onsdag 12. desember 2007

Oppheve odelsretten?

Bør Odelsretten (grunnlovens § 107) oppheves? Dette har det jevnlig vært debatt om i Høyre. I programmet for inneværende periode står det at Høyre vil bevare odelsretten. Diskusjonen har vært der med jevne mellomrom de siste årene, og kommer igjen ifm arbeidet med stortingsvalgprogrammet for neste periode.

Såp hva synes du. Bør odelsretten fortsatt bestå eller avskaffes?

3 kommentarer:

Ared sa...

Et komplisert spørsmål som henger sammen med en 1000 års grunnlovfestet tradisjon. Henger også sammen med odelstakst, bo-og driveplikt, konsesjonsordninger og diverse støtteordninger.

Ja, dette er noe som man absolutt bør se nærmere på. Høyre kan f eks foreslå å nedsette et bredt sammensatt utvalg som på fritt grunnlag kan evaluere denne gamle ordningen.

Programsekretariatet sa...

ared:
Ja, man kan alltids sette ned et utvalg og det er mulig at det er svaret, men la meg likevel utfordre deg til å ta stilling. Skal dette avskaffes eller ikke? Det foreligger nå forslag i stortinget om det....

Anonym sa...

Avskaff odelsretten. Landbrukseiendom bør omsettes fritt som all annen eiendom.

Odelsloven er i mange tilfeller en grov forfordeling av eldste barn i forhold til de andre.

Odelsloven er utgått på dato og bør bort snarest (sammen med boplikt)

Driveplikt bør det være på gårsbruk. Tvangssalg i markedet for jord og beiteretter hvis det ikke blir brukt ville åpnet for at de som vil drive landbruk i større skala kunne effetivisert.