torsdag 13. mars 2008

Energidirektorat?

I dag har Norge et Oljedirektorat (OD) og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Det er en kjensgjerning at i økende grad vil gass overta på petroleumssiden, samtidig er det uttalt mål om å øke produksjonen av fornybar energi som bølgekraft, vindkraft etc.

Noen har foreslått at OD og NVE burde slås sammen til et Energidirektorat. For å få et mer effektivt direktorat som også tenker mer helhetlig. Og som kanskje kan få mer ut av felles ressurser enn i dag.

Høyre har identifisert behov for energi som en viktig utfordring i årene som kommer. Kanskje er dette et godt forslag mht struktur/rammevilkår for sektoren.

Hva synes du om det forslaget?

Ingen kommentarer: