tirsdag 3. februar 2009

Jernbane i nord

I høringsutkastet til stortingsvalgprogram ligger det formuleringer både når det gjelder satsing på lokalbaner i befolkningstette områder, satsing på intercity-strekninger mellom storbyene, og utredning av Høyhastighetsbane. Et av høringsforslagene kommer med en litt annen variant:
Utvide jernbanenettet til Tromsø.
Synpsunkter?

13 kommentarer:

Yngve Laukslett sa...

Dette er en sak som burde utredes. Med tanke på den industrielle veksten Høyre legger opp til i Nord-Norge så vil varetransporten til/fra regionen være økende.

Jeg har også lest at våre naboland er interessert i å samarbeide om jernbaneutvikling i nordområdene. Se nå for dere følgende scenario: Nordøstpassasjen er om noen år isfri, og en skipslei blir iverksatt. Hvor mye vil bedrifter i Nord-Sverige og Nord-Finnland spare dersom de kan frakte varer på jernbane til f.eks Tromsø eller Kirkenes, for så å frakte dem med båt gjennom passasjen? De vil spare mange dager (penger) med frakt med denne ruten istede for å gå gjennom hele østersjøen og norskekysten. Miljøet blir også skånet.

Dette krever en nøye utredning.

Programsekretariatet sa...

Yngve Lauksett:
Det som er litt spennende og som blant annet Barentssekretariatet har pekt på, er muligheten for å koble seg på jernebanen i nord-vest Russland. Dvs man "ser" for seg å gå en linje mellom Kirkenes og Murmansk; ikke minst i lys av Stockman-utbygging.

Hvor stort grunnlag det er for jernbane mellom Bodø og Troms, eventuelt videre til Alta og Kirkenes f.eks. er kanskje litt usikkert. Men i og for seg en spennende tanke!

Cracked actor sa...

Det er vel strengt tatt ikke riktig å si at grunnlaget for en jernbanestrekning mellom Bodø (eller Fauske) og Tromsø, og videre til Alta og Kirkenes, er "usikkert". Det er ganske sikkert ikke tilstede. En måte å finne "utrede" dette på er kanskje å spørre private tilbydere hvordan de vil stille seg til en konkurranseutsetting på strekningen? Samt legge til kostnaden ved å lage traseer, som faktisk innebærer mer enn en dobling av jernbanestrekningen fra Trondheim til Fauske.

Konrad sa...

Dette burde være opplagt: Fauske/Bodø er langt nok. Svensk (og finsk) omlasting til båt kan jo skje Narvik.

En sammenknyttning av finsk og russisk jernbanenett via Kirkenes er en interessant ide og langt billigere (bedre terreng) enn Tromsø.

Jernbaneutbyggingen i de områdene der det virkelig har kundegrunnlag, altså Oslo-trekanten (Mjøsa-Grenland-Fredrikstad), er imidlertid alt for pinglete. Gjøvikbanen må utbedres og forlenges til Dovrebanen ved Biri eller Lillehammer. Nytt høyhastighetsspor til Sverige retning Stockholm bør også inngå i en fornuftig jernbanepolitikk, 5 timer med tog til Stockholm og SAS er utkonkurrert.

Dessuten kan Sørlandsbanen enkelt forkortes med 1 time eller mer ved å bygge ut Larvik-Porsgrunn/Bamble-Kragerø. Her er kundegrunnlaget så stort at det ikke er grunn til å nøle.

På sikt bør farten også økes på de andre hovedstrekkene: Ringeriksbanen må komme, Bergensbanen må drastisk utbedres.

En høyhastighetsbane til Trondheim via Østerdalen bør heller ikke utelukkes, likeså flytting av Bergensbanen til Numedal for økt fart og bedre kundegrunnlag.

Dersom Høyre presterer å være visjonære i Jernbanepolitikken, så får dere min stemme (lenge siden sist).

Se bare hva de har fått til i Spania med sine mange fjell.

Programsekretariatet sa...

Konrad:
Veldig enig med deg i at kundegrunnlaget er avgjørende.

Et helt annet spørsmål, men veldig relevant. Hva tenker du om å konkurranseutsette jernbanestrekningene? Både når det gjelder bygging og drift.

Konrad sa...

Høyrer er sykelig opphengt i konkurranseutsetting. For Jernbanen er de politiske beslutningene om utbygging mye viktigere, konkurranseutsetting av selve anleggsarbeidet kan selvsagt holde kostnadene nede.

Å konkurranseutsette drift av skinnegangen er oppskrift på katastrofe. Konkurranseutsett gjerne utbygging for å holde prisen nede, men la Jernbaneverket drifte skinnegangen.

Det burde også være kurrant å slippe andre operatører til på jernbanenettet, først og fremst innenfor gods (det skjer kanskje allerede), slik at speditørene om ønskelig kan kjøre sine egne godstog. Det norsk stamveinettet (særlig E16, E6, E18 og parallelle ruter) er overbelastet med tungtrafikk, avlasting av veinettet må være et viktig (kanskje det viktigste) målet for jernbanepolitikken. Gods er jo langt mindre følsomt for reisetid, så her burde potensialet være stort.

Konrad sa...

Som nevnt:
Viktige mål for jernbanepolitikken må være å avlaste stamveiene mellom storbyene/landsdelene(godstrafikk) og veiene i pressområdene i Oslo og langs Oslofjorden (persontrafikk). Tiltakene må være deretter.

Norge vil etter prognosene få en bra befolkningsvekst i årene fremover, jernbaneutbyggingen bør være på forskudd.

Mer konkret:
I tillegg til nedkorting av Sørlandsbanen og bygging av en Ringeriksbane, er det et helt nytt prosjekt jeg tror har livets rett: Forlenge Raumabanen med 10 mil til Spjelkavik ved Ålesund. En slik utbygging vil kreve noen lange tunneler de første 4-5 milene, deretter relativt lett terreng. Ålesunds området er i dag den eneste større befolkningskonsentrasjon (ved siden av Tromsø) som ikke har jernbane. Området har også betydelig industri og jernbane vil derfor kunne ta mye gods og persontrafikk (i motsetning til dagens turisttog på Raumabanen).

Yngve Laukslett sa...

Forslaget var "jernbane i nord", så da får vi vel forholde oss til det. Det var jo heller ikke lønnsomhet i prosjekt gardemobanen, men det er andre meget positive effekter av denne så jeg klager ikke over det.

Som sagt, jeg er ingen jernbaneekspert men ser at det finnes muligheter ved å knytte seg til både svensk og russisk jernbane. Jeg tror få her fatter skalaen av olje og gassprosjektene på russisk side, samt åpning av feltene ved Vesterålen, og hva det kan bety for industrien i nord. Per i dag har vi ikke et samferdselsnett som kan bære denne utviklingen.

Dersom forslaget kun dreier seg om å utvide jernbanen fra Fauske til Tromsø så sier jeg klart nei til det. Ta heller å ruste opp nordlandsbanen! Men å utrede et barentsprosjekt med linje Fauske - Narvik - Kiruna - Kirkenes (via Finnland)- Murmansk, høres veldig spennende ut.

Programsekretariatet sa...

Yngve:
Betimelig presisering av posten:
Det opprinnelige forslaget er "å forlenge jernbanen til Tromsø. Da oppfatter jeg at det tenkes på forlengelse av nordlansbanen. Synes refleksjonene dine er gode.

Konrad sa...

Gitt at Norge har et begrenset budsjett til jernbaneutbygging må man se dette i forhold til behovene andre steder i landet. Nord-Norge er tynt befolket og veinettet nord for Fauske har vel god kapasitet. Det vil være langt bedre å bruke ressursene på å utbedre flaskehalsene på veinettet nord for Fauske enn å bygge jernbane som jo er mange ganger så dyrt pr km.

Pga vanskelig terreng nord for Fauske har det mye mer for seg å tenke nordiske løsninger: Norge kan tilby gode havner for omlasting, mens Sverige og Finland kan tilby tilknytning til jernbanenettet hhv på kontinentet og i Russland (som strekker seg helt til Kina). Pga lite befolkning og lange avstander i nord har jernbane i nord først og fremst interesse for godstransport.

Transport av materiell til olje/gassutbygging gjøres best med båt. Dersom gassfeltene vil vare i 100 år, kan man naturligvis tenke seg gasstransport på jernbane i stedet for utbygging av gassrør.

Jonny Finstad sa...

Jernbane videre nordover vil kostnad og nyttemessig aldri bli lønnsomt.
Det må tenkes nytt i forhold til nærings og utviklingsmuligheter i nord.
I lys av hurtigrutedebatten, som utvikler seg til å bli en turist/cruisenæring fremover, bør man heller satse på utvikling av hurtiggående og miljøvennlig godsbåter/ferger for logistikk videre nordover i forlengelsen av nordlandsbanen fra Bodø..
Det er strategisk lite lurt å koble seg på logistikk og verdiskaping via våre naboland. Vi må bygge opp under verdilinjer og rammebetingelser sørover som tjener våre nasjonale felleskaps muligheter.- det vil også styrke jernbanen fra Bodø og sørover.

knutb sa...

Saken bør utredes, men det bør sats på økt jernbane utbygging i sør Norge. Ved å bygge lyntog mellom de store byene i sørnorge kan man redusere både fly og biltrafikken i sørnorge over lange distanser.

Programsekretariatet sa...

knutb:
Tror du har rett. Det er forøvrig den prioriteringen som programkomiteen legger til grunn.