torsdag 12. februar 2009

En mann/kvinne en stemme

I utkastet til stortingsvalgprogram har programkomiteen lagt inn et avsnitt om valgordningen, og foreslått blant annet følgende:
Høyre vil ha en ny valgreform, hvor hver stemme teller likere.
Dette har det naturlig nok vært reaksjoner på i høringsrunden. Et forslag som noen stiller seg bak er å si at "hver stemme skal telle likt". Det andre ytterpunktet er å stryke hele avsnittet. Begrunnelsen for det siste er at valgordningen ble revidert i forrige stortingsperiode, mao for ikke så lenge siden. Programkomiteen har ikke konkludert på dette punktet ennå. Hva tenker du?

9 kommentarer:

Cracked actor sa...

Likere? Hvor mye likere?

Slik det er formulert, blir en mellomting mellom nesten noe og absolutt ingen ting. Hva er komiteens begrunnelse for ikke å ta skrittet fullt ut og si at hver stemme skal telle likt?

Hvis det ikke er det som er målet, så kan man kanskje droppe hele bombepunktet.

Jeg mener også programmet bør si noe om hvordan en skal få et valgsystem hvor hver stemme teller likt - ja eller "likere". Men det sies det INGENTING om. Snarere er det i programmet en annen formulering som begrenser muligheten for å få et mer rettferdig valgsystem, nemlig den håpløse passasjen som sier at Høyre vil opprettholde fylkene som valgkretser. Hvorfor det? Når vi har fjernet fylkeskommunen som folkevalgt og administrativt nivå, og fått en tonivåmodell i forvaltningen med sterke, og større kommuner - HVORFOR vil man da opprettholde fylket som valgkrets? To år etter fylkeskommunens rettmessige avvikling, vil ingen lenger ha noen tilknytning til fylkene. det vil være naturlig at f.eks. partiene organiserer sine distriktsorganisasjner på en annen måte enn i dag. I det hele tatt: Fylket vil, også i valgkretssammenheng, være en anakronisme. Så hvorfor i alle dager skal vi da programforplikte oss til å opprettholde dette nivået i valgene?

Programsekretariatet sa...

CA:
til dette med fylkesgrensene som valgkrets. Der synes jeg du argumneterer dårlig, med mindre du mener at landet skal være en eneste stor valgkrets. Og hvordan skal du da adminstrere valget?? Du er jo nødt til å dele landet inn på enn eller annen måte. Er det da bedre å bruke kommunene - hvorfor?

Anders sa...

Jeg er enig med CA i at en mer presis formulering er ønskelig. I dag er det bare geografisk mangfold som prioriteres i valgordningen, mens noen partier selv praktiserer kjønnskvotering i tillegg.

En mulighet som vil bevare en grad av geografisk mangfold er å deler landet inn i fem valgkretser som er nogenlunde like store i befolkning. Kretsenes grenser kan f.eks. justeres hvert tiende år. Hver krets får det samme antallet representanter.

Med dagens oppslutning får da Høyre rundt fem mandater per krets, Ap 12 og småpartiene et par. Med flere mandater per krets vil kanskje annet enn kjønn og geografi også kunne komme i fokus. Det skader ikke om Stortinget blir mer alders og yrkesmessig representativt for befolkningen.

En mulig formulering i programmet kan derfor være: "Høyre ønsker at hver stemme skal telle likere enn i dag, men ønsker samtidig å sikre god geografisk representasjon. Derfor mener Høyre at Stortingsvalg bør baseres på fem befolkningsmessig likeverdige regioner som erstatning for dagens Stortingsvalg med fylkeslister."

Programsekretariatet sa...

Anders:
Interessant forslag.

Arve Edvardsen sa...

Det er faktisk stor forskjell mellom programutkastets formulering "likere" og forslaget "likt". Hvis vi skal beholde fylkene som valgkretser vil det være mer presist å bruke utrykket "tilnærmet likt". (Fordi det i praksis ikke vil være mulig å oppnå fullstendig likhet)

For øvrig har bla Nederland én valgkrets som de klarer å administrere utmerket godt.

Jeg anbefaler for øvrig programkomiteen å se nærmere på den svenske valgordningen hvor arealfaktoren ble fjernet for en del år siden.

Programsekretariatet sa...

Arve:
Ja det er stor forskjell på likt og likere. Spørsmålet som komiteen kanskje rekker å berører i dag, er om den skal velge en av disse eller en annen formuleringer. eller rett og slett stryke punktet, slik noen vil.

Ole Martin Skilleås sa...

"Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre" (Animal Farm, George Orwell).

En ønsket formulering kan gå i retning av at: "Hvert fylke skal representeres på Stortinget i forhold til innbyggertallet. Antallet representanter fra hvert fylke skal justeres i forhold til innbyggertallet hvert åttende år".

Konrad sa...

Høyre er sikkert kjent med valgordning og forfatning i USA og andre forbilder. USA har som dere vet et system der personstemmer balanseres med "geografistemmer" (hver stat har 2 senatorer). På denne måten kan ikke småstater uten videre overkjøres av folkerike stater.

Slike ordninger finner vi i mange land. De samme kan dels oppnås gjennom desentralisering, i Tyskland er f.eks. politiet delstatenes ansvar. USA har også omfattende myndighet/ansvar lagt til delstatene.

Norge er allerede ganske sentralisert. Ingen geografisk vekting av stemmene fører Norge ytterligere i sentralistisk retning.

Dette er et dårlig forslag. Mulig at Høyre kan kapre noen stemmer rundt Oslofjorden på denne måten, men min stemme får dere ikke selv om jeg bor i Oslo.

Programsekretariatet sa...

Ole Martin:
Interesant forslag!

Konrad:
Så du mener valgordningen vi har i dag er god nok som den er?