fredag 29. august 2008

Industrien må betale

Programkomiteen har nettopp mottatt en del innspill knyttet til miljøpolitikken. Og det foreslås tiltak som skal merkes; blant annet:
- Utarbeide og varsle en opptrappingsplan for elavgiften med sikte på å øke denne med 2 øre per år. Halvparten av økningen går som økt bidrag til energiomlegging gjennom Enova.
- Innføre CO2 grunnavgift for all industri. Kvotepliktig industri trekker fra kostnader til kvotekjøp. Dette sikrer forutsigbar minstepris på CO2 for alle aktører og utløser dermed utslippsreduserende investeringer som hindres av usikkerhet i CO2-markedet.
- Øremerke deler av CO2-avgiften til utslippsreduserende tiltak hvor CO2-avgift og kvotepris i seg selv ikke utløser utslippsreduserende tiltak, f.eks elektrifisering av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. Tiltak som støttes av fond eller øremerkede midler, planlegges og finansieres i samarbeid med angjeldende industri, slik at industriens innsparinger ved redusert avgift/kvotekjøp inngår i investeringene.
- Øremerket CO2-avgift fra kvotepliktig sektor bør også brukes til å redusere utslipp i ikke kvotepliktig sektor. Subsidiering av tiltak i kvotepliktig sektor påvirker ikke taket i kvotemarkedet (ETS) og bidrar dermed ikke til reduserte totalutslipp på kort sikt.
- 100 prosent auksjonering av utslippskvoter. Inntekten øremerkes klimatiltak hjemme og i utviklingsland.
- Alle planer om økt innlands bruk av distribuert naturgass må skrinlegges.
Hva synes du om disse forslagene?

torsdag 28. august 2008

USA

Nok en gang på siden av programarbeidet. Jeg lar meg begreistre. Av fremføringen. Av evnen til å snakke. Av hvor visjonære de fremstår. Amerikanske presidentkandidater ikke minst Obama og Clinton, er dyktige talere. Gårsdagens tale fra Hillary var G O D. Men er politikken like god? Det er jo egentlig det velgerne skal ta stilling til.

Som eneste norske partileder er Erna Solberg tilstede på begge konventene. Dvs nå er hun hos Demokratene og senere skal hun til Republikanerne. Og hun blogger underveis. I sin siste bloggpost refererer hun fra noe underlagsmateriale demokratene har. Og der settes ting litt mer i perspektiv. Til mindre lystig lesning for dem.

Tilbake til talegavene. I USA har man ofte debattskolering for ungdom. Som læres opp til å tro på seg selv, "the american dream" og sikkert mye annet. Alle medaljer har en bakside, men til ettertanke: Burde vi også i Norge bli flinkere til å fortelle ungene at "you can make a difference". I stedenfor å si at "alle skal være dønn like"?

onsdag 27. august 2008

Ryggraden i næringslivet

Små- og mellomstore bedrifter utgjør en solid overvekt av virksomheter i Norge, og sysselsetter et stort antall arbeidstakere. Programkomiteen har fått innspill som blant annet lyder:
Vi vil at det skal prioriteres å utforme en praktisk politikk for å utvikle rammevilkårene for grundere, småbedrifter og selvstendig næringsdrivende som produktive enheter i samfunnet. Dette må være en vesentlig og synlig del av en politikk som er tuftet på et konservativt verdisyn.
Synspunkter?

tirsdag 26. august 2008

Skattefradrag for hjelp i hjemmet

Vi tar en post til om skatt: Høyres kvinneforum har foreslått at det bør gis skattefradrag for hjelp i hjemmet for eksempel vasking, barnepass, hjemmehjelp, snømåking og gressklipping. Sverige og Finland har en slik ordning med positive resultat når det gjelder:
- Reduksjon av svart arbeid, som gjør at flere kommer inn i arbeidsmarkedet med de rettighetene og den tryggheten det innebærer. I Sverige er det anslått skapt over 15 000 nye arbeidsplasser i bransjen i 2008. To av tre nyansatte kommer rett fra arbeidsledighet.
- Et skattefradrag vil gjøre det mulig for flere å kunne benytte seg av slike tjenester. De som kjøper tjenesten er hovedsakelig barnefamilier og personer mellom 30 og 49 år.
Venstresiden hevder at dette igjen blir en skattelette til ”de rike”. For Høyre må fordelene ved en slik ordning veies mot andre skatte- og avgiftsløfter Høyre skal prioritere.

Bør Høyre prioritere skattefradrag for hjelp i hjemmet?

mandag 25. august 2008

Jord og skogbruk

Mens meningsmålingen om skatter og avgifter tikker og går, kaster vi blikket over på noe helt annet: Landbruk. Det er kommmet inn følgende konkrete forslag:
- Fjerne boplikten på alle typer landbrukseiendommer og avvikle konsesjonsloven for skogeiendommer.
- Revidere lov om motorisert ferdsel i utmark.
Hva synes du om dette; og er det noe som etter din mening mangler?

fredag 22. august 2008

Bør noen skatter/avgifter opp?

Vi fortsetter litt med skatt og avgiftsdebatten med litt mer utdrag fra debattheftet som ble sendt ut i går. "Det er en løpende diskusjon i Høyre om vi kan/bør øke skatter/avgifter på noen målrettede samfunnsområder, mot tilsvarende reduksjoner i skatter og avgifter på andre av våre prioriterte områder.

Hvis du kunne få gjennomført skattereduksjoner på dine prioriterte områder (ifr meningsmåligen på siden her), kunne du da tenke deg økte skatter/avgifter på noen av de følgende områdene?
a. Miljøavgifter for næringslivet.
b. Miljøavgifter for private husholdninger.
c. Økte alkoholavgifter.
d. Økte tobakksavgifter.
e. Økt matmoms (er i dag 14% mot 25% generelt).
f. Økte avgifter på bilbruk."

torsdag 21. august 2008

Hvilke skatter og avgifter?

I forbindelse med programarbeidet, er det naturlig også å ta en runde på skatter og avgifter. Et nytt debatthefte er nettopp sendt ut i den forbindelse, og inviterer medlemmer til å rådgi programkomiteen: Hvilke skatte og avgifter bør reduseres/fjernes - mao kan skatteregningen senkes? Eller bør vi rett og slett beholde dagens nivå?

Har du synpspunkter kan du jo delta i den uformelle meningsmålingen som vi har lagt ut her på siden. Du utfordres på å prioritere: Altså velge ett av alterntivene.

SÅ får vi se da: Er det mange der ute som har synspunkter på dagens skatte- og avgiftsnivå?

onsdag 20. august 2008

Trafikksikkerhet - tiltak

Hva kan vi gjøre for å få tryggere veier? Noen forslag som programkomiteen har mottatt er veldig konkrete, kanskje i overkant detaljerte for et stortingsvalgprogram:
- Ungdom som kjører skade- og bøtefritt må få slippe årsavgift.
- Det må være mer synlig politi på veiene, og politi i sivile biler, som kan slå ned på aggresiv kjøring, slik som for liten avstand til forankjørende, farlige forbikjøringer, osv, og at straffene for slike grove overtredelser skjerpes. Hva med en minimumsbot på 30 000 kroner for å holde for liten avstand til forankjørende?
- Voksne bilførere som kjører skade- og bøtefritt må få redusert årsavgift, mens de som stadig blir tatt og som stadig forårsaker skader får sin årsavgift økt.
Hva synes du om dette? Har du eventuelt andre forslag - hvordan skal vi formulere det i programmet?

tirsdag 19. august 2008

Stortingsnominasjoner

Nok en gang litt på siden av programarbeidet.

Mens andre partier vrir og vender på egne vedtekter og kives om hvilke kandidater som kanskje skal kunne nomineres til neste stortingsvalg, får vi i dag vite at Inge Lønning tar gjenvalg.

Det er til tider delte meninger om standpunktene han inntar, men det er vel også liten tvil om at han nyter respekt. Et interessant faktum er alderen. Snittalderen på stortinget har overtid sunket endel, dermed er det noen som synes det er ugreit at det knapt er noen seniorer igjen på tinget. I slutten av neste periode vil Inge Lønning være den eldste representanten som har sittet der på over 50 år.

Hva tror du: En styrke for Høyre (Stortinget) ?

mandag 18. august 2008

Err'u blå?

Og vil du være med på bloggrollen her? I såfall legg igjen en kommentar eller send e-post til program@hoyre.no så føyer vi deg til i rekken av blå-bloggere. Og titter innom bloggen din :-)

Kortere sommerferie?

Vi har tatt i mot forslag om en bloggpost - so here goes:

Skolen i Norge - hvorfor har vi 8 ukers sommerferie på skolen? Vi mottar rapporter om at resultatene i den norske skolen er elendig. Hva kan vi gjøre med det? En klar sak er at elevene i allefall må være tilstede på skolen. 8 ukers sommerferie. Høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie: Ikke rart det ikke blir dårlige resultater av det!

Kutt ned på sommerferien! Kan ikke se at lærerne skal ha så mye ferie, og elevene blir sløve av så lang ferie. 6 uker burde holde.

Synspunkter?

Sertifisering av lærere

Høyre har lansert forslag om praksisår for lærere. En viktig poeng med forslaget er at praksisåret må bestås for at man skal kunne jobbe som lærer. Vi snakker i grunnen om en ordning som betyr godkjenning av en lærers egnethet. Av hensyn til lærer, og ikke minst elevene. Hva tenker du om det?

Forresten hva med å trekke dette lengre. Vi vil har de beste lærerne. Det betyr at de må få gode arbeidsvilkår. Men hva med lærere som ikke klarer å henge med faglig? Burde det også innføres en "avskiltningsordning"?

fredag 15. august 2008

LO støtte til Høyre - veifond

Litt frisk overskrift kanskje, men i dag kan flere nyhetskanaler fortelle at LO nå krever et veifond på minst 50milliarder kroner. Erna Solberg lanserte allerede i fjor ideen om opprettelse av et veifond/samferdselsfond. Riktignok på *bare* 20 milliarder kroner. Poenget er å ha et fond som blant annet gir avkastning som kan brukes til kontinuerlig vedlikehold og utbygging.

For dem som måtte være urolig: Ja - Høyre er også opptatt av kollektivtrafikken. Men altså nå veifond.

Dette er et relevant tema i arbeidet med nytt stortingsvalgprogram. Å kappes om hvor stort et fond skal være, er neppe det viktigste. Spørsmålet er imidlertid om dette bør inn som et av handligspunktene i programmet: Opprettelse av et veifond. Hva synes du?

torsdag 14. august 2008

Avfall og materialgjenvinning

Programkomiteen har nettopp mottatt nytt innpill på dette område, hvor det blant annet kommenteres følgende:

"Det er i dag flere utfordringer knyttet til områder innenfor avfallshåndtering. Av eksempler kan det nevnes at prisene på deponering av næringsavfall og sortert husholdningsavfall over tid er holdt kunstig lave. Et annet eksempel er lite konsise og målrettede krav til materialgjenvinning for en rekke forbrenningsanlegg. Utfordringen er at det ikke finnes krav til forsortering eller forbehandling av avfall (som minimum grovkverning og magnetseparering) i flere slike anlegg.

Slike eksempler viser at rammebetingelsene innen sektoren på flere områder ikke er sammenfallende med intensjonen til Stortinget, eller er miljøvennlige. Konsekvensene av dagens løsninger er at andre mer fremtidsrettede og miljøvennlige behandlingsformer som materialgjenvinning og energiutnyttelse ikke lønner seg i forhold til deponi.
Det bør derfor i større grad arbeides for at kravene til materialgjenvinning i konsesjonene til forbrenningsanlegg skjerpes gjennom krav til forsortering og forbehandling av avfallet før energiutnytting. Som minimum bør alt avfall være forsortert, kvernet og metallseparert før det går til forbrenning. Samtidig bør avgiftene til deponering økes vesentlig."
Synspunkter?

onsdag 13. august 2008

Nasjonalmuseet - er staten problemet?

Strengt tatt tror jeg ikke staten er problemet. Men noe fungerer ikke på Nasjonalmuseet, det er det vel liten uenighet om. Riktignok er det mye som skal på plass med ny struktur etc., men at det skal oppstå så store konflikter og at de vedvarer så nok en leder må gå - det kan man vel omtale som sykdomstegn.

Jeg undres. Ville det være lettere dersom man opprettet en stiftelse, slik at styret og ledelse slapp å måtte forholde seg til kulturdepartementet. Dermed ville det kanskje være lettere å styre mer profesjonelt? Med dette mener jeg ikke å påstå at departementet har gjort noe galt i denne sammenheng. Det er det ingen forutsetninger for å påstå. Men situasjonen gir mulighet for å reflektere bredre. Og da kan en av spørsmålene være om departementet bør ha en så direkte rolle inn i kulturinstitusjoner.

*Nasjonalarv* kan sikres gjennom tydelige statutter i en stiftelse, samtidig som det gis klare rammer for fri kunstnerisk og profesjonell styring. Både med gode og vonde beslutninger-

Hva tror du. Er dette et tema som egner seg for en setning eller to i det kommende stortingsvalgprogramme, under kulturavsnittet/kapittelet? "Fristilling" av statlige kulturinstitusjoner"

tirsdag 12. august 2008

OL medaljer - i andre grener også?

Norge har fått OL medalje, noe jeg tror mange gleder seg over. Få om noen, uttaler seeg kritisk mot ressurser som brukes på våre topp-idrettsutøver. Eller at det satsees spesielt på dem. Elitetrening.

Jeg har heller ingen problemer med det. Det jeg lurer på er hvorfor det ikke er like greit i andre øvelser: som mattematikk, språk, etc. Hvorfor er det galt å satse på fremragende elever og elevprestasjoner: Rett og slett dyrke frem de beste?

Kan vi si det i programmet: Vi vil ha verdens beste skole og de beste elevene i verden - på alle nivåer.

mandag 11. august 2008

Kontantstøtten

Høyre er for valgfrihet og at folk skal kunne bestemme selv hvordan de innretter sine liv. Dette gjelder også barnefamilier. Vil man være hjemme med barn: greit. Ha barnehageplass: greit. Bruke barnepark: Greit. Osv.

Det er noe av begrunnelsen for at Høyre står bak ordningen om kontantstøtte. Fra motstanderne hevdes det at støtten presser enkelte kvinner (kanskje først og fremst innvandrere) til å være hjemme med egne barn, fremfor å gå ut i jobb.

Vi går en ny stortingsperiode i møte og et av spørsmålene blir: Skal vi fortsatt beholde kontantstøtten som en alternativ ordning, eller ikke? Hvorfor/hvorfor ikke?

fredag 8. august 2008

Mangel på lærere

Forleden kunne vi lese om at stadig færre søker seg til lærererskolen. Det er sikkert flere forklaringer på det. Problemstillingen er viktig. Vi får ingen god skole om vi ikke har (nok) gode lærere.

Høyre har hatt flere forslag denne perioden for å styrke innsatsen for å få flere og bedre lærere. Tilbakemeldinger fra mange er at lønn ikke alltid er det viktigste, men det spiller nok inn det også.

Uansett, knyttet opp mot stortingsvalget: Hva mener du er viktig å ha som målsetting å gjøre på dette området i neste periode? Hva bør inn i programmet?

torsdag 7. august 2008

Prioriteringer i helsevesenet

Det har i sommer vært debatt om hvorvidt staten (fortsatt) skal gi øknomisk støtte i forbindelse med assistert befruktning. Denne debatten kom egentlig opp på ny i vinter i forbindelse med arbeidet med Høyres nye prinsipprogram. I prinsipprogrammet som til slutt ble vedtatt står det to ting som er relevante i denne sammenheng (utdrag):
- Moderne gen- og bioteknologi kan gi mange nye muligheter for fremskritt når det gjelder liv og helse, men innebærer også mange etiske dilemma. Av respekt for menneskeverdet må det settes klare etiske og moralske grenser for å hindre at den teknologiske utviklingen gir uønskede konsekvenser.

- Det offentlige har et ansvar for at det eksisterer et helsevesen som gir alle i Norge et likeverdig, trygt og godt helsetilbud. Derfor er det nødvendig med klare prioriteringer for hva som skal være offentlige oppgaver, og hva som kan overlates til folk selv. Prioriteringene skal bygge på medisinsk faglig vurdring av sykdommens alvorlighetsgrad og nytten av behandlingen.
Det står altså ingen ting konkret om assistert befruktning i prinsipprogrammet. Derimot sier det andre avsnittet over noe om prioritering, og da kan et relevant spørsmål være om dette med prioritering i helsevesenet bør følges opp konkret i neste stortingsvalgprogram. Hvis så, hva bør vi si? Bør assistert befruktning være noe som omtales, i såfall hvordan?

onsdag 6. august 2008

Friluftsliv og politikk

Programkomiteen har fått innspill knyttet til friluftsliv:
- Friluftslivets samfussmessige betydning.
- Friluftsliv som politikkområde.
- Friluftsliv som aktivitetsområde.
- Friluftsliv og regional og lokal forvaltning.
Veldig konkret dreier det seg om økning av enkelte poster i statsbudsjettet. Så kommer et konkret forslag om at ferdselsretten bør styrkes gjennom endring i Friluftsloven. Det er jo et forståelig forslag ettersom det handler om å legge til rette for å utøve en aktivitet.

Men altså: Skal staten bruke penger på "stimulerings- og motiveringsarbeid"? Hvor er skolen? Hvor er foreldrene? Har ikke de ansvar for å stimulere og motivere barna?

Hva tenker du om friluftsliv - knyttet til stortingsvalgprogrammet?

tirsdag 5. august 2008

Russetid og eksamen

Programkomiteen har mottatt følgende innspill fra et medlem:
Ifm Hs ideer for bedre skole med et omfattende plan for kompetanseheving for lærerne, foreslår jeg at det kombineres med (endelig) å flytte tilbake avsluttende eksamen i mai for vg - avsluttet den 17. og kun med muntlig 8-9 dgr senere. Dermed kan russetiden igjen starte etter skriftlig eksamen og vare max en uke. Da vil de fleste kunne komme seg raskt ut i sommerjobb/ferie før studier og annet om høsten. Det må gå an å intensivere undervisningen i løpet av vinteren slik at elevene ikke mister skoletid.
Synspunkter?

Nok en gang navn-farse?

Mulig litt på etterskudd, men igjen denne Statoil-Hydro-navndebatten. Er det virkelig en politisk oppgave å bestemme hva selskapet skal hete? Er det det som er *aktiv* næringspolitikk?