torsdag 6. desember 2007

Nybilavgifter - en miljøtrussel

Programsekretariatet har mottatt en mail med forslag til tema for en bloggpost - og en tekst også. Det benyttes gladelig, i en litt redigert versjon:

Nybilavgifter virker idag svært bremsende på å få forbedret utslippssituasjonen fra den norske vognparken. Det at innkjøp av nye biler beskattes på en måte som gjør at den vanlige borger sjelden ser seg råd til å kjøpe ny bil, har medført at gjennomsnittsalderen på den norske vognparken er blant de høyeste i Vesteuropa.

Som kjent forurenser eldre biler langt mer enn nyere. For å få en endring på dette må noe gjøres med nybilavgiftene. Samtidig kan vi ikke skjære bort den inntekten disse avgiftene betyr for staten, uten at det får konsekvenser. I tillegg ville ikke samfunnsøkonomien tåle den belastningen det ville bli hvis folk plutselig fikk det ekstra beløp til rådighet, som ellers ville ha gått til bilavgifter. Det ville sette igang en inflasjonsspiral. Avgiftene må derfor legges om, ikke fjernes.

Dagens forsøk fra den rød-grønne regjeringen på å gjøre bilavgiftene mer miljøvennlige tar ingen hensyn til hvor mange personer en bil kan transportere. Derfor er CO2-avgiften for en minibuss større enn for den tosetede sportsbilen, selv om miljøbelastningen per personkilometer er langt større for toseteren.

Forslag:
Først: Opprettholde årsavgiften for jeg biler som allerede er importert/solgt
i Norge.

For nye biler foreslås f.eks. innført fra 1.1.2009:
I stedet for avgift ved salg av nye biler, bør denne avgiften fjernes helt, og erstattes av avgift for bruk av bilen. Dette vil oppmuntre utbytting av eldre biler mot nyere, mer miljøvennlige biler.

For personbiler: Bruksavgiften baseres på utslipp av CO2 per km per person.

For lastebiler: Bruksavgiften baseres på CO2 per km per tonn nyttelast. Dette for også å motivere transportindustrien til å tenke miljø (dette må evt koordineres på EU-nivå for ikke å skape en negativ konkurransesituasjon for transportnæringen).

For biler som idag kvalificerer for grønne skilter: Bruksavgiften beregnes som for lastebiler ut fra CO2 per km per tonn nyttelast.

Tanken er at bruksavgiften kan beregnes slik at den tilsvarer 1/10 av nybilavgiften idag. Slik vil staten få inn de nødvendige inntektene over tid. Samtidig vil det bli ulønnsomt å kjøre i gamle biler som forurenser mye, i steden for å kjøpe nyere og mer miljøvennlige biler.

Synspunkter?

6 kommentarer:

Carl Christian sa...

greit nok at en nyere bil forrurenser mindre enn en eldre bil. men produksjon av biler forrurenser også ganske mye. Personlig tror jeg på en kombinasjon av redusert forbruk (altså at vi kjøper så få nye biler som mulig, og bruker biler, TVer, sofaer, osv så lenge som mulig), og redusert bilbruk (mm selvsagt). Derfor trengs både avgifter på salg av biler og bruk av biler. Om avgiftsnivået bør justeres den ene eller andre retningen har jeg for lite innsikt til å si noe om, men at det trengs føler jeg meg rimelig sikker på. Videre mener jeg det er viktig at de miljøavgifter vi har faktisk går til miljøfremmende tiltak (det kan gjerne være en kombinasjon av kollektivsatsing, forskning og kvotekjøp mm for min del, så lenge det spesifikt går til klima og miljøfremmende tiltak.

(Ellers mener jeg at sikkerhetsforskjellene mellom nye og eldre biler er et bedre argument for å skifte ut eldre biler...)

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Egentlig et godt dilemma du trekker opp. Gamle biler forrusenser mer enn nye, og bør derfor skiftes. Men produksjon av nye biler bidrar også til forrurensning...

Sikkerhetspoenget er jeg forøvrig enig i.

I Høyres utkast til prinsipprogram slår vi fast (igjen) prinsippene om forurenser betaler og føre-var. Dette kan gi grunnlag for at avgifter justeres i tråd med dette, altså lavere på miljøvennlige produkter og høyere på andre produkter.

Når det gjelder biler, så er det en realitet at stadig flere skaffer seg bil (til tross for at kollektivtrafikken også bygges ut). Det faktum kommer vi ikke unna, med mindre det innføres begresninger i å kunne eie bil; og da er det vel viktig å bidra til at bilparken er så "ren og trygg" som mulig?

Carl Christian sa...

siden det er et faktum at stadig flere skaffer seg bil, og det nesten er tverrpolitisk enighet om at man skal satse på økt bruk av kollektivtrafikk/gjøre det lettere og reise kollektivt/tilrettelegge for økt.../velg formulering selv... så blir det direkte selvmotsigende og inkonsekvent å gjøre for store reduksjoner i avgiftene på anskaffelse av bil. Det vil kun stimulere til at enda flere kjøper og bruker bil mer.

Programsekretariatet sa...

carl christian:

Du har et godt poeng, men la meg for moro skyld utfordre liberalismen din :-)

Enhver borger skal bestemme over eget liv og ha mest mulig frihet i hverdagen. Betyr ikke det også frihet til å ferdes som man vil, også med bil? Altså, miljøavgifter hemmer den personlige friheten, men fremmer miljøvennlig handling.

Dette blir litt retoisk, men på en fredag ettermiddag i førjulstiden..

Anonym sa...

Sitat:
"Enhver borger skal bestemme over eget liv og ha mest mulig frihet i hverdagen. Betyr ikke det også frihet til å ferdes som man vil, også med bil? Altså, miljøavgifter hemmer den personlige friheten, men fremmer miljøvennlig handling."

Mange i landet har ikke frihet til å kunne benytte kollektiv transport. Det kan være flere årsaker til dette bl. a. ulike funksjonshemminger både fysiske og kognitive.

Ordningene med trygdebil i dag er slik at du kan skifte bil per 11år. I disse 11 årene forplikter en seg til blant annet å holde bilen i god stand, full kaskoforsikring med 3 part, årlig service på godkjent merkeverksted, etc.

Det følger med andre ord store kostnader, som andre kan velge bort(ivertfall deler av perioden). Denne gruppen kan ikke velge disse bort og heller ikke benytte kollektivtransport.

Vi har dermed en gruppe i samfunnet som i takt med økte drivstoffpriser, miljøavgifter og generell prisstigning ikke blir kompensert gjennom for eksempel grunnstønad.

Konsekvenser av dette kan være ytterligere stigmatisering og isolasjon, reduserte mulighet til å delta på yrkesfremmende tiltak, arbeid vil også være mindre lønnsomt, andre helse og trygdeutelser vil kunne øke.

Er dette liberalt og samfunnsøkonomisk riktig?

Ting sa...

For mitt vedkommende, så bor jeg i Sogn og Fjordane. Veiene våre stinker, og kollektivtilbudet er en katastrofe.
Vi er avhengige av bil, og jeg hadde helst sett at det var langt færre biler av typen Nissan Micra på veier med den kvaliteten (eller mangel) vi har. De er kjørende dødsulykker som venter på å skje, men folk tar seg ikke råd til noe annet. En Nissan Micra som skal forsere en fjellovergang med 8-10 % helling er heller ikke særlig miljøvennlig der den ligger på fullt turtall i 2.gir, for det er alt den lille 1.1 liters motoren klarer.

For øvrig koster det meg, som voksen, kr. 125,- hver vei med buss hjem til mor. Det er 64 kilometer. Tur/retur blir det 250 kr. Med min gamle Volvo 460 2.0i GL, så kunne jeg tatt den turen i hvert fall tre ganger verd i bensin. Og det er på en allerede subsidiert buss, over en så elendig vei - at om du ikke følger med ut ruta, så blir du bilsyk nok til å måtte ha spypose.

Verden er større enn Oslo gitt.