tirsdag 28. oktober 2008

Fiskere og rettigheter

Programkomiteen har mottatt følgende innspill om fiskere og rettigheter:
Som kjent betraktes yrkesaktive fiskere og fangstfolk, som har et arbeidsforhold på fiskefartøy, som selvstendig næringsdrivende selv om de ikke er medeiere i fartøyet. Fiskere og fangstfolk finansierer nå folketrygden i form av en produktavgift. Denne produktavgiften blir betalt i form av en brutto avgift på førstehåndsverdien av fangst.

Det Høyre bør vurdere i sitt programarbeid er at de alminnelige løsninger for arbeidstakere og arbeidsgivere også bør legges til grunn i fiskeryrket, så langt spesielle forhold ikke gjør det nødvendig med andre løsninger. Trygdeforholdene bør også være de samme for fiskere og fangstfolk som for yrkesaktive i andre næringer. Det sosiale sikkerhetsnettet som folketrygden representerer, bør så langt som mulig organiseres og finansieres på samme måte for fiskere og fangstfolk som for andre.
Hva synes du om dette forslaget?

Ingen kommentarer: