torsdag 31. januar 2008

Navnet skjemmer ingen

Spørsmålet er imidlertid: Hva heter barnet? Er Høyre et konservativt , liberal-konservativt eller et verdi-konservativt parti? Eller noe annet?

Synspunkter?

onsdag 30. januar 2008

Prinsipper om kultur

I utkastet til prinsipprogram står det ikke noe eksplisitt om kultur. Det er kommet inn noen forslag om det blant annet:
Et fritt kultur og åndsliv er et gode i samfunnet og gir unike muligheter for befolkningen til å verdsette de immaterielle goder. Høyre vil stimulere til kulturelle opplevelser og bevaring av og oppmuntring til åndelige miljøer som gir vekst og intellektuell utfoldelse for innbyggerne. Som et lite land i utkanten av Europa kan vi bli stående utenfor de nye strømninger innen kunst, kultur, litteratur, åndsliv og filosofi. Høyre vil se det som en oppgave å gi bestevilkår i vårt land til alle aktiviteter som kan sikre kunsten, kulturen og åndslivet en bred plass i vårt samfunn.
Hva synes du: Bør det sies noe om kultur og er i såfall denne formuleringen bra?

tirsdag 29. januar 2008

Boligskatt vs formuesskatt

I dagens DN *avsløres* at NHO-direktør Finn Bergesen har hatt møte med Høyres Programkomité. Og det er helt riktig som det står i avisen, at han tok til orde for å avvikle formuesskatten, og samtidig tenkte høyt om boligskatten.

Det ligger flere vurderinger bak det poenget. Hovedmålet til NHO er å få fjernet formuesskatten. Det har Høyre tidligere jobbet i retning av, og det blir neppe ny kurs på det punktet.

Programkomiteen har hatt og skal ha møter med flere andre organisasjoner, men i denne omgang har vi altså fått oppmerksomhet om (og fra) NHO. Andre vi har snakket med har tatt opp andre skatter og avgifter, og blant annet poengtert at de som irriterer folk mest er: Dokumentavgift, nybilavgift og arveavgift.

Når det gjelder boligsskatt er Høyre i dag knallhard motstander av det. De som ønsker den skatten taler nok derfor litt i motbakke...:-)

Hva mener du er viktig å gjøre i skatte- og avgiftspolitikken i kommende periode?

mandag 28. januar 2008

Rett til å vite sitt opphav

Fristen for høringsuttalelse til utkast til prinsipprogrammet er ute, og mange forslag er kommet. Både endringr, strykninger, tillegg og rent redaksjonelle. Et av innspillene er som følger:
Å kjenne sin herkomst er viktig for de fleste menneskers selvforståelse. Barn som blir frarøvet denne muligheten vil kunne oppleve traumer og identitetskrise. Følelse av slektstilhørlighet er et grunnleggende behov hos mennesket. Uavhengig av tidens skiftende strømninger stiller alle mennesker, før eller siden, det samme spørsmålet: Hvem er jeg. Vi ønsker at Høyres prinsipprogram skal gi klart uttrykk for dette gjennom at alle barn skal ha rett til å få vite sitt opphav.
Hva synes du?

torsdag 24. januar 2008

Monarki?

Et av forslagene som er kommet inn, som så langt ikke har vært opp til debatt, er knyttet til Grunnloven og dens prinsipper. Forslaget lyder:
Høyre ønsker å verne om Grunnloven og dens prinsipper, og ønsker at Norge fortsatt skal være et konstitusjonelt monarki.
Riktignok debatteres dette i andre partier som ønsker å innføre republikk. De målinger som har vært, viser at det er stort flertall både hos Høyres velgere og folk flest, om å bevare monarkiet. Så hva synes du om forslaget? Er det i det hele tatt hensiktsmessig å nevne noe om dette?

onsdag 23. januar 2008

Prinsipper om politi

Vi nærmer oss høringsfrist for utkastet til prinsipprogrammet, og det tikker inn forslag. Et av dem er følgende tilleggsforslag:
Nærpolitimodellen gir folk i hele landet trygghet og service i hverdagen. Høyre er i mot en overdreven sentralisering i politi- og lennsmannsetaten, som svekker denne tryggheten.
Hva synes du om forslaget? Hører det hjemme i prinsipprogrammet - ev. bør poenget med, men kanskje formulert på en annen måte?

tirsdag 22. januar 2008

Sporadisk resten av uka

Pga tjenestereise - kompetansen skal øke - vil det bli litt sporadisk oppdatering av bloggen resten av uka. Men sekretariatet er tilbake før du aner.

Målet for norsk landbruk

Hva skal målet for norsk landbruk være? Et forslag er:
Høyre vil ha et jordbruk som først og fremst skal bidra med produksjon av trygg norsk mat, holde kulturlandskapet i hevd og opprettholde mengden dyrket areal om lag på dagens nivå. Det er viktig at det i fremtiden også legges til rette for jordbruk i hele landet.
For ikke å snakke om å gjenreise den frie og selvstendige bonden. Men tilbake til utgangspunktet: Hva mener du bør være målet for landbrukspolitikken?

mandag 21. januar 2008

Universiteter og høyskoler

I morgen legges innstillingen om høyere utdanning fra Stjernøutvalget, frem. Allerede i dag kan vi lese noen av forslagene som visstnok kommer. Kortversjon: Høyskoler legges under universitetene, og det blir et begrenset antall universiteter. På den måten blir det mindre konkurranse mellom institusjonene om akademiske ressurser.

Programkomiteen jobber også med spørsmålet om hva som bør være politiske mål og tiltak for høyere utdanning.

Hva tenker du om dette? Er det greit med færre universiteter - og "avvikling" av høyskolene?

fredag 18. januar 2008

Høyre sterkt kritisk til EUs datalagringsdirektiv

Mange er opptatt av datalagringsdirektivet fra EU, som er EØS-relevant og derfor aktuelt å innlemme i norsk rett. Direktivet er ikke endelig behandlet av stortinget, men Høyres stortingsgruppe har hatt en diskusjon om saken. Konfliktlinjene er "kamp mot terror" vs "personvern". I tillegg er dilemmaet ja/nei til å innlemme direktivet og dermed sette deler av EØS-avtalen ut av spill. Høyres justispolitiske talskvinne sier nå:
Høyre er sterkt kritiske til direktivet og mener det representerer en uheldig og unødvendig inngripen i folks privatsfære. Dagens kriminalitets- og trusselbilde kan ikke forsvare denne type virkemidler.

Politiet har til nå satt inn målrettede tiltak mot enkeltpersoner eller grupper som var mistenkt for grov kriminalitet. Direktivet er et skritt i retning av at hele befolkingen blir overvåket, sier Høyres justispolitiske talskvinne Elisabeth Aspaker.

Norges utenforskap i EU har fratatt oss muligheten til å påvirke dette direktivet i forkant. Høyre vil likevel slå fast at datalagringsdirektivet isolert sett ikke rokker ved EØS-avtalen.

Høyre legger til grunn at Regjeringen i det videre arbeidet med implementering av Datalagringsdirektivet utformer et lovforslag med minimumskrav til lagringstid og de mest restriktive løsningene når det gjelder sikring av data og hvem som har adgang til disse.
Hva tenke du om dette, ikke minst dilemmaet rundt EØS-avtalen?

torsdag 17. januar 2008

Klimaforlik

Med utgangspunkt i opposisjonenes 61 klimkrav er det blitt forlik på Stortinget. Veldig bra.

Nå har jeg ikke sett ennå hva som er resultatet av forliket, men mye er omtalt tidligere: Satsing på fornybar energi, grønne sertifikater, CO2-kutt hjemme mm.

Hm...hva skal ambisjonen være for klimapolitikken i neste stortingsvalgprogram? Utover å følge opp forliket...

Anyone?

Ingen nye veier eller tog

På nyhetene i dag tidlig fikk vi høre at i Nasjonal Transportplan (NTP) som nå skal legges frem, så foreslås ingen nye investeringer; hverken i vei eller kollektivtrafikk. Derimot foreslås å bruke penger til vedlikehold.

Det høres ikke dumt ut. Vedlikeholdshovet er åpenbart mange steder. Men når det er sagt: For neste periode hva bør da prioriteringene være når det gjelder infrastruktur i Norge? Nye stamveier, dobbeltspor og utbedring av eksisterende togforbindelse mellom storbyene? Og på sikt: Høyhastighetsbane i Sør-Norge?

Hva mener du er viktig? Er du forresten enig i at det nå er lurt å skyve alle nye investeringer ut i tid - så vedlikeholdet kan tas?

onsdag 16. januar 2008

Etikk og samfunnsansvar

Med jevne mellomrom får vi avsløringer som "Vannverkskandalen" og litt sjeldnere varslinger som i "Siemens". Begge deler bidrar til å avdekke at det er brodne kar også her i landet. Fra ulikt hold snakkes det om behov for mer etikk og samfunnsansvar i næringslivet. Både NHO og andre har selv satt dette på dagsordenen.

Spørsmålet er om dette bør formuleres inn i stortingsvalgprogrammet under kapittelet om næringsliv. Kan vi si noe à la:
Høyre vil ha et offentlig og privat næringsliv som bygger på fri konkurranse og markedsøkonomi. En grunnleggende forutsetning er fravær av korrupsjon og uansvarlige handlinger. Høyre mener det er viktig å legge vekt på bedrifters og lederes samfunnsansvar og etikk, blant annet knyttet til opsjoner, fallskjermer etc.
Blir dette for tannløst og lite konkret? Har du forslag til formuleringer, eller synes du dette ikke bør tas med i det hele tatt?

tirsdag 15. januar 2008

Petroleum i nordområdene

Energi er viktig for velferd og etterspørselen stiger, samtidig er dette en *vare* det er mangel på. Olje og gassproduksjonen i nordsjøen vil etterhvert avta, og dermed forsvinner også en viktig inntektskilde for staten.

Det er stor sannsynlighet for at det er store petroleumsforekomster i nordområdene, men hittil har det vært lite letevirksomhet og utvinning. Først og fremst av hensyn til miljø.

Bør det, under strenge miljøkrav, åpnes for mer leting og utvinning i nordområdene, i neste periode?

Hva tenker du om dette?

mandag 14. januar 2008

Skattefradrag

Skatt er et hett tema om dagen. Uten å gå inn i debatten om skatten skal opp eller ned, er det en annen side som kunne være interessant å se på: Fradragsordningene.

I dag er det bunnfradrag og en rekke forskjellige andre fradrag: Støtte til humanitære organisasjoner, fagforeningsfradrag mm. Er det greit at det er sånn? Det bidrar ikke minst til å gjøre skattesystemet litt uoversiktlig.

Hva med å avskaffe alle/de fleste særfradragene og erstatte det med solid økning i bunnfradraget?

Hva tror du om det?

fredag 11. januar 2008

Spilleregler om EU

Så er forslaget om endringen av grunnloven lagt død for denne gang. I hht grunnloven påligger det ikke på noe tidspunkt å gjøre bruk av folkeavstemming. Men sedvanen har jo satt premissene når det gjelder EU-innmelding. Da er det interessant at samtidig med at *alle* mener vi må ha en folkeavstemming i det viktige spørsmålet, så skal vi ikke ha en grunnlovsendring som bygger på respekt for utfallet av folkeavstemmingen.

En ting er at SP aldri kommer til å respektere et flertall i en folkeavstemming. Mer trist er det å registrere at Høyre er det eneste partiet som er krystallklar i ønsket om å melde Norge inn i EU. Etter gårsdagens avstemming i stortinget kan man fortsatt konkludere med at både AP og FrP er splittet i den saken, mens både Krf og Venstre er motstandere.

Tilbakemeldingene på utkastet til prinsipprogram er entydige i dette spørsmålet. Høyres medlemmer vil ha en klar formulering om at Høyre har som mål at Norge skal bli medlem i EU. Ingen andre partier mener det samme.

Kanskje noe for velgerne å bry seg om, i allefall de +40% som er for EU-medlemskap..

torsdag 10. januar 2008

Integrering - hva er norsk?

I utkastet til prinsipprogram er det forsøkt å formulere prinsipper rundt integrering/integrasjon. Utgangspunktet er igjen Høyres konservativ syn som bygger på enkeltindividet: Hver og en av oss er like mye verd. I prosessen rundt formuleringene har det vært sett på spørsmålet om "hva er norsk?". Kan det knyttes f.eks utelukkende til statsborgerskap.

Debatten går og det er mange interessante reaksjoner. En av dem er denne:
Integreringspolitikk handler om å skape forståelse og den må gi kilder til å skape det nye norske samfunn.

Med det menes at det er på tidet å løfte integreringspolitikk til et høyre nivå. Vi har hittil snakket om hvor viktig det er å forstå og respektere hverandres kultur, men i det syvende sist, sier vi at nye borgere må øke sine kunnskaper om det norske
samfunn. Så hva vil det si å være norsk? Norsk for 200 år siden, norsk for 500 år siden eller norsk i nå tid.

Norge vil forandre seg og begrepet norsk vil forandre seg. Det har vi vitnet til gjennom historie. Vi skal ta være på det som er gammelt men vi må gi rom for det
nye. Høyres integreringspolitikk skal sørge for at det skje. Høyre må gi integreringspolitikk en ny dimensjon."
Hva synes du om dette, og formuleringen i den uthevede setningen?

onsdag 9. januar 2008

Sosialt ansvar

I utkastet til prinsipprogram forsøker vi å rendyrke troen på enkeltmennesket, som også innebærer plikter og ansvar. For et konservativt parti innebærer troen på individet også tro på samhold og solidaritet mellom mennesker. Derfor er det blant annet tatt inn en formulering:
Et (varmt og inkluderende) samfunn springer ut av samspillet mellom personlig frihet, sosialt ansvar, fellesskap og offentlig sektor.
En av kommentarene som så langt er kommet inn etterlyser tydeligere formulering om sosialt ansvar. Har du noen synspunkter på det - ikke minst hvordan det ev. kan formuleres?

tirsdag 8. januar 2008

Tvang eller frivillighet?

Det begynner å komme inn reaksjoner på utkastet til prinsipprogram. Høringsfristen er i slutten av måneden. Deretter skal dokumentet bearbeides før det sendes til landsmøtet.

Vi har tidligere omtalt kommuner og forvaltningssystemet i Norge. Høyre ønsker 2 forvaltningsnivåer og også større og mere styringsdyktige kommuner. Spørsmålet er hvor konkrete vi skal være på det? Et forslag som er kommet inn er at vi fortsatt må legge til grunn frivillighet, og ikke tvang, når det gjelder sammenslåing:
Høyre mener at det er nødvendig med flere styringsdyktige kommuner, som er store nok til å kunne ta ansvar for et sikkert og kvalitetsmessig godt offentlig tilbud som angår innbyggerne. Kommunesammenslåinger bør skje på frivillig grunnlag.
Hva synes du om dette?

mandag 7. januar 2008

Aborterer vekk fostre med Downs

Blant annet på NRK kan man lese at aborter på grunn av Downs syndrom er tredoblet på få år.

Kvinner i Norge føder barn stadig senere i livet, hvilket gir økt fare for at fosteret ikke er helt friskt. Samtidig gir teknologien nye muligheter for å oppdage det. Blant annet har en ny blodprøve de to siste årene gjort det lettere å oppdage genetiske feil hos fosteret.

Dette er en etisk vanskelig problemstilling. Vi kan på toppen av dette føye til fremtidsmuligheter med mer genmanipulering, slik at man kan få barn med bestemte egenskaper. Riktignok er dette litt forskjellige problemstillinger, men det berører det samme.

I utkastet til prinsipprogram er det foreløpig forslag om å være restriktiv når det gjelder genmanipulering. Samtidig er det ikke invitert til ny debatt om abort, dvs dagens politikk ligger fast.

Hva tenker du om dette? Bør samfunnet/Høyre gå i mer liberal retning, eller motsatt? Hvor ligger respekt for menneskeverdet?

fredag 4. januar 2008

Mer skatt eller mer velferd?

Vi har tidligere invitert til debatt om skatt: hva er prinsippene for å betale skatt - hvorfor skal vi betale? Fra dette ståstedet er utgangspunktet at skatt skal finansiere fellesoppgaver samt bidra til inntektsutjevning.

Det er mye moro skattedebatt om dagen og det kan se ut til at de rødgrønne jobber iherdig for å berede grunnen for å øke skatten etter neste valg. Begrunnelsen hevdes tildels å være at det trengs penger til å finansiere velferden. Jaha? Landet har aldri gått med så stort overskudd som nå, og så skal vi ha enda mer penger inn i statskassa? En annen begrunnelse er at de rike må skattlegges hardere. Se det er nok en sterk og selvstendig drivkraft hos de røde.

Så er det interessant å lytte til skatteprofessor Ole Gjems Onstad. Han, som mange andre, påpeker at økonomien nå er i høygir. Dersom man skal øke offentlig forbruk som ser ut til å være de rødes mål, må man stramme inn det private forbruket. (Alternativet er å prøve å få mer ut av pengene i offentlig sektor, men det er jo ikke aktuell politikk). Men for å stramme inn så det monner må man skattelegge de mange - folk flest. Det holder ikke kun å ta på toppen.

Dermed kan vi undre oss: Vet de røde ikke hva de vil? Eller er dette nok en tåkelegging av den egenglige hensikten: De sier at kaksene skal tas (og gjør det nok også), men samtidig øker skatten for folk flest....vi har jo råd...

Hm..andre forslag?

torsdag 3. januar 2008

Økte egenandeler

Når det kommer til egen lommebok vil nok de fleste sette pris på å beholde så mye som mulig av egen inntekt, skjønt noen ganger er vi villige til å betale litt ekstra. Inge Lønning som tidligere har ledet "prioriteringsutvalgene", tar nå opp igjen en krevende problemstilling: Økte egenandeler.

Ressursen som puttes inn i helsevesenet er store. Kunnskap om behandling av sykdommer og skader øker stadig, det samme gjør kravene til tjenester. Samtidig opplever vi at sykehussektoren går med store merforbruk og at det ser ut til å være et bunnløst sluk.

På Helsekonferansen som ble arrangert tidligere i høst, berørte også professor Ole Berg spørsmålet om egenandeler. Det er lett å se motargumenter mot egenandeler. "Man kan da ikke kreve betaling for helsetjenester i verdens rikeste land!" Neivel, kan man virkelig ikke det?

Aldri har den private velstanden for det store flertallet av befolkning vært så høyt som nå. Aldri har helsetilbudet vært bredere. Og i år skal det brukes 19,8 milliarder til helse, men fortsatt vil det være merforbruk i sektoren. Er det virkelig riktig å ikke ha noen hemninger for pengebruk i helsevesenet? Er det ikke greit å si at de som har god råd, skal betale litt mer i egenandel? Ikke minst; er det ugreit å prioritere mellom tjenester: Noe er viktig og bør være gratis, mens andre ting er mindre viktig og bør derfor ha egenandel?

Hva mener du?

onsdag 2. januar 2008

Nytt år og ny politikk

Om knappe fire måneder skal landsmøte vedta nytt prinsipprogram. Dokumentet er nå på høring frem til 25 januar. Noen innspill er allerede kommet og flere er varslet. Etter den høringsrunden har vi ambisjoner om også å ha en større spørreundersøkelse på mail blant alle medlemmene som har registrert e-postadressen sin...ganske mange tusen faktisk. De vil bli invitert til å være med å avgjøre hvilke formuleringer Programkomiteen skal fremme - på visse punkter.

Parallelt med dette er arbeidet så smått i gang med stortingsvalgprogrammet. I den forbindelse skal det arrangeres noen konferanse i år: Forsvar, familie og justis - ihhv februar, mars og april. 2008 blir definitivt et viktig år med tanke på utvikling og utforming av Høyres politikk.

Og vi lover fortsatt å teste ut formuleringer og problemstillinger på denne bloggen. I utkastet til prinsipprogram har vi allerede brukt noen av tilbakemeldingene som er kommet her, så det er bare å fortsette med gode og kritiske bidrag.

Du har kanskje allerede nå noe på hjertet?