torsdag 29. mai 2008

Bensinpriser

Ja de stiger og det gjør også temperaturen i debatten. For alle som bor utenfor storbyområdene er dette ugreit, ettersom kollektivtilbudet tross alt er magrere. For næringslivet som mange steder er avhengig av transport, kan dette slå ut på lønnsomhet og arbeidsplasser.

På den andre siden er vel dette bra i et klimaperspektiv. Dyrere bensin vil nok kunne føre til mindre bilkjøring. Så da er kanskje alt såre vel, eller er det fornuftig å se tingene i sammenheng?

BTW: Underskriftskampanjen mot økte bensinpriser har rundt 100.000 underskrifter. Underskriftskampanjen mot felles ekteskapsliv har rundt 50-60.000....

Fra prinsipprogrammet har vi formulering om å bruke skatter og avgifter i miljøvennlig retning. Blant annet lavere avgifter på biler som forurenser mindre etc. Bør vi gjøre endringer eller være mer konkrete ifm stortingsvalgprogrammet?

6 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

I forhold til inntekt er ikke bensinprisene så høye som mange tror. Prisen opptar allikevel mange, og det er ikke særlig overraskende hvilket parti som kynisk utnytter dette. Høye priser kan gjøre det vanskeligere for pendlere som ikke har alternative tilbud. Disse og andre spesielt berørte kan muligens kompenseres for disse økte utgiftene gjennom skattesystemet.

Høyre må uansett fremstå med en troverdig miljøprofil i det nye programmet.

Tiltak for å begrense unødig bilbruk i de store byene må derfor konkretiseres, som nytt dobbeltspor Oslo-Ski, høyere fart og hyppigere avganger på trikk og nærbane. Kollektivfelt for busser, opprettelse av "park and ride" rundt storbyene og bedre sykkeltraseer. Så bør man etter min mening seriøst diskutere fordeler og ulemper med rushtidsavgift i sentrumsområdene, som i Stockholm og London. Om Trygve Hegnar kan komme fortere på jobben eller ikke er uinteressant så lenge klimautslippene kan reduseres med opptil 20 %.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Deler flere av poengene dine, tar med innspillet i arbeidet.

Satsing på tog er nok langt på vei tatt med i arbeidet allerede, når det gjelder rushtidsavgift..vel..prinsipprogrammet åpner for det. Dette ligger også i klimaforliket i stortinget som H stiller seg bak; men da som en lokal avgjørelse. H er også opptatt av lokal selvråderett, og da må vi akseptere at man lokalt i den enkelte by sier ja/nei til slike løsninger. Eller?

Verdokonservativ sa...

Enig. Innføring av køprising/rushtidsavgift må forankres lokalt. (I Stockholm var det en fokeavstemming).

Dette er ikke til hinder for at Høyre sentralt kan ha en mening om dette viktige temaet - eller tør man ikke ?

(Frp får f eks kritikk for sitt ikke-standpunkt i Eu-debatten)

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:

Høyre har i klimaforliket tatt standpunkt, og åpnet opp for at man lokalt kan innføre "klma-tiltak". I tillegg sier det nye prinsipprogrammet også at H ønsker å vri røde skatter/avgifter til grønne skatter/avgifter.

Dermed er det inntatt klare standpunkter.

Carl Christian sa...

Jeg stiller meg tvilende til Høyres miljøengasjement når dere trekker frem høyere bensinavgifter, lavere bilavgifter som et miljøtiltak. Dette opplever jeg som næringspolitikk forkledd som miljøpolitikk og kun egnet til å nærme seg Frp samt undergrave godt miljøarbeid.
Jeg trodde alle visste at det ligger en betydelig forurensning i økt produksjon av biler. Miljøgevinsten ved et slikt forslag vil derfor være høyst usikker, og kan i verste fall være negativ.

Anonym sa...

Norge er faktisk mer enn Oslo Bregen Trondheim og andre større byer, der de har ett relativt godt kollektiv tilbud, i distrikts-norge er det ikke noe særlig tilbud og heller ikke noe grunnlag for det.Senk avgiftene på nye biler som er mere miljøvennlig, så vi får skiftet ut den gamle bilparken, vrakpanten bør også økes til 7000 kr i en fireårs periode. Utbygging av veinettet rassikring og nytt veidekke på 100 vis av riksveier må til.Kutt ut u hjelp til korupte land og bruk pengene hjemme på oss som har slitt ut og ødelagt mange biler på elendige og livsfarlige norske veier. avgiftsøkning på bensin og disel har ikke noe "riktig" for seg, det eneste som oppnås med det er at distriksnorge rammes hardere, i dag kostet 1 liter deisel 14,37 ferger til nærmeste by 200kr pluss bommpenger kr 95 en vei. dyrt å pendle gitt , men hva gjør mann ikke for å opprettholde distriktet og kulturlandskapet