tirsdag 28. april 2009

Det var vel litt enkelt, Hegnar?

Hegnar skriver morsomme ledere. Noen ganger interessante, andre ganger bare morsomme. Som regel er de gode fordi de er spissformulerte, aktuelle og utløser reaksjoner.

I dag skriver Hegnar blant annet om arbeidsledighet, og sier: Arbeidsledigheten er ikke større enn rundt 70.000 personer, og det er bare litt over 3%. 97% har altså jobb.....". Ikke i én setning berører Hegnar det faktum at over 700.000 nordmenn er på ulike trygde- og stønadsordninger. Og at mange av dem både har (rest-)arbeidsevne og arbeidsvilje. Hegnar kan umulig mene at det er greit at så mange er uten jobb? Han må gjerne snakke om mørketall og skjult ledighet; det er unektelig litt rart å si at 97% av arbeidsstyrken i Norge er i jobb. Hva med å ta med alle faktorene i regnestykket?

Høyre er bekymret over at finanskrisen nå fører til flere konkurser og stigende ledighet. Ikke minst er det urovekkende at vi har flere hundretusen som står utenfor arbeidslivet på ulike stønadsordninger. Derfor vil Høyre føre en politikk som gir alle en ny sjanse: Målet er at det skal lønne seg å jobbe. I stortingsvalgprogrammet er dette formulert under kapitlet om Ny sjanse. Der står det blant annet: For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake i arbeidslivet vil Høyre:
- omforme velferdssystemet, skattesystemet og regelverket for ansettelser slik at aktivitet blir hovedprinsippet.
- stille strengere krav for trygdeytelser og sosialhjelp – alle med arbeidsevne skal møtes med krav til aktivitet når de mottar støtte.
- innføre en skattekredittordning som gjør at det lønner seg å gå ut i arbeid.
- gjøre det mulig å gå ned til 20 prosent uføretrygd.
- sikre at NAV-reformen lykkes.
- at det skal lages individuelle planer for hvordan den enkelte kan hjelpes tilbake til jobb.
- at unge som oppsøker et sosialkontor, umiddelbart skal møtes med et tilbud om aktivitet etter mønster av ulike ”snu i døra”-prosjekter.
- at sykmeldte som venter på behandlingstilbud, skal få tilbud om behandling raskere.
- styrke ”grønt kort”-ordningen for arbeidssøkere med særskilte behov for tilrettelegging av arbeidsplassen.
- at universell utforming skal gjelde som hovedløsning i det offentlige rom, bygninger og transportsektoren.

Ingen kommentarer: