onsdag 30. april 2008

Selg Alt Sammen - SAS ?

I Høyres rykende ferske prinsipprogram står følgende formulert om statlig eierskap:
Høyre ønsker som hovedregel at staten skal selge seg ned i kommersielle selskaper. Det vil imidlertid være riktig å beholde en statlig minoritetskontroll i viktige selskaper hvor staten allerede er i en slik posisjon.
Med denne bakgrunn er det relevant å trekke frem eierskapet i SAS. Finnes det noen god begrunnelse for at staten skal eie andeler i et flyselskap? Dette kan umulig være å betrakte som et viktig selskap hvor det er nødvendig å ha minoritetskontroll?

Selg Alt Sammen?

tirsdag 29. april 2008

Samferdsel og infratruktur

Høyres landsmøte brukte tradisjonen tro noe tid på å diskutere samferdsel og infrastruktur. Det hele endte opp i en resolusjon; som noen kanskje vil påpeke er litt dyr.

Nok om det; spørsmålet er hva vi skal formulere om samferdsel og infrastruktur i det nye stortingsvalgprogrammet. Det er neppe hensiktsmessig å liste opp konkrete veiprosjekter eller kollektivprosjekter, men heller omtale satsing på: stamveier, dobbeltspor mellom storbyene, energiforsyning (strømkapasitet) osv.

Eller hva synes du?

mandag 28. april 2008

Blikket mot 2009

Da har landsmøtet vedtatt nytt prinsipprogram. En foreløpig versjon kan lastes ned fra nett (dokumentet skal sjekkes grundig for leifer og deretter får ny lay-out). Med dette er vi halvveis i Det lange programarbeidet. Nå rettes alle krefter mot utvikling av stortingsvalgprogrammet 2009. Allerede er mye gjort for å sikre politikkutvikling: Helsekonferanse, justiskonferanse, klimaseminar, debatthefter mm.

Vi er nå i ferd med å få innspill fra en rekke utvalg og referansegrupper: næringspolitikk, bistand, utdanning mm. Og selve skrivearbeidet på det nye programmet er så smått i gang. Har du synspunkter og tanker om hva som bør med i det nye programmet? Send en e-post eller legg inn en kommentar.

Jeg kan avsløre at Høyres nye prinsipprogram har formuleringer som er er resultat av innspill og tilbakemelding på Programbloggen...

fredag 25. april 2008

Landsmøte åpner med 20%

I dag starter Høyres landsmøte. Åpningen er hyggelig også når vi leser dagens meningmåling i VG: 20,3%

Dersom du ønsker å følge med på landsmøte direkte, kan du gjøre det via Høyres hjemmesider - der vil det være videooverføring fra selve landsmøte salen.

I morgen åpner debatten om partiets nye prinsipprogram - som vedtas på søndag.

torsdag 24. april 2008

Kvinnelig gründervirksomhet.

Programkomiteen har fått inn følgende innspill:
Til tross for at alle offentlige vurderinger viser at det vil være mangel på hender fremover for helse og omsorgsoppgaver, synes enkelte partier å være opptatt av å begrense utviklingen i mangfoldet. Mange kvinner søker seg ut av omsorgsyrket, ikke fordi de er lei omsorgsarbeidet – men fordi de ønsker et skifte av arbeidsform og arbeidshverdag. Samfunnet ikke har råd til å miste faglærte og engasjerte personer innen helse/omsorgssektoren. Det er derfor et paradoks at myndighetene systematisk fjerner incitament for å etablere små og større private alternativ innen sektoren.

Sentrale myndigheter må flytte fokuset fra hvem som utfører, til å stimulere til mangfold i tjenestetilbudet. Dersom helse og omsorgssektoren skal trekke den nødvendige arbeidskapasitet, må sektorens faglige kapasiteter gis anledning til tilby sine ressurser på andre måter enn å være statlig eller kommunalt ansatt.
Hva synes du om dette?

onsdag 23. april 2008

Høyre om

Unge Høyres leder har nettopp lansert boken "Høyre om. For en ny konservatisme.
Vi må tydeliggjøre Høyres verdier og ideologi! Spørsmålet er ikke om et parti har en filosofi eller ikke, men om denne er bevisst eller ubevisst, om den diskuteres eller aksepteres uten debatt, sier han.
En spennende bok og debatt. Når Høyre om få dager vedtar nytt prinsipprogram, er det er resultat av ett års arbeid med gjennomgang og debatt i hele organisasjonen om partiets politiske fundament. Er det behov for ny konservatisme, eller er det egentlig et spørsmål om å ta i bruk den ideologien som allerede ligger der - og det siste året er blitt "finpusset og oppgradert"?

tirsdag 22. april 2008

Endring av pressestøtten

Programkomiteen har mottatt en interessant forslag om å omarbeide pressestøtten:
Dagens produksjonstilskuddsordning trappes betydelig ned og erstattes med et oppstarttilskudd for nye aviser (og mulig også nettaviser).
Hva synes du om det?

mandag 21. april 2008

Fotlenke og politikontroll i hjemmet

Regjeringen åpner opp for å prøve ut ordning hvor straffedømte soner i eget hjem, men med fotlenke. Det stiller krav til kontroll, blant annet med uanmeldt besøk fra kriminalomsorgen inn i hjemmet.

Er dette en god løsning, eller en måte å komme unna mangelen på fengselskapasitet? Er dette fornuftig at straffedømte får sone i eget hjem, eller blir det vel mye snillisme? Den andre siden er hensyn til øvrig familie: Er det greit at den dømte er hjemme, eller skaper dette ugreie situasjoner ettersom man når-som-helst må være forberedt på å få kriminalomsorgen på døra?

Er dette et skritt i riktig retning - mer human justispolitikk? Bør det satses mer på forebygging, samtidig som de som begår kriminelle handlinger skal settes i fengsel? Hva synes du om forslaget?

fredag 18. april 2008

Heller syk enn frisk

Spissformulert på en annen måte: Heller syke mennesker og folk i kø, enn at noen private skal kunne tjene penger. Det virker som om det viktigste for regjeringen ikke er at folk skal få et helsetilbud, men at ingen private eller ideelle organisasjoner skal få jobbe i den bransjen. Er eksempelet med sykehotellet til Rikshospitalet riktig? At private ikke får lov til å overta prosjektet, fullføre og drifte det? Man kan undres.

Tilbake til helsetjenester. Programkomiteen er så smått i gang med utkast til neste stortingsvalgprogram. Når det gjelder helsetjenester slås det fast et det offentlige har ansvar for å tilby grunnleggende tjenester, men deretter er mindre viktig hvem som utfører selve tjenesten. Det avgjørende må jo være at folk får god hjelp, uten å måtte vente unødvendig lenge. (Og for ordensskyld: konkurranseutsetting er ingen ideologi eller et prinsipp. Det er kun et av mange virkemidler.)

Eller hva synes du?

torsdag 17. april 2008

Ingen skattelette

Dagens "nyhet" er at KrF ikke ønsker skattekutt. Det er et av forslagene til partiets nye program. Begrunnelsen er at dagens nivå er riktig. De forholder seg altså til et nivå og ikke til prinsipper. Dem om det.

Men her ligger det jo muligheter. Vi kan for eksempel fjerne skatteletten som alle (rikinger?) får når de gir pengegaver til religiøse organisasjoner. Så kan vi erstatte det f.eks. med økt bunnfradrag i inntektsbeskatningen. Noe som kommer vanlige arbeidstakere til gode. Også andre skatter og avgifter rammer skjevt og usosialt, og kan reduseres mot å fjerne den usosiale og diskriminerende skattefradragsordningen.

Tror du skatter og avgifter egentlig blir et viktig tema i valget 2009?

onsdag 16. april 2008

Ny avgiftstabbe

Regjeringen lanserte med brask og bram endring i bilavgifter/dieselavgifter for en tid tilbake. Folk skulle oppfordres til å kjøpe dieselbiler - det var mye mer miljøvennlig må vite. Det kom noen innsigelser, men de ble overhørt.

Nå har omsider regjeringen innsett at den har gjort en (ny) tabbe. Dermed ser det ut til at dieselavgiften skal opp, og kanskje også avgiften på diselbiler. Bilene forrurenser mer enn regjeringen sa/trodde.

I Høyres prinsipprogram ligger det an til formuleringer om grønne og røde skatter/avgifter. I tillegg er forvalteransvaret er en grunnleggende konservativ verdi, og føre-var og forrursenser-betaler prinsippene er førende for politikken. Samtidig er Høyre et kunnskapsparti, som er opptatt av å føre en politikk som bygger på riktig informasjon. I motsetning til regjeringen.

Argh.

tirsdag 15. april 2008

Gratis mat og drikke

Programkomiteen har mottatt et nytt innspill fra noen eksterne organisasjoner. De tar til orde for daglig gratis skolefrukt til alle elver i skolen. Det høres sikkert besnærende ut for endel. Men ærlig talt; hva er viktig for barns helse? At de spiser frokost? At de har med seg matpakke på skolen? At de spiser middag? At de spiser kveldsmat? Og at det de spiser i løpet av disse måltidene er sunn og god mat?

Hvorfor er det så stor motvilje mot å respektere foreldres rett og plikt til å oppdra egne barn? Hvorfor vil man gjøre foreldre til statister for barns oppdragelse og oppvekst? Hvorfor ropes det hele tiden etter gratis det-ene-og-det-andre, som følge av at man dytter folk inn i offerroller?

Hm..provosert? Fint - gi meg da gode begrunnelser for/i mot forslaget så skal jeg åpent ta i mot begge deler!

mandag 14. april 2008

Forskning på befruktede egg

Nå er vi i innspurt på vedtak om nytt prinsipprogram. Forrige uke var fristen for å sende inn endringsforslag til utkastet, og om to uker faller dommen - på landsmøtet. Det er kommet noen endringsforslag blant annet:
Endre følgende setning "Høyre er i mot forskning på befruktede egg” til: ”Høyre åpner for forskning på overtallige befruktede egg”.
Hva synes du?

fredag 11. april 2008

Høyre i regjering

Det ser ut til at pressen for tiden retter søkelys på borgerlige regjeringsalternativer. Og det gis ulike svar fra V, Krf og Frp. Alle ønsker å samarbeide med Høyre, men ikke med hverandre. Høyre både ønsker og viser vilje til å samarbeide med alle borgerlige partier.

Høyres utgangspunkt er krystallklart. Blir det et borgerlig flertall på stortinget så må det bli en borgerlig regjering. Det er en forpliktelse overfor velgerne.

Den samme krystallklare avklaringen har vel ikke kommet fra de andre 3, som vel i realiteten faktisk åpner for å støtte rødgrønn regjering? Vil velgerne ha en borgerlig regjering, er det bare ett parti som er klar til å respektere et slikt valg: Høyre.

Synspunkter?

onsdag 9. april 2008

Mangel på fagpersonell

Med jevne mellomrom den siste tiden, og i dag igjen, har vi kunnet lese at i takt med satsingen på full barnehagedekning, stiger behovet for kvalisfisert personell. Dvs personer som har en pedagogisk utdanning.

Utdanning er bra og gir kompetanse, men betyr dette at vi ikke anerkjenner realkompetanse? For å sette det på spissen: Betyr det at foreldre som ikke har pedagogisk bakgrunn er uegnet som omsorgspersoner?

Må man være pedagog for å kunne ha omsorg og oppdra barn?

tirsdag 8. april 2008

Satsing på havbruksnæringen

Deler av programkomiteen var i går på besøk i Bergen - og hadde møter med representanter fra havbruksnæringen og ulike forskningsmiljøer (også om miljø og klimaspørsmål). Masse interessant informasjon både om realiteter og ikke minst utfordringer. Havbruksnæringen inkludert ringvirkninger, bidrar til årlig verdiskapning på rundt 100 milliarder kroner.

Et av poengene som ble trukket frem er behov for forskning, mye skjer men det bør forskes mer (og næringen gjør åpenbart en god jobb allerede). Et av budskapene fra noen av dem var imidlertid at det bør satses mer på forskning i denne sektoren. Det skal jeg ikke bestride. Men: noe av poenget med forskning er avogtil å "slippe forskerne" løs - ingen av oss vet hvilke muligheter som ligger i fremtiden. Norge er f.eks. en av verdens ledende eksportører av romfartsteknologi. Et resultat av kompetanseoverføring fra offshorenæringen.

Jeg sitter derfor litt og lurer: I det kommende programmet vil det fortsatt være klare formuleringer og ambisjoner om forskning; men skal vi prioritere enkelte sektorer fremfor andre? Hva tenker du om dette?

fredag 4. april 2008

Skattelette for hjelp i hjemmet

Har fått utfordringen på å ta debatten også her når det gjelder forslaget som Høyres Kvinneforum nylig la frem: Skattelette for hjelp i hjemmet. Begrunnelsen er å bekjempe svart arbeid, samt gjøre det lettere for folk med vanlig inntekt å få råd til å kjøpe slike tjenester. Forslaget et også ment å bidra til at det blir lettere for flere å gå ut i arbeidslivet. Samtidig vil det gi mer ordnede forhold for mange små kvinnegründere som jobber i de aktuelle yrkene.

Noen er motstander av forslaget med ulike begrunnelser. En prinsipiell er den Minerva forfekter:
Minerva mener det er altfor mange særordninger i skattesystemet som det er. Hvis politikerne i sin nåde skulle finne det mulig å senke skattebyrden, bør det komme alle til gode, gjennom økt bunnfradrag eller lavere skattesats. Det kommer nok av dårlige forslag om særordninger for dette eller hint fra de rødgrønne.
Å gå for den prinsippielle linjen innebærer å avskaffe alle særfradrag og innføre et felles (stort) bunnfradrag for alle. Alternativt beholdes dagens system, og da er spørsmålet om vi skal åpne for denne type fradragsordninger (skattelette) i tillegg til de andre som finnes?

Hva mener du?

torsdag 3. april 2008

La allergien blomstre

Neida, vi snakker ikke om pollen eller andre naturlige kløer. Derimot regjeringens stadige allergi mot private løsninger. Fra et sosialistisk ståsted kan jeg forstå noe av aversjonen, men jeg sliter litt med sosialdemokrater og dem som en gang i tiden representerte selveierne..

Altså - vi kan i dag igjen lese hvor galt dette bærer hen. Lenge har vi hørt om utfordringene i barnevernssektoren. Hva skjer? Joda, det er kø etter hjelp, men regjeringen nekter å ta i bruk tilbud som finnes - og som er dokumentert gode. Grunnen er rett og slett at det er private eller ideelle driftere. Og da er det fy fy.

Jeg drister meg til å gi en garanti når det gjelder Høyres kommende stortingsvalgprogram: Det vil ikke bli forbud mot private løsninger. (Dette betyr ikke at det skal bli forbud mot offentlige løsninger).

Forresten; hva sier dette om synet på folk. Du er ålreit dersom du jobber i staten, da kan du jobbe 1 dag i uka og tjene 500.000! Derimot er du ikke ålreit om du jobber i privat sektor; i allefall dersom du driver egen bisniss, sysselsetter folk og tjener penger.

Argh...

onsdag 2. april 2008

Hva skal barnet hete?

Som kjent blir Høyres nye prinsipprogram vedtatt på landsmøte i slutten av måneden. Det programmet har fått tittelen "Muligheter for alle". Landsmøte kan komme til å endre den tittelen, men det tviler jeg sterkt på. Debatten vil sannsynlig gå om andre ting:-)

Dette betyr at Programkomiteen er i ferd med å rette all sin oppmerksomhet mot det kommende stortingsvalgprogrammet. En rekke prosesser er i gang. Utvalg jobber og innspill kommer nå fortløpende - og har gjort det en stund allerede. Frem mot sommeren vil Programkomiteen gå mer inn i selve tektsten.

Også stortingsvalgprogrammet skal ha et navn. Det har ikke vært store diskusjoner om det, men Programkomiteen ønsker å trekke linjene videre fra "Muligheter for alle". Har du forslag til hva vi kan kalle neste stortingsvalgprogram (og da skal Muligheter med)?

tirsdag 1. april 2008

Lov og orden

Justispolitikk står på dagsordenen for tiden. I forrige uke lanserte programkomiteen et nytt debatthefte om justispolitikk (det nederste heftet i vedleggslisten), og kommende helg arrangeres justispolitisk konferanse med gode innledere: Ingelin Killengreen, Finn Abrahamsen, John Chr Elden m.fl. Temaet er justispolitikk i vid forstand: Internasjonalt kriminalitet, terrorisme, økonomisk kriminalitet, lov/orden/straffer - og ikke minst: Forebygging i ulike varianter.

Trygge lokalsamfunn var en av hovedsakene i siste valg, og engasjementet rundt utviklingen av justispolitikken er derfor viktig.

Har du synspunkter på noe av dette: straffer, lover og regler, forebygging?