onsdag 17. oktober 2007

Eiendomsrett

Høyres programråd hadde møte på mandag, hvor tema var skisse til nytt prinsipprogram. Vi begynner så smått å nærme oss et utkast som vil bli sendt på høring.

En sak det ønskes tydeligere omtale av, er eiendomsrett - respekten for den. Har du forslag til hvordan en prinsippiell formulering av eiendomsretten kan være?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det er viktig for et konservativt parti å verne om den private eiendomsretten. Det var derfor skuffende at Høyre i regjering gikk inn for en tomtefestelov som kun skulle gi grunneier 40% av verdien ved innløsning.
Dette har nå Høyesterett heldigvis fastslått som grunnlovsstridig.

Eiendomsretten er ikke absolutt - det finnes selvfølgelig gode grunner til at det offentlige må erverve privat grunn. Men da skal det gis full erstatning, og kun gjennomføres med tvang dersom hensynet til fellesskapet veier vesentlig tyngre enn grunneiers interesser.

Eiendomsretten er en av grunnpilarene i konservativ ideologi som må komme tydelig frem i prinsipprogrammet.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Det er tydelig hva du mener - og jeg deler synspunktet derfor gjentar jeg spørsmålet: Hvordan bør vi prinsipielt formulere dette med respekt for eiendomsrett?

Anonym sa...

Her er et forsøk på noen formuleringer:

"Eiendomsrett er en grunnleggende rettighet i et fritt samfunn. Den er ikke et spørsmål for individet alene, men er også viktig for fellesskapet. Den enkeltets rettigheter er ikke absolutte, men må veies opp mot samfunnets interesser.
Ethvert ufrivillig inngrep i eiendomsretten må kompenseres med full erstatning."

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Takker :-)