tirsdag 19. mai 2009

Programbloggens død og gjenoppståelse

Om et par dager er det Kristi Himmelfart. Så da passer det kanskje å følge i tilsvarende fotspor som han du vet som sto opp, sitter ved siden av og skal senere komme tilbake. Amen.

Spøk til side. Programbloggen har levd sitt liv. Etter landsmøte forleden helg er det kommet forslag om hvordan denne eller tilsvarende blogg(er) kan og bør videreføres. Beslutningen er nå tatt. Det som skjer fra og med i dag er at denne bloggen avvikles, men gjenoppstår (sammen med Landsmøtebloggen) som en ny blogg: Høyrebloggen.

I motsetning til både Programbloggen og Landsmøtebloggen vil Høyrebloggen ha en tidløs horisont. Bloggen vil blant annet bygge på erfaringene herfra, ha stor takhøyde, respondere på kommentarer, være dagsaktuell, men i litt sterkere grad formaliseres som "Høyres blogg". Det betyr ikke at tillitsvalgte/partileder el.l har ansvar for å blogge der. De vil fortsette med egne blogger. Derimot sitter bloggen i hjertet av Høyres Hovedorganisasjon og kan derfor, også med støtte fra stortingsgruppen, debattere og reflektere utfra partiets ståsted og vedtatte politikk - men litt mer uformelt og *friskt*. Like viktig er det imidlertid at vi vil opprettholde ambisjonen om å ta i mot gode råd og innspill - og videreformidle det i de partiledd/organer som er aktuelle. For eksempel stortingsgruppen.

Alle poster og kommentarer fra denne bloggen er forresten overført til Høyrebloggen, som forøvrig er etablert på .wordpress plattform. Historien tar vi altså med oss :-)

Men altså; en epoke er over. Hulk. Det er selvsagt med stort vemod og en tåre i øyet at bloggen nå erklæres død. Gleden er at frøet som er sådd vil leve videre i beste velgående i generasjoner av fremtidige Høyreblogger.

Takk for meg her, og på gjensyn der.

mandag 18. mai 2009

Velment bistandspolitikk

Norad er åpenbart i tvil om effekten av (egen) norsk bistandspolitikk. Det er bra at forvaltningsorganet tør å være så selvkritisk. Høyre mener også det er grunn til et kritisk blikk på bistandspolitikken. Dette kom blant annet tydelig til uttrykk i det debattnotatet som *Vallersnes-utvalget" la frem i fjor som et ledd i programarbeidet. Dette ledet blant annet frem til følgende formuleringer i kommende stortingsvalgprogram:
Som et velstående land har Norge et moralsk ansvar for å bidra til vekst og velferdsutvikling i fattige land. Norge bør spille en aktiv rolle i arbeidet for å gi enda flere land og mennesker de samme mulighetene til å stå på egne ben. Bistand fra rike land kan aldri erstatte kostnaden ved en proteksjonisme som nekter fattige land muligheten til å utvikle sine egne økonomier.

Norge må fortsatt bruke av sin rikdom for å bidra til utvikling og nye muligheter for verdens fattige. Høyre vil imidlertid flytte oppmerksomheten over fra hvor mye penger som bevilges, til hvilke resultater vi faktisk oppnår med bistanden. For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre blant annet:
- bidra til vekst og økte investeringer i utviklingslandene.
- at Norge skal jobbe for stabile rammebetingelser og like konkurransevilkår globalt.
- støtte arbeidet for et nytt handelsregime gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO) og gi flere fattige land tollfri adgang til det norsk markedet på samme vilkår som MUL-landene (Minst Utviklede Land).
- videreføre et høyt norsk bistandsnivå, men konsentrere bistanden både tematisk og geografisk.
- skjerpe kravene til demokratiutvikling og korrupsjonsbekjempelse i mottakerlandene.
- at støtten til det sivile samfunn i større grad skal inngå i bistandsarbeidet.

fredag 15. mai 2009

Hvem garanterer ny borgerlig regjering

De fleste landsmøter er over. Høyre har garantert at partiet ikke vil blokkere for noen borgerlig regjering. Høyre vil samarbeide med alle som vil gi landet ny regjering.

V og Krf har ikke gitt samme garanti. Nå gjenstår å se hva Frp vil. Er de villig til å støtte enhver borgerlig regjering, eller er det spillet som er viktigst for dem - garanterer de forsatt AP regjering som et av sine alternativer?

torsdag 14. mai 2009

Norge får ros i amerikansk presse

Norge får ros i Int. Herald Tribune for sunn økonomisk politikk. Dette har flere medier fanget opp.

Finansminsteren tar vel imot rosen - for en politikk SV har vært imot. I artikkelen roses Norge for pensjonsfondet, handlingsregelen og økt aksjeandel. I Stortinget har SV stort sett stemt nei til oljeaktivitet, de gikk imot handlingsregelen og var også inntil SV kom i regjering mot at pensjonsfondet skulle øke sin aksjeandel. Rosen knytter seg forøvirg ikke til krisehåndtering rundt den økende arbeidsledighet. Det er hyggelig at finansminsteren får ros, men den knytter seg altså i hovedsak til politikk SV tradisjonelt har vært imot.

Det er ikke lenge siden vi kunne lese at SV-velgere nå er for NATO og ikke i mot. Betyr aksept av dagens ros at SV også er i ferd med å skrape egen økonomisk politikk? Intet er jo bedre.

Smalhans for private barnehager

Høyres vil ha mangfold og valgfrihet, også for foreldre når det gjelder valg av barnepassløsninger i kombinasjon med arbeids- og familieliv. I det nye stortingsvalgprogrammet står det nå blant annet:
Høyre vil derfor føre en politikk som styrker familiene og gir dem størst mulig frihet til selv å bestemme hvordan de vil organisere sin hverdag. Offentlige ordninger skal ikke utformes for å påtvinge familier bestemte løsninger, men tvert imot sikre størst mulig valgfrihet.

Barnehager er et viktig bidrag for å sikre valgfriheten for foreldrene. Høyre mener det må føres en politikk som styrker kvaliteten på barnehagetilbudet og som gir et mer mangfoldig og fleksibelt tilbud.

Høyre vil:
- lovfeste og sikre en reell likebehandling av offentlige og private barnehager gjennom kommunal stykkprisfinansiering.
- stimulere til økt privat barnehagebygging ved å fjerne maksprisordningen.
Den rødgrønne regjeringen vil det motsatte. Derfor går neste uke nesten 2000 private barnehager til streik i protest mot regjeringens forskjellsbehandling mellom offentlige og private barnehager. Det er ikke vanskelig å forstå dem.

onsdag 13. mai 2009

Høyres stortingsvalgprogram 2009-2013

Nå er Høyres nye stortingsvalgprogram for 2009-2013 klart. Det betyr at alle vedtak fra landsmøte forrige helg er innarbeidet. Programmet er tilgjengelig her. Det vil etterhvert bli tilgjengelig også på nynorsk og innlest som lydfiler. I tillegg vil vi lage en elektronisk kortversjon på engelsk.

Menneskerettigheter, ytringsfrihet - TV reklame

Man skulle tro at norske myndigheter ville vise respekt for vedtak fattet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Stort sett skjer det, men ikke alltid. Fortsatt kjemper regjeringen iherdig mot dommen fra EMD - som er begrunnet i ytringsfirhet - nemlig politisk reklame på TV. Regjeringen forsøker seg med stadig nye krumspring.

Da dommen fra EMD falt, ble det en liten diskusjon i Programkomiteen om dette burde føre til at temaet politisk reklame ikke lenger var nødvendig. Komiteen valgte å holde fast ved en formulering som var kommet inn. Dette ble stadfestet av landsmøte i helgen. Høyre går derfor blant annet til valg på følgende:

Høyre vil tillate politisk reklame i TV.

tirsdag 12. mai 2009

Norge, Nato, Afghanistan

Flere nyhetskanaler melder i dag om at også blant flertallet av SVs velgere er det støtte til norsk NATO medlemskap.

En av de større endringene som skjedde da landsmøte denne helgen vedtok Høyres nye stortingsvalgprogram, var en tydeligere satsing på Forsvaret - ikke minst NATO. I tillegg ble det vedtatt et punkt som de rødgrønne nok fortsatt er uenig i:
Høyre vil oppheve politiske begrensninger på hvor norske styrker kan operere i Afghanistan.
Eller finnes det en undersøkelse som viser at regjeringen ikke er på linje med velgerne i dette spørsmålet heller?

Snyter Aftenposten kundene sine?

Dette er en post helt på siden av program og politikk.

En av landets største lokalaviser Aftenposten Aften sliter med opplag. Om det bare er fordi produktet blir dårligere eller at flere rett og slett velger å lese nyheter på nett, vet jeg ikke. Men de sliter. Det har blant annet ført til at de siden denne våren dropper utgivelse mandag og fredag. Mao avisen kommer 3 ettermiddager i uken i stedet for 5. Greit nok.

I går kom imidlertid faktura for abonnement for neste halvår. Og hva står der: "Ditt abonnement:...+ Aften mandag-fredag.

Kundene faktureres altså for et produkt som ikke kommer. Er det sært av meg å bli *forundret*?

mandag 11. mai 2009

Skal bare Høyre ansvarliggjøres?

Et vellykket landsmøte er over. Det har vært et bra politisk verksted, med gode debatter, vedtak og spennende voteringer. Stemningen blant delegatene har vært upåklagelig. Selvtilliten er på plass, politikken er vedtatt, marsjordren er klar: Trygghet og optimisme for landet, med bedre skole, lavere skatt og flere og tryggere veier. Dette er Høyres svar på å bringe Norge styrket ut av krisen.

En del journalister er nok blitt kraftig overrumplet. I dagesvis (nesten ukesvis) på forhånd har redaksjonene åpenbart egget hverandre opp med hvordan de kan "disse" Høyre. Innsatsten deres har vært upåklagelig. Og så prøver de å stille "riktige" og "smarte" spørsmål - og ender opp med å løpe etter hverandre. Politikken legges til side, og spekulasjoner om taktikken har vært det eneste de har konsentrert seg om. "Hvis....hvem skal Høyre samarbeide med i regjering?" Har vært gjennomgangsmelodien.

Jeg kan forstå at spørsmålet stilles. Men ikke som det eneste. Og hvorfor stilles det kun til Høyre?

DN har i dag en god konklusjon i sin leder:
Det blir dermed skivebom når enkelte, blant annet i næringslivet, beskylder Høyre for å være «ullent» i regjeringsspørsmålet, Høyre har gitt et klart svar.

Det er verre med de andre ikke-sosialistiske partiene. Frp, Venstre og KrF sier alle at de går til valg på at landet må få en ny regjering og at Jens Stoltenberg skal skiftes ut som statsminister. Men det er usikkert om de vil holde løftene. For samtidig lover Venstre og KrF at de skal hindre at Frp får regjeringsmakt, og Frp lover at partiet ikke vil støtte en regjering der partiet ikke får være med selv. Resultatet kan bli at Frp eller Venstre og KrF - eller alle tre - i praksis bidrar til fortsatt Stoltenberg-regjering selv om valget skulle gi borgerlig flertall.

Høyre er faktisk det eneste partiet som uten forbehold lover at det vil skifte ut den rødgrønne regjeringen. Det kan bli et av Høyres bedre kort i valgkampen.
Det er forøvrig i motvind og storm man får avdekket om lederen er stødig. Det er ingen tvil om at Jern-Erna ikke lar seg vippe av pinnen, men iherdig står på. Det kan ingen ta fra henne, og det står det respekt av.

søndag 10. mai 2009

Hva skjer med Programbloggen

Om kun et par timer er landsmøtet over og nytt stortingsvalgprogram vedtatt. Det betyr at det målet som denne bloggen ble opprettet for, er nådd. Utvikling av ny politikk - materialsiert i nytt prinsipprogram (i fjor) og nytt stortingsvalgprogram denne helgen.

Det kan bekreftes, noe også Erna Solberg gjorde da hun innledet programdebatten på fredag ved å snakke om prosessen, at bloggere har bidratt til formuleringer i programmet. Gjennom innlegg og kommentarer på denne bloggen.

Tanken har vært at denne bloggen skal "avvikles" nå som programmet er vedtatt. Det kan imidletid hende at det kan være nyttig at bloggen eksisterer en stund til. Fremover blir det jo valgkamp og debatt om politikk. Og da kan det jo kanskje være greit med blant annet dette som kilde for poster om hva som faktisk er Høyres politikk. Det skal nemlig ikke mye spådom til for å vite at mange meningsmotstandere vil forsøke å fremstille politikken vår ganske feilaktig. Det kan også være at noen også ufrivillig misforstår - i går måtte vi bidra til å rette opp feil som var gjengitt på en avis nettside. De hadde referert landsmøtets vedtak stikkmotsatt av hva som var tilfelle.

Inntil videre ser det altså ut til at bloggen vil leve litt til. Tar gjerne mot tilbakemeldinger på dette.

lørdag 9. mai 2009

Større usikkerhet om Jagland i Europarådet?

Høyre er et internasjonalt parti, og har venner i alle verdenshjøner - som også besøker oss på landsmøte. Under litt uformell prat er det fremkommet at prosessen om valg av ny Generalsekretær i Europarådet, ikke så er så plankekjøring som i allefall denne bloggeren har fått inntrykk av - gjennom norske medier. Nå pågår åpenbart arbeid i kulissene som faktisk kan gjøre at kortene legges litt på nytt igjen. PT står man med 2 kandidater - til uken kan det bli tatt et skritt tilbake - og bli åpnet på nytt også for de 2 som ble vraktet i forrige runde. Altså 4 - og da er signalene ikke så klare lenger - heller ikke mht støtten til den norske kandidaten.

Jeg er enig i at Jagland er en god kandidat - og det er bra at det politiske miljøet i Norge står samlet bak ham. Men i dagens situasjon, kan det hende at dette altså ikke er nok.

De neste dagene er spennende. Jeg krysser fingrene faktisk for Jagland.

Hvilken boble lever pressen i?

Landsmøtet er godt i gang, og det er veldig god stemming. De fleste tilstedeværende journalister klarer å få det med seg, men det er ikke alle av dem som liker det. Det passer liksom ikke helt med strategien de har bestemt på redaksjonsmøtene sine. Dermed blir kommentarene litt snodig. Høyre har selvtillit. HØyre vil gi Trygghet og Optimisme. Så enkelt er det.

Det er også andre som lever i en boble. Alle som hørte Ernas landsmøtetale fikk dessuten nok en gang, klar beskjed om at Høyre er åpne for å samarbeide med andre. Jeg vet at Frp ikke er så opptatt av skolepolitikk. Men jeg hadde likevel forventet at formannen deres klarte å lese talen til Erna. Der står det at Høyre vil samarbeid også med Frp. Hvordan i alle dager kan du si at dette ikke er åpent nok? Hvorfor furter du da Siv?

torsdag 7. mai 2009

Stortingspresident Foss?

Når nytt Storting åpner til høsten blir det ny konstituering. Fra dagens presidentskap er det flere som ikke tar gjenvalg, dermed skal nye seter besettes - ikke minst den som i rang står etter Kongen.

En Stortingspresident bør har erfaring og bred politisk kompetanse. Det i tillegg å nyte respekt både blant folkevalgte på tvers av partigrenser og i befolkningen er ingen dum ide.

På gårsdagens pressekonferanse ble i følge Aftenposten, Per Kristian Foss lansert som kandidat til Stortingspresident. Det er ingen dum idé. Mannen har bred erfaring både i Storting og Regjering - og en politisk kompetanse som går uten på de aller fleste.

Dette er slett ingen dum idé, men det er ikke gitt at dette blir resultatet. Det forutsetter borgerlig flertall og at Høyre har forhandlingsstyrke. Synes du det det en god idé med "Foss for President" - ja da er det bare å stemme Høyre!

onsdag 6. mai 2009

Intelligente spørsmål og andre spørsmål

Fra gårsdagens bloggtreff var det flere hyggelige tilbakemeldinger som ble lagt igjen på nett (fra de over 50-talls som fulgte med kun på livebloggen). Fra en som var til stede falt det imidlertid en litt furten kommentar "hun svarer jo ikke skikkelig på noen spørsmål". Det kan være på sin plass å reflektere litt over utgangspunktet for den furtingen.

Det er mange kloke hoder rundt omkring, ikke minst mange som trolig tenker det om seg selv. Det er bra - selvtillit er det sjelden for mye av synes jeg. Når det stilles spørsmål om politikk er det interessant å høre hva folk spør om og hvilke(t) svar som gis. Men å gjenta spørsmål som tidligere er stilt synes jeg er litt dumt. Særlig når det gjentas og gjentas. Man må gjerne mislike svaret, men spørsmålet blir ikke mer intelligent av å bli stilt gang på gang.

På livebloggen i går kom det mange gode og veldig varierte spørsmål - om politikk. Konkrete spørsmål om konkrete problemstillinger. IRL på blogg-treffet var det også noen konkrete og gode spørsmål. I tillegg var det gjentakelser: Hvem skal Høyre samarbeide med i regjering? Hvorfor velger ikke Høyre side? Hva er ambisjonen for valget til høsten?

Disse spørsmålene er stilt før. De dreier seg ikke om kjernevirksomheten - altså om politiske saker, men om taktikk. Liberalister vil at Høyre skal velge frp, verdikonservative vil at Høyre skal velge krf/v. Svaret som er gitt og som etterhvert flere kommentatorer og analytikere innser er klokt, er at Høyre har valgt borgerlig side. Høyre vil bidra til en borgerlig regjering når det er borgerlig flertall i stortinget. Og vil samarbeide med alle ikke-sosialistiske partier om det.

Nok om det. Hovedinntrykket fra gårsdagens treff var i stor grad positivt. Så vidt vites er det første gang i Norges historien at en partileder har et eget møte med bloggere i forkant av landsmøte. Erna Solberg og Høyre tar bloggerne på alvor.

tirsdag 5. mai 2009

Bloggere og politisk topp-treff

Høyre tar bloggere på alvor. For 3. gang i år inviteres til treff med partiets ledelse. Nå med Erna Solberg - rett i forkant av landsmøte. Les mer om det her. Hele treffet streames samtidig som det liveblogges - fra denne URL-en.

Alle er velkomne både på nett og IRL. Vel "møtt" :-)

Statlig eierskap og ytringsfrihet

Dette blir egenlig på siden av programarbeidet, og mer som en ettertanke. Samtidig går refleksjonen direkte inn i spørsmål som også berøres i programutkastet.

Det har vært interessant å registrere hvilke store overskrifter som har dominert de siste ukene. I slutten av forrige måned kunne vi boltre oss i oppslag knyttet til regjeringens aktive eierskap i Aker. Den saken er jo ikke avsluttet, men nyhetsinteressen har tatt en liten pause. Den siste uken har det vært forrykende debatt om ytringsfrihet. Eller snarere om ytringene til Nina Karin Monsen. Dette er to helt forskjellige saker, men hver på sin måte bidra de til å sette søkelys på spørsmål som utløser politisk debatt.

1) Skal staten eie i privat næringsliv; er det en offentlig kjernekompetanse?
2)I Monsen-saken er det vel strengt tatt to debatter: aksepterer man ytringer selv om man ikke liker dem - er det kjernen i tildelingen av Fritt Ords pris? Dernest er det meningsinnholdet i ytringene - som egentlig ikke er blitt så mye debattert.

hm...

mandag 4. mai 2009

Høyres nye bistandspolitikk

Det har vært litt (sjelden) oppmerksomhet om bistandspolitikk etter KrFs landsmøte. Der var forøvrig interessant å registrere at det er viktig å øke bistanden målt i BNP. Kvantitet er visst viktig (mens i spørsmålet om heldagsskole er kvalitet viktig). Regjeringen er forøvrig ikke (lenger) så opptatt av å måle innsats mot BNP.

Nok om det. I innstillingen til Høyres nye stortingsvalgprogram står blant annet følgende - om bistand:
Som et velstående land har Norge et moralsk ansvar for å bidra til vekst og velferdsutvikling i fattige land. Norge bør spille en aktiv rolle i arbeidet for å gi enda flere land og mennesker de samme mulighetene til å stå på egne ben. Bistand fra rike land kan aldri erstatte kostnaden ved en proteksjonisme som nekter fattige land muligheten til å utvikle sine egne økonomier.

Norge må fortsatt bruke av sin rikdom for å bidra til utvikling og nye muligheter for verdens fattige. Høyre vil imidlertid flytte oppmerksomheten over fra hvor mye penger som bevilges, til hvilke resultater vi faktisk oppnår med bistanden.
Kvalitet og resultater skal telle.

torsdag 30. april 2009

Aviser, pris og pressestøtte

Nettavisen har laget en oversikt over hva avisene egentlig koster. Mon tro om de ikke burde tatt med pressestøtten i dette regnestykket? Og hvorfor gjør de ikke tilsvarende regnestykke for nett-avisene?

I innstillingen til Høyre nye stortingsvalgprogram, er det forslag om pressestøtten:
Høyre vil legge om og redusere pressestøtten.
Kanskje relevant å tenke på i denne sammenheng?

onsdag 29. april 2009

Bassengene skulle fylles...

Problemet er jo at det ikke er blitt flere svømmehaller. Det er også problem med etterslep generelt når det gjelder bygging av idrettsanlegg. Derfor står det i innstilling til Høyres neste stortingsvalgprogram at Høyre vil ta igjen etterslepet på idrettsanlegg. Deretter kan svømmehaller og idrettshaller fylles.