onsdag 1. oktober 2008

Eiendomsskatt

Alle vet at Høyre er i mot eiendomsskatt. Spørsmålet om vi skal programfeste at Høyre vil avvikle "loven om eiendomsskatt". Da blir det overhode ikke mulig å skrive ut den skatten igjen.

På den annen side; dette er en kommunal skatt, og Høyre er også opptatt av det lokale selvstyret. Skal Høyre fortsatt bekjempe skatten, men samtidig overlate ansvaret til den enkelte kommune og kommunestyre?

Hva mener du?

22 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Et godt forslag som sikkert kan gi Høyre en del stemmer.

Skattereglene bør være like for alle innbyggerne, uansett hvor man bor. Kommunene vil uansett fortsatt ha muligheter til å påvirke inntektene ved å endre de kommunale avgiftene.

Utfordringene blir å finne inndekning for de tapte inntektene som de berørte kommunene helt sikkert vil kreve av staten. Kommuner som allerede har fjernet eiendomsskatten vil heller ikke finne seg i noe forskjellsbehandling - dermed kan forslaget fort innebære store utslag på statsbudsjettet.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
nettopp - så da støtter du at forslaget bør være å avvikle hele loven?

John-Arne Nyland sa...

jeg liker ikke lokale skatter. Det vrker som om det er veldig lett for enkelte kommuner å innføre eiendomsskatt for å løse noen kortsiktige problemer som er en konsekvens av manglende vilje til nytenkning og det "å stille tæring etter næring". Skattenivået bør være likt uavhengig av hvor man bor !

Programsekretariatet sa...

john-arne nyland:
Noterer synspunktet!

Verdikonservativ sa...

Ja. Forutsatt inndekning.

Forslaget bør fremmes sammen med behovet for ny kommunereform. Norge har i dag et helt meningsløst antall små kommuner - og de minste blir stadig mindre.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:

aproport kommunereform; det har vi hatt en bloggpost om før også: frivillig eller tvang..??

John-Arne Nyland sa...

kommunereform:
Realistisk: tvang er det eneste som vil virke dersom man ønsker en helhetlig endring i hele landet
Strategisk mtp valg 09 Kommunesammenslåing er noe som folk har irrasjonelle følelser rundt og logiske argumenter virker dårlig. I programarbeidet bør vi satse på frivillighet og legge til rette for dette gjennom "gullerøtter"

Programsekretariatet sa...

john-arne:
Tror i grunnen du har rett mht realisme og strategi. :-)

Verdikonservativ sa...

Jeg tror, i motsetning til Nyland, at mange velgere vil gi anerkjennelse til et tydeligere Høyre i denne saken. Man må ikke være professor for å skjønne at 200 kommuner under 4000 innbyggere verken er optimalt eller levedyktig på sikt.
Velfungerende kommuner er en klar forutsetning for videreutvikling av lokaldemokratiet.
Frivillighetsprinsippet har åpenbart ikke fungert - nå er det derfor på tide å tenke nytt.

Det er synd hvis Venstre blir alene om å ha har skjønt dette.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Standpunktet ditt er jeg enig i. Samtidig opplever jeg at mange - inkl medlemmer, tillitsvalgte og "andre" deler standpunktet - inntil det blir snakk om egen kommune. Da tar følelsene overhånd.

Konrad (ussel feiging) sa...

Eiendomsskatt er en utmerket ordning, den er enkel og den er rettferdig og den fører ikke til vridninger.

Ved neste valg vil jeg stemme på det partiet som lover å øke eiendomsskatten (samtidig gjerne fjerne formueskatten og redusere dok.avgiften).

Programsekretariatet sa...

konrad:
Ja til eiendomsskatt og nei til formuesskatt og dokumentavgift...

hm..er usikker på om det i dag finnes noe parti som går inn for den kombinasjonen.

Konrad sa...

Ja, da får Høyre ta ansvar i stedet for å kjøre den prinsippløse linjen Høyre ligger på nå, dette er grunnen til at jeg, en god Høyre-mann, ikke stemmer Høyre.

Det må bli slutt på en voldsomme subsidieringen av privatboliger vi har i Norge. Privatboliger må skattes likt med ethvert annet investeringsobjekt.

I fravær av fordelsskatt på bolig (skatt på kapitalinntekt) er eiendomsskatt en god ordning. Eiendomsskatt er også en velegnet "vertskapsavgift" for norske kommuner. Kommunene produserer en mengde goder (brannvesen, legevakt, parker, fortau, gatelys, brøyting etc) som alle beboerne i kommunen har glede av uten at de betaler noe for det. Eiendomsskatt er en treffsikker og nokså rettferdig måte å dekke inn disse kostnadene på.

Programsekretariatet sa...

konrad:
hva slags prinsipp er det å øke en skatt, og senke en annen?

Høyre har alltid vært motstander av eiendomsskatten. Du argumenterer ikke som en høyremann :-)

Sissel sa...

Jeg er ikke tilhenger av tvang.
Et lokaldemokrati består av folk fra mange ulike partier som skal komme til enighet og dette skal man gi rom til. Jeg bor i en større kommune hvor eiendomsskatten er på vei bort og dette har jeg tro på skal fungere i praksis - i min barndomskommune, som er en forholdsvis liten kommune, er det derimot ikke like enkelt og de sliter med den praktiske gjennomføringen.

Alle kommunene er ikke like og noen trenger tid på omstillinger. Men Høyre bør være helt klar på at eiendomsskatten skal bort. Det er målet.

Konrad sa...

Kjære Hr. Program Sekretariat

Det prinsippløse er å beskatte like objekt ulikt. Investering i eiendom (bolig) bør beskattes helt likt med investering i aksjer, fond og penger på konto. På sikt bør derfor avkastning bolig (kapitalinntekt) beskattes helt likt med finansinvesteringer, dessverre er det ingen partier som har programfestet dette.

I tillegg til nøytralitet i besktning, er fast eiendom enkelt å beskatte og fører til små vridninger. Problemet blir bare om det er store forskjeller mellom kommunene (fare for skattekonkurranse). Dette taler for at statlig skatt på alle former for eiendom bør være nokså lik over hele landet og lik andre pengeplasseringer.

Jeg eier et hus i en by. Der betaler jeg for ulike tjenester som søppeltømming og springvann. Fortauet, gatelyset, brannvesen. legevakt og den fine parken like i nærheten er gratis. Eiendomsskatt er en rettferdig måte å ta betalt for dette, og vil ikke avhenge av hvilken kommune folk skatter til (viktig for hyttekommuner).

Min gode kamerat som bor på et øde sted i en landkommune har ikke noe gatelys (bortsett fra det han selv bekoster), han har ingen park utenfor stuedøren (bortsett fra egen skog), etc. I landkommuner er det derfor mindre behov for eiendomsskatt.

Programsekretariatet sa...

sissel:
Notert. Men mener du at vi bare skal "jobbe for å få den fjernet"; men altså overlate til den enkelte kommune å gjøre det? Eller synes du vi skal gå inn for å avskaffe loven om eiendomsskatt?

Sissel sa...

Eiendomsskatten er dypt urettferdig samtidig som jeg syns den er et uttrykk for frekkhetens nådegave. Hvor mange ganger skal staten egentlig få lov til å beskatte de samme verdiene før man sier stopp?

Jeg syns at man skal jobbe for å fjerne eiendomsskatten. Hvis Høyre går ut og sier det, så vet kommunene hva som blir resultatet om Høyre kommer til makten. Kommunene MÅ se på andre alternativer for hvor de henter inntektene sine. Det kan vel være en utfordring i seg selv, men det største problemet tror jeg likevel er den organisatoriske. Man skal ha alle med seg på at dette faktisk er praktisk gjennomførbart. Det tar noe tid.

I Andøy, der hvor jeg er født, ble det for noen dager siden stemt over eiendomsskatten. Frp og Høyre stemte mot en innføring, med unntak av ordføreren (H) som stemte for sammen med resten, bare for å illustrere noen av utfordringene.

Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig å hente inn de tapte inntektene som bortfall av eiendomsskatten representerer, men jeg tror det er mulig. Klart det er mulig.

Men da kan man ikke drive slik man gjør i dag, og det er det folk må forstå. Det kan hende at folk må trå til og utbedre fotballbanen på dugnad, da må man være villig til å se på alternative løsninger innenfor helse og omsorg (hvorfor driver mange fortsatt å argumenterer mot privatisering når det er konkurranseutsetting vi snakker om?). Bedriftene må være med slik at de tar sin del av ansvaret i dette felles løftet man må gjøre for å få folk ut i arbeid (og bort fra trygd).

Så ja. Eiendomsskatten må bort. Inntektene hentes ikke nødvendigvis gjennom å spare eller effektivisere, men gjennom å tenke, satse og gjennomføre klokere. Og å holde på det som fungerer og gir resultater.

Sigurd sa...

Siden man allerede har skattet på pengene man bruker på å kjøpe bolig ser jeg ingen grunn til at man skal skatte på å eie bolig. Samme gjelder forøvrig formueskatt. For å spare penger kan kommunene starte med å selge kommunale boliger og privatisere hjemmehjelpstjenester og barnehager.

Programsekretariatet sa...

Sissel og Sigurd:
Oppfatter enstemmig i standpunkt og argumentasjon.

Dere er ved sakens kjerne.

Melding mottatt - vekk med eiendomsskatten.

Skjervøy sa...

Vi MÅ programfeste avvikling av loven! Om Høyre virkelig mener det, da må vi handle, og ikke bare tenke tenke på det. En annen sak er at skatten gradvis må fjernes.
Jeg bor i en kommune som har eiendomskatt. Skatten ble mer en doblet i fjor. Da ble både promillen økt, samtidig som grunnlaget ble hevet ved at markedsverdien ble lagt til grunn.
Vi må ikke glemme at også næringslivet rammes av denne skatten.
Jeg forstår ikke at vi kan legge så stor vekt på den lokale selvstyret i denne saken. Det må da være viktigere å legge vekt på rettferdighet mht til den totale skattebyrden for innbyggerne i landet. Jeg forstår ikke hvorfor innbyggerne i Oslo slipper skatt, mens vi betaler. Mange der eier hus som virkelig utgjør store formuer. I min kommune er en heldig om en får solgt sin bolig og ikke minst til en pris som dekker gjelden. Da føles det ikke rettferdig å få ei regning på kr. 7000,- i desember for skatt.
OG: Kort om det lokale selvstyret: I min kommune styrer kystpartikameratene (KP, SV, SP,KRF)De hevdet og hevder fortsatt hardnakket at ordren fra Oslo var soleklar: Utnytter dere ikke deres inntektspotensiale, herunder eiendomsskatt, så vil det få konsekvenser for de frie overføringer!Folk flest tror på dette! Lokalt selvstyre?

Programsekretariatet sa...

skjervøy:
Krystallklare tale. Tar det med.