onsdag 28. november 2007

Obligatorisk verneplikt - for kvinner?

Det er mye oppmerksomhet om forsvaret og mer vil det bli når Stortinget etterhvert skal debattere forsvarets fremtid.

La oss ta ett av spørsmålene og med følgende forutsetning: Norge skal forsatt ha vernepliktforsvar. I dag har jenter rett til å avtjene førstegangstjeneste (og også gjøre militære karriere), mens gutta er forpliktet. Uten å gå inn i debatt om hvor mange som faktisk avtjener eller ikke, la oss ta stilling til det prinsippielle:

Bør jenter sidestilles helt med gutta i denne sammenheng: Dvs at plikt til å avtjene førstegangstjenesten blir lik for alle?

12 kommentarer:

Carl Christian sa...

Jeg tror at vi på sikt bør gå mot en allmenn (menn&kvinner) verneplikt. (Liberal som jeg er burde jeg i grunn være mot verneplikten, men jeg mener av en rekke ulike årsaker at Norge er best tjent med fortsatt verneplikt - men den debatten kan man/vi evt. ta en annen gang/senere).
Enda viktigere tror jeg der er å i større grad definere verneplikten som et års samfunnsarbeid. Altså; i dag forstår man verneplikt="dra i militæret" og så jobbe for veldedige organisasjoner ell. for pasifistene...
Jeg tror at man burde få en sesjon der det i større grad legges vekt på samfunnstjeneste (der forsvaret bare er en del av det man kan velge av), og man bruker tid på å finne ut hva man vil gjøre for samfunnet med sitt pliktår. På den måten kunne vi (kanskje), nyttegjort oss så godt som alle vernepliktige (ikke ca 1/3 av mennene som i dag....) samt løst flere allmennyttige samfunnsoppgaver og dermed fått en større oppslutning om og anerkjennelse av verneplikten.

Eivind sa...

Selv har jeg en klar holding til dette spørsmålet, og mener vi nå bør innføre verneplikt - også for kvinner. (Så lenge det faktisk finnes en verneplikt i dag).

Argumentasjonen er todelt, og tar først utgangspunkt i det prinsipielle:

Verneplikten ble innført i sin tid da kvinner ikke var ansett som borgere, og hadde derfor hverken stemmerett eller andre borgeretter som kun var forebeholdt menn.

Situasjonen er heldigvis en annen i dag, og derfor bør ikke spørsmålet i dag hvorfor man bør innføre verneplikt for kvinner, men hvorfor ikke...

Nylig uttalte Forsvarssjefen at han ikke ser noen grunner til at kvinner ikke skal tillegges de samme pliktene som menn i dag har.

Forsvaret har behov for å få de best skikkede til tjeneste, og det sier seg selv at å velge av hele massen (jenter og gutter) vil gjøre Forsvaret kvalitativt bedre.

Et banalt eksempel på hvor nødvendig det er med kvinner i Forsvaret, er våre operasjoner i Afganistan. Her er det utenkelig at mannlige soldater f.eks gjennomfører en kroppsvisitasjon hvis dette er nødvendig. Med andre ord er våre kvinnlige soldater der nede opptatt om dagen...

Ellers vil jeg anbefale å lese Torbjørn sitt innlegg under på www.forsvarsdialog.no , og under menyen "verneplikt". Interessante tanker både om verneplikt, også med tanke på kvinner.

Eivind Nævdal-Bolstad og Tage Pettersen
Henholdsvis Fylkestingsrepresentant Hordaland Høyre og gruppeleder Moss Høyre

Og for ordens skyld;
Undertegnede jobber også som landstillitsvalgt(ENB) og som sjef for Tillitsmannsordningen i Forsvaret(TP)

vpl rittmester sa...

Utfordingen er at med dagens nettverksbaserte forvar med et asymmetrisk trusselbilde - så er behovet for vernepliktige mannskaper nå nede i under 1/3 av mannlige årskull. Allikevel har fs 07 dokumentert fordelene ved å opprettholde verneplikten med hensyn til rekruttering for utenlandstjeneste og befalsopplæring. Hvis vi også skal ta med kvinnene blir behovet nede i 1/6 av årskullene - noe som vil medføre at "plikt"- begrepet blir illussorisk.

Og så er det det "gammeldagse" argumentet med at kvinner fortsatt føder barn og dermed bidrar til en viktig samfunnsoppgave. Dette er muligens kjetterisk i dagens moderne liberalistiske samfunn, men likevel en realitet og en faktisk forskjell mellom kjønnene.

Dette er ikke til hinder for at forsvaret bør legge forholdene til rette for flere kvinner i alle funksjoner i forsvaret.

Carl Christian sa...

Vernepliktige rittmester: mitt poeng er at det er fult mulig å utvide verneplikten til å løse en rekke andre samfunnsnyttige oppgaver. Da blir tjeneste i forsvaret noe baren en liten del (ca 1/6 eller mindre som du antyder...) av de vernepliktige gjør.

Programsekretariatet sa...

alle:
Jeg er enig i at det er ulike sider som kan diskuterers i denne sammenheng - ikke minst HVA tjenesten skal bestå av. Eller hvilke valgmuligheter det skal være for den vernepliktige.

Men jeg var altså ute etter prinsippielle betraktninger og det er absolutt kommet - og ganske samstemte også.

Jeg lurte på om noen ville hente frem poenget med om at kvinner føder barn. I en prinsippiell debatt synes jeg ikke det er kjettersk å trekke frem det poenget, tror nok at det er viktig for mange og derfor bør det fremføres i debatten.

Men sålangt noterer jeg flertallssyn for *almenn og like verneplikt for kvinner og menn*

Må likevel tilføye at det fristende å gripe fatt i første utsagnet ditt carl christian "Som liberal burde jeg være mot verneplikt". Hvorfor? Skal man som liberal ikke være med å ta ansvar for å forsvare landet/famile/samfunn? Eller mener liberale at forsvar i seg selv er en unødvendighet* (jeg er oppriktig nysgjerrig).

Carl Christian sa...

...det er vel (slik jeg har oppfattet det, men mulig jeg tar feil) et vanlig liberalt synspunkt at man bør ha en profesjonell her, der ingen "tvinges" til arbeid for landet/militærtjeneste. men jeg er jo enig i det du skriver, det er fult mulig å både være liberal og mene at alle må/bør gjøre en innsats for landet.

Videre mener jeg at debatten om hva verneplikten bør inneholde er relevant i forhold til om kvinner bør omfattes av verneplikten. Dette fordi forsvaret "ikke trenger" tilgang på flere enn de allerede har, og fordi vi samtidig har en rekke uløst oppgaver (feks kan jeg godt tenke meg at mange kunne tenke seg å bruke et år av livet sitt på et sykehjem, eldrehjem, rydde gater, vedlikeholde parker, kirker, idrettsanllegg etc, etc..) som kan tas fatt i dersom vi innkaller og nyttegjør oss av alle kvinner og menn. Men slik verneplikten er i dag blir det på en måte en litt meningsløs prinsippsak å innlemme kvinner... Vi må også vite hva vi skal gjøre med dem (det er selvsagt positivt å få en mer balansert kjønnsrepresentasjon i forsvaret enn vi har i dag, men bortsett fra det er det som nevnt allerede mer enn nok folk tilgjengelig..)

At kvinner føder barn er høyst relevant i denne debatten (enig med programsekreteriatet). Vet ikke hvordan man skal avregne det i forhold til avtjent verneplikt, antall barn man føder (skal det tas hensyn til antall barn en kvinne føder, hvordan gjør man det etc etc), hvor mye permisjon man trenger/sykemeldt man er i forbindelse med det osv osv...
men jeg er absolutt åpen for at det på et eller annet tidspunkt tas en debatt på om og hvordan man kan lage et system for vektig av fødsler vs avtjening av verneplikt.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
noterer meg hva du sier her, og kommenterer litt mer på neste post:

Men fortsatt (og enig med deg også) mener jeg det er relevant å diskuterer kvinner og fødsel. Hva konklusjonen blir er jeg rett og slett spent på.

Rayner sa...

Jeg stikker i denne debatten ut haka, som kjerringa mot strømmen, og mener at best innsats gjøres av den som ønsker å gjøre innsatsen. Verneplikten ser jeg som foreldet, et arv fra fortiden hvor krigføringen var av en helt annen karakter enn idag. Vi har idag ikke behov for det antall vernepliktige som følger av hele årskull. Hvorfor skal vi da i tillegg gjøre verneplikten gjeldende for både kvinner og menn?

Akkurat som det at livegne bønder for flere hundre år siden ble satt fri gjorde at jordbruksproduksjonen den gang økte, er jeg overbevist om at det beste forsvaret gjøres av dem som er motivert for den type sammfunnsinsats. Spørsmålet om "kvinnelig verneplikt eller ikke" mener jeg derfor heller burde dreies til "verneplikt eller ikke". Jeg mener svaret er ikke. Dette begrunner jeg også ut fra et økonomisk aspekt. Hvorfor bruke store beløp på opplæring av umotiverte, og derved lite egnede soldater, når resultatet blir bedre, og oppnåes raskere med frivillige, motiverte rekrutter?

Nei til kvinnelig verneplikt. Nei til almenn verneplikt. Ja til et sterkt forsvar bygget på motiverte, godt trente, frivillige rekrutter av begge kjønn.

Carl Christian sa...

for meg dreier det seg om at jeg legger mitt pasifistiske sinnelag til grunn. med det mener jeg at jeg er svært skeptisk til bruk av makt og spesielt voldsmakt til løsning av konflikter. Rent bortsett fra at jeg synes pasifisme er litt naiv, burde jeg vært pasifist. Satt på spissen vil jeg si at jeg tror et godt forsvar bør være gjennomsyret at "det pasifistiske sinnelag" fra forsvarsminister og faglig ledelse og ned til hver enkelt soldat. Det vil man sannsynligvis miste dersom man kun benytter seg av såkalt motiverte soldater. Jeg tror ganske enkelt at vi trenger både de motiverte, og de som synes både militærtjeneste og krigshandlinger er det kjedeligste og verste de vet.

Programsekretariatet sa...

rayner:
I denne posten har jeg invitert til debatt om obligatorisk verneplikt for kvinner, men det er en vel så relevant debatt å ta om vi fortsatt skal ha allmenn verneplikt.

Programsekretariatet sa...

rayner:
I denne posten har jeg invitert til debatt om obligatorisk verneplikt for kvinner, men det er en vel så relevant debatt å ta om vi fortsatt skal ha allmenn verneplikt.

Anonym sa...

Les hele bloggen, ganske bra