onsdag 21. januar 2009

Grønn skattelette

Programkomiteen har mottatt et omfattende endringsforslag til avsnitt om skatt:

Grønnere skattepolitikk
Høyre vil senke det generelle skattetrykket i Norge. Folk flest må få beholde mer av sin egen inntekt gjennom lavere beskatning av arbeidsinnsats. Lavere skatt vil gi enkeltmennesker og familier større valgfrihet og handlingsrom i hverdagen.

I tillegg til å senke skattene, mener Høyre at skattesystemets innretning bør endres for å oppmuntre til mer miljø- og klimavennlig adferd.

Det må bli enklere og billigere for alle å handle miljøvennlig. Høyre legger til grunn at forurenser skal betale for forurensning, og ønsker at dette prinsippet også skal gjelde for forbrukere.

Høyre vil gjøre det enklere å velge miljøvennlig ved å stille krav om at varemerking også må omfatte varens økologiske fotavtrykk (miljøbelastning ved produksjon og frakt frem til sluttbruker). Samtidig bør de miljøvennlige produktene bli billigere enn i dag.

Hvis en vares miljøbelastning reflekteres i utsalgsprisen vil forbrukerne ha insentiver til å velge mer miljøvennlig og produsentene vil stimuleres til å legge om produksjonen i mer miljøvennlig retning.

Grønne skatter skal ikke komme på toppen av et allerede høyt skattetrykk. En krone i økte grønne skatter, må gi en tilsvarende reduksjon i andre skatter, som for eksempel inntektsskatten.

En overgang fra rød til grønn skattlegging kan gi flere gunstige effekter. Ved å vri statens skatteinngang over fra skatt på inntekt til skatt på miljøskadelig adferd og forbruk, vil det lønne seg å være miljøvennlig, også for privatpersoner.

Dersom de grønne skattene innfrir sin hensikt, vil i tillegg det samlede skattetrykket bli mindre. Sammen vil dette gi folk et større økonomisk og miljøvennlig handlingsrom.

Puh..synspunkter?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Dette er veien å gå. De fleste av oss trenger 'hjelp' til å handle miljøvennlig, og økonomiske virkemidler viser seg som regel å ha mest effekt.

Programsekretariatet sa...

halvro:
OK.