fredag 29. februar 2008

Nordisk forsvarssamarbeid

På gårdagens forsvarspolitiske konferanse hadde vi invitert Rolf Gunnarsson (M) nestlederen i den svenske forsvarskomiteen (altså fra Riksdagen) til å si noen ord om det. Og han er uenig med dem som mener deler av de nordiske landene skal avvikle enkelte våpengrener og rendyrke kun en.

Det betyr ikke at svenskene ikke er for nordisk samarbeid. Neida, men det er da snakk om å samarbeide om innkjøp av utstyr - felles utstyr er mulig å låne av/til hverandre. Det er snakk om felles utdanning, forskning. Blant annet.

Synspunkter?

torsdag 28. februar 2008

Norges fremtidige forsvar

Ja,hvordan skal det se ut? I dag arrangerer Programkomiteen i samarbeid med forsvarsfraksjonen på Stortinget en topptung forsvarskonferanse. Vi håper innleggene og debatten vil bidra til utvikling av Høyres forsvarspolitikk - både med tanke på de beslutninger Stortinget skal ta i inneværende periode, men ikke minst med tanke på hvilke beslutninger som må tas på sikt.

Vi kommer sikkert tilbake til ulike sider av det som blir tatt opp i dag.

Har du også synspunkter? Da er det bare å komme med dem!

onsdag 27. februar 2008

Lov og orden

I kommunevalget i fjor var en av Høyres viktige saker "trygge lokalsamfunn". I den forbindelse ble det avdekket at det er stor mangel på politifolk.

Hva skal til for å styrke politiet - eller snarere - hva skal til for å få tryggere (og mer lovlydig samfunn)? Noen vil ha høyere lønn. Det er forståelig, men er det nok? Er det løsningen, eller er utfordringen andre steder?

Hva bør politikken på dette området være i neste periode?

tirsdag 26. februar 2008

Tvangssammenslåing?

Nok et prestisjeprosjekt fra den rødgrønne regjeringen havnet på dynga i går. Det blir likevel ingen ting av regionreformen. Overrasket? Neppe.

Vi er så smått i gang med stortingsvalgprogrammet til Høyre og det vil være naturlig å se på forvaltningssystemet i Norge. I utkast til prinsipprogram står det at det er nok med 2 forvaltningsnivåer og at det bør være færre og større kommuner.

Skal vi gå inn for å avvikle fylkesskommunen og slå sammen kommunene, med tvang?

mandag 25. februar 2008

Rødgrønne skatter

I forbindelse med programarbeidet foreslås det å knesette prinsippet om å bytte røde og grønne skatter og avgifter. Av hensyn til klima. Dette er nok mange i utgangspunktet enig i, men når det kommer til handling...

I avisen i dag kan vi lese om at likningskontoret vil kreve skatt av fordel dersom arbeidsgiver stiller sykler til disposisjon for sine ansatte. At sykling bidrar både til å bedre helse og klima, er jo en klar fordel som må beskattes!

Er'e mulig?

fredag 22. februar 2008

Innsats etter klimaforliket

Med ett unntak er alle partiene på Stortinget blitt enige om et forlik i klimapolitikken. Bra - det er mange gode tiltak. Noen synes kanskje ikke alt er like godt, eller tilogmed at man har gått for langt på noen punkter.

Men - hva synes du ambisjonene skal være fremover utover klimaforliket? Eller skal vi *nøye* oss med å gjennomføre den politikken; noe som kan være krevende nok?

torsdag 21. februar 2008

Ny leder?

Dette er virkelig på siden av programarbeidet - og partiet. Jeg tenker rett og slett på Europabevegelsen. Den tverrpolitiske organisasjonen som skal jobbe for å fremme det synet mange av oss har. Meningsmålingene om EU-medlemskap de siste måneder, ja år, har vært deprimerende. Det skjer mye i EU både på godt og vondt, men debatten i Norge er på det meste taus. I beste fall fremmes synspunkter fra nei-siden.

Hvor er Europabevegelsens leder? Noen som ikke husker navnet hans kanskje? Er det forresten et vesentlig poeng at lederen av den organisasjonen må være stortingsrepresentant? Det spiller jo ingen rolle, dersom man ikke benytter tilgangen til *landets høyeste talerstor*.

Det er godt mulig mannen er flink i mange saker. Men å fronte EU-spørsmål; vel... STORT forbedringspotensiale.

onsdag 20. februar 2008

Overvåking når nye høyder

Denne gangen er det ikke snakk om storebror, men alle småbrødre og småsøstre som skal kikke deg i kortene. Regjeringen legger nå frem en forskrift den har lovet lenge (hm..et av de få løfter den ser ut til å holde), om at tillitsvalgte skal få innsyn i lønns- og arbeidsvilkår. Begrunnelsen er bekjempelse av sosial dumping.

Regjeringen stoler tydeligvis ikke på sitt eget forvaltningsorgan: Arbeidstilsynet. Hva annet kan være grunnen til at tillitsvalgte nå skal få innsyn i de samme opplysningene som Arbeidstilsynet, om vilkår hos en bedrifts underleverandører: Arbeidsavtaler, lønnslipper og timelister?

Etter hva jeg begynner å forstå synes liberalister at overvåking ikke er noe problem, "man har da ingen ting å skjule". Dem om det. Gi meg en prinsippiell og saklig god begrunnelse for at tillitsvalgte nå skal opptre som lokale Arbeidstilsyn. Litt på siden av saken; Arbeidstilsynet har klart definert oppdrag og et regelverk å forholde sg til. Men hva med de tillitsvalgte: Hvem skal kontrollere at de de ikke misbruker sin posisjon og opplysningene de får innsyn i?

Hrmf.... ikke bra.

tirsdag 19. februar 2008

Fremragende - det er bra.

At noe er fremragende synes vel de fleste i utgangspunktet er bra. Riktignok er det et litt uvant ord, men lett å forstå. Litt positiv klang; i motsetning til elite som jo er ugreit.

I Norge er vi stolte over toppidrettssenteret. Topp er jo et annet fint ord som i denne forbindelse dreier seg om fremragende innsats. Vi snakker rett og slett om satsing på de aller beste. Elite vil noen kalle det.

Menneskene er landets viktigste ressurs hevdes det. Er det ikke da lurt å forvalte ressursen så den blir stadig bedre - på alle nivåer? Altså stimulere fremragende innsats? Toppuniversiteter. Universitet for fremragende forskning og studier?

Neida, vi skal selvsagt ikke satse på elite. Fysjom. Noen kunne jo få anledning til å hevde seg i verdensklassen i akademiske øvelser. Og det er visstnok ikke bra. Arg!!!! hvorfor er det sånn?

mandag 18. februar 2008

Obligatorisk barnepass

I Dagsavisen i dag ønsker AP seg obligatorisk barnehage for 5-åringer. Obligatorisk - da snakker vi ikke om å kunne velge en annen løsning. Er dette et skritt på veien mot å frata foreldrene mer omsorg og samvær med eget barn? Eller er det et godt forslag som er viktig av hensyn til likestillingen?

Hva synes du?

onsdag 13. februar 2008

Delt Jerusalem?

Konflikten i Israel og med nabolandene synes aldri aa ta slutt. Mange snakker om 2-stats loesning for aa faa en ende paa konflikten. I den sammenheng er jo Jerusalem en aldri saa liten noett..

Noen som har synspunkter - tanker om muligheter?

fredag 8. februar 2008

Sporadisk oppdatert uke 7

Pga reise vil Programbloggen bli sporadisk (antagelig lite) oppdatert neste uke (11. - 17. februar).

Kvotering i barnevernet?

Sittende barnevernombud Reidar Hjermann får ikke fortsette. Neivel tenker jeg, og synes på den ene siden det er bra at det ikke er automatikk i fornyelse av åremålsstillinger. Men hvorfor får han ikke fortsette, lurer jeg på. Mannen har hatt mange utspill i perioden. Noen av uttalelsene er jeg uenig i, andre støtter jeg. At ombudet taler med selvstendig stemme, uansett regjering, er det liten tvil om.

Har han ikke gjort en god nok jobb? Ryktene vil ha det til at regjeringen i dag vil utnevne et kvinnelig ombud. Jeg håper vi slipper debatten om at dette er en kvoterings-utnevnelse. Det fortjener ikke ombudet.

Oppdatert:
Ryktene stemte. Det ble en kvinne. Landets nye barnevakt er Ida Hjort Kraby, og hun ønskes lykke til.

torsdag 7. februar 2008

AFP

Debatten er i full gang: AFP-ordningen skal forbli like god som i dag. Det krever LO og det lover (nesten) regjeringen. Dvs statsministeren gjør det han er god på: lover og lover, mens statsråd Hanssen prøver å respektere pensjonsforliket på Stortinget.

Hva er utfordringene fremover: MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT. Jaha, og likevel ønsker noen å opprettholde ordninger som trekker folk ut av arbeidslivet?

Vårens lønnsoppgjør blir spennende, ikke minst fordi det kan legge premisser både for valget på LO-leder neste år og stortingsvalget.

Hva tror du vil skje, og bør Høyre programfeste noe om dette? Partiet stiller seg lojalt bak pensjonsforliket, men dersom regjeringen bryter det..hva da?

onsdag 6. februar 2008

Denne regjeringen har aldri skapt så mye..

kostnader! Men det skryter den ikke av.... Regjeringen kom til dekket bord og har beholdt de fleste skattelettene fra forrige regjering. De bidro til å stimulere til aktivitet og dermed økt skatteinntekt til staten. Da får regjeringen mer penger mellom hendene...og skryter av det. Forståelig kanskje, men litt uklokt. Særlig når den samtidig pålegger kommunene stadig flere oppgaver samtidig som handlingsrommet begrenses. Alt skal jo løses av det offentlige.

Det regjeringen *glemmer* å fortelle er at kostnadene øker. Da hjelper det ikke å få litt mer tilskudd til kommunene. Dette har regjeringen inntil i går hardnakket benektet. Men når KS med sitt rødgrønne flertall nå forklarer Hvorfor kommunene igjen må kutte - dvs økonomien er strammere enn det har vært på mange år - ja da blir regjeringen *ydmyk*.

Noen som innbiller seg at det blir bedre til neste år? ....

tirsdag 5. februar 2008

Kampen mot fattigdom

Den sittende regjeringen er opptatt av å bekjempe styggdom - som rikinger. Det går knapt en uke uten at vi får høre hvor uhørt det er at noen tjener mye penger. Rikingene skal tas! Vel, når det gjelder skatt i sin allminnelighet, er Høyre også enig i at den skal bidra til finansering av fellesoppgaver og omfordeling. Men så foreslår vi i prinsipprogrammet en mer målrettet innsats på det området hvor utfordringen er: Nemlig at noen forblir fattige. Dette er det lenge siden vi har hørt noe om, fra de rødgrønne. For Høyre er det sosiale ansvaret viktig. Et av innspillene til justering i utkast til prinsipprogram, lyder:
Det er ikke et problem at noen er rike, men at noen forblir fattige. Alle må derfor gis muligheter til å utvikle egne evner. Det oppnås best ved å gjøre mer for dem som trenger det mest og sørge for en god utdanning som gir alle mennesker en sjanse til å lykkes. En kunnskapsbasert skole må kunne gi alle et godt grunnlag for læring tilpasset den enkeltes forutsetninger
Synspunkter?

mandag 4. februar 2008

Prinsipper om samferdsel

I noen av høringsuttalelsene som er kommet etterlyses omtale av samferdsel. Jeg er litt usikker på om det bør omtales i et prinsipprogram - eventuelt hvordan. Noen er nok sikkert opptatt av vei, andre av tog og andre igjen av fly. Det har vel ikke noe å gjøre i et prinsipprogram, men bør heller overlates til stortingsvalgprogrammet?

Det prinsippielle er vel retten til å bevege seg fritt, men hvor det også må legges vekt på bærekraftige løsninger? Og kanskje noen ord om hvem som skal ha ansvar for å utvikle dette? Kanskje.

Hva mener du?

fredag 1. februar 2008

Skille kirke stat

Høyre har i foregående prinsipprogram hatt formulering om "å skille kirke og stat". I utkastet som foreligger er forslaget litt mer konkret "endre forholdet mellom kirke og stat, og samtidig gi Den norske kirke en særstilling".

Dette er et punkt som alltid vekker debatt. Et av endringsforslagene som er kommet i høringen til utkastet er følgende:
Den norske kirke skal likestilles med andre trossamfunn.
Hva synes du om dette? Skal vi skille kirke/stat, og skal vi si hvordan det skal skje? Skal den norske kirke ha en særstilling, eller likestilles helt med andre trossamfunn?