torsdag 8. mai 2008

U-landsgjeld

Programkomiteen har mottatt innspill fra organisasjonen "Slett U-landsgjelda". De foreslår blant annet at Høyre i den neste perioden bør arbeide for:
- Utvidelse av gjeldssletteinitiativer både for lav- og mellominntektsland. Tusenårsmålene, ikke bare finansiell bærekraft, må legges til grunn for gjeldsslettingen, og den må ikke føre til en reduksjon i bistanden.
- At Norge tar ansvar for tidligere utlånspolitikk. Dette gjennom at norske myndigheter gjennomfører en fullstendig og offentlig revisjon av alle utestående lån til Norge, og offentliggjør resultatene av denne revisjonen.
- Igangsetting av en prosess innenfor FN-systemet for definisjon av begrepet illegitim gjeld, og etablering av en gjeldsdomstol for behandling av spørsmål om illegitim gjeld.
Synspunkter?

Ingen kommentarer: