fredag 28. november 2008

Utkast til nytt stortingsvalgprogram

I dag kl 1100 offentliggjøres Programkomiteens utkast til Høyres nye stortingsvalgprogram. De som er medlemmer og on-line kan allerede kl 0900 logge seg inn på HiT og begynne å smuglese...

Med dette varsles ny politisk kurs for landet. På helse, skole, samferdsel, utenriks, landbruk, næringsliv, osv.

Lurer du på hva som skal skje med formuesskatten, offentliggjøring av skattelister, fritt skolevalg over hele landet, brukerstyrt personlig assistent, odelsloven eller andre ting? Ja, da er det bare å surfe innom www.hoyre.no

Oppdatert: Her er utkastet.

torsdag 27. november 2008

Skattelette til vanlige lønnsmottakere

Det er trøbbel i økonomien. *Alle* mener tiltak må iverksettes for å demme opp for resesjon og arbeidsledighet. Og da er mer penger i omløp viktig. Finansminsteren har sågar oppfordret folk til å kjøpe masse - for å bidra til å holde hjulene i gang.

Altså: Vi trenger penger i omløp og at folk bruker penger (i tillegg til at også staten skal bruke penger). Hvorfor nekter da de rødgrønne å legge til rette for at folk faktisk skal ha penger mellom hendene som så kan brukes? Hvorfor så trassig motstand mot å heve bunnfradraget og innslagspunkt for toppskatten? Dette *rammer* vanlige lønnsmottakere først og fremst - hører dere Jens og Kristin?

Hvorfor vil ikke regjeringen hjelpe vanlige lønnsmottakere? Hvorfor forsøker de å hjernevaske folk med at de rike ikke skal få skattelette? Det er det ingen andre enn de rødgrønne som maser om. Skal økonomien stimuleres er det de store massene med vanlige folk som må få skattelette. Vanlige lønnsmottakere.

Hvorfor?

onsdag 26. november 2008

Ny sjanse og sysselsetting

Hrmf...noen ville ha en mer krevende post å reflektere rundt. Vi forsøker. Høyre har gjennom lengre tid jobbet med "ny sjanse" - for å få flere av alle de som er på ulike trygde og stønadsordninger (omlag 700.000 nordmenn i arbeidsfør alder) ut i arbeidslivet. Dette er viktig. Men med finanskrisen opplever vi nå at ledigheten begynner å stige - og det meldes om full stopp i arbeidsmarkedet.

Hva da med dem som står utenfor å sliter med å komme inn? Må de nå bare regne med å rykke enda lenger bak i køen? Hva kan vi gjøre?

Grønland ut av Europa?

Jada, ørlite grann spissformulert. Men etter gårsdagens rådgivende folkeavstemming kan man jo leke seg med litt fremtidstanker. Grønlenderne har nå sagt de vil ha økt selvstyre.Spådommen er at regjeringen i København vil gi dem det; blant annet eiendomsrett til naturressurser og mer forvaltning av landet. Inntil videre er det greit at blant annet utenrikspolitikken fortsatt styres i Danmark.

Formodentlig ønsker mange grønlendere på sikt å oppnå fullstendig løsrivelse fra Danmark. Og det er neppe fordi de ønsker å underlegge seg den norske kronen igjen. Men bestemme selv - fullt og helt i eget hus. Så kan man undres; hvor ønsker de å høre hjemme geopolitisk? I 1985 gikk landet ut av daværende EF (hallo - alle som påstår det er umulig å gå ut av det fellesskapet).

Er det ønske om tettere samkvem med USA? Jeg tror egentlig ikke det heller. Men hva da den dagen landet blir selvstendig, med tilgang til masse ressurser i eget land og nærhet til arktis. Energi (olje) er et knapphetsgode som mange kjemper om. Hvordan vil Grønland klare seg i det stormaktsspillet - i kampen om ressursene i nord? I kamp mot USA, Russland, Canada, Norge. EU?

tirsdag 25. november 2008

Dagens sitat:

Høire - holder skattene nede og næringslivet oppe.
C. J. Hambro 3 oktober 1934

Norge må innføre euro

Arne Jon Isachsen på BI foreslår at Norge bør innføre euro.Morsom tanke. Programbloggen har tidligere lekt med en litt annen variant: at petroleumshandelen kanskje burde skje i euro.

Å tro at Norge kan bli "euro-medlem", uten å være EU-medlem, er neppe realistisk. Eller hva synes du?

mandag 24. november 2008

Høyre: landets eneste klare ja-parti

På helgens sentralstyremøte befestet Erna Solberg Høyre som landets eneste og tydelig ja-til-EU parti, da hun sa:
Høyre har gjort det klart at en realistisk mulighet til å få Norge inn i EU er viktigere for oss enn å sitte i regjering. Jeg utfordrer Stoltenberg til å si det samme.
Du kan lese hele talen hennes her, og litt mer om EU. Synspunkter?

Olje i nord - gull i sør?

Det er kommet innspill til debatt knyttet til fremtidig petrovirksomhet i Lofoten (og Vesterålen).

Det er mange nasjonale og internasjonale interesser i denne saken, hvor idealisme og miljøorganisasjoner har fått fritt spillerom. Bør Høyre stille krav til lokal verdiskaping, utviklingsfond eller lignende for å tillate oljebransje å få innpass på sokkelen i nord? Det ble gjorde i starten av oljeeventyret, og på 40 år har Rogaland vokst seg dobbelt så stor som Nordland fylke.

Petroleumsvirksomhet burde være en naturlig del av nordområdessatsingen, som hittil bare er tomme ord fra regjeringen. Kan man ikke både stille krav til lokal vekstkraft og avkastning, og samtidig til beredskap og miljø? Er det greit å kreve at selskaper som ønsker å ta del i oljeeventyret i nord, må bidra til utvikling av lokalt næringsliv.

Hva synes du?

fredag 21. november 2008

Ryker EØS-avtalen?

Litt på siden av programteksten igjen. Det spekuleres i om en EU-søknad fra Island vil utløse mer debatt i Norge. Umiddelbart tror jeg ikke det. Et mer interessant spørsmål er heller hva som vil skje med EØS-avtalen dersom Island faktisk skulle ende opp med både å søke og å bli medlem.

All den tid EØS - dvs i hovedsak si Norge - fortsatt er Europas rike onkel som spytter inn milliarder av kroner inn i EU, og forøvrig lojalt eterlever både det som er og det som kommer av indre marked regelverk, så er det "håp" om at avtalen vil forbli uberørt. Men den dagen det protesteres litt for høyt mot økonomisk bidrag, nye direktiver, eller noen skulle stille noen prinsippielle spørsmål rundt 2-pillar systemet og legitimiteten til blant annet domstolen, ja da tror jeg mulighetene for at avtalen kan ryke øker.

Dersom EØS-avtalen faktisk skulle ryke, hva da? Da må det fremforhandles ny frihandelsavtale. Vil den i samme grad åpne opp for deltakelse i en rekke av EUs programmer? Vil den gi adagang til "fri flyt" av personer over landegrensene - eller rykes også Schengen-medlemskapet slik at vi igjen må finne frem passene våre når vi skal over grensa til Finland, Sverige og Danmark? At fiskeriforhandlinger blir krevende er det neppe stor tvil om, og man kan jo bare lure på hvordan adgangen til eksport av bearbeidede fiske- og landbruksprodukter utvikler seg.

Det er mange scenarier man kan reflektere over, men vil det berøre folkesjela? Bryr vi oss egentlig?

torsdag 20. november 2008

Valgordningen

Bør den revideres? Bør det f.eks bli adgang til å stryke kandidater igjen, på lister til kommunevalget? Og ifm stortingsvalget - bør det være større likehet mellom "en stemme" i befolkningstette strøk og befolkningsmagre strøk? Eller er det greit som nå?

onsdag 19. november 2008

Rovdyr

Er det noe som skiller "by og land" er det, i allefall tidvis, rovdyrpolitikken. De som bor med bjørn og ulv rundt seg har andre meninger og erfaringer enn de som ikke har disse firbente i sin nære omgivelse.

I denne forbindelse er det kommet forslag til at rovviltforliket bør revideres, og at partiet bør si følgende:
Høyre mener at Norge skal ha levedyktige bestander av de fire store rovdyrene. Rettigheter som går tapt som følge av rovdyrpolitikken, må erstattes fullt ut. Mulighetene for en felles forvaltning med tilstøtende regioner i våre naboland bør utredes, og det må bli lettere å få tillatelse til å ta ut skadedyr.
Hva tenker du om dette?

tirsdag 18. november 2008

Erna mest populære statsministerkandidat

Det er i allefall dagens situasjon skal vi tro betsson. Ikke helt umulig å tro på egentlig. Flertallet av folket har lenge villet ha en ikke-sosialistisk regjering. Og på den ikke-sosialistiske siden ønsker alle partier å samarbeide med Høyre.

Ny WTO avtale

Det spekuleres i at den globale finanskrisen og resesjonen, faktisk vil bidra til å få på plass ny WTO-avtale. Verdensøkonomien trenger nå positiv stimuli. I den forbindelse kan det være relevant å fortelle om et forslag som er kommet inn, og neppe er kontroversielt i Høyre, nemlig at
Høyre må støtte arbeidet for et nytt handelsregime gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO).
Har du noen tanker om dette; ikke minst hva som kan være riktig bidrag for å håndtere de økonomiske utfordringene stadig flere land nå møter?

mandag 17. november 2008

Kriminell lavalder

I dag er den 15 år. Bør vi opprettholde den, senke den eller heve den?

fredag 14. november 2008

Meldeplikt for asylsøkere?

Følgende forslag er mottatt:
Innføre et meldepliktsystem for personer som søker om asyl og som ikke bor på mottak og for personer som har fått avslag og som venter på utsendelse. Gjentatte brudd på meldeplikten må kunne føre til forvaring.
Synspunkter?

torsdag 13. november 2008

Friskoler vs privatskoler

Den forrige regjeringen ga økt adgang for å opprette friskoler. Det skulle ikke lenger bare være begrunnet i "religiøst" alternativ. Dette reverserte den sittende regjeringen, og prøver å lure folk ved å døpe om friskoleloven til privatskoleloven. Privatskoler er noe annet. De kan opprettes som man vil, utbytte tas osv. I motsetning til friskoler hvor det er begrensninger blant annet mht å ta utbytte, samt stille krav til kvalitet og innhold for å kunne få statsstøtte. I sin reversering gjorde forøvrig regjeringen INGEN endring på den forrige regjeringens formulering om utbytte fra friskoler....

Hva synes du om å igjen: Tillate at det kan opprettes friskoler dersom disse oppfyller kvalitetskravene, samt at disse kan motta offentlig støtte slik at elever kan tas opp uavhengig av familiens økonomi?

onsdag 12. november 2008

Lønnskamp i politiet?

Det er mye debatt for tiden om mangel på ressurser i politiet. Noen hevder at det er behov for å heve lønningene. Det er det sikkert gode argumenter for. Hovedproblemet synes imidlertid å være at det er for få ansatte til å utføre jobben etaten er pålagt.

Lønnsforhandlingene skal jo skje i hht tariffavtalen og forhandlingssystemet. Det synes jeg i grunnen lederen av Politiets Fellesforbund er tydelig på selv. Det man da bør konsentrere innsatsen om er å få utdannet flere politimenn og -kvinner. Samtidig, og kanskje viktigere for å oppnå forbedring på kort sikt, er å åpne opp for at flere sivile ansettes i stillinger som ikke krever politifaglig utdanning. Vektere kan sørge for fangetransport, sivilt ansatte kan behandle utstedelse av nye pass etc.

Er det en tilsløring av debatten når regjeringen blant annet med statsråd Grande Røys i tet, ser ut til å utelukkende refse politiet for å drive lønnskamp? De kunne kommet problemstillingen i møte, nettopp ved å anstrenge seg for å ansatte flere.

Eller?

Minimumsstraff

Strafferabbatt eller minimumsstraff? Følgende forslag er mottatt:
Høyre må utrede en ordning med minimumsstraff når en person dømmes for alvorlige kriminelle handlinger for tredje gang.
Har du synspunkter på dette?

tirsdag 11. november 2008

Busstilbud i distriktene

Programkomiteen har mottatt følgende forslag:
Når det gjelder distriktsrutene, vet vi at mange av bussene som brukes er gamle. Vi kan med god grunn stille spørsmål om det er forsvarlig med så gammelt utstyr. Så vet vi at det er få passasjerer med på rutene. Derfor bør Høyre blant annet si:
- Vi vil at de store gamle bussene i distriktene får avlasting av drosjer/minibuss. Vi vil innføre et nytt tilbud slik at skyssen kommer hjem og henter deg ”på døra”, og kjører deg til nærmeste butikk eller senter i bygda, ekspressbussrute eller tog. Og det beste av alt, du skal kun betale det samme som en bussbillett koster!
Hva tenker du om dette?

mandag 10. november 2008

NRK-lisensen

Det ligger 2 forslag på bordet:
- Opprettholde NRK-lisensen.
- Avskaffe TV-lisensen og la NRKs allemennkringkasterrolle finansieres over over statsbudsjettet.
Hvilket støtter du, og med hvilken begrunnelse?

fredag 7. november 2008

Nynorsk og bokmål

Språk er viktig og skaper mye debatt. Følgende forslag er kommet til Programkomiteen:
- Beholde og videreutvikle begge målformene, og innføre valgfri skriftlig sidemålsundervisning.
- At Norsk språkråd skal støtte både bokmål og nynorsk som selvstendige målformer.
Synspunkter?

torsdag 6. november 2008

Hvem skal vie - hvordan

Følgende forslag ligger på bordet:
Ekteskap er både en religiøs og en verdslig handling, og det verdslige gir rettigheter etter norsk lov. Det bør derfor vurderes ulike ordninger der borgerlig vigsel skal ligge til grunn for den verdslige statusen, mens trossamfunnene selv håndterer den religiøse seremonien.
Er du enig?

onsdag 5. november 2008

Gjenåpne for friskoler - for alle

Følgende forslag ligger på bordet:
Tillate at det kan opprettes friskoler dersom disse oppfyller kvalitetskravene, samt at disse kan motta offentlig støtte slik at elever kan tas opp uavhengig av familiens økonomi.
Det er stor sannsynlighet for at dette punktet, om det går gjennom, vil kunne avstedkomme mye debatt. Det er jo forsåvidt bra. Hva synes du om forslaget?

tirsdag 4. november 2008

Ærlig arbeid

Det er en formulering som har sneket seg gjennom alle brannmurer og spam-filtre. Forslaget er:
At stortingsrepresentanter skal få særskilt støtte til å venne seg til ærlig arbeid etter endt valgperiode.
Eh..dette er vel...ja hva synes du? :-)

Økt stipend på slutten av studiet?

Programkomiteen har mottatt følgende forslag:
Gi studenter bedre forutsetninger for å fullføre på normert tid ved å øke stipendandelen av studiestøtten i slutten av studiet.
Hva synes du om det?

mandag 3. november 2008

Grenser for staten

Programkomiteen har mottatt følgende forslag til formulering:
Velferdsstaten skal være sterk, pålitelig og tilgjengelig. Men velferdsstaten må ikke bli så altomfattende at den mister evnen til virkelig å hjelpe dem som trenger den mest. Den må heller ikke bli så stor at den stjeler menneskers mulighet til å stå på egne ben eller bryter ned friheten til selv å velge hvordan man vil leve sitt liv.
Hva synes du om dette?