fredag 7. november 2008

Nynorsk og bokmål

Språk er viktig og skaper mye debatt. Følgende forslag er kommet til Programkomiteen:
- Beholde og videreutvikle begge målformene, og innføre valgfri skriftlig sidemålsundervisning.
- At Norsk språkråd skal støtte både bokmål og nynorsk som selvstendige målformer.
Synspunkter?

16 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Et godt kompromissforslag.

Det ideelle hadde imidlertid vært om Høyre kunne tørre å ta skrittet fullt ut:

Antall elever som velger nynorsk som hovedmål er stadig synkende, under 10%. Norge er et lite språkområde som bombarderes av særlig engelsk men også andre fremmede språk.

For å verne om det norske språket bør vi derfor konsentrere oss om ett offisielt skriftsspråk.

Dette er ikke til hinder for at nynorsk kan bestå på frivillig basis og at elevene får god innføring i nynorsk litteratur.

Programsekretariatet sa...

verdikonsevativ:
I norge er både samisk og tegnspråk (!) anerkjent som offisielle språk - ved siden av nynorsk og bokmål...Men man tvinges ikke til å lære dem som man gjøre med nynorsk og bokmål. Men bør de også miste sin status som offisielle språk?

Verdikonservativ sa...

Mulig det er en forskjell mellom offisielt språk og offisielt skriftsspråk. Jeg mener uansett at det ikke er riktig at bokmål og nynorsk skal være likestilte språk så lenge antallet skriftlige nynorskbrukere nå er sunket til under 7,5%.

På den bakgrunn virker bla kravet om 25% nynorsk i offentlig sektor helt urimelig.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
OK, skjønner poenget ditt.

Politikk i Enebakk sa...

Jeg personlig synes vi skulle ha norsk som ofisielt skriftspråk. Engelsk obligatoriskt i skolen mens tegnspråk, nynorsk,samisk, spansk, russisk osv kan være valgfag

Maalmannen sa...

Orsak meg, men norsk _er_ faktisk offisielt spraak i Noreg.

Jassmonsteret sa...

Gi oss konservativt samnorsk!

Kjell P sa...

Samisk er IKKE "anerkjent som offisielt språk" i Norge. Se i passet ditt. Der er Kongeriket Norge skrevet på alle landets (to) offisielle språk. At samisk er tillatt brukt som administrasjonsspråk i seks kommuner, og finsk i én kommune, ved siden av norsk, gjør hverken samisk eller finsk til offisielle språk på riksnivå.

Over 90 % av befolkningen i Norge skriver norsk (bokmål eller riksmål). Det er helt urimelig at resten av befolkningen skal tvinges til å lære et «språk» som er dialekten på Vestlandet i skriftform. Ingen tvinges til å lære trøndersk eller nordnorsk dialekt i skriftform. Norge bør ha bare ett offisielt språk på riksnivå, og det bør hete norsk og være det språket som er landets de facto nasjonalspråk (bokmål/riksmål). Samisk, finsk og nynorsk kan få regional eller lokal status. F.eks. bør kommuner kunne gjøre nynorsk til medadministrasjonsspråk slik som kommuner kan gjøre med samisk og finsk.

Kjell P sa...

Norsk (=bokmål/riksmål) bør være det eneste nasjonale riksspråket, som nevnt over. Men dette bør føre til at vi kan satse mer på nyttige fremmedspråk. Det mest brukte språket i Europa er tysk, og Tyskland (det største av de tyskspråklige landene) er Norges største handelspartner. I EU er man opptatt av at europeere skal kunne to fremmedspråk. Vi isolerer oss fra vår egen verdensdel dersom folk kan sove seg gjennom skolen uten å kunne fremmedspråk. INGEN bør få examen artium uten å kunne enten tysk eller fransk, som er de største språkene på vårt kontinent.

I stedet for tvungen opplæring i vestnorsk dialekt, som brukes av 7,5 % av befolkningen (hovedsakelig eldre og uutdannede deler av befolkningen) bør vi fremme skandinavisk språkforståelse. De skandinaviske språkene er ETT språk i fire forskjellige varianter. Det språket som står nærmest norsk er dansk. Også svensk står nær norsk. Noen språkforskere mener at et språksamfunn trenger 12 millioner brukere for å være levedyktig på lang sikt. Skandinavisk utgjør et språksamfunn på 20 millioner, men bare dersom vi tar vare på den skandinaviske språkforståelsen. Dette er derfor ekstremt viktig. Vi bør ha et fag i skolen som heter SKANDINAVISK og der elevene skal lese tekster på dansk, svensk og nynorsk. Man kan også ha litt innføring i grammatiske forskjeller i forhold til norsk og ord som er litt vanskelige (gjelder vel bare svensk og nynorsk). Dermed vil også kommende generasjoner ha gode forusetninger for å kommunisere med andre skandinaver. Norge bør arbeide for at de to andre skandinaviske landene innfører et tilsvarende fag.

Anonym sa...

Forslag:

- Norge skal ha ett nasjonalt språk, som heter norsk, og basert på bokmål/riksmåls-tradisjonen.
- Kommuner skal kunne velge å bruke nynorsk som administrasjonsspråk ved siden av landets offisielle språk, slik kommuner i dag kan velge å bruke samisk og finsk/kvensk.
- I stedet for dagens tvungne undervisning i nynorsk, innføres skolefaget skandinavisk, som skal gjøre elevene kjent med både nynorsk og våre to nabospråk dansk og svensk. Det skal ikke være eksamen i faget skandinavisk. Faget skal i stedet utvikle en forståelse for de andre skandinaviske språkene, gjennom at elevene leser tekster på nynorsk, dansk og svensk, og får en grunnleggende innføring i språkenes struktur.
- Elever ved skoler hvor det er grunnlag for det skal kunne velge å ha nynorsk, samisk, finsk/kvensk og evt. andre språk som undervisningsspråk. Disse må likevel oppnå likeverdige ferdigheter i landets offisielle språk.
- Språkrådet avvikles i sin nåværende form, da det ikke er statens oppgave å normere språket. Dette arbeidet gjøres allerede av et kompetent og vitenskapelig organ (Det Norske Akademi). De fleste land det er naturlig å sammenligne oss med driver ikke statsstyring av språket. I Norge har statsstyringen av språket ført til negative resultater, og at den norske staten har befunnet seg i kamp med landets språkbrukere gjennom mye av det 20. århundre. Dette er en ikke en arv staten skal være stolt av. I stedet for Språkrådet skal staten ha en offensiv språkpolitikk som fremmer bruk av norsk og skandinavisk i alle sammenhenger. Dette bør lovfestes i en egen språklov. Man må vurdere om et eget organ skal ha ansvar for å følge opp språkpolitikken. Dette organet skal ikke normere språket.

Maalmannen sa...

So valet stend millom aa innföra valfritt sidemaal eller aa utradera nynorsk som offisielt spraak fullstendig? Daa veit i alle fall me nynorskbrukarane kva for eit parti det er me _ikkje_ skal röysta paa.

Anonym sa...

Jeg trodde du var høgnorskbruker.

Anonym sa...

Ingen fare, Olav. Målmennene stemmer neppe Høyre uansett.

Anonym sa...

Her er mange gode tankar om nordisk språkkjensle. Dette er veldig bra, men her må ein ikkje gløyma at det viktigaste norske bidraget til den nordiske språkfamilien er nynorsk. Dersom ein skal ha fokus på Norden må det inkludera nynorsk, sjølv om nynorsk til ein viss grad er eit lokalspråk for Vestlandet - eller også på grunn av det.

Det som Høgre burde setja fokus på, er at elevane ikkje vert eksaminerte i eit fag dei aldri har fått opplæring i. Det er i dag i litt for stor grad tilfelle med sidemålet.

- Ingvar Åberge

Anonym sa...

"det viktigaste norske bidraget til den nordiske språkfamilien er nynorsk."

Hæ? Hva mener du med det? Nynorsk er det språket som står lengst fra de andre skandinaviske. Norsk (riksmål), dansk og svensk utgjør ett gjensidig forståelig språk. Nynorsk plasserer seg i periferien og gjør seg med vilje lite gjensidig forståelig.

Dessuten er nynorsk et språk som brukes av under 10 % av befolkningen i Norge, og derfor forsvinnende uviktig i skandinavisk sammenheng.

Det beste Norge kan gjøre for det skandinaviske samarbeidet er å bli kvitt nynorsk-tvangstrøya, f.eks. det absurde kravet om at det skal brukes 25 % nynorsk i alle sammenhenger (langt mer enn det dobbelte av andelen nynorskbrukere).

Anonym sa...

After getting more than 10000 visitors/day to my website I thought your hoyre-programblogg.blogspot.com website also need unstoppable flow of traffic...

Use this BRAND NEW software and get all the traffic for your website you will ever need ...

= = > > http://get-massive-autopilot-traffic.com

In testing phase it generated 867,981 visitors and $540,340.

Then another $86,299.13 in 90 days to be exact. That's $958.88 a
day!!

And all it took was 10 minutes to set up and run.

But how does it work??

You just configure the system, click the mouse button a few
times, activate the software, copy and paste a few links and
you're done!!

Click the link BELOW as you're about to witness a software that
could be a MAJOR turning point to your success.

= = > > http://get-massive-autopilot-traffic.com