mandag 18. mai 2009

Velment bistandspolitikk

Norad er åpenbart i tvil om effekten av (egen) norsk bistandspolitikk. Det er bra at forvaltningsorganet tør å være så selvkritisk. Høyre mener også det er grunn til et kritisk blikk på bistandspolitikken. Dette kom blant annet tydelig til uttrykk i det debattnotatet som *Vallersnes-utvalget" la frem i fjor som et ledd i programarbeidet. Dette ledet blant annet frem til følgende formuleringer i kommende stortingsvalgprogram:
Som et velstående land har Norge et moralsk ansvar for å bidra til vekst og velferdsutvikling i fattige land. Norge bør spille en aktiv rolle i arbeidet for å gi enda flere land og mennesker de samme mulighetene til å stå på egne ben. Bistand fra rike land kan aldri erstatte kostnaden ved en proteksjonisme som nekter fattige land muligheten til å utvikle sine egne økonomier.

Norge må fortsatt bruke av sin rikdom for å bidra til utvikling og nye muligheter for verdens fattige. Høyre vil imidlertid flytte oppmerksomheten over fra hvor mye penger som bevilges, til hvilke resultater vi faktisk oppnår med bistanden. For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre blant annet:
- bidra til vekst og økte investeringer i utviklingslandene.
- at Norge skal jobbe for stabile rammebetingelser og like konkurransevilkår globalt.
- støtte arbeidet for et nytt handelsregime gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO) og gi flere fattige land tollfri adgang til det norsk markedet på samme vilkår som MUL-landene (Minst Utviklede Land).
- videreføre et høyt norsk bistandsnivå, men konsentrere bistanden både tematisk og geografisk.
- skjerpe kravene til demokratiutvikling og korrupsjonsbekjempelse i mottakerlandene.
- at støtten til det sivile samfunn i større grad skal inngå i bistandsarbeidet.

1 kommentar:

Anonym sa...

ma sjekke:)