torsdag 16. oktober 2008

Mer makt til SMK?

Jeg vet ikke om dette egentlig er et relevant spørsmål ifm stortingsvalgprogrammet, men la gå. I debatt om modernisering av offentlig sektor, er det blitt trukket frem at mange departementer (statsråder) har svak styring med underliggende etater/direktorater/tilsyn. Vil det av den eller andre grunner, være fornuftig å skyve etaten/direktoratet/tisynet over til statsministerens kontor? Det bør vel være litt vanskeligere for en etat å dra bena etter seg når instruksen kommer fra "sjefen" sjøl?

Er det andre argumenter som taler for en slik endring?

9 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Det er prinsipielt viktig at eierstyring/etatstyring og tilsyn ikke ligger under samme fagstatsråd. Av den grunn er f eks Petroleumstilsynet underlagt FAD og ikke OED.
Tilsvarende burde f eks vært gjennomført for de øvrige tilsynene. Jernbane-, post- og tele- og luftfartstilsynene er f eks fortsatt underlagt Samferdselsdepartementet.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ.
nettopp, og enig.

John-Arne Nyland sa...

Det er relativt mange etater/tilsyn osv. Dersom alle skulle over til SMK ville det nok bli enda mer kaos, og SMK ville blitt et gigantisk byråkratisk mastedont.
Det trengs både VILJE og EVNE til å styre underlagte etater. Jeg vet ikke om viljen og evnen hos SMK er større enn i departementene.

Programsekretariatet sa...

john-arne:
spørsmålet er ikke å dytte ALLE tilsyn/etater til SMK, det blir for voldsom - enig i det. Spørsmålet er imidlertid om noe er så spesielt at det bør dit?

Forøvrig er det kanskje rom for gjennomgang av omfanget. Bør kanskje bli færre etater/direktorater :-) ??

Verdikonservativ sa...

Bare en presisering: Jeg mener ikke at tilsynene skal ligge under SMK, men under et ANNET fagdepartement.

I tillegg vil Riksrevisjonen ha et overordnet tilsyn av det utøvende makten (Regjeringen). Mens de tidligere var opptatt av antall underskrifter på reiseregninger, har Kosmo sørget for at de nå bruker mer tid på forvaltningsrevisjon. Dette er bra.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Det forsto jeg.

John-Arne Nyland sa...

Tja. Det er jo viktig at det departementet som skal drive eierstyring av tilsyn/etat besitter noe fagkunnskaper. Ser liksom ikke for meg at FD skal styre jernbanetilsynet ?

Ryno andersen sa...

1. Det er viktig her å sondre mellom eierstyring og etatstyring.
2. I mål- og resutatstyring styringkonseptet som er overordnet styringskonsept i staten er det en forutsetning at fagdepartementet ikke skal detaljstyre underliggende virksomheter. Departementet skal imidlertid og føre tilsyn med virksomhetene, og statsråden har et konstitusjonelt og politisk ansvar for dette.
3. Jeg er enig i at et tilsyn på sitt område må ha den fornødne uavhengighet. Dette sikres og kommuniseres best ved at det ligger under et annet departement enn sektordepartementet.
4. SMK er et rent politisk sekretariat. SMK bør derfor ikke ha noen rolle i etatstyringen av eventuelle tilsyn.

Programsekretariatet sa...

ryno andersen:
ryddige poenger.