tirsdag 19. juni 2007

Streng og rettferdig innvandringspolitikk

Det finnes mange myter, ofte med motsatte fortegn. Noen politiske motstandere hevder at Høyre er for snille. Andre mener Høyre er for slemme. Så da er kanskje svaret midt i mellom: Streng og rettferdig.

I siste møte i Høyres sentralstyret før sommeren, ble det vedtatt en uttalelse om integrerings og mangfoldspolitikken til Høyre. Det er flere punkter som er verd å titte på, og politikken berører: Språkompetanse, sysselsetting, sosial integrering mm. Førende for politikken er at Høyre vil:
- stille krav og gi mennesker muligheter til å lykkes,
- forsvare de unges rett til å velge,
- føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk.
Hva synes du om dette? Bør politikken utvikles mer, i såfall i hvilken retning?

Vi er klar over at dette temaet kan føre til engasjerte innlegg. Inntil videre vil vi ikke forhåndsmoderere kommentarene, men oppfordrer alle til redelig debatt.

5 kommentarer:

Anonym sa...

For det første er det er viktig å skille mellom innvandringspolitikk og asylpolitikk.

Når det gjelder asylpolitikk syntes jeg Det Konservative folkepartiet i Danmark har noen fine formuleringer som går ut på å inngå avtale med flykningene om at de under oppholdet i Danmark skal få utdannelse/ fagopplæring mot at de frivillig returnerer.
På den måten kan disse menneskene representere en ressurs for opprinnelseslandet.

Jeg syntes for øvrig at det er mange fine formuleringer i høyres notat for mangfold og integrering. Personlig hadde jeg imidlertid ønsket noen mer konkrete tiltak mot tvangsgifte, inngifte og kjønnslemlestelse. Her kan det se ut som om tiltakene i Danmark har hatt en viss positiv effekt.
Bla har 24 års-regelen medført bedre integrering (flere innvandrere gifter seg med etniske danske) og at en større andel av innvandrinsgjentene tar høyere utdannelse, jfr hjemmesidene til det danske Venstre.

Programsekretariatet sa...

anonym: Enig i innledningen: Det er viktig å skille mellom innvandring og asylpolitikk.

Apropos kjønnslemleselse: Det er ikke lov: kort og godt. Tvangsgifte er heller ikke lov.

Jeg oppfatter at du er opptatt av forebyggingssiden av dette - og det er jo vanskelig.

Har jeg forstått realitetene riktig når det gjelder kjønnslemlestelse, så er det ikke en religiøs, men geografisk/kulturelt betinget tradisjon i enkelte land. Man skal være varsom med å innføre kontrollordninger for en udefinert stor gruppe ("innvandrere") dersom et problem knytter seg til en marginal gruppe. Det handler også om at staten ikke skal kunne begå "overgrep" mot hvemsomhelst. Underslivsundersøkelser som har vært lansert som forsøk, er ikke bare greit - det dreier seg om intimundersøkelser. Å skulle gjøre det på småjenter, uten skjellig grunn...

Anonym sa...

Når jeg bruker uttrykket "mer konkrete tiltak" mener jeg at man bør vurdere tiltak hvor oppdagelsesrisikoen er høyere innenfor problemet med kjønnslemlestelse.

Nylige uttalelser fra somaliske flyktninger virker skremmende og kan tyde på at denne skikken /kulturen dessverre praktiseres i noen miljøer.

Spørsmålet er om trusselen om straff alene er tilstrekkelig når risikoen for oppdagelse er liten.
Så vidt jeg har registrert er det kun en sak som hittil har kommet for rettsapparatet.

Jeg mener at vi har et moralsk ansvar for de barna som blir utsatt for dette.

Saken er vanskelig - hvordan kan vi mer effektivt forhindre denne mishandlingen uten å gå på tvers med grunnleggende menneskelige rettigheter ? Jeg har ikke svaret, men tror som sagt at vi må vurdere virkemidler som mer effektivt virker forebyggende.

Programsekretariatet sa...

anonym: Igjen er jeg enig med deg, denne gangen når du sier: "Saken er vanskelig - hvordan kan vi mer effektivt forhindre denne mishandlingen uten å gå på tvers med grunnleggende menneskelige rettigheter."

Tillat meg å utfordre deg: Hva slags tiltak mener du bør vurderes (som da tar hensyn til dilemmaet over)?

Anonym sa...

Nå skal ikke jeg slå meg på brystet å si "Hva sa jeg ?" men håper at hele programsekretariatet får med seg NRK reportasjen om somaliske jenter som blir planmessig mishandlet.

Vi må prøve å tilnærme oss dettte problemet på en mer realistisk måte. Nå har Venstre gått ut i dag i forhold til helspersonells meldeplikt.

Det er betenkelig å sette i gang tiltak over spesielle etniske grupper, men i dette tilfelle tror jeg ikke vi kommer utenom en eller annen form for kontroll som virker og hvor oppdagelsesrikikoen er så stor at miljøet avholder seg fra disse misgjerningene.

Vi må ikke la disse småjentene bli offer for velmente politiske standpunkter.