torsdag 30. april 2009

Aviser, pris og pressestøtte

Nettavisen har laget en oversikt over hva avisene egentlig koster. Mon tro om de ikke burde tatt med pressestøtten i dette regnestykket? Og hvorfor gjør de ikke tilsvarende regnestykke for nett-avisene?

I innstillingen til Høyre nye stortingsvalgprogram, er det forslag om pressestøtten:
Høyre vil legge om og redusere pressestøtten.
Kanskje relevant å tenke på i denne sammenheng?

onsdag 29. april 2009

Bassengene skulle fylles...

Problemet er jo at det ikke er blitt flere svømmehaller. Det er også problem med etterslep generelt når det gjelder bygging av idrettsanlegg. Derfor står det i innstilling til Høyres neste stortingsvalgprogram at Høyre vil ta igjen etterslepet på idrettsanlegg. Deretter kan svømmehaller og idrettshaller fylles.

tirsdag 28. april 2009

Likelønn vs kompetanse

Forhandlingssystemet i Norge innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker forhandler om lønn og andre faglige rettigheter, mens myndighetene "ligger" unna. Dette betyr at arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har stort ansvar for hvordan lønnsutviklingen skjer; noe som er viktig å huske på når man diskuterer lavtlønnsgrupper, at kvinner tjener dårligere enn menn etc. Dette er da også bakgrunn for at det er kommet forslag om at det nå skal settes av egen pott for å fremme likelønn mellom kvinner og menn.

men er mangel på likelønn det største problemet? Eller er det faktisk en større utfordring at de som har investert i lang utdannelse ikke får betalt for denne innsatsen? Bør det nå settes av midler som belønner kompetanse?

Høyre har i dag lagt frem sin mening om dette:
Dette er Høyres svar på kravet om en likelønnspott. Vi vil bruke de samme virkemidlene, nå de samme gruppene, men mener at behovet for flere sykepleiere, lærere og personer med høy utdannelse i offentlig sektor handler om kvalitet i tjenestene og at utdannelse skal lønne seg. Vårt mål er å skape verdens beste offentlig sektor, sier Erna Solberg
.

Det var vel litt enkelt, Hegnar?

Hegnar skriver morsomme ledere. Noen ganger interessante, andre ganger bare morsomme. Som regel er de gode fordi de er spissformulerte, aktuelle og utløser reaksjoner.

I dag skriver Hegnar blant annet om arbeidsledighet, og sier: Arbeidsledigheten er ikke større enn rundt 70.000 personer, og det er bare litt over 3%. 97% har altså jobb.....". Ikke i én setning berører Hegnar det faktum at over 700.000 nordmenn er på ulike trygde- og stønadsordninger. Og at mange av dem både har (rest-)arbeidsevne og arbeidsvilje. Hegnar kan umulig mene at det er greit at så mange er uten jobb? Han må gjerne snakke om mørketall og skjult ledighet; det er unektelig litt rart å si at 97% av arbeidsstyrken i Norge er i jobb. Hva med å ta med alle faktorene i regnestykket?

Høyre er bekymret over at finanskrisen nå fører til flere konkurser og stigende ledighet. Ikke minst er det urovekkende at vi har flere hundretusen som står utenfor arbeidslivet på ulike stønadsordninger. Derfor vil Høyre føre en politikk som gir alle en ny sjanse: Målet er at det skal lønne seg å jobbe. I stortingsvalgprogrammet er dette formulert under kapitlet om Ny sjanse. Der står det blant annet: For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake i arbeidslivet vil Høyre:
- omforme velferdssystemet, skattesystemet og regelverket for ansettelser slik at aktivitet blir hovedprinsippet.
- stille strengere krav for trygdeytelser og sosialhjelp – alle med arbeidsevne skal møtes med krav til aktivitet når de mottar støtte.
- innføre en skattekredittordning som gjør at det lønner seg å gå ut i arbeid.
- gjøre det mulig å gå ned til 20 prosent uføretrygd.
- sikre at NAV-reformen lykkes.
- at det skal lages individuelle planer for hvordan den enkelte kan hjelpes tilbake til jobb.
- at unge som oppsøker et sosialkontor, umiddelbart skal møtes med et tilbud om aktivitet etter mønster av ulike ”snu i døra”-prosjekter.
- at sykmeldte som venter på behandlingstilbud, skal få tilbud om behandling raskere.
- styrke ”grønt kort”-ordningen for arbeidssøkere med særskilte behov for tilrettelegging av arbeidsplassen.
- at universell utforming skal gjelde som hovedløsning i det offentlige rom, bygninger og transportsektoren.

mandag 27. april 2009

Høyre ENESTE klare ja-parti

Vi har sagt det før og kan etter denne helgen si det en gang til: Høyre er landets eneste ja-parti. Venstre vist vel i grunnen frem det de er gode på: Litt hit-og-dit - "egentlig" ja, men nei, men nei betyr ja og ehhhh.

For dem som faktisk er opptatt av at Norge skal bli EU-medlem er det politiske valget enkelt og krystallklart: I Innstillingen til Høyres nye stortingsvalgprogram står nok en gang følgende:
Høyre vil arbeide for at Norge skal bli medlem av EU så raskt som mulig.
I mellomtiden så ligger ikke bare Island, men Albania faktisk etterhvert i køen av nye søkere.

fredag 24. april 2009

Ikke rart skattene må opp.

Forleden dag fortalte Dagsavisen i en artikkel om en FAFOs "undersøkelse". Den konkluderer visstnok med at folk er villig til å betale mer skatt; hvis de vet at pengene går til eldreomsorg og helse. Er det dette man kaller "nøytralt spørsmål"?

Ikke veldig rart folk setter ønsker økt velferd. Problemet er jo at skatten vi betaler ikke er øremerket noe spesielt. Finansavisens leder i dag (finner den ikke på nett) beskriver dette godt.

Men, jeg skjønner jo at AP er opptatt av å få inn flere skattekroner. Aktivt eierskap er jo blitt ganske kostbart for denne regjeringen, som åpenbart ikke har tenkt til å gi seg med dette. Mon tro hva Brustad og Stoltenberg nå planlegger å kjøpe "for å redde arbeidsplasser". Norske Skog er kanskje en egnet kandidat?

torsdag 23. april 2009

Aller siste frist - stortingsvalgprogram

I dag er aboslutt siste frist for å sende inn endringforslag til innstilling til Høyres nye stortingsvalgprogram. Alle endringene vil bli behandlet av landsmøte.

Det er allerede kommet forslag fra flere fylker, og andre er varslet at de kommer i dag. Basert på omfanget så langt er det grunn til å kunne konkludere med at vi nå nærmer oss slutten på en omfattende prosess: Det har vært mye høring og lav terskel for å komme med innspill, noe innstillingsdokumentet også viser. Derfor er det ikke overraskende at det nå i innspurten er færre forslag som fremmes. Det har jo også å gjøre med at landsmøtedelegasjonene nå konsentrerer seg om respektive "kamp-saker".

Det foreligger allerede endringsforslag til alle kapitler, men det er kapittelet om forsvar som er gjenstand for det mest helhetlige endringsforslag. Ikke så mye på realiteter, men kanskje mer på språkform. Likevel - det ligger an til nok en debattrunde mht verneplikt. Skal den være kjønnsnøytral, eller fortsatt som idag? Programkomiteens forslag lyder:
Høyre vil innføre obligatorisk sesjonsplikt for kvinner, samt støtte en utvikling i retning av like muligheter for kvinner og menn.

onsdag 22. april 2009

Borgerlig samarbeid

Fra lederen i Dagens DN:
Midt i det hele står Høyre, som alle vil samarbeide med og som vil samarbeide med alle. Det er godt at det i det minste er ett parti på borgerlig side som holder dørene åpne.

Det er grunn til å spørre om Venstre, KrF og FrP egentlig mener alvor når de høylytt slår fast at landet trenger en ny regjering. Hvis de vil ha en ny regjering, må de også være villige til å bidra til at landet kan få det.
DN har forstått det.

Høyre akkrediterer bloggere til landsmøte

Som tidligere postert, blir det et eksklusivt toppmøte i forkant av landsmøte, hvor Erna Solberg vil innlede for bloggere. (Ja - dere er eksklusive topper...) Altså et politisk blogg-treff 5. mai.

Nå lanserer vi også tilbud for bloggere til selve landsmøte:
På Høyres landsmøte 8-10 mai vil interesserte bloggere få akkreditering på lik linje med tradisjonelle journalister. Les mer hvilke muligheter dere som bloggere kan få på Høyres hjemmeside:
Det er bare å blogge seg med!

tirsdag 21. april 2009

Streng og rettferdig

Høyre er for mangfold. Høyre tar sosialt ansvar også for mennesker som er utsatt for vold, trusler og nød i andre land i verden. Integrering er viktig, den må bli bedre og det bør stilles krav. I innstillingen til stortingsvalgprogram er det et eget kapittel om "inkluderende samfunn" - integrering, og det er et eget kapittel om flyktningepolitikk og humanitær bistand. Et av tiltakene Høyre vil gjennomføre er:
- innføre et meldepliktsystem for personer som søker om asyl, og som ikke bor på mottak, og for personer som har fått avslag og som venter på utsendelse. Gjentatte brudd på meldeplikten må kunne føre til forvaring.
Det største problemet er at vi ikke har noen gjennomarbeidet politikk for utsending, sier innvandringspolitisk talsmann Bent Høie fra Høyre til VG Nett

I tillegg vil Høyre også:
- arbeide for flere retur- og hjemsendelsesavtaler slik at asylsøkere med avslag returneres raskere.
- stramme inn på mulighetene til å trenere saker.
- øke bruken av alderstesting og DNA-undersøkelse.

mandag 20. april 2009

Rushtidsavgift - køhelvete

Forrige uke gikk NHO ut med brask og bram og tok til orde for rushtidsavgift. I vinter har det jevnt og trutt vært kaos i jernbanetrafikken. Snø og kulde har vært greit å skylde på. I går og i dag har det vært sol og varme på Østlandet likevel har togtrafikken stått dønn stille. Strømstans får vi høre. Det er åpnebart behov for kraftig satsing på vedlikehold av dagens infrastruktur. Det snakkes det ikke så mye om; kanskje fordi det ikke innebærer noen røde snorer som skal klippes av en statsråd?

I innstilling til Høyres stortingsvalgprogram er dette tatt på alvor:
Store deler av jernbanenettverket i Norge er moden for fornyelse. Høyre vil derfor satse på en helhetlig og langsiktig utbyggingsplan som gjør jernbanen til ryggraden i de regionale og det nasjonale transportsystem. Første ledd er utvikling av lokal- og intercity-tilbudet rundt de store byene, samt kapasitetsøkende tiltak for godstrafikk på bane på de nasjonale strekningene. Høyre vil sørge for kraftig opptrapping for å ta igjen etterslepet i vedlikehold av jernbanen.
Jeg vil anbefale NHO å støtte Høyre i denne politikken. Så kan vi komme tilbake til avgifter når folk får alternative transportmuligheter som fungerer og er stabile.

fredag 17. april 2009

Statskapitalisme og hjerterått løftebrudd

Det kan virke som om dette er de egentlige overskriftene for det landsmøte som står for døren denne helgen.

Aker-saken viser hvor uproff staten er som eier i privat næringsliv. Likevel vil sentrale AP-topper ha mer statlig eierskap. Staten kan spille en viktig rolle når en ny industri skal utvikles - slik det skjedde i oljealderens barndom. Men hva er den gode begrunnelsen for at staten skal gå inn som minoritetsaksjonær i en privat virksomhet? Drivkraften i enhver privat virksomhet er å tjene penger og drive fornuftig - dvs omstille når det trengs, avvikle gammeldags virksomhet og bygge opp ny og fremtidsrettet virksomhet. Dette er ikke statens kjernekompetanse.

Ap lovet at eldreomsorgen skulle skinne i valgkampen for 4 år siden. På lørdag skal AP hylle Gros 70 års dag. Du vet - hun som i 1985 refset Høyre for å føre en hjerterå politikk og krevde at regjeringen gikk av fordi 50.000 mennesker sto i helsekø. Vil hun benytte landsmøtets talerstol til å rette samme pekefinger mot dagens hjerterå regjering? Du vet - den som har reversert den forrige regjeringens politikk der Høyres helseminister fikk fjernet helsekøene. Dagens regjering med sin aversjon mot å bruke alle gode krefter, i dette tilfelle private helse- og omsorgssituasjoner, gjør at titusener igjen må stå i helsekø. Dette er ikke bra. Regjeringen nekte å snakke om det, og forsøker tilogmed å kneble ytringer om helsekøene.

I tillegg er situasjonen lite lystig på andre områder:
Finanskrisen har rammet landet og vi har nok ikke sett de siste oppsigelsene ennå. Anslagene for arbeidsledigheten er at den vil stige til 100.000/150.000 ila 2009. Kriminalitetsstatstikken er lite hyggelig lesning og det er mangel på politifolk over hele landet. Barnevernet har det krevende. Veiutbygging går sakte.
Alt dette skjer i en periode hvor landet aldri har vært så beslått med penger til å bygge samfunnet og gjøre det sterkere. Det er nesten imponerende hvordan regjeringen med AP i spissen har klart å skusle bort muligheter på denne måten.

Nå trenger vi mer en noensinne et ansvarlig parti som kan føre landet styrket ut av krisen og skape trygghet og optimisme.

torsdag 16. april 2009

Fildeling

I går arrangerte Høyres kultur- og mediepolitiske talsmann Olemic Thommessen et godt besøkt seminar på Stortinget, om fildeling. Seminaret er behørig omtalt både i nettavis og trykt presse (finner ikke alt på nett).

Dette er en interessant problemstilling av "vår tid" - hvor "ny" teknologi møter ulike prinsipper. Opphavsrett og fortjeneste for produsentene av immaterielle produkter, fri flyt og (u)lovlig kopiering på nett. Skal og kan dette kontrolleres bedre? Skal og kan man både ta hensyn til forbrukerne (hvor stort hensyn skal tas), og ikke minst skaperen av produktene? Det er jo viktig for mange å få god spredning av det som lages; men når det ikke betales for det...

I innstillingen til stortingsvalgprogrammet står det blant annet:
Høyre vil sikre opphavsrettigheter til åndsverk. Allmennhetens interesse i å utnytte verk uten kompensasjon må ikke trekkes så langt at det fører til stagnasjon i utviklingen av nye verk og ny kunst.
I dag tror jeg denne formuleringen gir et godt grunnlag for å viderutvikle politikken på dette området. Hva svaret til slutt blir mht fildeling tror jeg uansett er for tidlig å si. Eller?

onsdag 15. april 2009

Har Abelia fasiten - lissom?

Abelia er opptatt av å fremme kunnskap, innovasjon og tenkologi. Det er bra. Derfor gjennomgikk organisasjonen tidligere i år partienes høringsutkast til nye partiprogram. Bare litt synd når slurv avsløres - det undergraver litt seriøsiteten.

I sin analyse klarte Abelia kunststykket å overse poenger de selv mener er viktige - i allefall i Høyres program. I sin rapport etterlyste de fra Høyre ambisjonen om å stå fast ved målet om at samlet FoU i Norge skal utgjøre 3% av BNP. Høyre har hele tiden stått fast ved målet. Abelia klarte (ville) bare ikke se det. Slurv?

Høyre er opptatt av kunnskap, læring, innovasjon og nyskaping. Høringsrunden av programmet bidro til at dette ble ytterligere forsterket i innstillingen til nytt stortingsvalgprogram som skal behandles av landsmøte 8-10 mai.

I dag har Abelia kommet med en ny rapport. Nå er de ute etter å effektivisere offentlig sektor. Igjen er det grunn til å gi honnør for engasjementet, men også advare mot ukritisk aksept av Abelias fasitsvar.

Visstnok har Abelia igjen lest partiprogrammene (ukast og ikke innstillinger?), men presenterer ingen samlet karaktergivning denne gangen så vidt jeg kan se. Flere påpekninger er gode - og for Høyres dele ivaretatt i innstillingen til nytt program.

Men. Blant flere ting mener Abelia at følgende er viktig:
Frigjør offentlig elektronisk informasjon. Gratis tilgjengelig informasjon på nettet sikrer gjenbruk og utvikling av nye tjenester.
Det er vanskelig å lese hvor dypt Abelia har reflektert over dette. Kun én gang nevnes personvern - og da som henvisning til et Obama-sitat. Må vi konkludere med at Abelia ukritisk vil frigjøre alt som finnes av elektronisk informasjon? Ser de overhode ingen motforestillinger mht fare for å sammenstille (og misbruke) data som finnes i offentlige registre? Dersom dette overhode ikke er problematisert hos Abelia mister rapporten mye verdi. (Datatilsyn er forøvrig ikke nevnt med ett ord). Slurv?

Et annet tiltak som foreslås er:
Nasjonal database av digitalt tilgjengelig rå-materiale for utvikling av læremidler. Råmaterialet kan blant annet være frislipp av NRKs arkiver, som alle aktører kan bruke, også kommersielt.
Ikke med et ord nevnes opphavsrett - noe sted i rapporten. Mener Abelia ikke noe om det, at det ikke er relevant, eller rett og slett uinteressant? Slurv?

Helt oppriktig synes jeg rapporten til Abelia er interessant fordi den setter søkelys på noen av mulighetene som kan benyttes for å modernisere offentlig sektor. Mange av forslagene finnes også i innstillingen til Høyres stortingsvalgprogram. Samtidig ville rapporten stått mye stekere dersom den også problematiserte visse utfordringer og motforestillinger. Siden Abelia setter seg til doms over politiske programmer som tross alt skal representere en helhetlig utvikling, må rapporten gjenspeile den samme helhetlige tenkningen - selv om det bare gjelder dette avgrensede området. Dessverre er ikke rapporten så balansert. Og når den kommer som en slags oppfølger til en tidligere rapport som viste seg å være litt slurvete, vel - da blir det med litt større skepsis at i allefall denne leseren gjennomgår dokumentet.

Fornyet innsats mot mobbing

NRK kan i dag fortelle at stadig flere barn og unge over hele landet mobbes.

Bondevik bidro fortjenestefullt i sin tid til å sette bekjempelse av mobbing høyt på dagsordenen. Programkomiteen har ment at dette er et arbeide som er viktig, ikke minst ettersom innsatsen nok ikke har vært så høy som den burde ha vært de siste årene. I innstillingen til nytt program står det derfor at:
Høyre vil styrke arbeidet mot mobbing med konkrete tiltak og konkrete mål.
Det er synd å si det, men det er behov for slik satsing.

tirsdag 14. april 2009

Bloggtreff med Erna - ifm landsmøte

Høyre har en stund jobbet målrettet også overfor bloggerne. De (vi) vil bli tatt på alvor, og det skjer! Etter å ha invitert til "blått nytt år" og "politisk før-premiere", topper vi nå tilbudet:
I forbindelse med landsmøte 8-10 mai inviterer Høyre bloggere til treff på Høyres hus tirsdag 5 mai kl.18.00-20.00 (sjette etasje 1/3 sal). Partileder Erna Solberg vil holde en politisk innledning, etterfulgt spørsmål og svar. På treffet vil vi også presentere hvordan vi praktisk vil tiltrettelegge landsmøte for interesserte bloggere.
Det vil bli lett bevertning og selvsagt muligheter for å bruke egen bærbar PC/MAC. Påmelding skjer ved å sende en epost til eirik.lokke@hoyre.no (eller legge igjen en kommentar her)

De av dere som er utenfor Osloområdet vil få muligheten til å delta interaktivt via livestreaming på nettet. Nærmere informasjon følger senere.

Årets påskekrim - Aker og AP

Høyre er et klart standpunkt til statlig eierskap. I innstillingen til nytt stortingsvalgprogram står det:
Staten er i dag en stor eier i norsk næringsliv. Høyre ønsker å redusere det samlede statlige eierskapet. Høyre legger til grunn at det beste vil være et sterkt og spredt privat eierskap. Statlig eierskap kan i noen tilfeller begrunnes ut fra særlige nasjonale hensyn, f.eks. å sikre hovedkontorfunksjoner. Det statlige eierskapet må være forutsigbart og profesjonelt.
Riktignok er det dissens på den nest siste setningen, som noen ønsker å ta ut. Årets påskefarse med Aker, Aker Solutions og AP vil kanskje bidra til at den dissensen står sterkere.

Jeg skjønner godt at Stoltenberg er stressa. Men han får vel egentlig litt som fortjent - og burde kanskje lagt seg flat når muligheten bød seg? Det er egentlig lett å forstå at dette er bissniss for Aker, og at det derfor ikke er noen grunn for at de skal trekke seg fra handelen. Jeg lurer på om partiboka er veldig viktig for statsministerens håndtering?

Godt er det i allfall å slå fast at Høyre har stått rakrygget i denne saken, helt fra oppkjøpet i 2007 - som forøvrig skjedde med FrPs støtte. Hele saken bør en gang for alle ha bevist at staten har lite å gjøre som eier i privat næringsliv.

Oppdatert 16. april:
Farsen fortsetter og ser ut til å legge en klam sky over APs landsmøte denne helgen. fortjent?

tirsdag 7. april 2009

Skuespillere og ensretting

På den politiske venstreside er man opptatt av at alle skal være l i k e. I motsetning til Høyre som legger vekt på individet, at vi er forskjellige, men at vi skal ha like muligheter til å utnytte våre evner og kunnskaper.

I dagens Aftenposten (har ikke sjekket om artikkelen er på nett) står det omtale av ny skuespillerutdanning i Oslo. "Skolen vil lære bort metoden som de kjente amerikanske filmstjernene bruker". Dette må da være interessant for dem som går med en liten "moviestar" i magen, tenkte jeg i all min enfold.

Men så blir skapet behørig plassert av Skuespillerforbundets Agnete Haaland. "Vi fraråder alle å ta en utdannelse som ikke er godkjent og anbefaler bare skoler som er godkjent som høyskole". I og for seg er jeg ikke uenig i dette, men lenger ut i intervjuet kommer poenget "
Du får altså hverken medlemskap (i skuespillerforbundet) eller nødvendigvis arbeid etter en skole du har betalt manger penger for å gå på.
Hadde Haaland nøyd seg med å være opptatt av godkjenning og kvalitet i undervisningen, hadde alt vært bra. Dessverre tar hun på seg ideoligiske briller og avslører intens motilje mot frie krefter. Hvilket grunnlag har hun for å konkludere med at skoler man må betale penger for å gå på ikke har god kvalitet? Kan hende kvaliteten der nettopp må være bedre - for at elever skal være villige til å betale. Markedstenkning er åpenbart ikke noe som hører hjemme i Haalands hode. Som utøver av et yrke som vel også skal basere seg på kreativitet, fri tanker og utfordring av det etablerte, bør hun vel være varsom med å fremelske et utdanningssystem hvor alle som vil gå denne yrkesveien i Norge blir dønn like. Enhetsskolen er et annet ord. Er målet hennes at alle skal med.

fredag 3. april 2009

Stoltenberg nekter å møte landets ordførere.

Nær halvparten av landets ordførere sier nei til frivillighetsmoms. Ordfører i Asker Lene Conradi, har sendt ut et opprop til alle landets ordførere der hun tar til orde for å legge forholdene bedre til rette for frivillig arbeid, først og fremst ved å fjerne skatt på frivillig arbeid. Stadig flere skriver under. 182 av landets ordførere har så langt signert på oppropet.

... men Statsministeren vil ikke sette av tid til å møte dem!
Jens vil ikke ta imot ordføreropprop.Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier nei til å ta imot oppropet som 195 ordførere nå har undertegnet for å fjerne moms på frivillighet.

Høyre vil fjerne skatt på frivillighet

Høyres mål er en sterk og uavhengig frivillig sektor som kan utgjøre et tredje tyngdepunkt og alternativ til både markedet og den politiske styringen. Det viktigste er å styrke frivillige organisasjoners inntektsgrunnlag og å bekjempe politisering og byråkratisering. I innstillingen til stortingsvalgprogrammet for kommende periode slår vi fast følgende:
For å styrke frivilligheten vil Høyre fjerne skatten på frivillighet ved å ta bort momsplikten for frivillige organisasjoner.
Man skulle tro at dette egentlig var ukontroversielt. Flere partier har tross alt snakket om det samme. Men da dette kom til avstemming i Stortinget i går, stemte altså de røde flertallet med AP i spissen og SP i kroken, ned forslaget. Det er visstnok egentlig ikke i mot forslaget, det bare passet ikke nå....

torsdag 2. april 2009

Intelligent liv på jorden

Denne er jo litt morsom - i allefall overskriften. Saken er forsåvidt også viktig, dersom man mener at "menneskeskapte klimaendringer" er en utfordring som må løses.

Innstillingen til stortingsvalgprogrammet har ikke direkte formuleringer om å skru av lyset, men i kap 13.7 kan man lese hva Høyre vil gjøre for å bekjempe menneskeskapte klimaendringer.

onsdag 1. april 2009

Påsken må endres

Det har vært bidratt til påskedebatt tidligere fra denne bloggen. La oss nå forsøke en annen variant:

Finanskrisen medfører økt arbeidsledighet. Da er det viktig at vi er solidariske med hverandre og deler på de jobbene som er tilgjengelige. Samtidig er det mulig å slå flere fluer i en smekk - og ta på alvor at folk trenger mer tid til hverandre og familiene. Sekstimers dagen er ingen dum ide. Verdiskapingen klarer seg fint uten for mye innblanding - og med mindre arbeid blir det også mindre behov for skattelette.

Dette er selvsagt ikke lett å få ordnet i en fei, derfor må det skje gradvis. Den beste måten å innføre sekstimers dagen på er jo i forbindelse med etablerte helligdager.

Med andre ord: La oss utvide påsken - og innføre fridag på 3. påskedag.

Any objections?

I innerste svarteste....

Jeg var i ferd med å irritere meg grundig over udugelig etat og idiotiske skatt. Så var det noen som sa de forløsende ordene....første april.... Andre gode kandidater til dagens humor?

:-D

Oppdatert.
I INNERSTE!!!!!!! DETTE ER JO SANT.
Mange lesere trodde Aftenpostens oppslag var en aprilspøk, men slik var det dessverre ikke for de tusener som blir rammet.