tirsdag 30. september 2008

Dele pensjon med sin hjemmeværende

Følgende forslag er kommet til Programkomiteen:
Vi vet at det fortsatt bare er 4 av 10 kvinner som oppnår full opptjening for pensjon, mot 9 av 10 menn. Kvinners ulønnede omsorgsarbeid, som samlet har gitt – og gir – betydelig avlastning for en presset sosialsektor, blir altså straffet med lav pensjon. Det er urettferdig i seg selv, men det har en side til: Det gjør det lettere for mange av oss menn både å få full opptjening i antall år og gjøre karrierer som gir høyere lønn og dermed høyere pensjonspoeng.
Det at et samliv med felles økonomi og med familieintern fordeling av innsats og byrder, men med ulik fordeling av inntektsgivende arbeid, skal resultere i store ulikheter i pensjon er blodig urettferdig. En kvinne som overlever sin mann vil ofte ikke få stort mer enn halvparten så mye i pensjon som mannen får hvis han overlever henne.
Innspillet er litt lengre, men kortversjonen og konklusjonen på dette er: Bør vi åpen opp for en (obligatorisk/frivillig) ordning, der den utearbeidende ektefellen (fortsatt i hovedregelen mannen) kan dele sine opparbeidede pensjonspoeng med sin hjemmeværende ektefelle? Hva synes du?

mandag 29. september 2008

Unge lovbrytere

Programkomiteen har mottatt følgende forslag:
Høyre har som mål å forebygge bedre og reagere raskere, og vil innføre krav om hurtigbehandling hos politiet i saker som involverer unge lovbrytere. Høyre vil at tilbud om konfliktrådsbehandling skal bli obligatorisk i alle saker som involverer barn under 15 år. I tillegg bør disse barna få rett til en mentor som skal følge og veilede den unge over tid for å motvirke utvikling av en kriminell løpebane.
Synspunkter

fredag 26. september 2008

Flat skatt på overtid

I forbindelse med høringen som er i gang, om skatter og avgifter for neste periode, er det kommet inn følgende forslag:
Vi ønsker at Høyre skal foreslå en flat skatt på overtidsbetaling for å stimulere til at flere står på litt ekstra. I dag er det mange håndverkere og ansatte innen helseomsorgen som synes de får for lite igjen for ekstra jobbing. Arbeidsmiljøloven må selvfølgelig ivaretas.
Synspunkter?

torsdag 25. september 2008

Dyrevern

Noe som er opptatt av det? :-)

Hva er viktig; hva skal vi si i stortingsvalgprogrammet?

onsdag 24. september 2008

Sosial boligpolitikk

Jeg vet ikke helt om dette er noe godt begrep. Utfordringen er 'enkel'. Det er mange som sliter med bo-evne, eller som av ulike grunner sliter med å få seg bolig. De trenger hjelp.

Fortidens boligpolitikk innebar at kommunene etablerte boligblokker for trengede. En god tanke som ga tak over hodet. Samtidig bidro det til 'gettofisering' og stigmatisering. Og etterhvert når man har en ordning med at noen leiligheter skal kunne kjøpes billig av dem med dårlig råd; hva da når leilgheten skal omsettes senere og man ikke lenger har samme dårlige råd? Da ender man opp med å kunne få god fortjeneste på bekostning av kommunen som i utgangspunktet har subsidiert en billig leilighet.

Boligpolitikken burde være enkel, men utløser mye engasjement. Hva mener du er viktig/riktig å programfeste i denne sammenheng?

tirsdag 23. september 2008

Differensiert barnehagepris?

Det er innført makspris i barnehagene. En effekt av det er at man ikke lenger kan gi lav pris til dem som tjener mindre, og høy pris til dem som tjener mer. Slik det en gang var. Bør denne muligheten innføres igjen?

Hva med å åpne opp for at dersom noen barnehager ønsker å utvide tilbudet i barnehagen med spesielle tiltak, skal de da kunne få lov til å ta ekstra betaling for det? Eller skal alle barnehager være dønn like, både på innhold og pris?

mandag 22. september 2008

Den friske skal til den syke

I forbindelse med Det lange programarbeidet har et helsepolitisk utvalg nylig avlevert en innstilling til Programkomiteen. Noe av dette ble omtalt i helgen, og noe i dag. Et av forslagene utvalget legger frem, er at "den friske skal reise til den syke og ikke omvendt." Nå snakker vi ikke om at alle skal sitte hjemme og vente på legen, men at det opprettes "ambulerende team" som kan reise til de aller sykeste. Dette har vært prøvd ut med hell i andre land og fungerer.

Dette er et av flere forslag som utvlaget har, og du kan lese mer på denne siden, hvor du åpner debatthefte 3/2208 - Høyres helsepolitikk.

Hva synes du om dette, eller andre av forslagene i innstillingen?

fredag 19. september 2008

Mobilisering av arbeidskraft

Som innledning til et kapittel om arbeidskraft, er et av forslagene:
Det skal lønne seg å jobbe. De som kan jobbe skal få mulighet til å komme tilbake. De som er syke skal sikres bedre oppfølging, behandling og støtte.
OK, eller har du andre forslag?

torsdag 18. september 2008

Verdiskapning - hva er viktig?

Hvordan skal vi innlede kapittelet om verdiskapning? Hva er viktigst? Et forslag som er kommet inn er:
Det må bli enklere å skape og opprettholde arbeidsplasser i Norge. Høyre vil redusere skatter og avgifter som hindrer nyskapning, kutte unødvendig byråkrati og reguleringer.
Hva synes du om dette, er det "greit nok" eller har du andre/bedre forslag?

onsdag 17. september 2008

Alkohol

Ruspolitikk skaper debatt. Kampen mot narkotika pågår hver dag. Når det gjelder alkohol er det stadig flere som peker til Norge. Her føres en politikk som bidrar til at landet har bedre folkehelse enn andre land knyttet til alkoholmisbruk. Det skyldes blant annet høye avgifter og begrenset adgang til kjøp (Vinmonopolet).

Bør vi videreføre dagens alkoholpolitikk? Bør den bli strengere? Eller bør den liberaliseres mer? Folk må jo selv få bestemme hvordan de lever egne liv også når det gjelder bruk/misbruk av alkohol.

Hva mener du?

tirsdag 16. september 2008

Etikk

Bedrifters samfunnsansvar er blitt et mer vanlig tema de siste årene. Etikk har også fått mer plass i politikken. Er dette noe som på en-eller-annen måte bør omtales i stortingsvalgprogrammet?

mandag 15. september 2008

Rovdyr

Stortinget har vedtatt at Norge skal ha levedyktige bestander av de fire store rovdyrene. Samtidig innser er det konflikter mellom en levende rovviltstamme og beitenæringen.

Bør "rovvilt-forliket" revideres? Skal man f.eks klargjøre at visse områdene er reservater med de erstatningsmessige konsekvenser dette overfor alle brukerinteresser og allmennheten?

fredag 12. september 2008

Samordning av pensjon

I dag samordnes pensjon til ektefeller. Er du gift "kuttes" pensjonen din. Fordi ektefellen også får pensjon. Her er det "tak og grenser", men uansett - du beholder ikke det du faktisk har opptjent. Hva synes du om det?

torsdag 11. september 2008

Bukken og havresekken

I posten nedenfor om lokalsykehus har en av kommentatorene tatt med følgende poeng:
Det bør også ses om det er rett at det er Den norske legeforening som både oppretter spesialiteter og er godkjennere av disse.
Så vidt vites er det ikke bare legeforeningen som legger premisser for egen profesjon, men også andre. Er det greit?

onsdag 10. september 2008

Hjemfall av vannkraft

Da har flertallet i energikomiteen på stortinget støttet regjeringens forslag om hjemfall , mot både opposisjonens og fagbevegelsens råd. Private, som Hydro, skal ikke kunne eie rettigheter til vannkraft, som etter 60 år vederlagsfritt skal tilfalle staten. I dag er det 6-7% privateeide rettigheter.

Hva mener du Høyre bør skrive i kommende stortingsvalgprogram om hjemfallsretten - utvidet hjemfall?

tirsdag 9. september 2008

Et år er ikke alltid et år

Vi vet alle hvor langt et skoleår er; bortimot akkurat passe. Et fengselsår er heller ikke 12 måneder.
Er det like greit?

mandag 8. september 2008

Lokalsykehus

Når du vil ha best mulig hjelp til noe, er du da villig til å reise litt lenger? Er du da opptatt av at det skal finnes miljøer som kan utvikle ekspertise
Det er greit å få skiftet dekk på bilen "hvor som helst", men skal du reparere bremsene tar du vel bilen til et skikkelig verksted?
Er det sånn også med sykehus? Bør vi i større grad rendyrke lokalsykehus over hele landet til nettopp å være generalister og å kunne ta seg av akutthjelp. Mens spesialistkompetansen må du reise til et regionalsykehus for å få?

Det høres vel fornuftig ut(?), men det er jo ikke helt slik i dag. Hva synes du; kan vi programfeste noe rundt dette?

fredag 5. september 2008

Personvern

Personvern er viktig for Høyre. Den klassiske overvåkingen er nå supplert med registrering av personopplysninger på stadig flere områder som teknologisk kan kobles sammen:
Helseopplysninger og sensitiv informasjon gjennom journaler og registre og mapper fra barnehage og skolegang, opplysninger om personbevegelse fra helautomatiske bomstasjoner, opplysninger fra offentlige organer som er pålagt å gjøre den elektroniske postjournalen tilgjengelig på Internett, samt opplysninger om elevers arbeider, mål, måloppnåelse, evalueringer, personlige utfordringer og lignende fra skolene ordninger med utforming og elektronisk lagring av individuelle utviklingsplaner og mapper.
Er dette uproblematisk, eller synes du vi bør/kan gjøre noe for å styrke personvernet?

torsdag 4. september 2008

Politikk og fødsel

Nei, jeg mener ikke at politikerne skal *inn på soverommet til folk*, derimot lurer jeg på om det er nødvendig med tiltak for å få flere til å føde tidligere.

Norge har de siste årene ligget på topp i Europa når det gjelder fødsler. Men fortsatt fødes det for få - til at vi får nok arbeidstakere i fremtiden til å finansiere velferdssamfunnet. Og kvinner får barn stadig senere.

Dermed dukker spørsmålet opp med jevne mellomrom. Kvinner/familier må stimuleres til å få barn tidligere; gjerne under studietiden. Vi snakker da om økonomiske virkemidler blant annet.

Hva tenker du om dette; hva bør vi si i stortingsvalgprogrammet?

onsdag 3. september 2008

Avskilting

Det er mange gode lærere i norsk skole, og det fylles på av stadig nye. Lærerne er det viktigste verktøyet - for å undervise den viktigste personen på hele skolen: eleven.

Men: Hvis en lærer ikke holder mål; er det da greit å "avskilte" ham/henne?

tirsdag 2. september 2008

Skatt, AP og meningsmålinger

Høyre har som kjent gående en partihøring om hva som skal være skatte- og avgiftspolitikken neste periode. Noe av debatten tar vi også på denne bloggen, blant annet den enkle meningsmålingen til høyre på siden.

Om noen skulle undres over at så mange krysser av for "å beholde skatten uendret", så er det på ingen måte overraskende. Dette er AP-velgere som stikker innom bloggen(velkommen også til dere/dem!) for å forteller hva de mener. Samtidig legger de igjen spor tilbake til face-book gruppen sin der de er blitt oppfordret til å - ja nettopp - besøke denne siden og krysse av for hva de mener.

Mer skole

Etter snart 4 år med hvilkskjær i forskning og utdanning, er det klart at det er behov for fornyet innsats flere steder. Mye er bra i norsk skole, men fortsatt faller mange utenfor. Høyre har nylig lansert forslag om lærere og kompetanse, men andre ting er også viktig.

En stor utfordring i skolen er bråk og uro. Det er beregnet at opp mot 1 skoledag i uka forsvinner i støy og uro. Kan (bør) vi gjøre noe med det? Hvordan bør det eventuelt formuleres i stortingsvalgprogrammet?

mandag 1. september 2008

Klima, kull og Svalbard

En stor forurensningskilde er fyring med kull. Norge produserer kull på Svalbard. Det har vært et viktig grunnlag for bosetting og sysselsetting. Kullgruvene er i ferd med å tømmes og annen næring, som turisme og forskning, gir økte muligheter for sysselsetting.

Bør Norge avvikle kullgruvedriften på Svalbard?