onsdag 10. oktober 2007

Sterk, men begrenset stat

For et konservativt parti er individet viktig. I motsetning til hva mange synes å tro, er sosialt ansvar også en grunnleggende konservativ verdi. Med dette som innfallsvinkel, forsøker vi oss på følgende formulering til prinsipprogrammet:
Høyre er et konservativt parti som legger til grunn at samfunnet er til for å styrke det enkelte mennesket, ikke motsatt. Derfor ønsker Høyre en sterk, men begrenset stat som gir rom for mangfold og som setter grenser for hva som skal være politikk. Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle og frihet til å velge.

I et varmt og inkluderende samfunn er omsorg for den som trenger det, en viktig oppgave. Et slikt samfunn springer ut av samspillet mellom frivillige fellesskap, personlig innsats og offentlig medvirkning.

Det er Høyres mål å legge til rette for offentlig og privat velferd som gir trygghet og flere muligheter for et aktivt liv. Det at mennesker velger forskjellig må imidlertid verdsettes og ses på som et gode for samfunnet.
Hva synes du om dette?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Er innledningsvis veldig fornøyd over at dere ikke bruker betegnelsen "liberalkonservativt parti"

Forslag til justering av utkastet:

1. avsnitt
1. setning: Stryk "ikke motsatt"
2. setning. Stryk "og som setter grenser for hva som skal være politikk" (Jeg skjønte i alle fall ikke hva dette egentlig betyr)

2. avsnitt
1. setning: Føy til "for fellesskapet".
2. setning: etter "mellom" ; et offentlig ansvar og frivillig innsats.

3. avsnitt: Siste setning strykes. (ivaretatt i 1. avsnitt siste setning)

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Takker for forslagene!