fredag 28. september 2007

Frihet OG ansvar

Høyres politikk bygger på respekt for og tro på enkeltmennesket, og dets rett til å bestemme mest mulig over eget liv - og til å velge. Samtidig tror vi på vårt felles sosiale ansvar - for medmennesker. Dette prøver vi å formulere:
Høyre mener at alle mennesker må bære hovedansvaret for sitt eget liv og sine personlige valg. Det personlige ansvaret finner sin naturlige forlengelse i det sosiale ansvaret vi alle har for våre nærmeste, familie, venner og lokalsamfunn, og for alle dem som behøver ekstra hjelp og støtte i hverdagen. Mennesker som har tillit og frihet utvikler en større evne til å ta ansvar. Derfor er større personlig frihet en forutsetning for et sterkt personlig og sosialt ansvar, og for et varmere og mer solidarisk samfunn.
Hva synes du om dette?

torsdag 27. september 2007

Tiggerskålen er snudd

Nyhetene kommer til vesten, til tross for sterk sensur. Det PROTESTERES i Burma. Med fredelige midler. Og det er munkene som leder an. Den sterkeste motstanden de yter, er å snu tiggerskålen opp/ned. Dermed nekter de å ta i mot almisser fra de militære - og hindrer dem i å være gode buddister.

I natt har regjeringen raidet klostre og pågrepet flere hundre munker, kan vi lese i Aftenposten. Dette er ille.

Jeg vet ikke om det er riktig å sammenlikne med pasifistiske aksjoner som i sin tid var i India. Eller protestene i Sør-Afrika. Eller andre steder. For dem som tror på demokrati og at folket skal få velge sine ledere - og ikke militær makt, så er dette ugreit. Vi kan krysse fingene og håpe at mange nok tør å stille seg bak munkene, og si at nok er nok. Men de trenger hjelp og støtte utenfra.

Handelsboikott og økonomiske sanksjoner er innført av flere land, men tydeligvis litt halvhjertet. Og i bakgrunnen lurer dragen. Hvilken agenda har Kina - som neppe mange vil kalle demokratisk forbilde...

Jeg protesterer! Men det er ikke nok. Hva kan vi gjøre?

Oppdatert:
Skriv under her og vis din støtte til folket i Burma. Gjør det NÅ - og legg ut oppfordringen på egen blogg og videresend til venner.

onsdag 26. september 2007

Midlertidige ansettelser

Programsekretariatet er er blitt oppfordret til å skrive en post om midlertidige ansettelser. Det gjør vi gjerne, og da med utgangspunkt i e-posten som kom. Litt omskrevet:
Det er mange fordeler med deltidsarbeid, og enkelte kan ikke tenke seg å jobbe mer, men det bør vel finnes en grense for hvor lenge man kan jobbe for samme arbeidsgiver før man får tilbud om fast stilling. Hva med f.eks. 2-3 år?

Det er mange, som har jobbet for rekrutteringsbyrå (adecco, kelly osv.) i svært mange år. Oppdragsgiveren har vært den samme over flere år, uten at den ansatte har blitt tilbudt fast jobb før det har gått 14 år!"
Nå er det grenser i arbeidslmiljøloven (AML) for hvor lenge man kan ha folk ansatt i midlertidige jobber, og 14 år er langt utenfor lovens ramme. Denne problemstillingen var høyt oppe på dagsorden i forrige stortingsperiode da AML ble endret; og var en av de første tingene den nye regjeringen reverserte. I tråd med kravene fra en samlet fagbevegelse.

Vi tar gjerne debatten på nytt: Hva mener du om midlertidig ansettelse, både fra arbeidstaker og arbeidsgiverståsted? Hva er positivt og hva er negativt?

tirsdag 25. september 2007

Elsker regjeringen privatskoler

...bare de ikke er i Norge?

I Norge gjør regjeringen sitt beste for at kun de rikeste skal kunne velge. Med pomp og prakt stoppet statsråd Djupedal friskoleloven. Det var dumt. Den gjorde det nemlig mulig å gi statsstøtte til friskoler ("alternative skoler") slik at alle ville ha råd til å gå på skolene. Nå er støtten borte, og kun de rikeste har råd til å gå der.

ABC Nyheter kan vi i dag lese om hvor konsekvent og logisk regjeringens politikk er: UD gir pengestøtte til 118 omstridte koranskoler i Pakistan, men stiller ingen krav til innholdet i undervisningen.

...vi snakker faktisk om privatskoler...


Takk for tipset.

Alker i hovedstaden

I går fortalte de på nyhetene at tusenvis av alker er på avveie i Oslo. Nyheten kom mandag morgen...fulle alker etter helgens strabaser mon tro? Ikke rart de havnet på avveie. Forresten er det bare alker på 2 vinger eller 2 bein det ble referert til..

Krig og prinsipper

Nasjonal suverenitet er i utgangspunktet ukrenkelig, med mindre det foreligger brudd på folkeretten, eller er grunnlag for humanitær intervensjon. Høyre legger avgjørende vekt på beslutninger vedtatt i FNs sikkerhetsråd, og vil gjennom andre internasjonale organisasjoner som blant annet OSSE, FN og NATO delta i arbeid for å fremme demokrati og sikkerhet; også gjennom militære operasjoner.
Dette er en tekst som det jobbes med (altså ikke vedtatt). Hva synes du om den?

mandag 24. september 2007

Valgets kvaler

Årets fylkesting- og kommunevalg er over og et par kjedelige episoder er avslørt; det er tydeligvis ikke bare i Drammen man har forsøkt å kjøpe stemmer. Og nå ser det ut til at debatten kommer mer og mer.

Skal det være mer kontroll mht å stemme, for å sikre at ingen kan påvirke? Dette står i kontrast til forslaget om å åpne for elektronisk avstemming: da er det nemlig vanskelig å kontrollere at avstemmingen skjer upåvirket av familie/venner som står og ser på.

Forslaget er kommet opp som et innspill på å øke valgdeltakelsen. I den sammenheng dukker også, igjen, forslaget opp om å slå sammen alle valgene våre og ha valg hvert 4. år: Til Storting, fylke og kommune.

Hva tenker du om alt dette?

fredag 21. september 2007

Kristen og humanistisk

Vi begynner så smått å nærme oss utkast til Høyres nye prinsipprogram. Det som ikke er til debatt er Høyres formålsparagraf. Den lyder som følger:
Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
Men i prinsipprogrammet vil vi prøve oss med følgende formulering under et av kapitlene:
Høyres politikk bygger på en kristen og humanistisk kulturarv, men tro er et personlig anliggende. Det er unaturlig at staten har en religion. Derfor vil Høyre endre forholdet mellom kirke og stat, gjennom å løse opp kirkens grunnlovsstilknytning. Den norske kirke skal likevel ha en særstilling i det norske samfunn.
Noe av poenget er å anerkjenne den arven kirken har hatt/gitt det norske samfunn. Hvoromallting er: Hva synes du om dette?

torsdag 20. september 2007

Ny økonomisk verdensorden?

Det var vel flere som forrige dagen lurte på om også Kolberg har svømt rundt i Møllers-tran flaska til Finansministeren. Halvorlig talt har oppfordret til en bloggposten om den APs politiske nytekning. Kolberg har nemlig uttalt:
Vi må tørre å tenke store tanker. Klimasaken handler om grunnleggende spørsmål om vær og vind. Vi er nødt til å tenke helt nytt, sier Kolberg.
Jeg kan være enig i at politikk handler om å tenke nytt og stort. I denne sammenhengen lurer jeg på hva Kolberg *egentlig* er ute etter? Legge flere hindre i veien for Bjørnøy? Forresten, har han husket på å konferere med LO om dette? Kan jo hende noen industriarbeidsplasser må...vel...legge om driften litt?

Hva mener du?

onsdag 19. september 2007

Judaspenger

VG kan i dag avsløre at noen i Drammen AP prøvde å betale rusmisbrukere 50 kroner for å stemme på partiet.

Jeg tror IKKE at dette er en kampanje som noen i AP sentralt eller lokalt har stått bak. Jeg håper det vil vise seg at det er en enkeltperson som har gjort dette. Uansett må vi finne ut av det. I Norge skal vi ikke akseptere at stemmer kjøpes. Det er demokratiet uverdig!


Rettelse:
Drammens Tidende avslørte saken, som er behørig omtalt i VG.

AFP - en tikkende bombe?

Det er liten tvil om at hovedoppgjøret neste år, lønnsforhandlingene, i stor grad vil dreie seg om avtalefestet pensjon (AFP). Og kampen for å beholde den kan være et av flere bidrag til at regjeringen taper valget i 2009 :-)

Men for å være saklig: Ordningen ble i sin tid innført for å "gi sliterne en verdig avgang fra arbeidslivet". Noen yrker er langt mer krevende og tunge og man sliter mer, derfor var man enige om at arbeidstakerne der burde kunne trekke seg tilbake litt før andre. Etterhvert er ordningen blitt utvidet til nye grupper, og er i staten snart blitt en gjengs ordning. Og det koster.

I forrige stortingsperiode ble det vedtatt ny pensjonsordning. Flertallet har innsett at dagens system ville bryte sammen økonomisk om man ikke tok hensyn til at folk studerer lengre, folk lever lengre, og færre er yrkesaktive. Dette er bildet som gjør at man tar til orde for å stramme inn på afp-ordningen. Ved siden av dette har vi andre forslag, blant annet om 6-timers dag eller 35 timers uke.

Opp i alt dette kan jeg ikke slutte å tenke på at at de aller fleste er opptatt av "arbeid til alle". Men så gjør noen sitt beste for å redusere nettopp arbeidsinnsatsen. Mens næringsliv skriker etter arbeidskraft.

Hva mener du om denne/disse problemstillingen(e)?

tirsdag 18. september 2007

Grenser for aviser

Dette blir kanskje litt på siden, men likevel. Leser-og opplagstall for avisene er nylig lagt frem og det ser ut til at de store avisene taper lesere, mens regionsavisene får flere. Samlet sett blir det imidlertid færre leser.

På et tidspunkt var det noen som spådde avisenes død. Jeg tror ikke det vil skje, men det er interessant å registrere utviklingen av aviser på nett og ikke minst blogging. Nå vil jeg ikke sammenlinke dette, selv om jeg med stor interesser leser mange gode blogger. Nyheter er nyheter - og vi er nyhetssøkende de fleste av oss. (Noen vil kanskje kalle det nysgjerrig...).

Men i alle fall; hvor går denne utviklingen? Og for å kaste inn en politisk problemstilling: Bør utviklingen ev. få konsekvenser for pressestøtten? Hvorfor skal man støtte avisene? Burde også f.eks Nettavisen og ABC Nyheter få pressestøtte? Eller - bør man kutte ut all støtte nå som nyheter i stort monn er tilgjengelig på nett?

Hva mener du?

mandag 17. september 2007

Lov til å jobbe hvor man vil?

Forrige uke varslet statsråd Brustad at helsepersonell fra fattige land ikke skal få arbeidstillatelse i Norge. Begrunnelsen er redelig nok synes jeg; hun ønsker å motvirke "brain-drain" - at velutdannet personell flytter vekk fra de fattige landene som faktisk trenger kunnskapen og kompetansen mer enn oss.

Jeg sitter likevel og lurer: Er dette riktig politikk? Kan det tenkes at disse arbeidstakerne ved å komme til Norge, vil kunne opparbeide seg ytterligere kompetanse og erfaring som de kunne ta tilbake til eget land? Noen av dem flytter jo tilbake. Dessuten, de som får jobb her vil tjene gode penger som de også kan sende hjem - noe som vil stimulere økonomien i eget land.

Grunnleggende prinsipielt: Er det virkelig greit å nekte noen innreise til Norge og ta jobb her; rett og slett fordi landet de kommer fra er for fattig?

torsdag 13. september 2007

Kunstig befruktning - betalt av?

Å bli forelder er spesielt. Det finnes endel som inderlig ønsker seg barn, men ikke klarer å få det til. Slik er kroppen noen ganger. Den teknologiske utviklingen har for lengst kommet så langt, at mange barnløse likevel lykkes med å få egne biologiske barn - gjennom kunstig befruktning. Dette er imidlertid kostbart.

Dette er krevende, men la meg likevel stille et åpent spørsmål. Skal/bør man kunne kreve at det offentlige skal finansiere kunstig befruktning? Å bli forelder er tross alt ingen menneskerett. Er det andre problemstillinger rundt dette som er vanskelige?

Hva mener du?

onsdag 12. september 2007

Helse i hver krone

Omsorg har vært et av årets valgkamptema. Den sektoren flommer over av penger, og man skulle tro at det var velstand. Dessverre er utfordringene store ikke bare i eldreomsorgen, men helsenorge i sin helhet; i allefall hva gjelder økonomi. Helseforekakene ble opprettet for å få bedre styr på økonomien, men går i stadige underskudd.

Så er det lett å si vi ikke kan spare penger på "liv og død". Mulig det. Men det kan vel tenkes at økonomisk kontroll kan bidra til å gi et bedre og mer forutsigbart tilbud?

Dette er store utfordringer - hva mener du er viktig å ta ta tak i?

tirsdag 11. september 2007

Godt valg

Programsekretariatet er på jobb til normal tid og faktisk i ganske normal form:-) Likevel er det ikke til å unnslå at hodet baler med litt andre tanker en Det lange programarbeidet. Gårsdagen var rett og slett hyggelig. Gode resultater mange steder i landet, ikke minst i flere av de store byene.

Så i dag skal vi prøve å være litt konstruktive etterhvert, men først skal vi bruke tid på å glede oss over gjennomslag for: kvalitet i omsorgen, bedre skole og trygge lokalsamfunn.

fredag 7. september 2007

Trygge lokalsamfunn

Politiet har 400-500 tomme politiuniformer hengende rundt på landets politistasjoner. Høyre krever at de tas i bruk, og at de ledige politistillingene fylles. Skal vi skape trygge lokalsamfunn må vi ha nok synlig politi som kan forebygge og løse kriminalitet. Folk skal og må ha tillit til at politiet griper kontant inn når kriminalitet begås.

I Oslo har Høyre foreslått å få kommunalt politi,fordi da kan man prioritere økt midler til politiet - siden regjeringen ikke gjør det.

Hva tror du om det, kommunalisering av politiet?

Den røde kommune

Vil du ha litt humor i valgkampen, sjekk ut disse 6 snuttene: om eiendomsskatt, valgfrihet, skole, osv.

Synspunkter :-)

torsdag 6. september 2007

Rushtidsavgift

Det er interessant å se hvordan *avgiftspolitikken* endrer seg i valgkampen. Fra krystallklare JA/NEI til eiendomsskatt, har vi fått JA/NEI til rushtidsavgift.

Det er argumenter for avgiften, og det er argumenter mot. Men det må vel erkjennes at den representerer *pisk-politikken* og ikke *gulrot-politikken*. I denne sammenheng savner jeg litt mer ambisjoner mht satsing på og bruk av teknologiske løsninger; både for å få mer miljøvennlige biler, og samtidig bygge ut kollektivtrafikk.

Men hva synes du om avgiften - prinsippet om den? JA/NEI?

onsdag 5. september 2007

Ressurser på Nordpolen

Nesten som Jules Vernes Neptilus, klasket russerne til med en ubåttur under arktis forleden og "annekterte" havbunnen. På en måte var det en imponerende ting å gjøre - ikke misforstå: men de fikk satt området virkelig på kartet, og samtidig skapt internasjonal oppmerksomhet om ressursene som kanskje blir enda lettere tilgjengelig i takt med nedsmelting av isen.

Dette gir grunnlag for flere spørsmål, men det viktigste er vel egentlig hvordan skal det internasjonale samfunn forholde seg til området? Vil Norge kunne klare å få kloa i noen ressurser eventuelt, og er vi i såfall interessert i det? Eller bør vi jobbe for at området i størst mulig grad er uberørt - av hensyn til miljøet forøvrig - både fisk og fugler.

Dette er egentlig en ganske stor og viktig problemstilling. Hva mener du om den?

tirsdag 4. september 2007

Rettferdig handel

Innkjøp av rettferdige produkter er blitt populært, fordi det skal bidra til at produsenter i fattige land får større inntekt av det som selges. Det er bra. Men hvordan vet vi at de merkene som lykkes med å få omtale virkelig er så rettferdige som lovet? Hvordan vet vi at penger ikke *forsvinner* i administrasjon og andre drifstkostnader, før en liten sum havner hos bonden i Guatamala og andre steder?

Det er ingen grunn til å si noe på engasjementet om å yte bistand, men det kan jo være greit å se dette i sammenheng med handelspolitikken i sin alminnelighet. Dersom det er greit at fattige bønder får solgt produkter for å øke levestandarden, da er det vel greit å bygge ned tollbarierer og andre handelshindre i verdenshandelen?

Hva tenker du om dette?

mandag 3. september 2007

Grenser for valgbarhet?

I USA kan en presiden kun gjenvelges en gang. Dermed har man et system som sikrer fornyelse av ledelsen og at ingen kan sitte til evig tid. Andre steder kan man sitte ubegrenset. Og det er kanskje demokratisk riktig - når folket får anledning til å velge.

Hva med her hjemme. Noen stortingsrepresentanter har sittet i både 20 og 30 år, og det samme har noen ordførere rundt om i landet. Er dette greit? Vi anser jo Norge som et godt demokrati, så da vet vi vel at det ligger reelt valg bak disse tallene.

Men likevel, hadde det vært lurt å innføre begrensninger på hvor lenge man kan sitte i visse posisjoner - eventuelt at det kreves et avbrekk før man kan gå på en ny runde? 3 perioder på stortinget som maksramme - hadde det vært noe?

Hva mener du om dette?