringen, og som komiteen i en litt justert form nå vurderer å ta inn i det endelige programforslaget er:
Høyre vil i tråd med positive erfaringer fra Gjøvikbanen, konkurranseutsette flere av NSBs strekninger
Bare så ingen skal misforstå. Det betyr ikke å privatisere. Synspunkter?

tirsdag 17. februar 2009

Ytringsfrihet, men ikke for Kirken?

Det er nesten ikke måte på hvordan grensen for ytringsfriheten dras i alle retninger nå i vinter. Dagens forsøk på knebling kommer fra LO og FRP som raser over at Kirken advarer mot oljeboring i nord. Man kan svært gjerne være uenig i Kirkens standpunkt, men å nekte dem å innta et standpunkt i saken er vel litt dumt?

Ved ettertanke er det kanskje mulig å forstå at Kirken faktisk med god grunn kan uttale seg om dette. Det handler jo om å forvalte "Guds skaperverk".

Programsekretariatet (og Programkomiteen) er forøvrig ikke enig med Kirken i denne saken. Men synes altså at Kirken skal få lov til å ytre seg :-)

Færre tilsyn?

Mon tro om det blir resultatet (og om det bør være målet)? I kapitlet om "En moderne offentlig sektor" foreslår programkomiteen følgende:
Høyre vil gjennomgå alle offentlige tilsynsordninger og vurdere på hvilke områder tilsyn er nødvendig og hensiktsmessig.
Synspunkter?

mandag 16. februar 2009

Eiendomsskatt vs hytteskatt

Følgende formulering er til vurdering i programkomiteen:
Høyre vil fjerne eiendomsskatt på hytter og fritidsboliger og sikre innbyggerne mot urimelig økning i eiendomsskatten.
Noen mener det er greit at "bolig nr 2" er et skatteobjekt. Hva synes du?

fredag 13. februar 2009

Ekteskap

Høyre har programfestet å skille Kirke og stat (men fortsatt la Den norsk kirke beholde en særstilling). I forlengelsen av dette har programkomiteen foreslått at inngåelse av ekteskap skal være en "obligatorisk" verdslig handling, mens selve ekteskapet som i dag, kan velsignes i Kirken eller andre trossamfunn. Det har vært litt ulike formuleringer, men et av forslagene som er kommet inn hever nok presisjonsnivået. Det lyder:
Ekteskapet er en samfunnsordning som gir rettigheter og plikter i samsvar med norsk lov. Selve inngåelsen av ekteskapet kan skje i en borgerlig eller en religiøs ramme. Høyre vil vurdere å foreslå at alle ekteskap skal inngås borgerlig. De som ønsker det, kan i tillegg få en kirkelig eller religiøs velsignelse av ekteskapet i Den norske kirke eller et annet trossamfunn.
Vi er nok ikke helt i mål med den endelige formuleringen, men intensjonen skulle være klar. Synspunkter?

torsdag 12. februar 2009

Folket vil fortsatt ha blå regjering

I flere aviser og medier i dag vises det til en ny meningsmåling fra NRK som gir rød-grønt flertall. Tilsynelatende. Tallknusere som går inn i materialet kan avløre at NRK-målingen gir de rødgrønne bare 47,7 prosent av velgerne, mens de fire ikke-sosialistiske får 49,2. Dette har rett og slett å gjøre med styringstillegg, effekt av utjevning etc.

Det kan være greit å minne om at "i folket" er det fortsatt blått flertall.

En mann/kvinne en stemme

I utkastet til stortingsvalgprogram har programkomiteen lagt inn et avsnitt om valgordningen, og foreslått blant annet følgende:
Høyre vil ha en ny valgreform, hvor hver stemme teller likere.
Dette har det naturlig nok vært reaksjoner på i høringsrunden. Et forslag som noen stiller seg bak er å si at "hver stemme skal telle likt". Det andre ytterpunktet er å stryke hele avsnittet. Begrunnelsen for det siste er at valgordningen ble revidert i forrige stortingsperiode, mao for ikke så lenge siden. Programkomiteen har ikke konkludert på dette punktet ennå. Hva tenker du?

onsdag 11. februar 2009

Bostedsløshet

Et av forslagene i programutkastet lød: Høyre vil styrke arbeidet mot bostedsløshet.” Det er kommet et endringsforsag til det punktet som vel hever presisjonsnivået ytterligere:
Høyre vil styrke innsatsen for å sikre at alle har en egnet bolig og ingen er bostedsløse.
Dette er et viktig punkt å ta tak i. Ikke minst nå med vinter og kulde. Synspunkter?

tirsdag 10. februar 2009

Omsorg for kommunen

Nei, jeg tenker ikke på kommunal omsorg, men rett og slett skattebetalernes omsorg for kommunen. Et av forslagene som er kommet inn til stortingsvalgprogrammet lyder nemlig:
Høyre vil gå inn for å utvide ordningen med skattefradrag for gaver til ideelle organisasjoner, til også å gjelde gaver til kommunene.
Jeg lurer på om vi ikke skal føye på en ørliten delsetning: ...gaver til kommunene og til Programsekretariatet.. :-)

mandag 9. februar 2009

Statsborgerskap

Det er kommet inn forslag ifm utkast til stortingsvalgprogrammet, om krav mht statsborgerskap:
Det må stilles krav til norskkunnskaper for å få norsk statsborgerskap.
Hva synes du om det?

fredag 6. februar 2009

Studiestøtte ved offentlig godkjente private institusjoner

Et av forslagene som er kommet inn, som det kan bli gehør for er:
Høyre vil at studiestøttesystemer for studenter ved offentlige godkjente private institusjoner vurderes å endres slik at deler av tilleggslånet som gis til studieavgifter kan gjøres om til stipend dersom eksamen er bestått og det skjer innen normert tid.
Synspunkter?

torsdag 5. februar 2009

Varme hender i omsorgssektoren

De som klarer å huske så lang tilbake som for snart 4 år siden, husker at det ble gitt løfter om varm mat i skolen og varme hender i omsorgssektoren. Sågar var det en partileder som skulle gå av i 2007 dersom det da ikke var full barnehagedekning.
- Partilderen sitter: Men det er ikke blitt full barnehagedekning.
- Det er ikke blitt varm mat i skolen: Nå loves brødskiver.
- Lurer du på hvor de varme hendene er blitt av: Her er de.
De har bare ikke snakke høyt om det ennå. Dette er jo tross alt et privat tilbud, og det er som kjent heller ikke bra.

onsdag 4. februar 2009

Kampanje-samling

Fra fredag til lørdag kommende helg samles nesten 500 Høyre-tillitsvalgte: gruppeledere og kampanjeledere. Mye står på dagsordenen ikke minst kampanje. Høyre vil videreføre suksessen fra valgkampen i 2007 også på nett, blant annet med ulike tilbud til bloggere - det har vi omtalt tidligere.

Er du på samlingen 6.-8. februar, eller uansett, er du interessert i å delta i mer bloggaktivitet med Høyre? Legg igjen en kommentar her, eller sende en e-post til program@hoyre.no

Seniorpolitikk

Følgende forslag er mottatt ifm programarbeidet - og vil bli lagt frem for programkomiteen:
Eldrebølgen vil føre til at landet får en økende andel med eldre. Høyre betrakter ikke disse bare som et omsorgsspørsmål, men like mye som en positiv ressurs. Høyre vil derfor legge til rette for at denne gruppen blir gitt mulighet for aktiv medvirkning i arbeids- og samfunnsliv
Hva synes du om det?

(Nå lurer jeg på om det er noen der ute i "Internettet" som bryr seg om seniorpolitikk - eller om det må diskuteres IRL..)

tirsdag 3. februar 2009

Libya inn i varmen

I en NTB-melding (finner den ikke på nett) meldes det om at Libyas president Muammer al-Gadafi er blitt valgt til leder for AU (Den afrikanske union). Ikke dårlig av en mann mange (tidligere) har ansett som lite representativ for demokratisk styring - og bekjempelse av terror...

Det er andre afrikanske ledere som tidligere ikke er blitt valgt til å lede AU. Men nå er altså Gadafi den fremste blant likemenn.

Hm..

Jernbane i nord

I høringsutkastet til stortingsvalgprogram ligger det formuleringer både når det gjelder satsing på lokalbaner i befolkningstette områder, satsing på intercity-strekninger mellom storbyene, og utredning av Høyhastighetsbane. Et av høringsforslagene kommer med en litt annen variant:
Utvide jernbanenettet til Tromsø.
Synpsunkter?

mandag 2. februar 2009

Abort

Programkomiteen tar ikke omkamp om spørsmålet om debatt. Der videreføres standpunktet fra tidligere. Men på ett punkt er det en dissens, som kanskje blir stående helt til landsmøtet:
- Fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium.
Hva tenker du om dette?

fredag 30. januar 2009

Kjønnslemlestelse og tvansekteskap

Høringsfristen på utkastet til stortingsvalgprogram er denne helgen, og nå raser det inn med endringsforslag. Et av dem lyder:
Klargjøre ansvarslinjene for offentlige myndigheter i forhold til å sikre at kvinner og barn som opplever vold i hjemmet, frykter tvangsekteskap, kjønnlemlestelse og menneskehandel får et verdig tilbud.
Synspunkter?

torsdag 29. januar 2009

Hurtigruta - ja eller nei?

I utkast til stortingsvalgprogram har Programkomiteen gått inn for at Hurtigruta skal bestå. Det er kommet forslag om å stryke punktet, og det er også kommet forslag om å omformulere punktet litt - blant annet til:
Hurtigruten (”kystens riksvei nr.1”) videreføres som viktig infrastruktur for norsk reiseliv og som en vesentlig transportåre langs kysten.
Hva synes du? Bør det være et mål at Hurtigruta består?

onsdag 28. januar 2009

Raske biler

Vei er viktig for mange i Høyre. Også fart. Vi har nettopp mottatt følgende tilleggsforslag til stortingsvalgprogrammet:
For alle oss som kjører endel på ny firefelts motorveier må erkjenne at publikums syn på gjeldende fartsgrense på 100 kmt ikke stemmer med den virkelige farten som praktiseres.Kjører en på lovlig fartsgrense vil en oppleve at de aller fleste foretar forbikjøring. Forslag: Fartsgrensen på 4 felts motorveier settes til 110 kmt fra 2010.
Synspunkter?

Finanskrise og sosialisme

En post litt på siden av programarbeidet.

I forbindelse med regjeringens pakker for å bekjempe finanskrisen kommer det tydelig til uttrykk hvilke preferanser regjeringen har. Det er særlig offentlig sektor som skal styrkes. Litt mindre omsorg er det for privat sektor, men det skal sies at det drypper penger der også. Tross alt er det mange velgere som jobber i privat næringsliv...

På et møte forleden med blant annet folk som jobber med å analysere utvikling i det norske samfunnet, fikk vi høre at stadig flere unge folk oppfatter "sosialisme" som ufarlig. I den forstand at det oversettes med "sosial og demokratisk". Og så overser man hva dette innebærer av "nasjonalisme og statliggjøring". Og historien glemmer man.

Dette er litt ugreit synes jeg. Det undebygger den snikende utviklingen vi ser under den sittende regjeringen, hvor staten bygges stadig sterkere. Staten vet best hvordan kulturen skal være, hvordan idretten skal være, hvordan varme hender skal tilbys i omsorgssektoren. Osv. Og gjør man ikke som staten vil da får man ikke støtte. Når man får plass i en offentlig institusjon, må man slutte å bestemme selv - velge. Det gjør nemlig staten for deg. Den vet jo best?

Etter bankkrisen på 90-tallet ble staten en stor bankeier. Den skulle egentlig bare hjelpe, men ble værende. Og staten har, riktignok ved hjelp av utenlandsk privat næringsliv, bygd opp petroleumssektoren. Noen store selskaper er delvis privatisert, men så har det stoppet. Andre stikkord: Posten. Televerket. Vinmonopolet. NSB.

Jeg undres: Utover varme hender og omsorg, hva annet er grunnleggende viktig? Jo mat. Jaha. Norske bønder er i realiteten leilendinger hos staten. I tillegg har vi blant annet kooperativer som Tine og Prior. Men hva med de store matvarekjedene? De er jo fortsatt eid av private kjøpmenn. Hvor lenge vil det vare mon tro? Reitan og Rimi-Hagen er jo kapitalister må vite. Riktignok har de bygget opp næringsliv og arbeidsplasser, men tenk så ille: Tjene penger på at folk skal få tilfredsstilt sitt mest grunnleggende behov: Mat. Kan vi forvente at den stadig rødere regjeringen tar affære? Bruker litt investeringsmidler/oljefondpenger og kjøper opp de private matkjedene. Eller bare nasjonaliserer dem?

hrmf.

tirsdag 27. januar 2009

Petroleum og nordområdene

I utkastet til stortingsvalgprogram for neste periode, har programkomiteen formulert seg positivt mht å åpne opp for utvinnning av petroleum i nord. Forusetningen er strenge miljøkrav. Det er en dissens på dette punktet. Den dreier seg om å innføre noen vernede områder. Nå er det kommet inn et endringsforslag som i innhold er det samme, men som er spissere:
Petroleumsvirksomheten i nord startet i 1980. Med flere funn på sokkelen utenfor Nord-Norge kan olje/gass bli en viktig vekst- og kompetanseimpuls i mange tiår fremover. Økt virksomhet må gi seg utslag i mer landbasert aktivitet og verdiskaping i samfunn og næringsliv i nord. Høyre vil åpne for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder Nordland VI, Nordland VII og Troms II, men med strenge krav til miljø, sikkerhet/beredskap og sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen.
Synspunkter?

mandag 26. januar 2009

Verdens beste skole?

Skolepolitikk er en av Høyres paradegrener. Det er blitt enda tydeligere etter at vi fikk en regjering som ikke setter kunnskap først. Programkomiteen har derfor vært opptatt av å videreutvikle skolepolitikken. Etter 4 års tilnærmet stillstand - utover gjennomføring av kunnskapsløftet, må det legges klare ambisjoner og planer for de neste årene. En ambisjon som er formulert er: "Høyre vil at Norge skal ha verdens beste skole".
Setningen bør forandres til: Høyres mål er at den norske skolen skal være blant verdens beste. Begrunnelsen for dette er at målet slik det er formulert i høringsutkastet ikke vil være oppnålig. Vi kan få verdens beste skole i et enkelt år på et begrenset område. Å være den beste innenfor hele skolesektoren i hvert år er ikke mulig. Mål som stilles opp bør være formulert slik at de kan nås.
Hva synes du?

fredag 23. januar 2009

Island EU og Norden

Finanskrisen på Island har bidratt til å öke interessen for islandsk medlemskap i EU. Eller som noen påpeker - önske om å erstatte den islandske krone med euro.

Uansett, så snakkes det om konsekvensene for EÖS dersom Island blir EU-medlem. Jeg lurer også på hva vil skje med det formaliserte nordiske samrbeidet - Nordisk Råd. Vil det lenger ha en misjon, er det lenger noe poeng i å bruke penger på det nordiske samarbeidet?

onsdag 21. januar 2009

Frp vil heller ha AP

Høyre vil ha et bredest mulig borgerlig samarbeid. Det er bra for landet. Høyre vil samarbeid med V, Krf og Frp - og gjør det i mange saker. Dessverre ønsker ikke de andre i samme grad å samarbeid med hverandre. Venstre har allerede slått fast at de ikke vil leke med Frp. I dagens VG slår igjen Frp fast at de foretrekker AP regjering fremfor en borgerlig regjering de ikke er med i.

Det er jo nyttig avklaring. Med andre ord: Ønsker man en borgerlig regjering, må man stemme Høyre.

Regjeringen vil bestemme hva pressen skal si

Et av flere ankepunkter som også ledende politikere i Norge har fremført ifm krigen på Gazastripen, er at pressen er stengt ute. Den får ikke lov til å formidle dårlige nyheter.

I dag kan vi lese på nrk.no at regjeringen nå ønsker å følge dette eksempelet, og hindre mediene i å fortelle om dårlige nyheter. Sakene er helt forskjellige, jeg er klar over det, men prinsippet blir ikke anderledes av den grunn.

Hvorfor skal regjeringen nekte oss åpenhet om situasjonen i vårt eget land? Hvorfor skal regjeringen nekte foreldre, kommunestyrer og elever kunnskap om situasjonen i skolen. Kunnskap som kan bidra til å forbedre skolen? Hvorfor vil regjeringen sensurere pressen, og nekte offentligheten tilgang til kunnskap? Regjeringen er jo ellers mer enn villig til å pushe kunnskap om privatlivet til folk, blant annet gjennom offentliggjøring av skattelister.

Har det rett og slett å gjøre med at regjeringen vet den blir avslørt? Prøver den febrilsk å sensurere pressen så vi ikke skal få vite hvor dårlig jobb regjeringen faktisk gjør?

Grønn skattelette

Programkomiteen har mottatt et omfattende endringsforslag til avsnitt om skatt:

Grønnere skattepolitikk
Høyre vil senke det generelle skattetrykket i Norge. Folk flest må få beholde mer av sin egen inntekt gjennom lavere beskatning av arbeidsinnsats. Lavere skatt vil gi enkeltmennesker og familier større valgfrihet og handlingsrom i hverdagen.

I tillegg til å senke skattene, mener Høyre at skattesystemets innretning bør endres for å oppmuntre til mer miljø- og klimavennlig adferd.

Det må bli enklere og billigere for alle å handle miljøvennlig. Høyre legger til grunn at forurenser skal betale for forurensning, og ønsker at dette prinsippet også skal gjelde for forbrukere.

Høyre vil gjøre det enklere å velge miljøvennlig ved å stille krav om at varemerking også må omfatte varens økologiske fotavtrykk (miljøbelastning ved produksjon og frakt frem til sluttbruker). Samtidig bør de miljøvennlige produktene bli billigere enn i dag.

Hvis en vares miljøbelastning reflekteres i utsalgsprisen vil forbrukerne ha insentiver til å velge mer miljøvennlig og produsentene vil stimuleres til å legge om produksjonen i mer miljøvennlig retning.

Grønne skatter skal ikke komme på toppen av et allerede høyt skattetrykk. En krone i økte grønne skatter, må gi en tilsvarende reduksjon i andre skatter, som for eksempel inntektsskatten.

En overgang fra rød til grønn skattlegging kan gi flere gunstige effekter. Ved å vri statens skatteinngang over fra skatt på inntekt til skatt på miljøskadelig adferd og forbruk, vil det lønne seg å være miljøvennlig, også for privatpersoner.

Dersom de grønne skattene innfrir sin hensikt, vil i tillegg det samlede skattetrykket bli mindre. Sammen vil dette gi folk et større økonomisk og miljøvennlig handlingsrom.

Puh..synspunkter?

Ny president

Overhørt på vei til jobben:
- Vi får vel slutte å kalle det for det hvite hus nå
Det ble sagt med et smil om munnen.

tirsdag 20. januar 2009

Høyre lukker ingen dører!

Høyre/Venstre/KrF valgte nylig å gi konkrete politiske innspill til regjeringen om hva som burde være innholdet i krisepakken. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ga umiddelbart sterk ros til de tiltak vi foreslo. Fremskrittspartiet ga uttrykk for at de ikke fant det bryet verdt å sende regjeringen innspill på forhånd.
Vi har frist til torsdag,( "- men jeg vet ikke om vi gidder anstrenge oss,") sa en oppgitt Frp-formann Siv Jensen.
På pressekonferansen om krisetiltakene svarte Erna klart og tydelig på et spørsmål om hvor realistisk det er en med en fire-parti-regjering, en H/FrP/KrF/V-regjering. Hun ga, som mangfoldige ganger tidligere, uttrykk for at dette ikke er realistisk. Alle som følger norsk politikk med et våkent øye, vil skjønne hvorfor: Selv om Høyre vil – og forsøker å samle – så driver sentrumspartiene og FrP en gjensidig utelukkelse av hverandre. Slik situasjonen nå står, er det derfor åpenbart at en fire-parti-regjering ikke er realistisk, uansett hvor mye Høyre måtte ønske det.

Da gjenstår ulike borgerlige mindretallsløsninger. Det kan være en H/FrP-regjering. Det kan være en H/KrF/Venstre-regjering. Høyres vurdering er at de politiske realiteter vi ser idag, og sjansen for å ha et manøvreringsrom i Stortinget, tilsier at sjansen er større for en Høyre/KrF/V-regjering, enn for en H/FrP-regjering. Men samtidig utelukker vi ikke Fremskrittspartiet. Vi stenger ingen dører for Fremskrittspartiet. Opplever man en faktisk politisk tilnærming mellom sentrumspartiene og Fremskrittspartiet, vil ting kunne endre seg. Det gjenstår å se.

Skulle det – svært hypotetiske – skje at H/FrP fikk rent flertall, ville Høyre – selvsagt – øyeblikkelig sette oss ned og forhandle med FrP. Men meningsmålingene er meget tydelige på at et H/FrP-flertall ikke er innen rekkevidde, og målingene viser at man faktisk trenger alle stemmene til de fire ikke-sosialistiske partiene for å vippe Jens og de rød-grønne av pinnen.

Gratis åpningstider i barnehagen

Neida, spøk til side. I utkastet til nytt stortingsvalgprogram står det ingen ting om gratis barnehage. Men det er omtale både av barnehager og ikke minst forskjellige omsorgs- og stønadsordninger for å gjøre det økonomisk *lettere* å få barn. Det er imidlertid kommet inn et forslag som vel nesten også kunne vært plassert i kapitelet om modernisering av offentlig sektor:
Føre en politikk som gir rom for å tilpasse barnehagenes åpningstider i takt med endringer i folks behov.
Hva synes du om det?

mandag 19. januar 2009

Gen og bioteknologi

Dette er et område det stadig er debatt om i Høyre. På den ene siden liberale holdninger til teknologisk utvikling, på den andre siden verdikonservatisme. Programkomiteen har mottatt et forslag ifm høring på utkast til stortingsvalgprogram som lyder:
Si nei til forskning og manipulering av gener. Vitenskaplig arbeid med arvesystemer må være under etisk kontroll.
Synspunkter?

fredag 16. januar 2009

Ja eller nei til trafikkovervåkning?

I utkastet til stortingsvalgprogram foreslår programkomiteen å redusere overvåkningen i samferdselssektoren. Dette punktet er knyttet opp mot personvernstiltak.

Det er nå kommet et høringsforslag som går i motsatt retning og som lyder:
Punktet om å redusere overvåkningen i samferdselssektoren strykes. Begrunnelse; overvåkningen bidrar til å redusere farten og begrense antall ulykker som Høyre ser på som positivt.
Hva synes du er viktig/riktig?

torsdag 15. januar 2009

Finanskrise og borgerlig samarbeid

I går tok omsider regjeringen i mot utfordringen Høyre ga tidligere i høst, og inviterte til bredt samarbeid for å motvirke finanskrisen. Regjeringen er treig, men krevde raskt svar av opposisjonen. Frp var raskt ute og avviste invitasjonen: "Dette gidder ikke Frp bruke tid på", var det klare budskapet til unge Jensen.

Med utgangspunkt i alternative budsjetter, klimaforlik og samarbeid forøvrig, la derfor Høyre sammen med V og Krf i dag frem felles forslag til ytterligere tiltak for å bekjempe finanskrisen. Så vidt jeg har kunnet registrere uttaler Frp i etterkant at de nok er enig i de fleste av forslagene. Litt synd da at de i går bestemte seg for at de ikke ville være med på noe samarbeid i denne saken.

Uansett, det gjenstår å se hva regjeringen faktisk gjør. De har jo allerede varslet at pakken som skulle legges frem 26. januar blir forsinket. I mellomtiden får vi stadig flere meldinger om oppsigelser, store kutt og nedgangstider i næringslivet. Vi trenger en ny og handlekraftig regjering - vi trenger rett og slett en borgerlig regjering med et sterkt Høyre.

Oppdatert:
Både Aftenposten (ikke på nett ennå) og Dagsavisens ledere trekker samme konklusjon. Erna Solberg er statsministeralternativet mot Jens Stoltenberg.