mandag 30. april 2007

Gratulerer med 1. mai

HVA - 1. mai markering på programbloggen!

Uhørt, vil kanskje noen tenke. Vel. Programbloggen vil neppe være enig i alle morgendagens paroler, men ønsker likevel å uttrykke respekt for dem som feirer.

Målene bak 1. mai feiringen er ikke ukjente, men kan vel gjerne ses i andre sammenhenger: Arbeidsplassser til alle - økonomisk vekst og næringsliv. Inntektsutjevning og samarbeid på tvers av landegrensene - støttes (ikke for enkelte eksklusive grupper, men for nasjoner).

1. mai for 3 år siden tok 10 nasjoner steget inn i et større internasjonalt samarbeid. De gjorde det for å bli del av et fredssamarbeid. De gjorde det for å bli en del av et økonomisk samarbeid. For å få økt vekst, velferd og flere arbeidsplasser. De gjorde det for å markere tydelig avslutning på en kald historie. Derfor gikk de inn i EU.

Neida, dette er ikke ment å være en invitt til EU-debatt, men utvidelsen kan illustrerer hva internasjonalt samarbeid er.

I Norge er det bare 1 av landets 4 hovedorganisasjoner for arbeidstakere som pleier å markere denne dagen. Fagforbund tilsluttet de 4 hovedorganisasjonene deltar i varierende grad. Hvorfor er det ikke flere arbeidstakere som markere denne dagen? Er det fordi vi har det godt (nok) i Norge? Er parolene for sneversynte? Gir de uttrykk for begrenset internasjonal solidaritet?

Hva tror du?

Hvilke utfordringer er viktige å ta tak i - både nasjonalt og globalt?

fredag 27. april 2007

Tvang

Alle skal med. Det er en av parolene i årets valgkamp. Så er da utgangspunktet ganske brutalt: Om du vil eller ikke, du SKAL med.

Selvstendige individer. Valgfrihet.

Hva mener du?

torsdag 26. april 2007

Nato ut av Sør-Norge?

NRK kan fortelle at Forsvarsdepartementet i all hemmelighet utreder flytteplaner for NATOs kontor fra Jåttå ved Stavanger til Reitan ved Bodø. Dette skal visstnok henge sammen med regjeringens "nordområdesatsing". Har det altså ingen ting med forsvarsfaglige vurderinger å gjøre? Da må det være lov til å uroe seg over forsvars- og sikkerhetspolitikken til regjeringen?

SV vil ha Norge ut av Nato. SV vil ikke ha norske styrker i Sør Afghanistan. Nå vil ikke regjeringen ha Nato-kontor i Sør-Norge?

hm. grunn til uro?

Nei til deltidsstillinger

Kommunene må ha en plan for å redusere antall deltidsstillinger. Det er et av forslagene fra Omsorgsutvalget som legges frem på landsmøte neste helg.

Hva synes du om det?

Problemstillingen synes å være enkel. Selvsagt må vi få flest mulig i heltidsstillinger: Full jobb til alle er målet. Er det faktisk et ønske fra alle arbeidstakere? Kan det tenkes at noen helt oppriktig foretrekker å jobbe i deltidsstillinger av ulike årsaker? Være mer hjemme med barn, ha mer fleksibilitet i jobbhverdagen, vil ikke jobbe for mye for arbeidet er ensformig og kjedelig?

Jeg undrer meg litt over at vi har fått et system, først og fremst i helsesektoren, hvor man opererer med de underligste stillingsbrøker. Det må være en krevende jobb bare å skulle administrere det hele, for å sikre full/riktig bemanning til enhver tid. I andre yrker med skiftarbeid, har man langt færre varianter mht stillingsbrøker - hvorfor i allverden er det blitt sånn?

Har det noe med lønn å gjøre? Dersom vi innfører hovedsaklig heltidsstillinger, vil de fleste få en mye mer regulert arbeidstid og lønnsutbetaling. Vil mange da miste særtillegg og mulighet for å jobbe inn litt ekstra inntekt ved behov? Er det i det hele tatt en problemstilling?

Jeg har mange spørsmål, er det noen svar der ute?

onsdag 25. april 2007

Karakterer fra 5 klasse

Bør det åpnes for forsøk med karakterer fra femte trinn ved skoler som selv ønsker det?

Forslaget er til debatt på Høyres landsmøte om snaue 1,5 uke.

Kan evalueringen av slike forsøk være nyttig for å avgjøre om dette har positiv effekt eller ikke?

tirsdag 24. april 2007

Betalt omsorg

Om snaue to uker står omsorgspolitikk på dagsorden. I landsmøtedokumentet om omsorg og skole heter det blant annet:
Det offentlige skal ha ansvar for å sikre nødvendige omsorgstjenester til alle, men kan ikke ersatte den omtanken som gis av familie, venner og frivillige. Pårørende til omsorgstrengende opplever ofte en krevende livssituasjon med tap av funksjoner hos sine nære, samtidig som de ofte står overfor en betydelig omsorgsoppgave.
Blant flere konkrete tiltak som foreslås er: Arbeidstakere bør få rett til fridager for å ivareta omsorgsoppgaver for sine nærmeste, tilsvarende ordningen med fri i forbindelse med barns sykdom.

Hva synes du om dette?

Er det andre tiltak du mener er viktig for å bedre kvaliteten i omsorgen?

mandag 23. april 2007

Barnehage - kvalitet?

Det snakkes mye om barnehageplasser og priser. Langt mindre oppmerksomhet er det om innholdet i barnehagen. Høyre tar tak i dette også, og skal på landsmøtet om 2 uker stemme over en rekke forslag om barnehage og skole - etter innstilling fra et utvalgsarbeid.

Blant forslagene heter det: "Høyre er opptatt av å øke kvaliteten på barnehagetilbudet og mener at den enkelte kommune bør utarbeide konkrete kvalitetskriterier som omfatter innholdet i tilbudet, personalets kompetanse, de fysiske bygningene og uteområdene. Videre heter der: Høyre mener det er nødvendig å øke førskolelærernes status og at det vurderes et lønnsløft for barnehageansatte med førskolelærerutdanning".


Hva mener du, er kvalitet i barnehagen viktig? Hvordan kan barnehagen bli bedre?

fredag 20. april 2007

Noe helt annet - De

Ungdom på kontinentet skal visstnok være i ferd med å ta i bruk høflige uttrykkformer: De og Dem får nå sin renessanse. Ungdommen skal etter sigende ønske å markere avstand mellom folk man ikke kjenner, og venner. Respekt og høflighet er andre stikkord.

Jeg undres, kommer utviklingen også hit?

Hva tror De?

Sorteringssamfunn?

Sorterer barn i utlandet, skriver Nettavisen, og forteller at: Norske kvinner drar i hopetall til Danmark for å ta fosterprøver. Der er antall Downs-barn halvert. Dette er et tema som engasjerer og utfordrer også etikk og livssyn. I mai skal stortinget behandle Otp.nr.26 (2006-2007) Endringer i lov om bioteknologi, som berører dette fagfeltet.
Høyres prinsipprogram sier i dag: Retten til frihet er grunnleggende. Hensynet til vern om menneskeverdet og retten til frihet kan komme i konflikt med hverandre. Fordi retten til frihet bygger på respekten for menneskeverdet, kan den ikke innebære frihet til å krenke menneskeverdet. Lovgivning om medisinsk-etiske spørsmål knyttet til livets begynnelse, opprettholdelse og avslutning må bygge på disse prinsipper. De teknologiske mulighetene for inngrep i naturlige livsprosesser vil stadig endre seg, men det skal være etikken som setter grensene for bruken av teknologien, ikke omvendt.
Er det greit å kunne abortere når man vet at et foster har genfeil?
Er det greit å føde et barn fordi det skal være donor for et annet?

Dette er krevende spørsmål. Hva synes du?

torsdag 19. april 2007

Statlig eierskap

Høyre ønsker å selge seg ned i og ut av noen statsselskaper, og beholde noen. Problemstillingen avstedkommer sterk debatt.

Ser man på bakgrunnen for det statlige eierskapet, finner man at det i mange tilfeller skyldes historiske tilfeldigheter (som for Norsk Hydro), ofte har en meget uklar begrunnelse (som for Folketrygdfondet), og bare i et fåtall tilfeller er et resultat av en helt bevisst og gjennomtenkt strategi (som for Statoil).

Enkelte ser det statlige eierskapet som et instrument for "aktiv” næringspolitikk . Det reiser spørsmålet om hva myndighetene kan oppnå som eier som ikke kan oppnås på andre måter, gjennom lover, forskrifter og annen form for regulering. Det reiser også spørsmålet om statlig eierskap i praksis er et godt næringspolitisk instrument.

Hva skal staten eie?
Hvorfor skal staten eie?
Hvor mye skal staten eie?

Nytt debatthefte

I forbindelse med programarbeidet er det nå sendt ut et nytt debatthefte: 2/2007 Globalisering II - nasjonale konsekvenser. I ulike artikler spørres det bl.a. om:
- Skal vi egentlig ha en formålsparagraf i skole/barnehage?
- Skal den i såfall fortsatt tuftes på kristin kulturarv?
- Hva er "det norske"?
- Er kulturen vår upåvirket av omverdenen?
- Hva slags innvandringspolitikk skal vi ha?
- Skal integrering handle om andre ting enn økonomi og arbeidsliv?
- Hvor viktig er dyrs velferd versus mulighet for å redusere smerte og redde menneskers liv (genteknologi)?
- Hva innebærer en bærekraftig bruk av genmodifiserte organismer (GMO)?
Dette og mange andre spørsmål reises i debattheftet. Enkelt spørsmål vil bli tatt opp på denne bloggen, men du er velkommen til å laste ned dokumentet og sende innspill på hele eller deler av debattheftet dersom det skulle friste :-)

Umiddelbare reaksjoner mottas også her på bloggen. Synspunkter?

onsdag 18. april 2007

Til høyre på rødt

Forleden kunne man lese om et budfirma som hadde lagt opp kjøreruten slik at sjåførene stort sett svinger til høyre (finner ikke artikkelen igjen, men skal søke mer). Dermed får de lavere drivstoffkostnader.

Morsomt.

Dette fikk meg igjen til å tenke på det som sikkert flere andre også har undret seg over: Kunne vi ikke i Norge gjøre som i USA, tillate å kjøre til høyre i lyskryss - også på rødt - så lenge det er fri veibane?

Joda, det er sikkerhetsspørsmål å forholde seg til. Men igjen, kunne man ikke se til USA og de erfaringene man har gjort der? Det er vel liten tvil om at det vil bedre trafikkflyten? Og skal vi ta på alvor erfaringene fra budfirmaet, kan det vel også tenkes at det blir mindre utslipp fra bilene ettersom de vil gå mindre på tomgang.

Dette er vel ikke den største saken i verden, men noen ganger er de små bidragene viktige. Ikke minst kan de bety mye for folk.

Hva syns du. Svinge til høyre - også på rødt?

tirsdag 17. april 2007

Innføre Euro i Norge

I en tidligere post ble det stilt spørsmål om oljehandel bør skje i Euro. Etter gårsdagens seminar basert på en econ-rapport, kan vi ta debatten fullt ut: Skal vi innføre Euro i Norge?

Argumenter for å innføre Euro i Norge:
- Erfaringene med eurosamarbeidet så langt er at det stimulerer handel, direkte investeringer og finansielle strømmer mellom landene. Sannsynligvis vil dette bidra til å gi høyere inntektsnivå i eurosonen enn om landene hadde hatt selvstendige valutaer. Hvis Norge innfører euro, vil vi trolig oppleve mange av de samme virkningene.
- En nærmere samordning av den makroøkonomiske politikken gir mange fordeler. Særlig gjelder det stabilitet i valutakursen til glede for norsk næringsliv, og et lavere rentenivå p.g.a. bortfall av valutarisiko. Kapitalmarkedet blir også større og mer likvid gjennom en felles valuta.
- Konkurranseutsatt sektor vil få mer stabile rammebetingelser hvis Norge innfører euro.
- Det vil bli lettere å sammenligne priser mellom land. Det gjør igjen at konkurransen skjerpes og vil være fordel for forbrukerne.
Vi vil kunne skjerme oss mot valutakursbevegelser drevet av oljeprisen.
Kravene i stabilitets- og vekstpakten ville aldri "bite" pga vår gode økonomi.
Innføringen av euroen vil ha positive effekter for spesielt reiselivsnæringen.
Hva synes du?

mandag 16. april 2007

Verneplikt

Det skjer mye i det norske forsvaret.

Forsvaret har de siste årene vært gjennom kraftig omstilling. Materiell er i ferd med å oppgrades/skiftes ut.Kanskje ikke i et tempo alle er komfortable med. I tillegg har norske styrker bidratt i stadig flere operasjoner utenfor landets grenser, blant annet under FN-paraplyen. Og når det gjelder førstegangstjenesten har det også vært en utvikling blant annet med å åpne opp for at jenter kan søke og gjøre karriere.

Så er det spørsmål om jenter også skal omfattes av obliogatorisk verneplikt, deretter kommer også spørsmålet: Skal vi fortsatt ha obligatorisk verneplikt i Norge? Eller skal vi satse på et eliteforsvar tuftet på verving og høyteknologisk utstyr? Dersom vi fortsatt skal ha verneplikt - hvor lang/kort skal den være? Allerede er det jo også endel forandringer på det.

Hva mener du?

fredag 13. april 2007

Hold kjeft?

Kadra er blitt slått ned, kan vi lese i flere nettmedier. Fordi hun var kritisk. Fordi hun stilte spørsmål. Fordi hun vil ha ny tolkning av Koranen - og mer respekt for kvinner. Skal hun holde kjeft? Noen mener det.

Bringer det verden fremover?

Religioner i seg selv er ikke farlig. Tolkning og misbruk derimot kan bli skummelt. Eller?

Frivillig innsats - betaling?

Frivillighetsarbeid er viktig for mange. Dette kan sies at dette er en del av triangelet privat, offentlig og frivillig sektor, som i konkurranse med hverandre gir et totalt sett bedre velferdstilbud til folk flest.

For noen har frivillighet en verdi i seg selv: Det skaper lokal patriotisme,lokal identitet og tilhørighet. Foreldre er speiderledere eller trenere. Besøksvenner "engasjeres" gjennom frivillighetssentraler.

Samtidig har frivillighet og organisasjonene behov for økonomi. Er dette noe som det offentlig bør ha et stort finansieringsansvar for (frivillighetsmidler)? Er det greit at private bedrifter f.eks gir lønnede fridager når arbeidstakere yter frivillig innsats?

Spillautomatene brukes nå som pressmiddel fra statstråden: Utplasser automater ellers får kommunene ikke spillemidler - som kan være viktig for å legge til rette for frivillig aktivitet. Og når både store og små frivillige organisasjoner mister spilleinntekter, hvordan skal dette kompenseres?

Har frivillighet en egenverdi? Hva med økonomisk uavhengighet?

torsdag 12. april 2007

Sexhandel

Verdens eldste yrke. Skal dette kriminaliseres eller ikke - dvs kjøp av sex? I denne saken er man nok enig om målet - hensyn til kvinnene.

Blir det bedre for kvinnene dersom kjøp av sex blir forbudt? Bidrar det til mindre handel, og mindre trafficking også? Får kvinnene det bedre? Eller fører dette til at miljøet går under jorda, blir mer uoversiktelig og brutalt? Er det bedre å gå motsatt vei og etablere horehus? Bør dette yrket "normaliseres" slik at kvinnene lettere kan oppgi inntekt, betale skatt og dermed opparbeide seg rettigheter som andre arbeidstakere - pensjon, sykefraværsordning?

Debatten er krevende og både entydige og uklare fakta svirrer rundt. Skal man lytte til kvinnene selv - og er man sikker på at man får representative svar? Eller skal man være strengt prinsippiell?

Hva mener du?

onsdag 11. april 2007

Plan- og bygningsloven

Noe så gørrkjedelig,tenker du vel nå. Joda, må innrømme at dette ikke er noen kioskvelter. Men dette er noe som påvirker hverdagen til oss alle, og som avstedkommer kraftige reaksjoner i enkelte saker. (ikke loven i seg selv, men det den regulerer).

I rapporten "Norge - mulighetslandet" som ble lagt frem for en tid siden av Høyres distriktsutvalg, foreslås en rekke tiltak knyttet til distriktspolitikk. Noe av dette berører altså plan- og bygningsloven. I rapporten foreslår utvalget blant annet at:
- Terskelen for sentrale myndigheter til å gripe inn (i planprosesser) skal være svært høy. Det skal tunge nasjonale interesser til. Det er kun i helt spesielle saker hvor lokalt selvstyre skal overprøves.
- Vilkår for å legge inn innsigelser i planprosesser bør endres og omfanget av hvem som har anledning til å legge inn innsigelser bør reduseres.
- Lov om motorisert ferdsel i utmark må revideres.
Dette høres kanskje selvsagt ut, men er det ikke. Høyres distriktsutvalg ønsker å styrke det lokale selvstyret også i byggesaker, og mener det nå er for store muligheter for statlige myndigheter til å komme med innsigelser. Den muligheten er også blitt utvidet av dagens regjering.

Hva mener du?

hm.. jeg lurer på om noen i det hele tatt orker å mene noe om dette. Debatt om plan og bygningslov i cyberspace, litt pussig kanskje ;-)

tirsdag 10. april 2007

OBS

Det er hyggelig å registrere at bloggen blir lest, også av journalister. Og at folk tar kontakt. Men litt ugreit er det å bli feiltolket og spissformulert. Noen har visst trodd at posten om påsken er blitt sensurert, men bare slapp av det er ikke tilfelle. Posten har hele tiden ligget og kost seg på plassen sin, der den ble lagt ut for noen uker siden.

De som leser posten vil oppdage at det stilles en rekke spørsmål. Kun. Så har noen hatt moro av å gjøre det om til påstander. Litt upresist.

Vel, bloggen vil fortsette å stille mange spørsmål. Det ville være trist om man ikke skulle kunne gjøre det. Bloggen vil fortsette å ta opp problemstillinger som reises i debattartikler som publiseres i forbindelse med programarbeidet. Bloggen vil fortsette å referere politiske veivalg som partiet bestemmer seg for. Og ettersom programdebatten skrider frem, vil innspill og forslag kunne bli gjenstand for debatt også på bloggen.

Om noen skulle lure: Partiets politikk vedtas av partiorganene, og fremføres av partiets valgte ledelse :-)

lørdag 7. april 2007

Mer bistand - for enhver pris

Påsken er ikke blitt helt bloggfri. Hvorvidt det er bra eller ikke får man gjøre seg sine egne tanker ;-)

En nyhet som har sevet inn i løpet av påsken, er at globalt har bistandsbudsjettene sunket. Dermed tar mange straks til orde for at både norsk og utenlandsk budsjetter må økes. Hm, er det lett å være enig?

Det som er litt underlig er at det stilles færre spørsmål ved effekten av den bistanden som bl.a Norge yter. En ting er nødbistand som ytes ved katastrofer. Den tror jeg alle er enige om at er viktig. Øvrig bistand som ytes er det derimot færre som er villige til å se kritisk på. Interesant nok har vi også nå i påsken fått nyheter om at Riksrevisjonen kritiserer Utenriksdepartementet (Norad) for å ha liten kontroll med resultatene av bistand som ytes.

I fjor ble det lagt frem en rapport fra et utvalg som skulle se på frivillige organisasjoners rolle i norsk bistandspolitikk. Rapporten var til dels kritisk og foreslo tildels kraftige endringer i måten bistandsarbeid skal drives på. Ikke utventet var det STOR motstand mot forslagene - fra de frivillige organisasjonene. Hovedbegrunnelsen: "Dette hadde utvalgets medlemmer liten kompetanse på" Jaha. Så da fortsetter vi som før?

Er det virkelig slik at god bistandspolitikk først og fremst er avhengig av størrelsen på budsjettet som bevilges? Er det ikke rom for å endre måten norsk bistandspolitikk drives på i dag? Kan det tenkes at det vil være fornuftig å stille strengere krav til resultater også i dette arbeidet? Har forresten Norad den suverene kompetansen på dette området?

tirsdag 3. april 2007

Skatteøkning i 2006: 25%

Nei det er ikke tull, (ikke helt i allefall). Og ja - de rødgrønne lovet at skattenivået skulle være på samme nivå som før de tok over. Hva har skjedd? Regjeringen har bestemt at verdien av egen bolig skal oppjusteres med 25% fra foregående år. Dermed øker skattegrunnlaget for formuesbeskatning av egen bolig kraftig.

"De rikeste har råd til det." Ja det er det liten grunn til å tvile på. Men i Norge er det slik at de aller fleste eier egen bolig; å påstå at alle er "rike" er for dumt. Dette er enda en skatteskjerpelse som rammer dem som sliter.

Hva så med skatteløftet til regjeringen, er det holdt? Gudene vet. De fleste andre løfter er brutt, så det er god grunn til å regne med at dette også er gått fløyten. Riktignok fikk bøndene i fjorårets inntektsoppgjør solid skattelette gjennom økte subsidier og avskrivningsordninger i størrelsesorden MILLIONER av kroner. Med den letten som utgangspunkt er det selvsagt rom for å legge på skattene andre steder - slik at totalen blir omtrent uendret. Noen vil kalle det talltriksing og veldig skjev inntektsfordeling. Det bryr ikke regjeringen seg om.

Moralen er - lever selvangivelsen med et smil. Og for de som eier egen bolig - betal den økte formuesskatten med trygg forvisning om at dette er villet rødgrønn skattepolitikk.

Er det noen andre som stusser over dette?

mandag 2. april 2007

Lokalt selvstyre er oppskrytt

...jada, abstinensen slo til, dermed var det bare å surfe en tur innom bloggen. Selv om det er gått noen dager siden spillestatsråden truet med at alle kommuner versågod har å innstallere spilleautomater, er neppe debatten over. Det er mange sider ved denne saken som man kan gripe fatt i. Argumentasjonen overfor EØS-domstolen var at regjeringen ville bidra til å begrense adgangen til automater... Utgangspunktet er dessuten at spillavhengighet er noe vi ikke liker. Derfor sørger regjeringen for å etablere en monopolsituasjon slik at staten er den eneste som tjener penger på dette.

Vel, det som egentlig er mest interessant å diskutere nå er ja eller nei til lokalt selvstyre. Høyre har en grunnleggende tro på lokaldemokratiet, og at kommunene best vet hva som er lokale problemer og løsninger. Derfor er det ikke uventet at det er høyreordførere med Drammensordføreren i spissen, som nå tar til motmæle mot staten.

Er det ikke greit at kommunene selv bestemmer om de vil ha spilleautomater eller ikke? Vi ønsker oss vel neppe sveitsiske tilstander hvor man lokalt også er med å stemme over utenrikspolitikken blant annet, men hvor bør grensen gå for lokaldemokratiet?