torsdag 14. august 2008

Avfall og materialgjenvinning

Programkomiteen har nettopp mottatt nytt innpill på dette område, hvor det blant annet kommenteres følgende:

"Det er i dag flere utfordringer knyttet til områder innenfor avfallshåndtering. Av eksempler kan det nevnes at prisene på deponering av næringsavfall og sortert husholdningsavfall over tid er holdt kunstig lave. Et annet eksempel er lite konsise og målrettede krav til materialgjenvinning for en rekke forbrenningsanlegg. Utfordringen er at det ikke finnes krav til forsortering eller forbehandling av avfall (som minimum grovkverning og magnetseparering) i flere slike anlegg.

Slike eksempler viser at rammebetingelsene innen sektoren på flere områder ikke er sammenfallende med intensjonen til Stortinget, eller er miljøvennlige. Konsekvensene av dagens løsninger er at andre mer fremtidsrettede og miljøvennlige behandlingsformer som materialgjenvinning og energiutnyttelse ikke lønner seg i forhold til deponi.
Det bør derfor i større grad arbeides for at kravene til materialgjenvinning i konsesjonene til forbrenningsanlegg skjerpes gjennom krav til forsortering og forbehandling av avfallet før energiutnytting. Som minimum bør alt avfall være forsortert, kvernet og metallseparert før det går til forbrenning. Samtidig bør avgiftene til deponering økes vesentlig."
Synspunkter?

Ingen kommentarer: