fredag 30. mai 2008

Sporadisk i neste uke

Pga tjenestereising i sekretariatet, vil bloggen bli oppdatert sporadisk neste uke (2. - 8. juni).

Alle må Få Pensjon?

Regjeringen har som kjent spyttet milliarder av kroner inn i årets lønnsoppgjør blant annet til AFP. Noen vil hevde at dette er betaling for støtte til LO. Uavhengig av det; i dag er det i hovedsak organiserte med tariffavtalebestemmelser som nyter AFP-ordningen. Med andre ord, mange arbeidstakere betaler skatt, men må altså glemme å få ta del i disse rettighetene.

Hva synes du: Bør ordningen videreføres uendret, strammes inn, eller gjøres tilgjengelig for alle arbeidstakere?

torsdag 29. mai 2008

Bensinpriser

Ja de stiger og det gjør også temperaturen i debatten. For alle som bor utenfor storbyområdene er dette ugreit, ettersom kollektivtilbudet tross alt er magrere. For næringslivet som mange steder er avhengig av transport, kan dette slå ut på lønnsomhet og arbeidsplasser.

På den andre siden er vel dette bra i et klimaperspektiv. Dyrere bensin vil nok kunne føre til mindre bilkjøring. Så da er kanskje alt såre vel, eller er det fornuftig å se tingene i sammenheng?

BTW: Underskriftskampanjen mot økte bensinpriser har rundt 100.000 underskrifter. Underskriftskampanjen mot felles ekteskapsliv har rundt 50-60.000....

Fra prinsipprogrammet har vi formulering om å bruke skatter og avgifter i miljøvennlig retning. Blant annet lavere avgifter på biler som forurenser mindre etc. Bør vi gjøre endringer eller være mer konkrete ifm stortingsvalgprogrammet?

onsdag 28. mai 2008

Forsvaret fremover

Forsvaret er i utvikling. Etter planen skal stortinget behandle forsvarsmeldingen før sommeren. Den vil omtale opp-/nedbygging av forsvaret, konsekvenser for lokale militærleire som eventuelt skal legges ned, trolig noe om verneplikt mm.

Lokaliseringsdebatt er ikke tema nå, men hva mener du er viktig å ivareta i denne sammenhengen og i stortingvalgprogrammet for neste perioder?

tirsdag 27. mai 2008

Arbeid av ulik verdi

I Norge heter det seg at man skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Da lurer jeg på om den samme forståelsen gjelder den andre veien; altså at man skal ha ulik lønn for arbeid av ulik verdi. Det er ikke meningen å drive ordgyteri, men det er grunn til å gjøre seg noen tanker ifm lønnsoppgjøret. Noen vil ha betalt for høy utdanning. Andre vil minske gapet mellom høyt- og lavtlønte.

På siden av dette er vi tydeligvis kommet i en situasjon hvor arbeidstakere rømmer offentlig sektor, fordi de kan få høyere lønn i privat sektor. Med andre ord markedet fungerer - i allefall mellom sektorene. Hva skjer da i offentlig sektor? Er situasjonen et resultat av årelangt arbeid for å bekjempe "markedsmekanismene" i den sektoren? Alle *skal* tjene det samme, nesten uavhengig av utdanning, erfaring og kanskje ikke minst - kvaliteten på arbeidet som gjøres? Har vi i realiteten fått et solid bevis på at den sosialdemokratiske lønnspolitikken ikke fungerer?

Om noen provoseres er det bra dersom det bidrar til refleksjon. I forbindelse med programarbeidet kommer Programkomiteen neppe til å mene noe lønnspolitikken - utover at det er et anliggende mellom partene. Derimot er komiteen på flere områder opptatt av å ta markedet i bruk som er virkemiddel, men ikke uhemmet bare så det er sagt.

Har offentlig ansatte seg selv å takke? Eller er de alle like utrolig dyktige, og fortjener den samme (høye) lønnen?

mandag 26. mai 2008

Den viktige nr 2

Dette er klart på siden av programarbeidet, men i dag er det interessant sak på nrk.no som utløser litt skrivekløe.

Mens de fleste kommentatorer er opptatt av kampen mellom Obama og Clinton, kan NRK i dag fortelle om "audition" som McCain har hatt. Om det faktisk er riktig, er uvisst. Det interessante er tanker rundt visepresidentkandidater. Da synes jeg faktisk det vil være interessant også hvem som blir støttespilleren på demokratisk side.

Jeg kan godt tenke meg at nr 2 kandidaten vil være viktig når det virkelige valgkampen er i gang. For å dra de siste stemmene som vipper et flertall. Så gjenstår å se da; hvem som skal være med å dra lasset på begge sider. Noen som vil tippe?

fredag 23. mai 2008

Energi vs lokal selvråderett

Et forslag Programkomiteen har mottatt lyder:
Behov for energi er av en så stor betydning for velferden i hele landet, at hensyn til nasjonale behov må overprøve lokale beslutninger.
Det vi i realiteten blant annet snakker om er for eksempel utbygging av vindmølleparker både til havs og på land, bygging av ny/utbedrede kraftverklinjer osv.

Er dette greit?

torsdag 22. mai 2008

Lokalradio

Også i neste stortingsvalgprogram vil det være avsnitt om mediepolitikk. Både pressestøtte og NRK-lisens vil bli behørig debattert i den forbindelse.

Noe helt annet er Lokalradio - hvor programkomiteen har fått innspill om å "mene" noe om det. Dvs ta det med i programmet. Hm..er det nødvendig, og hvordan da? Det viktigste vi kan si er vel at vi ønsker mangfold og konkurranse i denne sektoren.-

Synspunkter?

onsdag 21. mai 2008

Kriminell lavalder

Jeg tror ikke Programkomiteen kommer til å gå inn for å endre den kriminelle lavalderen - hverken opp eller ned. Likevel har jeg lyst til å stille spørsmålet:
Synes du den kriminelle lavaldren bør endres? I såfall hvorfor?

tirsdag 20. mai 2008

Krimutfordringer?

Hva er de største kriminalitetsutfordringene i Norge? I en artikkel programkomiteen har mottatt, sies det:
En av de største utfordringene er den internasjonale, organiserte kriminaliteten. Vi ser i dag globale trender med organisert kriminalitet som sprer seg og danner nettverk på tvers av landegrensene. Disse nettverkene kan brukes til ulike former for kriminalitet som narkotika, menneskehandel, spritsmugling, økonomisk kriminalitet, finansiering, ran, terror som danner egne subkulturer i Norge. Vi ser en stadig råere vold og brutalisering for å holde indre disiplin. Vi har også utfordringer knyttet til den skjulte og mer hjemlige volden, som vi ikke ser, og beskyttelsen av de svakeste i et stadig mer komplekst samfunn.
Bør dette ligge til grunn for kriminalitetspolitikken i neste stortingsvalgprogram, eller er andre ting viktigere å ta tak i?

mandag 19. mai 2008

Hva er det med LO?

Litt på siden av programarbeidet, men det berører arbeidslivet og er sånn sett relevant.

I følge NRK skal LO streike på flyplassene fordi YS har forhandlet frem bedre avtale for sine medlemmer. De beskylder arbeidsgiver for splitt og hersk, noe YS avviser.

Kan det være at YS er bedre forhandlere enn LO, eller har viktigere medlemmer enn LO? Det er sikkert litt hardt å innrømmer det, men regjeringen sitter ikke overalt og kan gi LO alt de peker på...

(For at ingen skal misforstå: Herfra respekteres alle partene i arbeidslivet, og det norske forhandlingssystemet.)

Er dette velkommen til virkeligheten for LO?

fredag 16. mai 2008

Fattigdom

I følge Kommunal Rapport foreligger tall fra SSB som viser at det er blitt flere fattige under dagens regjering.

Programkomiteen skal om noen uker ha et miniseminar om fattigdom, rus og integrering - og vil prøve å gå i dybden på denne problemstillingen. Høyre har for lengst lansert sin "ny sjanse" politikk. Målsettingen er å gi folk en ny sjanse - blant annet til å komme tilbake/inn i arbeidslivet. Det å kunne jobbe og tjene egne penger er kanskje det viktigste bidraget for å løfte folk ut av fattigdom.

Problemstillingen er viktig, så hva mener du bør gjøres? Har du noen tanker om programformuleringer?

torsdag 15. mai 2008

Yrkesfag

I underkant av halvparten av landets vgs-elever går på yrkesfag. Og vi trenger dem alle: rørleggere, snekkere, frisører, bakere, mekanikere - for å nenve noen. I skolepolitikken snakkes det mye om de allmenne fagene - særlig basisfagene. De er selvsagt viktig for alle. Det man kanskje kan lure på er imidlertid om oppmerksomheten i for stor grad er rettet mot de teoretiske fagene? Ikke at den innsatsen skal reduseres, men lar det seg gjør å øke innsatsen og oppmerksomheten mot yrkesfagene?

Er du enig? I såfall, har du forslag til noen korte formuleringer som kunne passe i et stortingsvalgprogram (det holder med 2-3 setninger)?

onsdag 14. mai 2008

TØRKE!!!!!!!!

Ankommer kontoret som vanlig lett til sinns. Været er fint og dagens oppgaver er klare til å bli bearbeidet. En aldri så liten kopp morgenkaffe står for tur. Dvs må bare ha meg et glass vann først.

TØRKE... Vannet et stengt! I hele huset. Jaha, var det noe jeg ikke fikk med meg i går? Neida. Beskjeden fra dem som bygger om i huset, kom etter at vannet ble stengt av.

Vannet kommer tilbake senere i dag. Dette er ingen krise, tenker jeg. Men pokker heller: Kaffen da!

Argh.

tirsdag 13. mai 2008

Landbruk og subsidier

Det er kanskje ikke rart at flere i den rødgrønne regjeringen tar til orde for skatteøkning i neste periode. Aldri har bøndene fått så mye penger som i årets jordbruksoppgjør. Riktignok veltes det meste over på forbrukerne gjennom høyere priser. Kan vi neste år anta at oppgjøret blir ennå dyrere, men at prisen da veltes over på skatteseddelen?

Hva årsinntekten til den enkelte bonde er, hersker det tydeligvis uenighet om. Det som ingen bestrider er at det blir stadig færre bønder, samtidig produseres det mer enn før. Og subsidiene fortsetter å øke.

Er dette virkelig greit? Hva bør norsk landbrukspolitikk bygge på i neste stortingsperiode (og årene som kommer)?

fredag 9. mai 2008

Mål for norsk bistand

På mange måter virker det som om målet på norsk bistand er pengehjelp i prosent av BNP. Tidvis virker det som om det er kappløp for å gi mest. Det høres jo bra ut. Men hva med litt mer oppmerksomhet om resultater?

Det skal sies at det kreves mål og gjennomføres noe evaluering av norsk bistand, men gjentatte ganger får man avdekket at mye ikke fungerer. Noen ganger fungerer tilogmed innstats mot sin hensikt.

Bør norsk bistand legges om? Bli mer resultatstyrt og mindre innsatsstyrt?

torsdag 8. mai 2008

U-landsgjeld

Programkomiteen har mottatt innspill fra organisasjonen "Slett U-landsgjelda". De foreslår blant annet at Høyre i den neste perioden bør arbeide for:
- Utvidelse av gjeldssletteinitiativer både for lav- og mellominntektsland. Tusenårsmålene, ikke bare finansiell bærekraft, må legges til grunn for gjeldsslettingen, og den må ikke føre til en reduksjon i bistanden.
- At Norge tar ansvar for tidligere utlånspolitikk. Dette gjennom at norske myndigheter gjennomfører en fullstendig og offentlig revisjon av alle utestående lån til Norge, og offentliggjør resultatene av denne revisjonen.
- Igangsetting av en prosess innenfor FN-systemet for definisjon av begrepet illegitim gjeld, og etablering av en gjeldsdomstol for behandling av spørsmål om illegitim gjeld.
Synspunkter?

onsdag 7. mai 2008

Apropos mål og virkemiddel

Det kan noen ganger være et nyttig kontrollspørsmål - å spørre om hva som er mål og hva som er virkemiddel. For eksempel i helsevesenet. Høyres Programkomité hadde på mandag også møter med forbund som organiserer arbeidstakere i helsesektoren.

Da de presenterte seg poengterte de at pasienten er viktigst. Det er jo bra. Dermed var oppfølgingsspørsmålet interessant - dvs svaret: Dersom pasienten er viktigst, er det da avgjørende om vedkommende får hjelp av personell som er ansatt i offentlig eller privat intsitusjon - så lenge det offentlige har ansvar for å betale?

Svaret var i grunnen ikke overraskende, dessverre. "Det beste er at helsevesenet er driftet av det offentlig. Det er ugreit at private kan tjene penger og kanskje ta ut overskudd." (Slik sykehussektoren er i dagens Norge kan vel neppe dette være noen stor problemstilling.) Men altså; plutselig er ikke lenger pasienten viktigst. Derimot at noen kan komme til skade for å tjene penger.

Jaha, hva sier vi til dette da?

tirsdag 6. mai 2008

Klima - energi - bil

Deler av Høyres programkomite hadde i går møte med en rekke organisasjoner for å få innspill og synspunkter på det kommende stortingsvalgprogrammet. Det var en svært variert dag både med tanke på sektor og konkrete bidrag.

Et av de interessante innleggene dreide seg om energi: Effektivisering og fornybar energi på en rekke bruksområder. Det ble blant annet påpekt at til tross for at vi allerede er flinke til å gjøre mange produkter energigjerrige, så øker det alminnelige forbruket så mye at det spiser opp innsparingen. Bildet er ikke helsvart, for den teknologiske utviklingen birdra stadig til nye og enda bedre produkter. For eksempel el-biler. Batterikapasiteten er en helt annen enn for få år siden, noe som gjør bilen anvendelig for mange flere. Og utslipp fra transport er størst og en voksende klimaproblem. Med andre ord, her er det mye å hente.

Dette bringer meg over på et sidespor. I går kunne vi også høre på nyhetene debatt om etablering av 3000 p-plasser i Bodø sentrum. Jeg skal ikke ta stilling til tallet, men poenget med biler vs kollektivtrafikk. Utenom storbyene og særlig i distriktene har folk behov for bil, for å kunne opprettholde dagens bevegelsesfrihet. Skal de fortsatt få lov til det, og skal det heller stilles strenger miljøkrav til bilne? Eller er det greit å gjøre det vanselig å bruke bilen?