tirsdag 28. oktober 2008

Fiskere og rettigheter

Programkomiteen har mottatt følgende innspill om fiskere og rettigheter:
Som kjent betraktes yrkesaktive fiskere og fangstfolk, som har et arbeidsforhold på fiskefartøy, som selvstendig næringsdrivende selv om de ikke er medeiere i fartøyet. Fiskere og fangstfolk finansierer nå folketrygden i form av en produktavgift. Denne produktavgiften blir betalt i form av en brutto avgift på førstehåndsverdien av fangst.

Det Høyre bør vurdere i sitt programarbeid er at de alminnelige løsninger for arbeidstakere og arbeidsgivere også bør legges til grunn i fiskeryrket, så langt spesielle forhold ikke gjør det nødvendig med andre løsninger. Trygdeforholdene bør også være de samme for fiskere og fangstfolk som for yrkesaktive i andre næringer. Det sosiale sikkerhetsnettet som folketrygden representerer, bør så langt som mulig organiseres og finansieres på samme måte for fiskere og fangstfolk som for andre.
Hva synes du om dette forslaget?

Synge på jobb

Nok en gang litt på siden av programarbeidet. Av en-eller-annen grunn begynt jeg å tenke på hvordan det går i hovedkvarteret til APs wonderboy. De skulle jo begynne å synge på jobben. Personalpolitikk - å ta vare på arbeidstakerne er viktig. Ikke minst for verdiskapningen. Og det er jo flott om staten leder an som godt eksempel. Målsettingen til Støre var absolutt god; men slett ikke lett å nå.

Jeg har ikke registert mange toner fra Victoria Terrasse, og lurer nå på hvordan det går. Klinger det i struper der du sitter?

mandag 27. oktober 2008

Opptakskrav til ungdomsskolen

Programkomiteen har mottatt følgende forslag:
Det skal kreves ståkarakter i alle fag for å kunne avansere til ungdomsskolen. Kravet til ståkarakter gjør at alle elever som begynner på ungdomsskolen har et minimum av kunnskaper og minsker sjansen for at de aller svakeste elevene faller utenfor med det samme de begynner. Tiltaket setter krav til elevene før de kan fortsette utdanningen.

Det skal gjennom hele 7. trinnet settes inn et ekstra fokus på at alle elever skal ha ferdighetene som er nødvendig for å avansere, og det skal i tillegg tilbys sommerskole hvor de kan forbedre sitt snitt. Tilfredsstiller man likevel ikke kravene må man ta hele syvende klasse om igjen.
Hva synes du om dette?

fredag 24. oktober 2008

Kutt statlig eierskap

Programkomiteen har mottatt følgende forslag:
Halvere det statlige eierskapet i norsk næringsliv innen 2013. Samlet forvalter departementene statens eierinteresser i 80 selskaper, og det er mer enn 280 000 ansatte i selskaper som staten eier helt eller delvis. Ikke bare representerer offentlig nedsalg en betydelig potensiell inntektskilde, som kan brukes på skatteletter, bekjempelse av klimaendringer, utdanning eller helse og omsorg. De offentlig eide selskapene blir til tider også styrt på uforsvarlig måte. Dagens sosialistregjering har de siste årene stått for så mange hårreisende innblandinger i selskapenes drift at det i seg selv er ”bevis” på at staten ikke er en god eier.
Synspunkter?

torsdag 23. oktober 2008

Videregående over hele landet

Valgfrihet er viktig. Det er bakgrunn for forslaget som Programkomiteen har mottatt om at elever skal kunne søke seg inn på videregående skoler over hele landet. Altså at hele landet er ett opptaksområde.

Hva tenker du om det?

onsdag 22. oktober 2008

Anonyme elever

Programkomiteen har mottatt følgende innspill:
Innføre elevnummer ifm retting. Elevnummeret anonymiserer eleven og sikrer dem en objektiv vurdering av prøven. I en tid hvor det blir vanligere å benytte seg av internettbaserte prøver og mange klasser har pcer til alle elvene, anonymiseres prøven ytterligere og trynefaktor kan unngås.
Synspunkter?

tirsdag 21. oktober 2008

Odelsloven

I regi av programkomiteen og sentralstyret har det vært debatt om Høyres fremtidige landbrukspolitikk. Mange poenger ble drøftet, ett av dem var odelsloven. Bør vi avvikle den helt, justerer den, eller beholde den som den er?

fredag 17. oktober 2008

Regjeringsmakt og EU

Programkomiteen har mottatt følgende innspill:
Høyre ønsker derfor ikke å delta i eller støtte en regjering som har en ”selvmordsparagraf” som begrenser mulighetene til å kunne parlamentarisk og offentlig debattere Norges tilknytningsform til EU, samt viktige EU- og EØS relaterte spørsmål med tanke på hva som er best for Norge.
Synspunkter?

torsdag 16. oktober 2008

Mer makt til SMK?

Jeg vet ikke om dette egentlig er et relevant spørsmål ifm stortingsvalgprogrammet, men la gå. I debatt om modernisering av offentlig sektor, er det blitt trukket frem at mange departementer (statsråder) har svak styring med underliggende etater/direktorater/tilsyn. Vil det av den eller andre grunner, være fornuftig å skyve etaten/direktoratet/tisynet over til statsministerens kontor? Det bør vel være litt vanskeligere for en etat å dra bena etter seg når instruksen kommer fra "sjefen" sjøl?

Er det andre argumenter som taler for en slik endring?

onsdag 15. oktober 2008

Versågod - skattesnok

Så er skattelistene nok en gang lagt ut til spott, spe, forlystelse og gravsing i andres privatliv. Kan noen gi en eneste G O D begrunnelse for at skattelistene skal offentliggjøres? Fortsatt er det kun Skatteetaten som har myndighet og i oppgave, å kontrollere skatt. Og ev. ilegge straffeskatt.

Men for all del; spre opplysningene fritt og uhemmet. Så blir det lettere for tyver å planlegge hvor innbrudd sannsynligvis er mest lønnsomt. Så kan ungene mobbe de andre i gata fordi "mora mi tjener mer enn faren din - ædda bædda".

Var det noen som sa personvern og privatliv? Det skal vi jo ikke ha under et rødgrønt styret. Skulle du være opptatt av personvernet er svaret enkelt: Stem Høyre.

Oppdatert.
På Nettavisen kan man i dag lese mer om at Høyre (+ Frp og Krf) vil forby skattelistene. Der kommer det også frem at "Ap, Sp, SV og V er for dagens ordning."

tirsdag 14. oktober 2008

Psykologihjelp

Programkomiteen har mottatt innspill knyttet til psykologitilbud, blant annet:
Høyre anmodes om å programfeste ambisjoner om tilrettelegging for psykologisk lavterskeltilbud til hele befolkningen, både barn, unge og voksne, sammen med et konkret mål om å sikre finansering på sikt slik at det sikres stabilitet i et fremtidig tjenestetilbud.
Synspunkter?

mandag 13. oktober 2008

Oppslutning og krisetider

I den første målingen etter finanskrisen, går Høyre og AP frem, mens Frp går tilbake, i følge VG. Mye kan fortsatt skje og det er lenge til valget. Flere økonomiske kommentatorer uttaler samtidig at de forventer at denne krisen vil vedvare en stund. Da er det vel grunn til å tro at folk vil ha nøktern, trygg og handlekraftige politikere.

På søndag fikk Norge sin krisepakke. Kommer den for sent, vil den ha effekt? Hva synes du om Solheims forslag - pakken må ta hensyn også til klimakrisen?

fredag 10. oktober 2008

Valgreform

Er det behov for å endre valgloven? Gjenninnføre adgang til å stryke? Rendyrke litt mer "én velger én stemme" - så det blir litt mindre skjevt enn i dag?

Hva synes du?

torsdag 9. oktober 2008

Særfradrag for høye sykdomsutgifter

Vi har mottatt nok et innspill til en post. Denne gangen om særfradrag for personer med høye sykdomsutgifter.
Tidligere fikk diabetikere halvt særfradrag uten dokumentasjon av utgiftene. Nå får man fradrag ut fra dokumenterte utgifter. Diabetsforbundet har kjempet for å få tilbake den gamle ordningen uten dokumentasjon. Et problem er at ligningskontorene behandler selvangivelsene ulikt slik at i noen kommuner er det lett å få godtatt det fradraget en har satt opp mens i andre kommuner er det vanskelig. Dette gjelder antageligvis flere kroniske sykdommer.
Synspunkter?

onsdag 8. oktober 2008

Egenandeler i helsesektoren

Vi har mottatt forslag til en post her på bloggen, som vi gjengir i en litt redigert versjon. Temaet er viktig og berøres også i helseutvalgets innstilling (debatthefte 3/2008 - Høyres helsepolitikk) som for tiden er til debatt.
Dagens system med egenandeler der vi får kvittert på et kvitteringskort og at vi når et tak, er for tungvint. Legen må bruke tid på å fylle ut, pasientene må bruke tid på å samle løse kvitteringer som kommer i tillegg, og ikke minst: NAV Trygd må bruke mye tid på summering og utstedelse av frikort. Løsning: Gitte grupper, kronikere, pensjonister, barn betaler ikke egenandeler, mens normalt friske betaler egenandeler uten tak.
Hva tenker du, om dette eller andre sider av debatten rundt egenandeler?

Hva slags kultur

I disse statsbudsjettider er det mye man kan ta tak i. I dag: kulturpolitikken. Der flommer jo pengene som aldri før, så lenge man gjør som Giske sier. Høyre ønsker en ny kurs i kulturpolitikken. Flere kilder til finansiering vil gi større mangfold og et mer dynamisk kulturliv.
En sterk kultur og næringslivsorganisasjon, skatteincentiver for gaver og flere private fonds samt større satsing på regionene, er eksempler på områder som viser en annen vei enn regjeringens ensidige satsing på statlige bevilgninger. Høyre støtter økte bevilgninger, men mener regjeringen forholder seg kritikkløst til statens stadige sterkere rolle i forhold til kulturlivet, sier Thommessen.
Hva mener du er viktig i/for kulturpolitikken?

tirsdag 7. oktober 2008

Høyres klare krav

Vi skal ha ny regjering neste år, og Høyre er nøkkelen til borgerlig samarbeid. Ikke for enhver pris. Erna Solberg er tydelig på hvor noen av grensestolpene våre går. I disse urolig finanstider er ikke minst ansvalig økonomisk politikk viktig.

Hva synes du om dette?

mandag 6. oktober 2008

Dine penger

Igjen en smule på siden. En interessant side ved finanskrisen i USA, er debatten rundt "krisepakken". Den har høstet stor motstand - fordi man ikke vil misbruke skattebetalernes penger. Altså "dine" penger. I Norge har den rødgrønne regjeringen en annen filosofi. Skattelette er fy fy. Hvorfor skal folk lissom "få" penger av staten....

For Høyres del av vi opptatt av at "folk skal kunne høste av egen arbeidsinnsats". Man skal være i stand til å klare seg selv, ikke minst derfor skal folk få beholde mest mulig av egen inntekt.

Hva kan man si?

fredag 3. oktober 2008

Fjerne momsplikt for frivillige

Høyres programkomite vil fjerne momsplikten for frivillige lag og organisasjoner. Hver dag legges det ned tusenvis av arbeidstimer i landets over 115 000 lag og organisasjoner. Den innsats og det engasjement som frivillig sektor representerer, bidrar ikke bare til verdiskaping, men gir flotte fellesskap, skaper tilhørighet og gir maktfordeling i samfunnet.

Det holder ikke bare å snakke om frivillighetens betydning uten å sikre den økonomi til opprettholde aktivitetsnivået og helst øke det. Da må det innføres ordninger som er rettferdige og som sikrer sektorens uavhengighet.

Programkomiteen forventer at de andre partiene støtter forslaget fra Høyre og at vi i budsjettet ser en avklaring på et spørsmål sittende regjering har unnlatt å behandle i de tre årene de har hatt mulighet til å gjøre noe med det.

Hva synes du om dette?

Økonomisk politikk

I dag kan vi lese at ledigheten stiger raskere enn ventet. Oslo Børs sliter. Renta stiger. Det er finansuro. I økonomiske urolige tider vil folk ha trygghet. Høyre har vist at partiets politikk er bunnsolid, og dette ser det ut til at folk er i ferd med å huske.Man skal være varsom med å love hokus pokus løsninger, men det er vel ingen som nå vil advare Høyre mot å holde fast på sin økonomiske politikk.

Det høres kanskje kjedelig ut, men det er et spørsmål om ikke følgende formulering skal følge med også inn i neste stortingsvalgprogram:
Veksten i statsbudsjettets utgifter må være mindre enn veksten i bruttonasjonalproduktet for fastlands-Norge.
Hva synes du?

torsdag 2. oktober 2008

Funksjonshemmede

Hva er utfordringen - politisk? Hva synes du er viktig å ha med i stortingsvalgprogrammet for neste periode?

Politiske definisjoner

Nok en gang på siden av programarbeidet. Høyre vedtok i vår et nytt prinsipprogram og stadfestet troen på individet - og at partiet er konservativt.

Men nå er jeg blitt litt forvirret og trenger hjelp. Problemet i USA er visstnok for mye sosialisme, Bush er sosialist. Det visste jeg ikke. Men da må jeg jo begynne å lure: Hva er SV og AP i Norge? Ja for ikke å snakkeom Haider i Østerrike og Le Pen i Frankrike. De er kanskje bare verdikonservative, kristendemokrater - eller noe annet?

Hjelp, verden ble plutselig så annderledes. Det er vel ingen tvil om hvem som er i sentrum?

onsdag 1. oktober 2008

Eiendomsskatt

Alle vet at Høyre er i mot eiendomsskatt. Spørsmålet om vi skal programfeste at Høyre vil avvikle "loven om eiendomsskatt". Da blir det overhode ikke mulig å skrive ut den skatten igjen.

På den annen side; dette er en kommunal skatt, og Høyre er også opptatt av det lokale selvstyret. Skal Høyre fortsatt bekjempe skatten, men samtidig overlate ansvaret til den enkelte kommune og kommunestyre?

Hva mener du?