tirsdag 22. januar 2008

Målet for norsk landbruk

Hva skal målet for norsk landbruk være? Et forslag er:
Høyre vil ha et jordbruk som først og fremst skal bidra med produksjon av trygg norsk mat, holde kulturlandskapet i hevd og opprettholde mengden dyrket areal om lag på dagens nivå. Det er viktig at det i fremtiden også legges til rette for jordbruk i hele landet.
For ikke å snakke om å gjenreise den frie og selvstendige bonden. Men tilbake til utgangspunktet: Hva mener du bør være målet for landbrukspolitikken?

10 kommentarer:

Knut Johannessen sa...

"Legge til rette for jordbruk i hele landet"

Er det en god målsetning?

Hvorfor er det politisk sett mer legitimt å betale statstøtte til bønder over hele landet, men ikke til annen næringsvirksomhet?

Dersom det er for å opprettholde et bosetningsmønster så burde i prinsippet all næringsvirksomhet i distrikene støttes. Jeg kan ikke se at landbruk er mer høyverdig enn en mekanisk bedrift eller it-firma.

Nå er jeg prinsipielt motstander av subsidiering av næringer enten det er redere som slipper skatt eller bønder, men det er en annen sak.

Jeg ser poenget med beredskap og kulturlandskap, men med stadig modernisering av landbruket, så tror jeg kulturlandskapsdelen er foreldet. Det kan man se i dag. På en biltur til Vestlandet har man nesten følelsen av å kjøre i en grønn tunnel.

Hvordan har Høyre tenkt å gjenreise den frie og selvstendige bonden? En bonde som får 65% av sine inntekter i form av støtte. Skal dere redusere støtten?

Norge er nr 2 i verden i landbruksstøtte i form av andel av bondens inntekter med 65%. Bare Island er "bedre" med 66%.

Dette forslaget kunne sannsynligvis passert rett inn i SPs program uten at noen der hadde protestert. For moro skyld tillater jeg meg å sitere fra deres program:

"Norsk landbruks viktigste oppgave er å produsere trygg og ren mat. Dette er et gode for samfunnet. Et livskraftig Norge krever et livskraftig landbruk. Det innebærer et landbruk hvor det er rom for både små og store enheter og hvor man oppmuntrer til lokalt mangfold og kreativitet. Landbrukets betydning for et levende Distrikts-Norge er stor. Det er derfor avgjørende å ivareta en variert bruksstruktur. Et effektivt importvern er en grunnleggende forutsetning for å kunne føre en nasjonal jordbrukspolitikk."

Ikke de store forskjellene?

Jeg synes Høyre skal revurdere sitt syn på landbrukspolitikken basert på at:

Mer enn 50% av landbruksproduksjonen skjer i deler av landet som regnes som sentrale.

Det bør legges til rette for mer sammenslåing og større enheter.

Virkemiddelbruken bør vurderes, er det distriktspolitikk eller landbrukspolitikk som er målet?

I dag betaler vi enten i skatt eller via husholdningsbudsjettet ca. 20 milliarder i støtte. Er det riktig bruk av ressurser?

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Tar poengene dine. Det som ikke er skrevet i posten er forøvrig omtale om subsidier og tilpasning til EU og WTO: Altså redusere subsidene. Det er litt av bakgrunnen for tanken om den "frie og selvstendige bonden" - som ikke skal være avhengig av staten....

Dette utgangspunktet åpner forsåvidt opp debatt om hvor realistisk det er med jordbruk over hele landet.

Jeg tror noen i SP kanskje er opptatt av å få tilbake den frie bonden, men de færreste av dem vil nok like å få mindre penger rett fra statskassa.

Anonym sa...

Syntes ikke målsettingen var god. Her er et bedre forslag:

"Høyre vil legge forholdene til rette for fortsatt bosetting og opprettholdelse av kulturlandskapet i distriktene.
For å motvirke fraflytting vil Høyre stimulere til etablering av nye virksomheter og til et mer effektivt og rasjonelt jordbruk."

Så får virkemidlene komme i partiprogrammet:

- Fjerning av bo- og driveplikt
- Fjerning av konsesjonsordninger
- Fjerning av kunstige pristakster
- Omlegging av støtteordninger for mer lønnsom drift
- La støtteordningene også omfatte annen virksomhet enn jordbruk.

Til slutt: Det er ikke bare Norge som produserer trygg mat.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:

Takker for forslaget!

Anonym sa...

Vox populi: Er det ikke mer høyverdig å ha evne til å brødfø egen befolkning gjennom landets ressurser, enn kun å basere seg på de rent industrielle (altså ikke livsnødvendige) foretak. Dersom man med høyverdig regner hva markedet har evne/vilje til å lønne godt, blir det jo en annen sak; mitt anliggende er å fremme det standpunkt at proteksjonisme ikke burde være et skjellsord. For Norge (tidl. utviklingsland) og nåværende land i Afrika utgjør proteksjonismens ideologi forskjellen mellom liv og død. Kan man ikke legge til rette for produksjon av mat i eget land, faller det meste andre fra hverandre.

Programsekretariatet sa...

anonym:
mulig jeg misforstår deg, men de som sliter med proteksjonisme i dag er nettopp utviklingslandene -som møter høye tollmurer i rike vestlige land (blant annet Norge). Dersom man er opptatt av å hjelpe utviklingslandene, bør varer og tjenster de landene produsere slippe tollfritt inn i i-landene. (var det kanskje dette du mente?)

Torbjørn sa...

At ein del folk i SP ikkje i det heile er interessert i å fjerne landbrukssubsidie er kanskje riktig - men samstundes er det fleire av oss no som meiner at det er prisauke som må til for å betre lønnsamheita i jordbruket, ikkje subsidiering. Det ein ser no er at dette for fyrste gong på lenge kan vera mogleg. På sikt kan det faktisk føre til at SP og Høgre kjem nærare kvarandre i jordbrukspolitikken (sjølv om vi framleis vil vera milevidt unna).

Elles ynskjer eg å komma med ein tankevekkar i høve til biologisk mangfald, raudlisteartar og kulturlandskap: Det er eit faktum at 50 % av norske raudlisteartar er knytt til skoglandskap, medan berre 40 % er knytt til kulturlandskap. MEN, samstundes består Noreg av 30 % skog og berre 3 % kulturlandskap. Med andre ord: Å vare kulturlandskapet er god miljøpolitikk. Og det gjeld spesielt for utkantane, der dei største biologiske verdiane finst.

hlewagastiR sa...

Avskaff bo- og driveplikt! Det er en uhørt innblanding i den private einedomsretten! Bruk heller massiv utbygging av (gode!) veier som virkemiddel for bosetting i distriktene.

Anonym sa...

Forslag:

Høyre vil gi norske bønder tilbake retten til å bestemme prisen for varene de produserer og hvor mye de ønsker å produsere. Høyre har stor tiltro til norske bønder, deres evne til å levere kvalitetsprodukter og skape verdier.

Høyre vil at Statens tilskudd kun skal være dagsatser til beitedyr som holder skogen borte og kulturlandskapet i hevd, og at alle andre ordniner bortfaller.

-------

Praktisk:
- Fjerne jordbruksoppgjøret
- Fjerne Bo og Driveplikt (Bør heller være en generell bestemmelse om at alle eiendommer som står til forfall og ikke vedlikeholdes kan tvangsselges av staten)
- Gjøre det enklere å kjøpe/selge tilleggsjord.
- Fjerne odelsloven.
- Opprettholde en form for tollvern i en overgangsperiode.
- Endre jordloven (langsiktig by- og arealplanlegging må stå i fokus)
- Fjerne alle særordninger BU/STILK midler, Kvalitetsikring i landbruket etc.
- Dyrevelferden må sikres gjennom et fortsatt strenge regler og tilsyn.
- Legge ned alle landbrukskontor i kommunene og la ligningskontoret overta tilskuddsutbetalingen i sin "friperiode".
- Øke bunnfradraget på skatt tilsvarende det staten sparer i admininstrasjon/tilskudd slik at folk har råd til å kjøpe maten til nye priser.
----------------------
PS! Jeg bor selv i en utkant, er odelsgutt og ser hvor "hjelpeløse" dagens driftige bønder blir i forhold til effektivisering/utvikling. De fleste gode ideer blir straffet av Statens tilskuddsordninger på en eller annen måte.

Oleksander Artem sa...

Jeg er nå fullstendig finansiell fordi jeg lånte fra LFDS. Jeg vil bringe dette til kunngjøringen til publikum om hvordan jeg kom i kontakt med LFDS etter at jeg mistet jobben og ble nektet lån av banken min og andre økonomiske institusjon på grunn av min kredittscore. Jeg kunne ikke betale barnas avgifter. Jeg sto bak på regninger, i ferd med å bli kastet ut av huset på grunn av min manglende evne til å betale husleien. Det var i løpet av denne perioden barna mine ble tatt fra meg av fosterhjem. Så bestemte jeg meg for å søke etter midler på nettet der jeg mistet $ 3707 som jeg lånte fra venner som jeg ble dratt av av to online låneselskaper. Inntil jeg leste om: Le_Meridian Funding Service (lfdsloans@outlook.com / lfdsloans@lemeridianfds.com) et sted på internett, var fortsatt ikke overbevist på grunn av det jeg har vært igjennom før en slektning av meg som er presteskap også fortalte meg om den pågående låneplanen til LFDS til en veldig lav rente på 1,9%% og nydelige avdragsbetingelser uten straff for mislighold av betaling. Jeg har ikke noe valg enn å også kontakte dem som jeg gjorde gjennom tekst + 1-989-394-3740 og Herr Benjamin svarte tilbake til meg. Den dagen var den beste dagen i livet mitt som aldri kan glemmes når jeg motta et kredittvarsel på $ 400 000,00. Usd-lånebeløp jeg søkte om. Jeg benyttet meg av lånet effektivt til å betale opp gjelden og starte opp en bedrift, og i dag er jeg og barna mine så glade og oppfylle. Du kan også kontakte dem via e-post: (lfdsloans@outlook.com / lfdsloans@lemeridianfds.com) WhatsApptext hjelpelinje: + 1-989-394-3740 Hvorfor gjør jeg dette? Jeg gjør dette for å redde så mange som trenger et lån for ikke å bli offer for svindel på internett. Takk og Gud velsigne dere alle, jeg er Oleksander Artem fra Horizon Park BC, Ukrain.