tirsdag 27. januar 2009

Petroleum og nordområdene

I utkastet til stortingsvalgprogram for neste periode, har programkomiteen formulert seg positivt mht å åpne opp for utvinnning av petroleum i nord. Forusetningen er strenge miljøkrav. Det er en dissens på dette punktet. Den dreier seg om å innføre noen vernede områder. Nå er det kommet inn et endringsforslag som i innhold er det samme, men som er spissere:
Petroleumsvirksomheten i nord startet i 1980. Med flere funn på sokkelen utenfor Nord-Norge kan olje/gass bli en viktig vekst- og kompetanseimpuls i mange tiår fremover. Økt virksomhet må gi seg utslag i mer landbasert aktivitet og verdiskaping i samfunn og næringsliv i nord. Høyre vil åpne for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder Nordland VI, Nordland VII og Troms II, men med strenge krav til miljø, sikkerhet/beredskap og sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen.
Synspunkter?

9 kommentarer:

Carl Christian sa...

Miljøvennlig petroleumsutvinning?

...jeg trodde det var oljen og gassen som vi eventuellt henter opp som i seg selv er et av våre største miljøproblemer...

Hvem er det man vil lure? Seg selv?

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Jeg ventet i grunnen på en kommentar fra deg på denne posten.

Anonym sa...

Carl Christian: Mener du med dette at Høyre ikke burde ha noe om petroleumsutvikling i programmet, eller er det linken til miljøprofil som blir feil? For om saken er den at man skal ha en oljeindustri, så ser jeg personlig ikke noe problemer med at man ønsker denne i minst mulig grad skal være forurensende. Og da må det jo være, for et teknologioptimistisk parti, et mål å legge til rette for nettopp en slik utvikling.

Alternativene til norsk olje og gass finnes. Norge er et av de land hvor naturen best er tilrettelagt for vannkraft. Men, av miljømessige hensyn (inngrep i naturen), er det ingen som lenger ønsker store kraftutbygginger. Atomkraft har vi heller ikke, delvis skyldes det redsel for utslipp og delvis uvitenhet om at teknologiutviklingen også på dette feltet har gjort atomkraften mindre farlig.

Så hva er alternativet, når vi i utgangspunktet fjerner de to eneste kildene til energiproduksjon som evt. kunne gjort petroleum overflødig i et isolert, energiperspektiv? Skal Norge f.eks. importere mer kullkraft?

Nå handler dette forsåvidt om utvinning, men i en mer global sammenheng går jo disse spørsmålene ut på ett. Ett annet, og nasjonalt sett mye viktigere spørsmål, er hvilke ringvirkninger vernepolitikken vil ha for arbeidsplasser i Norge. Jeg tenker da ikke på foredlingsindustri som ikke i dag finnes i Nord-Norge, men f.eks. på alle leverandørene til oljeindustrien. Det er i disse virksomhetene at utvikling av nye, og mer miljøvennlige komponenter finner sted. Og det er her folk jobber.

Spørsmålet er vel egentlig ikke hvem man forsøker å lure, men snarere hva man vil. Jeg synes programmet her viser både positiv retning og moralsk ansvar, men jeg ser sjelden eller aldri alternativene fra dem som er mot slik utvinning.

Carl Christian sa...

Torbjørn: For å ta det siste først, du kan kanskje ha rett i at vi motstandere av oljeutvinning fokuserer mer på miljøvern og å begrense fremtidige utslipp enn alternative energi produksjon. Det siste er det da også en underordnet problemstilling. De potensielle farene ved å forbruke for mye olje, kull og gass er da også langt mer alvorlige enn de mulige probelmene ved et energiunderskudd. Det viktigste slik jeg (og mange med meg) ser det er at vi må få mest mulig av vår forskning, utvikling, industri over fra å være en del av problemet til å være endel av løsningen. I det perspektivet er det kanskje fornuftig å få lagt ned foredlingsindustirene og leverandørindustrien raskest mulig. Det kan kanskje også være fornuftig å importere energi for kullkraft i en periode der vi bruker ekstra mye arbeids, forskning og industri ressurser på å utvikle løsninger for miljøvenlig energi.
Jeg setter forpliktelser for miljøet og fremtidig generasjoner langt høyere enn noen arbeidsplasser i en næring som i utganspunktet ikke er bærekraftig.

Å illegge utvikling av nye olje og gassfelt en miljøprofil og si at man ønsker at den skal være minst mulig forrurensende er derfor i mine øyne i verste fall en ren løgn, og i beste fall en pen, men misvisende innpakning.

Carl Christian sa...

Nå hadde jeg faktisk ikke lest economist først, og jeg følger heller ikke så nøye med på hva Rasmus Hansson sier og gjør, men det ser ut til at jeg ikke er alene om min argumentasjon: http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=12970769

Programsekretariatet sa...

carl christian:
At du ikke er alene om argumentasjonen din, er ikke uventet. Denne saken har jo noen klare politiske skillelinjer, om ikke helt delt langs den tradisjonelle aksen, så et godt stykke på vei.

Carl Christian sa...

I utgangspunktet var jeg opptatt av Torbjørns åpenbare behov for å problematisere sammenhengene min argumentasjon. Vilket jeg synes står seg bedre når jeg ser at dete er flere som tenker det samme samtidig. Jeg vil hevde at uenighetene i denne saken langt på vei ikke følger de vanlige skillelinjene i politikken. Jeg ser desverre liten uenighet om disse spørsmål hos Frp, Høyre og AP - da blir det desvrre bare oss fra de "små tullepartiene" (mine ord) som må kjempe imot.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
"Jeg vil hevde at uenighetene i denne saken langt på vei ikke følger de vanlige skillelinjene i politikken"

-nettopp det jeg også prøvde å formulere. Tror du har nokså rett i analysen av partiene. Riktnok er det noen krefter også i H som ønsker å legge vekt på føre-var prinsippet (en av dissensene i programutkastet går på nettopp dette). I tillegg vil jeg også tro at SP dersom de legger vekt på distriktsarbeidsplasser også vil ha noen krefter som ønsker utvinning i nord.

Anonym sa...

Jeg er glad for at Høyre vil at Nord-Norge i større grad skal bidra til verdiskapningen til landet. Det er områdene utenfor Lofoten og Vesterålen (LoVe) som er mest lovende, og her blir det garantert strid mellom partiene. Jeg ser for meg at denne saken kan velte både en borgelig og en sosialistisk regjering. For å få mange skeptikere på "vår" side, tror jeg det er viktig å være så tydelig som mulig. Hva slags sikkerhet og beredskap ser vi for oss, og hva er sameksistens i praksis? Under seismikksyktingen i sommer var det også snakk om sameksistens men fiskerne var fly forbannet over manglende samarbeid. Sameksistens, sett på hva som skjedde i sommer 08, betyr svært lite for lokalsamfunnene i LoVe. Kan Høyre være tydeligere her? Alle lokallagene samt fylkespartiene i nord er positiv til oljevirksomhet med en betingelse: lokale ringvirkninger. Et fornuftig krav med tanke på den risiko regionen tar. Skjer det bare en liten ulykke så vil fiskeoppkjøpere unngå LoVe i lang tid. Lokale ringvirkninger blir et sentralt tema under valgkampen. Hva mener Høyre om dette?