fredag 7. mars 2008

Forenkling for småbedrifter

Små- og mellomstorebedrifter (SMB) utgjør ryggeraden i norsk næringsliv hevdes det. Og tallene taler for seg: 85% av bedriftene har under 5 ansatte, 96% under 20 ansatte og 99,5% under 100 ansatte. Det snakkes endel om forenkling for å lette byråkratiet SMBene møter. Noe er gjort og mer kan gjøres. Et av forslagene som nylig er kommet inn er:
Fjerne revisorplikten for aksjeselskap med årsomsetning under 10 millioner kroner.
Hva synes du om dette, og ikke minst - hvilke andre konkrete forenklingstiltak mener du er nyttige?

7 kommentarer:

Anonym sa...

Flott forslag. Det er utrolig mange ANS, NUF og annet i dag som følge av revisorplikten.

Forenkling av MVA loven neste. Tilbake til EN sats (20% - lett å regne i hode) gjeldende for ALLE varer og tjenester.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Synspunktet (og forslaget) notert.

Ared sa...

Jeg er enig at Høyre bør arbeide for å forenkle "skjemaveldet" og redusere unødige kostnader for mindre bedrifter. Så får man vurdere hvor detaljert man skal være i et prinsipprogram. Dette gode forslaget hører nok antakelig mer hjemme i partiprogrammet.

Programsekretariatet sa...

ared:
Enig med deg i hvor denne problemstillingen (deltajene hører hjemme), og utgangspunktet nå er stortingsvalgprogrammet.

Innstillingen til prinsipprogrammet er nå sendt fra Programkomiteen (du finner det på www.hoyre.no) og skal behandles på landsmøtet i slutten av april. Så programkomiteen har nå flyttet sin oppmerksomhet over på neste års progra.

John A sa...

Jeg er revisor selv så antar jeg vil bli sett på som en ikke helt nøytral person her, men:

1. Det er ikke nok gode regnskapsførere her i Norge til at autoriserte regnskapsførere skal være siste ledd i regnskapsprosessen. NARF mener sikkert at de er gode nok, men vi som sitter og mottar regnskapene ser at så ikke er tilfelle.
2. NUF selskaper. Mange leverandører gir ikke kredit til slike selskaper pga taps risiko pga manglende reviderte regnskaper og det bringer med videre til neste punkt
3. De fleste selskaper er også leverandør til andre selskaper. Som leverandør ønsker man å ha en sikkerhet for at de man handler med kan betale. Dette er spesielt viktig for mindre selskaper som ikke tåler store tap.
4. Faller revisjonsplikt bort for de mindre selskaper, vil krav til regnskapsførere skjerpes, og dermed kostnadene med å bruke regnskapsfører
5. Selv om revisjonsplikten faller bort, vil det antagelig bli som i Danmark, at skattemyndighetene krever at alle AS skal ha revisor utarbeidede ligningspapirer. Det vil medføre en begrenset revisjon, og denne kostnaden vil ikke falle bort. Denne begrensede revisjonen i forbindelse med ligningspapirer vil imidlertid ikke medføre at selskapene får en vanlig revisjonsberetning. Da må regnskapet revideres på normal måte
6. Hele lignings systemet her i Norge med forhåndsutfylte selvangivelser bygger på at lønns og trekk oppgavene som den enkelte bedrift fyller ut er revidert. Mye av sikkerheten i dette systemet vil falle bort, som kan medføre økte offentlige kostnader, pga at det offentlige selv må foreta denne kontrollen
7. Til sist må det nevnes at man finner de mest useriøse bedriftene, med mest feil i regnskapet i gruppen selskaper under 5 mill i omsetning. Det er da et tankekors at disse skal slippe unna revisjon, mens de mer seriøse større bedrifter må ha revisjon
8. Tror derfor at det er lite å hente på dette, tar man med i bilde at ligningspapirene må revideres uansett (ref Danmark), må vente økt kostnader fra regnskapsførere som får et større ansvar, kredit risikoen vil øke, dessuten vil mange finansierings institusjoner og leverandører kreve reviderte regnskaper uansett.

Thomas sa...

Hva med å redusere kravet om 100 000 i ek for å starte et as. Tidligere var denne på 50 000, noe som kanskje kan innføres igjen? Jo lettere å starte AS jo flere vil gjøre det. Jo flere as`er jo mer verdiskapning osv..

Programsekretariatet sa...

john og thomas:

synspunkter og forslag notert. Må jo si at det å være revisor i denne sammenheng ikke diskvalifiserer for å ha velbegrunnende forslag, kanskje heller det motsatte :-)