fredag 29. august 2008

Industrien må betale

Programkomiteen har nettopp mottatt en del innspill knyttet til miljøpolitikken. Og det foreslås tiltak som skal merkes; blant annet:
- Utarbeide og varsle en opptrappingsplan for elavgiften med sikte på å øke denne med 2 øre per år. Halvparten av økningen går som økt bidrag til energiomlegging gjennom Enova.
- Innføre CO2 grunnavgift for all industri. Kvotepliktig industri trekker fra kostnader til kvotekjøp. Dette sikrer forutsigbar minstepris på CO2 for alle aktører og utløser dermed utslippsreduserende investeringer som hindres av usikkerhet i CO2-markedet.
- Øremerke deler av CO2-avgiften til utslippsreduserende tiltak hvor CO2-avgift og kvotepris i seg selv ikke utløser utslippsreduserende tiltak, f.eks elektrifisering av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. Tiltak som støttes av fond eller øremerkede midler, planlegges og finansieres i samarbeid med angjeldende industri, slik at industriens innsparinger ved redusert avgift/kvotekjøp inngår i investeringene.
- Øremerket CO2-avgift fra kvotepliktig sektor bør også brukes til å redusere utslipp i ikke kvotepliktig sektor. Subsidiering av tiltak i kvotepliktig sektor påvirker ikke taket i kvotemarkedet (ETS) og bidrar dermed ikke til reduserte totalutslipp på kort sikt.
- 100 prosent auksjonering av utslippskvoter. Inntekten øremerkes klimatiltak hjemme og i utviklingsland.
- Alle planer om økt innlands bruk av distribuert naturgass må skrinlegges.
Hva synes du om disse forslagene?

2 kommentarer:

Anonym sa...

"- Utarbeide og varsle en opptrappingsplan for elavgiften med sikte på å øke denne med 2 øre per år. Halvparten av økningen går som økt bidrag til energiomlegging gjennom Enova."

Tullball! Elektrisk energi er noe av det mes miljøvennlige som finnes spesielt den som er produsert i norske vassdrag.

Hva i all verden oppnår vi med å beskatte det?

To ting:

1: Mer utflagging av norske virksomheter til land som har mer vennligstilte økonomiske system. Dette er på ingen måte miljøvennlig

2: Mer bruk av alternative energikilder som ikke er elektriske og derved også mer miljøfiendlig. Det er tusenvis av nordmenn vært år som sprengfyrer med ved fordi de mener strømmen er for dyr om vintern. Det er da vel ingen som inbiller seg at dette har noe positiv miljøeffekt.

Sett heller El-avgiften ned.

"- Innføre CO2 grunnavgift for all industri. Kvotepliktig industri trekker fra kostnader til kvotekjøp. Dette sikrer forutsigbar minstepris på CO2 for alle aktører og utløser dermed utslippsreduserende investeringer som hindres av usikkerhet i CO2-markedet."

CO2 avgift er et positivt miljøtiltak fordi det rammer flatt og derved også er rettferdig. Klimakvotesystemet bør derimot avskaffes og erstattes med kun Co2-avgift. Dagens kvotesystemet er altfor byråkratisk og effekten av det er i beste fall tvilsom.
Bruken av Kvoter som virkelmiddel er også moralsk tvilsom det er dersom kvoteprisen grunnet press i markedet overstiger de faktiske samfunnsmessige kostnadene ved Co2-utslipp, betyr det at industrien overbetaler i forhold til de faktiske miljøskadene de påfører. Dette bidrar også til å ødelegge markedets naturlige tilpassning. Jeg er forøvrig også grunnleggende uenig i at det skal settes et tak på hvor mye CO2 som skal være lov å slippe ut, så lenge du betaler hva det skader (les avgiften) bør det være lov på samme måte som det er lov å kjøre bil så lenge du betaler bensinavgiften.

"- Øremerke deler av CO2-avgiften til utslippsreduserende tiltak hvor CO2-avgift og kvotepris i seg selv ikke utløser utslippsreduserende tiltak, f.eks elektrifisering av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. Tiltak som støttes av fond eller øremerkede midler, planlegges og finansieres i samarbeid med angjeldende industri, slik at industriens innsparinger ved redusert avgift/kvotekjøp inngår i investeringene."

Nei!
Poenget med å sette en avgift er at avgiften skal gjennspeile den faktiske miljøskaden. Så får markedet bestemme hva som er mest lønnsomt å produsere med den totale miljøkostnaden også tatt i betraktning. Ved å bruke denne avgiften til å subsidiere enkelte miljøinvesteringer, undergraver du hele avgiften og derved også dets hensikt som er forurenser betaler.

"- Øremerket CO2-avgift fra kvotepliktig sektor bør også brukes til å redusere utslipp i ikke kvotepliktig sektor. Subsidiering av tiltak i kvotepliktig sektor påvirker ikke taket i kvotemarkedet (ETS) og bidrar dermed ikke til reduserte totalutslipp på kort sikt."

Ingen subsidier i det hele tatt er den beste løsningen. Forøvrig så synes jeg at det er rimelig håpløst at det i det hele tatt finnes en ikke-kvotepliktig sektor. Poenget med en avgift er jo at du skal betale den dersom du har en atferd som denne avgiften var ment til å forhindre. Kanskje vi skal begynne med ikke-bensinavgift pliktige biler og?

"- 100 prosent auksjonering av utslippskvoter. Inntekten øremerkes klimatiltak hjemme og i utviklingsland."

Jfr. tidligere kommentarer om kvoter og subsidier

"- Alle planer om økt innlands bruk av distribuert naturgass må skrinlegges.Hva synes du om disse forslagene?"

Nei, det trenger vi ikke.


Generelt:

Problemet med Norsk (og Europeisk) miljøpolitikk er ikke at vi har for få regler. Det er altfor mange regler, og desto flere regler du lager desto vanskeligere er det å gjennomføre vellykkede miljøinvesteringer og ikke minst verdensomfattende miljøforhandlinger.

Programsekretariatet sa...

aksel:
noterer meg argumentene dine. Enig i noen av dem, og skal tenke litt på de ande.